ΑΡΧΕΙΟ ΕΓΚΥΚΛΙΩΝ


Εγκύκλιοι της Ιεράς Συνόδου

«Περί ἀποστολῆς τοῦ προϊόντος τῆς δισκοφορίας τῆς 14ης Σεπτεμβρίου 2023 ὑπέρ τῶν πλημμυροπαθῶν ἀδελφῶν τῆς Θεσσαλίας»
(21/9/2023)

«Περί τῆς ἀποστολῆς σειρῶν τῆς ἐκδόσεως τῆς Μεγάλης Ὀρθοδόξου Χριστιανικῆς Ἐγκυκλοπαιδείας»
(21/9/2023)

«Τροποποίησις σκοποῦ Περιαγωγῆς Δίσκου τῆς 14ης Σεπτεμβρίου ἐ.ἔ., ὑπέρ τῶν πλημμυροπαθῶν ἀδελφῶν τῆς Θεσσαλίας»
(11/9/2023)

«Περιαγωγή Δίσκου πρός οἰκονομικήν ἐνίσχυσιν τοῦ Ραδιοφωνικοῦ Σταθμοῦ τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος»
(7/9/2023)

«Περὶ τῆς διεξαγωγῆς τοῦ Διεθνοῦς Θεολογικοῦ Συνεδρίου ἐπὶ τῇ συμπληρώσει ἑκατὸν (100) ἐτῶν κυκλοφορίας τοῦ Περιοδικοῦ "ΘΕΟΛΟΓΙΑ"»
(4/9/2023)

Κοινοποίησις τοῦ τελικοῦ πίνακος κληρικῶν ὑποψηφίων πρός ἐγγραφήν εἰς τόν κατάλογον τῶν πρός Ἀρχιερατείαν ἐκλογίμων
(29/8/2023)

Περί τῶν στοιχείων τῶν ἀποχωρησάντων δι’ οἱανδήποτε αἰτίαν ἐκ τῶν ὀργανικῶν θέσεων ἱεροκηρύκων, ἐφημερίων, διακόνων καί λαϊκῶν ἐκκλησιαστικῶν ὑπαλλήλων κατά τό παρελθόν ἔτος 2022
(17/7/2023)

«Ἀποσπάσεις ἐκπαιδευτικῶν εἰς τήν Ἐκκλησίαν τῆς Ἑλλάδος καί τάς Ἱεράς Μητροπόλεις τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος διά τό σχολικόν ἔτος 2023 - 2024»
(10/7/2023)

Διευκρινίσεις περί τοῦ ἠλεκτρονικοῦ παραβόλου γιά τέλεση θρησκευτικοῦ Γάμου
(5/7/2023)

«Παράταση προθεσμίας ὑποβολῆς δηλώσεων συμμετοχῆς στήν Ἔκθεση "ΕΙΚΟΝΩΝ ΤΕΧΝΗ 2023" μέ θέμα: "Ἅγιοι τῆς Μικρᾶς Ἀσίας καί σκηνές τοῦ βίου τους"»
(5/7/2023)

Υπηρεσιακό σημείωμα (εν όψει της συνάξεως του προϋπολογισμού για το 2024)
(5/7/2023)

Χρήση ἠλεκτρονικοῦ παραβόλου γιά τέλεση θρησκευτικοῦ Γάμου
(5/7/2023)

«Περί ἀποστολῆς τῶν Πορισμάτων τοῦ ΙΗ´ Πανελληνίου Λειτουργικοῦ Συμποσίου Στελεχῶν Ἱερῶν Μητροπόλεων»
(27/6/2023)

«Περί τοῦ τρόπου προσκλήσεως Ἀρχιερέων ἑτέρων Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν»
(27/6/2023)

Ὑποβολή ὑπευθύνων δηλώσεων ὑπό τῶν μισθοδοτουμένων ὑπό τοῦ Δημοσίου κληρικῶν τῶν λαμβανόντων μισθόν ἤ σύνταξιν ἐξ ἑτέρας θέσεως τοῦ Δημοσίου Τομέως
(26/6/2023)

«Περί τῆς ἐκ μέρους τοῦ Ἱεροῦ Κλήρου πιστῆς τηρήσεως τῆς ἐκκλησιαστικῆς τάξεως κατά τήν Θεία Λατρεία»
(21/6/2023)

«Περί ἀποστολῆς τῆς ὑπ’ ἀριθ. 3076 Συνοδικῆς Ἐγκυκλίου»
(21/6/2023)

«Σύγκλησις Ζ´ Πανελληνίου Συνεδρίου τῶν Ὑπευθύνων Ἱερέων Νεότητος καί Κατηχητῶν τῶν Ἱερῶν Μητροπόλεων τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος»
(20/6/2023)

Περί λειτουργίας του Συνοδικού Μεγάρου τον Αύγουστο
(20/6/2023)

Προγραμματισμός προσλήψεων ἐφημερίων, ἱεροκηρύκων, διακόνων καί ἐκκλησιαστικῶν ὑπαλλήλων
(19/6/2023)

«Κοινοποίησις καθαιρέσεως Κληρικοῦ τοῦ Παλαιφάτου Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων»
(16/6/2023)

«Ὑποβολή προτάσεων περί ἀνασυγκροτήσεως τῶν Συνοδικῶν Ἐπιτροπῶν»
(16/6/2023)

«Περί ἀποστολῆς τῆς ὑπ’ ἀριθ. 2904/2010 Συνοδικῆς Ἐγκυκλίου, ἔχουσα θέμα: "Περί τῆς κανονικῆς καταστάσεως τῶν συνταξιούχων Κληρικῶν τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος"»
(16/6/2023)

«ΛΓ´ Πανορθόδοξος Συνδιάσκεψις Ἐντεταλμένων Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν καί Ἱερῶν Μητροπόλεων διά θέματα αἱρέσεων καί παραθρησκείας»
(30/5/2023)

«Τέλεσις Ἐξοδίου Ἀκολουθίας χριστιανοῦ Ρωμαιοκαθολικοῦ δόγματος εἰς Ὀρθόδοξον Ἱερόν Ναόν Κοιμητηρίου»
(15/5/2023)

«Ἐνημέρωσις περί θεμάτων τῆς Εἰδικῆς Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς Ἀθλητισμοῦ»
(15/5/2023)

«Ἀνέγερση Ἱερῶν Μονῶν, Ἱερῶν Ἡσυχαστηρίων, Ἱερῶν Ναῶν καί βοηθητικῶν κτισμάτων τους σέ περιοχές ἐκτός σχεδίου πόλεως»
(27/4/2023)

«Φορολογική μεταχείριση ἐξ ἐπόψεως Φ.Π.Α. τῶν συμβάσεων δωρεᾶς μέ δωρεοδόχο ἐκκλησιαστικά Ν.Π.Δ.Δ. ἤ Ν.Π.Ι.Δ.»
(27/4/2023)

«Διαβίβασις τοῦ ὑπ᾿ ἀριθ. 22140/13.4.2023 ἐγγράφου τοῦ Ὑπουργείου Ἐξωτερικῶν»
(14/4/2023)

«Περί ἰσχύος τῶν διατάξεων τοῦ ἄρθρου 140 παρ. 2 καί 4 τοῦ ν. 4823/2021»
(10/4/2023)

«Λῆξις Μαθημάτων Κατηχητικῶν Σχολείων»
(7/4/2023)

«Συμπερίληψη τῆς κινηματογραφικῆς ταινίας “Ο ΔΙΑΚΟΣ” στίς περιφερειακές καί ἐπετειακές ἐκδηλώσεις τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος»
(6/4/2023)

«Ἐνημέρωσις περί τῆς ἀναγραφῆς ἐν ταῖς Ἁγιολογικαῖς Δέλτοις τῆς Ἁγίας ἡμῶν Ἐκκλησίας τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου Ἱερεμίου Α΄ καί τοῦ Μοναχοῦ Γερασίμου Μικραγιαννανίτου»
(3/4/2023)

«Κοινοποίησις καθαιρέσεως κληρικῶν τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου»
(27/3/2023)

«Περί ἀποστολῆς Προγράμματος τοῦ ΙΗ´ Πανελληνίου Λειτουργικοῦ Συμποσίου Στελεχῶν Ἱερῶν Μητροπόλεων»
(27/3/2023)

«Περί ἀποστολῆς ἐγγράφου τῆς Διευθύνσεως Ἀσφαλείας Ἀττικῆς»
(23/3/2023)

«Ἀποστολή τῆς ὑπ᾿ ἀριθ. Δ1α/ΓΠ.οικ.: 15102/10.3.2023 Κοινῆς Ὑπουργικῆς Ἀποφάσεως (Β´ 1429/10.3.2023)»
(22/3/2023)

«Περί διεξαγωγῆς Διεθνοῦς Θεολογικοῦ Συνεδρίου ἐπί τῇ συμπληρώσει ἑκατόν (100) ἐτῶν κυκλοφορίας τοῦ Περιοδικοῦ "ΘΕΟΛΟΓΙΑ"»
(17/3/2023)

«Περί ἀποστολῆς στοιχείων τῶν Ἱερῶν Μητροπόλεων πρός καταρτισμόν τῶν Διπτύχων τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος τοῦ ἔτους 2024»
(16/3/2023)

«Διαβίβασις τοῦ ὑπ` ἀριθ. πρωτ. 27185/Θ2/932023 ἐνημερωτικοῦ ἐγγράφου τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας καί Θρησκευμάτων»
(14/3/2023)

«Διαβίβασις τῆς ὑπ` ἀριθ. 25345/Θ2/632023 Ἐγκυκλίου τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας καί Θρησκευμάτων»
(7/3/2023)

«Δέησις ὑπέρ ἀναπαύσεως τῶν θυμάτων τοῦ σιδηροδρομικοῦ δυστυχήματος εἰς τήν περιοχήν τῶν Τεμπῶν»
(2/3/2023)

«Περί τῆς ἐκδημίας τοῦ Μητροπολίτου πρῴην Ἠλείας κυροῦ Γερμανοῦ»
(22/2/2023)

Περί αποστολής εγγράφου του Υπουργείου Υγείας
(21/2/2023)

«Σύγκλησις διημέρου Συνεδρίου μέ θέμα “Ὀργάνωσις καί Ἐπανευαγγελισμός τῆς Ἐνορίας”»
(20/2/2023)

«Περί ἐπικαιροποιήσεως τῶν ὀνομάτων τῶν κληρικῶν, τῶν λαμβανόντων τά Περιοδικά τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος»
(17/2/2023)

«Διαβίβασις τῆς ὑπ᾿ ἀριθ. Δ1α/Γ.Π.οικ.: 8506/10-2-2023 Κ.Υ.Α. (Β΄ 703)»
(14/2/2023)

«Ἑορτασμός Ἑβδομάδος Ἐξωτερικῆς Ἱεραποστολῆς»
(10/2/2023)

«Δισκοφορία ὑπέρ τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίας Αἰκατερίνης Σινᾶ καί ὑπέρ τοῦ Παναγίου Τάφου»
(10/2/2023)

«Κοινοποίησις καθαιρέσεως Ἀρχιερέως τοῦ Πατριαρχείου Μόσχας»
(9/2/2023)

«Ἑβδομάς Ἱερατικῶν Κλήσεων»
(9/2/2023)

«Περί τῶν Ἱ­ε­ρα­τι­κῶν Κλή­σεων»
(9/2/2023)

«Ἀποστολή ἀνθρωπιστικῆς βοήθειας στίς σεισμόπληκτες περιοχές τῆς Τουρκίας καί τῆς Συρίας»
(8/2/2023)

«Διαβίβασις ἐγγράφου Ὑπουργείου Παιδείας καί Θρησκευμάτων, μέ θέμα: "Ἑορτή τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν σχολικοῦ ἔτους 2022-2023"»
(26/1/2023)

«Περί Ἐκκλησιαστικῶν Ὑποτροφιῶν»
(19/1/2023)

«Κοινοποίησις Προκαταρκτικοῦ Πίνακος Κληρικῶν, ὑποψηφίων δι` ἐγγραφήν εἰς τόν Κατάλογον τῶν πρός Ἀρχιερατείαν ἐκλογίμων»
(17/1/2023)

Δημοσίευσις περί καταρτίσεως προκαταρκτικοῦ πίνακος κληρικῶν ὑποψηφίων δι` ἐγγραφήν εἰς τόν κατάλογον τῶν πρός ἀρχιερατείαν ἐκλογίμων
(17/1/2023)  Τελευταία Άρθρα
Αγιασμός στον Άρειο Πάγο για την έναρξη της νέας Δικαστικής χρονιάς (21/9/2023)
Συναντήσεις Αρχιεπισκόπου (20/9/2023)
H Γενική Γραμματέας Δημόσιας Περιουσίας του Υπουργείου Οικονομικών Αθηνά - Μαρία Κόλλια στον Αρχιεπίσκοπο (19/9/2023)
Ο Γενικός Γραμματέας Ανώτατης Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας στον Αρχιεπίσκοπο (18/9/2023)
Ο Αρχιεπίσκοπος στον Ιερό Ναό Υψώσεως Τιμίου Σταυρού Χολαργού (14/9/2023)
Συνάντηση Αρχιεπισκόπου με τον Δήμαρχο Αθηναίων Κώστα Μπακογιάννη (13/9/2023)
Συνάντηση Αρχιεπισκόπου με την Μαρίνα Πατούλη (13/9/2023)
Συνάντηση Αρχιεπισκόπου με την Αλεξάνδρα Πάλλη και τον Νικόλαο Αδαμόπουλο (13/9/2023)
Συναντήσεις Αρχιεπισκόπου (12/9/2023)
Ο Αρχιεπίσκοπος στον Παιδικό Σταθμό «Ευαγγελισμός της Θεοτόκου» για την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς (11/9/2023)
Mήνυμα του Μακατιωτάτου προς τους Εκπαιδευτικούς των σχολείων μας με την ευκαιρία του νέου σχολικού έτους 2023-2024 (10/9/2023)
Mήνυμα του Μακατιωτάτου προς τους μαθητές και μαθήτριες των Γυμνασίων και Λυκείων με την ευκαιρία της ενάρξεως του νέου σχολικού έτους 2023-2024 (10/9/2023)
Mήνυμα του Μακατιωτάτου προς τους μαθητές και μαθήτριες τώνΔημοτικών Σχολείων Με την ευκαιρία της ενάρξεως του νέου σχολικού έτους 2023-2024 (10/9/2023)
Αρχιεπίσκοπος: "Ας βοηθήσουμε στην πράξη όσους δοκιμάζονται σκληρά αυτές τις ώρες" (9/9/2023)
Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες της ΔΙΣ (6/9/2023)
Συνήλθε σήμερα, Τρίτη 5 Σεπτεμβρίου 2023, η Διαρκής Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος (5/9/2023)
Συναντήσεις Αρχιεπισκόπου (4/9/2023)
Ο Αρχιεπίσκοπος στα ονομαστήρια του Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης κ. Ανθίμου (3/9/2023)
Παρουσία της ΠτΔ και του Αρχιεπισκόπου η Δοξολογία στην Ανδραβίδα για την άφιξη του Οικ. Πατριάρχη (2/9/2023)
Αγιασμός στο Πανεπιστήμιο Αθηνών για την έναρξη της νέας ακαδημαϊκής χρονιάς από τον Αρχιεπίσκοπο (1/9/2023)
Συνάντηση Αρχιεπισκόπου με τον Πρέσβη του Ιράν στην Ελλάδα (31/8/2023)
Αρχιεπίσκοπος για ταυτότητες: Να έχουμε εμπιστοσύνη στην Εκκλησία (31/8/2023)