ΑΡΧΕΙΟ ΕΓΚΥΚΛΙΩΝ


Εγκύκλιοι της Ιεράς Συνόδου

«Κοινοποίησις καθαιρέσεως κληρικοῦ τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου»
(15/11/2022)

«Ἀποστολή Πορισμάτων τῆς ΛΒ’ Πανορθοδόξου Συνδιασκέψεως Ἐντεταλμένων Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν καί Ἱερῶν Μητροπόλεων διά θέματα αἱρέσεων καί παραθρησκείας»
(8/11/2022)

«Περί ὑποβολῆς Ἀπολογισμοῦ τῶν δαπανῶν διά τήν φιλανθρωπικήν διακονίαν κατά τό ἔτος 2022 ὑπό τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν καί τῶν Ἱερῶν Μητροπόλεων τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος»
(4/11/2022)

«Διαβίβασις τῆς ὑπ᾿ ἀριθ. Δ1α/Γ.Π.οικ.: 61055/27-10-2022 Κ.Υ.Α.»
(1/11/2022)

«Περί ἀνασφαλίστων μοναχῶν»
(21/10/2022)

«Περί ἐξοικονομήσεως ἐνεργείας»
(19/10/2022)

«Ἀποστολή τῆς ὑπ᾿ ἀριθ. Δ1α/ΓΠ.οικ.: 58309/14102022 Κοινῆς Ὑπουργικῆς Ἀποφάσεως (Β΄ 5335)»
(17/10/2022)

«Χρόνος ὑποχρεωτικῆς τηρήσεως ἀρχείων λογιστικῶν ὑπηρεσιῶν ἐκκλησιαστικῶν Ν.Π.Δ.Δ. κατά τήν κειμένη νομοθεσία»
(15/9/2022)

«Ἐνημέρωση περί τῆς κεντρικῆς ἑορταστικῆς Ἐκδηλώσεως τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος γιά τήν Ἐπέτειο τῶν 100 ἐτῶν ἀπό τήν Μικρασιατική Καταστροφή τοῦ 1922»
(13/9/2022)

«Συμπλήρωση ἑκατό ἐτῶν ἀπό τή Μικρασιατική Καταστροφή»
(11/9/2022)

«Περί προστασίας τῆς ἀνθρώπινης ζωῆς καί ἀποφυγῆς τῶν ἀμβλώσεων»
(8/9/2022)

«Ἐνημέρωσις περί τῆς ἀναγραφῆς ἐν ταῖς Ἁγιολογικαῖς Δέλτοις τῆς Ἁγίας ἡμῶν Ἐκκλησίας τοῦ Ἱερομάρτυρος Ἀνανίου, Ἀρχιεπισκόπου Λακεδαιμονίας»
(5/9/2022)

«Ἐνημέρωσις περί τῆς ἀναγραφῆς ἐν ταῖς Ἁγιολογικαῖς Δέλτοις τῆς Ἁγίας ἡμῶν Ἐκκλησίας τοῦ Ἱερομονάχου Βησσαρίωνος τοῦ Ἀγαθωνίτου (Κορκολιάκου)»
(5/9/2022)

«Ἀποστολή Ἐγκυκλίου γιά τήν συμπλήρωση ἑκατό ἐτῶν ἀπό τή Μικρασιατική Καταστροφή»
(25/8/2022)

«Ἐνημέρωσις περί τῆς ἀναγραφῆς ἐν ταῖς Ἁγιολογικαῖς Δέλτοις τῆς Ἁγίας ἡμῶν Ἐκκλησίας τοῦ Ἱερομονάχου Εὐμενίου (Σαριδάκη)»
(28/7/2022)

«Ἀποστολή τῆς ὑπ᾿ ἀριθ. Δ1α/ΓΠ.οικ.: 43107/22.7.2022 Κοινῆς Ὑπουργικῆς Ἀποφάσεως (Β´ 3891/23.7.2022)»
(25/7/2022)

«ΛΒ´ Πανορθόδοξος Συνδιάσκεψις Ἐντεταλμένων Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν καί Ἱερῶν Μητροπόλεων διά θέματα αἱρέσεων καί παραθρησκείας»
(20/7/2022)

Εγκύκλιο πρός τούς Σεβασμιωτάτους Μητροπολίτας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος
(20/7/2022)

«Ἀποστολή τῆς ὑπ᾿ ἀριθ. Δ1α/ΓΠ.οικ.: 41628/14.7.2022 Κοινῆς Ὑπουργικῆς Ἀποφάσεως (Β´ 3734/14.7.2022)»
(19/7/2022)

«Περί ἀποσπάσεων ἐκπαιδευτικῶν εἰς τήν Ἐκκλησίαν τῆς Ἑλλάδος καί τάς Ἱεράς Μητροπόλεις τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος διά τό σχολικόν ἔτος 2022-2023»
(6/7/2022)

«Λῆξις προθεσμίας ὑποβολῆς ἀντιρρήσεων κατά ἀνηρτημένων δασικῶν χαρτῶν»
(22/6/2022)

«Περί ἀποστολῆς ἐγγράφου τῆς Διευθύνσεως Ἀσφαλείας Ἀττικῆς»
(21/6/2022)

«Περί οἰκονομικῆς ἐνισχύσεως τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Σάμου καί Ἰκαρίας»
(14/6/2022)

Περί ἀποστολῆς Συνοδικῆς Ἐγκυκλίου
(14/6/2022)

Τά χαρίσματα τοῦ Ἁγίου Πνεύματος καί οἱ ψευδοπροφῆτες
(14/6/2022)

Περί τῆς ἐνεργειακῆς ἀναβαθμίσεως τῶν κτιριακῶν ὑποδομῶν τῶν ἐκκλησιαστικῶν νομικῶν προσώπων
(10/6/2022)

Περί τῶν λογαριασμῶν ἠλεκτρικοῦ ρεύματος καί φυσικοῦ ἀερίου τῶν ἐκκλησιαστικῶν νομικῶν προσώπων
(8/6/2022)

Περί τοῦ ἐρωτηματολογίου καταγραφῆς τῶν ὑφισταμένων πληροφοριακῶν συστημάτων διαχειρίσεως ἀνθρωπίνου δυναμικοῦ τῶν φορέων τοῦ Δημοσίου
(1/6/2022)

«Διαβίβασις Μηνύματος διά τήν Παγκόσμιον Ἡμέραν τοῦ Περιβάλλοντος»
(31/5/2022)

«Ἔκδοσις Πρακτικῶν»
(23/5/2022)

«Κοινοποίησις ἐπιβληθείσης καθαιρέσεως εἰς Κληρικόν τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου»
(23/5/2022)

Περί τῆς δημοσιεύσεως τοῦ ὑπ` ἀριθ. 341/2021 Κανονισμοῦ διοικητικῆς διαδικασίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος
(19/5/2022)

«Περί διοργανώσεως περιβαλλοντικῶν δράσεων»
(19/5/2022)

«Περί τοῦ Κέντρου Ἐκπαίδευσης καί Ἀποκατάστασης Τυφλῶν (Κ.Ε.Α.Τ.)»
(18/5/2022)

«Περί ἀποστολῆς στοιχείων τῶν Ἱερῶν Μητροπόλεων πρός καταρτισμόν τῶν Διπτύχων τοῦ ἔτους 2023»
(16/5/2022)

«Ἀποστολή τῆς ὑπ᾿ ἀριθ. Δ1α/ΓΠ.οικ.: 27397/13-05-2022 Κοινῆς Ὑπουργικῆς Ἀποφάσεως (Β΄ 2369)»
(16/5/2022)

«Λῆξις μαθημάτων Κατηχητικῶν Σχολείων»
(13/5/2022)

«Ἀποστολή τῆς ὑπ᾿ ἀριθ. Δ1α/ΓΠ.οικ.: 23983/29042022 Κοινῆς Ὑπουργικῆς Ἀποφάσεως (Β΄ 2137)»
(3/5/2022)

«Διαβίβασις τοῦ ὑπ᾿ ἀριθ. 20484/28.4.2021 ἐγγράφου τοῦ Ὑπουργείου Ἐξωτερικῶν»
(21/4/2022)

«Ἑορταστική Ἐκδήλωση τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος στό Παναθηναϊκό Στάδιο γιά τήν Ἐπέτειο τῶν 100 ἐτῶν ἀπό τήν Μικρασιατική Καταστροφή τοῦ 1922»
(14/4/2022)

«Ἀποστολή τῆς ὑπ᾿ ἀριθ. Δ1α/ΓΠ.οικ.: 20354/08-04-2022 Κοινῆς Ὑπουργικῆς Ἀποφάσεως (Β΄ 1724)»
(11/4/2022)

«Ἐνημέρωσις περί διεξαγωγῆς ἐπιστημονικῆς ἐρευνητικῆς μελέτης»
(8/4/2022)

Ἀποσπάσεις ἐκπαιδευτικῶν εἰς τήν Ἐκκλησίαν τῆς Ἑλλάδος καί τάς Ἱεράς Μητροπόλεις τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος διά τό σχολικόν ἔτος 2022-2023
(6/4/2022)

«Εἰδική Εὐχή "Ἐπί τῇ συμπληρώσει ἑκατόν ἐτῶν ἀπό τῆς Μικρασιατικῆς Καταστροφῆς"»
(6/4/2022)

«Ἀποστολή τῆς ὑπ᾿ ἀριθ. Δ1α/ΓΠ.οικ.: 18959/01-04-2022 Κοινῆς Ὑπουργικῆς Ἀποφάσεως (Β΄ 1547)»
(4/4/2022)

«Περί ἀποστολῆς τοῦ ὑπ’ ἀριθ. 337/2021 Κανονισμοῦ περί τῶν Ἱερῶν Ἡσυχαστηρίων τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος»
(29/3/2022)

«Περί τοῦ Προγράμματος ΕΣΠΑ διά τήν καταγραφήν καί ἀξιολόγησιν τῆς ἀκινήτου περιουσίας τῶν Ἱερῶν Μητροπόλεων τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος»
(22/3/2022)

«Παράταση τῆς ἀπαλλαγῆς ἐκ τοῦ φόρου δωρεῶν γιά δωρεές πρός Ν.Π.Δ.Δ. (30.6.2022)»
(21/3/2022)

«Ἀποστολή τῆς ὑπ᾿ ἀριθ. Δ1α/ΓΠ.οικ.: 16506/18.3.2022 Κοινῆς Ὑπουργικῆς Ἀποφάσεως (Β΄ 1302 )»
(21/3/2022)

«Δισκοφορία ὑπέρ τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίας Αἰκατερίνης Σινᾶ καί ὑπέρ τοῦ Παναγίου Τάφου»
(17/3/2022)

«Περί τοῦ πολέμου στήν Οὐκρανία»
(17/3/2022)

«Περὶ τῶν Ἱερατικῶν Κλήσεων»
(16/3/2022)

«Ἑβδομάς Ἱερατικῶν Κλήσεων»
(16/3/2022)

«Κοινωνική ἀσφάλισις τῶν Ἑλλήνων μοναχῶν»
(15/3/2022)

«Ἐγκύκλιος περί τοῦ πολέμου εἰς Οὐκρανίαν»
(15/3/2022)

«Ἀποστολή τῆς ὑπ᾿ ἀριθ. Δ1α/ΓΠ.οικ.: 14709/11.3.2022 Κοινῆς Ὑπουργικῆς Ἀποφάσεως (Β΄ 1099 )»
(14/3/2022)

Συμπληρωματικά στοιχεῖα διά τόν προγραμματισμόν τῶν Ἐκδηλώσεων Μνήμης Μικρασιατικοῦ Ἑλληνισμοῦ
(10/3/2022)

«Καταγραφή δυνατοτήτων φιλοξενίας τῶν ἐκ τοῦ πολέμου Οὐκρανῶν προσφύγων»
(4/3/2022)

Ἔναρξη προγράμματος ἀπασχόλησης κοινωφελοῦς χαρακτήρα
(1/3/2022)

«Διαβίβασις τῆς ὑπ᾿ ἀριθ. Δ1α/Γ.Π.οικ.: 11974/2522022 Κ.Υ.Α. περί ἐκτάκτων μέτρων προστασίας τῆς δημοσίας ὑγιείας ἔναντι τοῦ κορωνοϊοῦ Covid19»
(28/2/2022)

«Κοινοποίησις καθαιρέσεως κληρικῶν τοῦ Πατριαρχείου Ἀλεξανδρείας»
(28/2/2022)

«Περί Μεταπτυχιακῶν Σπουδῶν εἰς τό Ἰνστιτοῦτον Μεταπτυχιακῶν Σπουδῶν Ὀρθοδόξου Θεολογίας ἐν Σαμπεζύ Γενεύης»
(25/2/2022)

«Διαβίβασις τῆς ὑπ᾿ ἀριθ. Δ1α/Γ.Π.οικ.: 10343/1822022 Κ.Υ.Α. περί ἐκτάκτων μέτρων προστασίας τῆς δημοσίας ὑγιείας ἔναντι τοῦ κορωνοϊοῦ Covid19»
(21/2/2022)

«Κοινοποίησις καθαιρέσεως Κληρικῶν τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου»
(18/2/2022)

«Ἐνημέρωσις περί τῶν ἀντικανονικῶν ἐνεργειῶν τοῦ ἐν Οὐκρανίᾳ Μητροπολίτου πρῴην Κιέβου κ. Φιλαρέτου (Ντενισένκο), ἐν σχέσει πρός τινας ἐν Ἑλλάδι παλαιοημερολογίτας»
(15/2/2022)

«Ἀποστολή τῆς ὑπ᾿ ἀριθ. Δ1α/ΓΠ.οικ.: 8681/11.2.2022 Κοινῆς Ὑπουργικῆς Ἀποφάσεως (Β´ 607/12.2.2022)»
(14/2/2022)

«Ἑβδομάδος Ἐξωτερικῆς Ἱεραποστολῆς»
(14/2/2022)

«Περί ἀποστολῆς ἐγγράφου τῆς Διευθύνσεως Ἀσφαλείας Ἀττικῆς»
(9/2/2022)

«Ἀποστολή τῆς ὑπ᾿ ἀριθ. Δ1α/ΓΠ.οικ.: 6756/4.2.2022 Κοινῆς Ὑπουργικῆς Ἀποφάσεως (Β´ 430/5.2.2022)»
(7/2/2022)

«Ἔκθεσις Κειμηλίων ὑπό τόν τίτλον: “ΥΠΕΡ ΠΙΣΤΕΩΣ ΚΑΙ ΠΑΤΡΙΔΟΣ - Ἡ συμβολή τῆς Ἐκκλησίας στόν Ἀγῶνα του 1821”»
(1/2/2022)

«Ἀποστολή τῆς ὑπ᾿ ἀριθ. Δ1α/ΓΠ.οικ.: 4761/28.1.2022 Κοινῆς Ὑπουργικῆς Ἀποφάσεως (Β ́ 290)»
(31/1/2022)

«Ἐνημέρωσις περί τῆς ἀναγραφῆς ἐν ταῖς Ἁγιολογικαῖς Δέλτοις τῆς Ἁγίας ἡμῶν Ἐκκλησίας τῶν Οἰκουμενικῶν Πατριαρχῶν: Κυρίλλου Α΄ (Λουκάρεως) καί Κυρίλλου ΣΤ΄»
(27/1/2022)

«Ἀποστολή τῆς ὑπ᾿ ἀριθ. Δ1α/ΓΠ.οικ.: 3608/21.1.2022 Κοινῆς Ὑπουργικῆς Ἀποφάσεως (Β ́ 155)»
(24/1/2022)

«Ἀποστολή τῆς ὑπ᾿ ἀριθ. Δ1α/ΓΠ.οικ.: 2158/14.1.2022 Κοινῆς Ὑπουργικῆς Ἀποφάσεως (Β ́ 67)»
(17/1/2022)

«Περί Ἐκκλησιαστικῶν Ὑποτροφιῶν»
(13/1/2022)

ΠΡΟΚΗΡΥΞΙΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ
(13/1/2022)

Περί τῆς ἐξαφανίσεως τῆς Ἑ. Δ.
(10/1/2022)

«Περί τῆς ἐκδημίας τοῦ Μητροπολίτου Αἰτωλίας καί Ἀκαρνανίας κυροῦ Κοσμᾶ»
(4/1/2022)