ΑΡΧΕΙΟ ΕΓΚΥΚΛΙΩΝ


Εγκύκλιοι της Ιεράς Συνόδου

«Ἔκδοσις Πρακτικῶν»
(23/5/2022)

«Περί διοργανώσεως περιβαλλοντικῶν δράσεων»
(19/5/2022)

Περί τῆς δημοσιεύσεως τοῦ ὑπ` ἀριθ. 341/2021 Κανονισμοῦ διοικητικῆς διαδικασίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος
(19/5/2022)

«Περί τοῦ Κέντρου Ἐκπαίδευσης καί Ἀποκατάστασης Τυφλῶν (Κ.Ε.Α.Τ.)»
(18/5/2022)

«Ἀποστολή τῆς ὑπ᾿ ἀριθ. Δ1α/ΓΠ.οικ.: 27397/13-05-2022 Κοινῆς Ὑπουργικῆς Ἀποφάσεως (Β΄ 2369)»
(16/5/2022)

«Λῆξις μαθημάτων Κατηχητικῶν Σχολείων»
(13/5/2022)

«Ἀποστολή τῆς ὑπ᾿ ἀριθ. Δ1α/ΓΠ.οικ.: 23983/29042022 Κοινῆς Ὑπουργικῆς Ἀποφάσεως (Β΄ 2137)»
(3/5/2022)

«Διαβίβασις τοῦ ὑπ᾿ ἀριθ. 20484/28.4.2021 ἐγγράφου τοῦ Ὑπουργείου Ἐξωτερικῶν»
(21/4/2022)

«Ἑορταστική Ἐκδήλωση τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος στό Παναθηναϊκό Στάδιο γιά τήν Ἐπέτειο τῶν 100 ἐτῶν ἀπό τήν Μικρασιατική Καταστροφή τοῦ 1922»
(14/4/2022)

«Ἀποστολή τῆς ὑπ᾿ ἀριθ. Δ1α/ΓΠ.οικ.: 20354/08-04-2022 Κοινῆς Ὑπουργικῆς Ἀποφάσεως (Β΄ 1724)»
(11/4/2022)

«Ἐνημέρωσις περί διεξαγωγῆς ἐπιστημονικῆς ἐρευνητικῆς μελέτης»
(8/4/2022)

Ἀποσπάσεις ἐκπαιδευτικῶν εἰς τήν Ἐκκλησίαν τῆς Ἑλλάδος καί τάς Ἱεράς Μητροπόλεις τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος διά τό σχολικόν ἔτος 2022-2023
(6/4/2022)

«Εἰδική Εὐχή "Ἐπί τῇ συμπληρώσει ἑκατόν ἐτῶν ἀπό τῆς Μικρασιατικῆς Καταστροφῆς"»
(6/4/2022)

«Ἀποστολή τῆς ὑπ᾿ ἀριθ. Δ1α/ΓΠ.οικ.: 18959/01-04-2022 Κοινῆς Ὑπουργικῆς Ἀποφάσεως (Β΄ 1547)»
(4/4/2022)

«Περί ἀποστολῆς τοῦ ὑπ’ ἀριθ. 337/2021 Κανονισμοῦ περί τῶν Ἱερῶν Ἡσυχαστηρίων τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος»
(29/3/2022)

«Περί τοῦ Προγράμματος ΕΣΠΑ διά τήν καταγραφήν καί ἀξιολόγησιν τῆς ἀκινήτου περιουσίας τῶν Ἱερῶν Μητροπόλεων τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος»
(22/3/2022)

«Ἀποστολή τῆς ὑπ᾿ ἀριθ. Δ1α/ΓΠ.οικ.: 16506/18.3.2022 Κοινῆς Ὑπουργικῆς Ἀποφάσεως (Β΄ 1302 )»
(21/3/2022)

«Παράταση τῆς ἀπαλλαγῆς ἐκ τοῦ φόρου δωρεῶν γιά δωρεές πρός Ν.Π.Δ.Δ. (30.6.2022)»
(21/3/2022)

«Δισκοφορία ὑπέρ τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίας Αἰκατερίνης Σινᾶ καί ὑπέρ τοῦ Παναγίου Τάφου»
(17/3/2022)

«Περί τοῦ πολέμου στήν Οὐκρανία»
(17/3/2022)

«Περὶ τῶν Ἱερατικῶν Κλήσεων»
(16/3/2022)

«Ἑβδομάς Ἱερατικῶν Κλήσεων»
(16/3/2022)

«Κοινωνική ἀσφάλισις τῶν Ἑλλήνων μοναχῶν»
(15/3/2022)

«Ἐγκύκλιος περί τοῦ πολέμου εἰς Οὐκρανίαν»
(15/3/2022)

«Ἀποστολή τῆς ὑπ᾿ ἀριθ. Δ1α/ΓΠ.οικ.: 14709/11.3.2022 Κοινῆς Ὑπουργικῆς Ἀποφάσεως (Β΄ 1099 )»
(14/3/2022)

Συμπληρωματικά στοιχεῖα διά τόν προγραμματισμόν τῶν Ἐκδηλώσεων Μνήμης Μικρασιατικοῦ Ἑλληνισμοῦ
(10/3/2022)

«Καταγραφή δυνατοτήτων φιλοξενίας τῶν ἐκ τοῦ πολέμου Οὐκρανῶν προσφύγων»
(4/3/2022)

Ἔναρξη προγράμματος ἀπασχόλησης κοινωφελοῦς χαρακτήρα
(1/3/2022)

«Διαβίβασις τῆς ὑπ᾿ ἀριθ. Δ1α/Γ.Π.οικ.: 11974/2522022 Κ.Υ.Α. περί ἐκτάκτων μέτρων προστασίας τῆς δημοσίας ὑγιείας ἔναντι τοῦ κορωνοϊοῦ Covid19»
(28/2/2022)

«Κοινοποίησις καθαιρέσεως κληρικῶν τοῦ Πατριαρχείου Ἀλεξανδρείας»
(28/2/2022)

«Περί Μεταπτυχιακῶν Σπουδῶν εἰς τό Ἰνστιτοῦτον Μεταπτυχιακῶν Σπουδῶν Ὀρθοδόξου Θεολογίας ἐν Σαμπεζύ Γενεύης»
(25/2/2022)

«Διαβίβασις τῆς ὑπ᾿ ἀριθ. Δ1α/Γ.Π.οικ.: 10343/1822022 Κ.Υ.Α. περί ἐκτάκτων μέτρων προστασίας τῆς δημοσίας ὑγιείας ἔναντι τοῦ κορωνοϊοῦ Covid19»
(21/2/2022)

«Κοινοποίησις καθαιρέσεως Κληρικῶν τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου»
(18/2/2022)

«Ἐνημέρωσις περί τῶν ἀντικανονικῶν ἐνεργειῶν τοῦ ἐν Οὐκρανίᾳ Μητροπολίτου πρῴην Κιέβου κ. Φιλαρέτου (Ντενισένκο), ἐν σχέσει πρός τινας ἐν Ἑλλάδι παλαιοημερολογίτας»
(15/2/2022)

«Ἀποστολή τῆς ὑπ᾿ ἀριθ. Δ1α/ΓΠ.οικ.: 8681/11.2.2022 Κοινῆς Ὑπουργικῆς Ἀποφάσεως (Β´ 607/12.2.2022)»
(14/2/2022)

«Ἑβδομάδος Ἐξωτερικῆς Ἱεραποστολῆς»
(14/2/2022)

«Περί ἀποστολῆς ἐγγράφου τῆς Διευθύνσεως Ἀσφαλείας Ἀττικῆς»
(9/2/2022)

«Ἀποστολή τῆς ὑπ᾿ ἀριθ. Δ1α/ΓΠ.οικ.: 6756/4.2.2022 Κοινῆς Ὑπουργικῆς Ἀποφάσεως (Β´ 430/5.2.2022)»
(7/2/2022)

«Ἔκθεσις Κειμηλίων ὑπό τόν τίτλον: “ΥΠΕΡ ΠΙΣΤΕΩΣ ΚΑΙ ΠΑΤΡΙΔΟΣ - Ἡ συμβολή τῆς Ἐκκλησίας στόν Ἀγῶνα του 1821”»
(1/2/2022)

«Ἀποστολή τῆς ὑπ᾿ ἀριθ. Δ1α/ΓΠ.οικ.: 4761/28.1.2022 Κοινῆς Ὑπουργικῆς Ἀποφάσεως (Β ́ 290)»
(31/1/2022)

«Ἐνημέρωσις περί τῆς ἀναγραφῆς ἐν ταῖς Ἁγιολογικαῖς Δέλτοις τῆς Ἁγίας ἡμῶν Ἐκκλησίας τῶν Οἰκουμενικῶν Πατριαρχῶν: Κυρίλλου Α΄ (Λουκάρεως) καί Κυρίλλου ΣΤ΄»
(27/1/2022)

«Ἀποστολή τῆς ὑπ᾿ ἀριθ. Δ1α/ΓΠ.οικ.: 3608/21.1.2022 Κοινῆς Ὑπουργικῆς Ἀποφάσεως (Β ́ 155)»
(24/1/2022)

«Ἀποστολή τῆς ὑπ᾿ ἀριθ. Δ1α/ΓΠ.οικ.: 2158/14.1.2022 Κοινῆς Ὑπουργικῆς Ἀποφάσεως (Β ́ 67)»
(17/1/2022)

«Περί Ἐκκλησιαστικῶν Ὑποτροφιῶν»
(13/1/2022)

ΠΡΟΚΗΡΥΞΙΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ
(13/1/2022)

Περί τῆς ἐξαφανίσεως τῆς Ἑ. Δ.
(10/1/2022)

«Περί τῆς ἐκδημίας τοῦ Μητροπολίτου Αἰτωλίας καί Ἀκαρνανίας κυροῦ Κοσμᾶ»
(4/1/2022)  Τελευταία Άρθρα
Παρουσία του Αρχιεπισκόπου η τελευταία Ιερατική Σύναξη (24/5/2022)
Συνάντηση Αρχιεπισκόπου με την πρόεδρο του Ε.Ο.Τ. (24/5/2022)
Φοιτητές Θεολογίας και Μαθητές Δημοτικού στον Αρχιεπίσκοπο (24/5/2022)
Ο Αμερικανός Πρέσβης στον Αρχιεπίσκοπο (23/5/2022)
Συναντήσεις Αρχιεπισκόπου (19/5/2022)
Παρουσία του Αρχιεπισκόπου η Ιερατική Σύναξη των Ά-Ζ΄ Αρχιεπισκοπικών Περιφερειών (18/5/2022)
Ο Αρχιεπίσκοπος στην βράβευση αθλητών από την Ελληνική Κωπηλατική Ομοσπονδία (16/5/2022)
Μαθητές που βραβεύτηκαν στον διαγωνισμό «Μνήμες Μικράς Ασίας-Πόντου: 1922-2022» στον Αρχιεπίσκοπο (16/5/2022)
Η ενθρόνιση της Ηγουμένης της Ι. Μονής Παναγίας Άξιον Εστίν από τον Αρχιεπίσκοπο (15/5/2022)
Δημιουργία πολυιατρείου στις κατασκηνώσεις της Ι.Α.Α. (12/5/2022)
Αρχιεπίσκοπος: Η Εκκλησία θα αγωνιστεί μέχρι τέλους για αυτόν τον τόπο (6/5/2022)
Συναντήσεις Αρχιεπισκόπου (6/5/2022)
Τα εγκαίνια του Ιωακείμειου Γηροκομείου τέλεσε ο Αρχιεπίσκοπος (3/5/2022)
Η εξόδιος ακολουθία του μακαριστού Μητροπολίτη Δράμας Παύλου (3/5/2022)
Εκοιμήθη ο Μητροπολίτης Δράμας Παύλος (2/5/2022)
Εγκαίνια του Παυλείου Κειμηλιαρχείου της Μητροπόλεως Βεροίας από τον Αρχιεπίσκοπο (2/5/2022)
Θεία Λειτουργία και Δοξολογία για την 200η επέτειο του Ολοκαυτώματος της Ηρωικής πόλεως Ναούσης (1/5/2022)
Παρουσία του Αρχιεπισκόπου η ανακήρυξη της Προέδρου της Δημοκρατίας σε Επίτιμη Δημότη Νάουσας (1/5/2022)
Ο Αρχιεπίσκοπος στον εσπερινό Αγίων Νεομαρτύρων Ναουσαίων (1/5/2022)
Παρουσία του Αρχιεπισκόπου το Συνέδριο «Οἱ Ἅγιοι Νεομάρτυρες καί ἡ ἐθνική παλιγγενεσία» στην Νάουσα (30/4/2022)
Ο Αρχιεπίσκοπος στην Καλλιτεχνική Εκδήλωση «Απ᾽ τη Δοβρά, στη Λευτεριά» (30/4/2022)
Επίσκεψη Αρχιεπισκόπου στη Μητρόπολη Βεροίας (29/4/2022)
Ο Αρχιεπίσκοπος στον Εορτασμό του Αγίου Γεωργίου στη Σχολή Πεζικού Χαλκίδας (29/4/2022)
Αρχιεπίσκοπος: Η Ανάσταση δεν είναι ιδεολογία, είναι σχέση. Tην επιλέγεις και την ζεις μέσα από την εμπιστοσύνη και την αγάπη (24/4/2022)