ΑΡΧΕΙΟ ΕΓΚΥΚΛΙΩΝ


Εγκύκλιοι της Ιεράς Συνόδου

Προηγούμενη σελίδα | Εκτύπωση


«Κοινοποίησις Προκαταρκτικοῦ Πίνακος Κληρικῶν, ὑποψηφίων δι` ἐγγραφήν εἰς τόν Κατάλογον τῶν πρός Ἀρχιερατείαν ἐκλογίμων»
(17/1/2024).

(Για να διαβάσετε το κείμενο σε μορφή PDF, επιλέξτε εδώ)


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ
ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Δ/νσις: Ἰωάννου Γενναδίου 14, 115 21 Ἀθῆναι
Τηλ. 210-72.72.204, Fax 210-72.72.210, e-mail: contact@ecclesia.gr

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ
Ἀριθ. Πρωτ. 64
Ἀριθ. Διεκπ. 142
Ἀθήνησι, τῇ 17ῃ Ἰανουαρίου 2024


Πρός τούς Σεβασμιωτάτους Μητροπολίτας
τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος
Εἰς τάς ἕδρας αὐτῶν


ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 3084

Θέμα: «Κοινοποίησις Προκαταρκτικοῦ Πίνακος Κληρικῶν, ὑποψηφίων δι' ἐγγραφήν εἰς τόν Κατάλογον τῶν πρός Ἀρχιερατείαν ἐκλογίμων»

Ἔχοντες ὑπ' ὄψιν τάς διατάξεις τῶν ἄρθρων 18 καί 19 τοῦ νόμου 590/1977 «Περί τοῦ Καταστατικοῦ Χάρτου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος», Συνοδικῇ Ἀποφάσει, ληφθείσῃ ἐν τῇ Συνεδρίᾳ τῆς Διαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς 10ης Ἰανουαρίου 2024, κοινοποιοῦμεν ὑμῖν συνημμένως τόν «Προκαταρκτικόν Πίνακα Κληρικῶν», προταθέντων πρός ἐγγραφήν εἰς τόν Κατάλογον τῶν πρός Ἀρχιερατείαν Ἐκλογίμων καί κεκτημένων τά ὑπό τοῦ νόμου ὁριζόμενα τυπικά καί οὐσιαστικά προσόντα, μετά συντόμου βιογραφικοῦ σημειώματος αὐτῶν.
Ὑπενθυμίζομεν ὅτι, συμφώνως τῷ ἄρθρῳ 20 παρ. 2 τοῦ ν. 590/1977, ἐντός δύο (2) μηνῶν ἀπό τῆς τελευταίας δημοσιεύσεως τοῦ Πίνακος εἰς τόν ἡμερήσιον τύπον τῶν Ἀθηνῶν καί εἰς τό ἐπίσημον δελτίον τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος «ΕΚΚΛΗΣΙΑ», δύναται οἱοσδήποτε κληρικός ἤ λαϊκός, μέλος τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, νά ὑποβάλῃ ἔνστασιν κατά τῆς ἐγγραφῆς ὑποψηφίου τινός ἐκ τῶν κατωτέρω, ἐπί τῷ λόγῳ ὅτι οὗτος δέν διαθέτει τά πρός Ἀρχιερατείαν οὐσιαστικά ἤ τυπικά προσόντα.
Ἐφ' ὅσον ὑποβληθῇ ἔνστασις, ὁ οἰκεῖος Μητροπολίτης ὀφείλει, ἐντός μηνός ἀπό τῆς εἰς αὐτόν περιελεύσεως αὐτῆς, ὅπως διαβιβάσῃ ταύτην μετ' ἐμπεριστατωμένης εἰσηγήσεώς του εἰς τήν Ἀρχιγραμματείαν τῆς Ἱερᾶς Συνόδου διά τά περαιτέρω.
Ἡ παροῦσα Ἐγκύκλιος ἔχει χαρακτῆρα ἐνημερωτικόν καί δηλωτικόν τῆς ἀρξαμένης διαδικασίας πρός συμπλήρωσιν τοῦ ἰσχύοντος Καταλόγου τῶν πρός Ἀρχιερατείαν Ἐκλογίμων ὑπό τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἱεραρχίας.

☩ Ὁ Ἀθηνῶν Ι Ε Ρ Ω Ν Υ Μ Ο Σ, Πρόεδρος
☩ Ὁ Καρυστίας καί Σκύρου Σεραφείμ
☩ Ὁ Μονεμβασίας καί Σπάρτης Εὐστάθιος
☩ Ὁ Νικαίας Ἀλέξιος
☩ Ὁ Νικοπόλεως καί Πρεβέζης Χρυσόστομος
☩ Ὁ Ἱερισσοῦ, Ἁγίου Ὄρους καί Ἀρδαμερίου Θεόκλητος
☩ Ὁ Μαρωνείας καί Κομοτηνῆς Παντελεήμων
☩ Ὁ Κίτρους καί Κατερίνης Γεώργιος
☩ Ὁ Ἰωαννίνων Μάξιμος
☩ Ὁ Ἐλασσῶνος Χαρίτων
☩ Ὁ Θήρας, Ἀμοργοῦ καί Νήσων Ἀμφιλόχιος
☩ Ὁ Γόρτυνος καί Μεγαλοπόλεως Νικηφόρος
☩ Ὁ Αἰτωλίας καί Ἀκαρνανίας Δαμασκηνός
Ὁ Ἀρχιγραμματεύς
Ἀρχιμ. Ἰωάννης Καραμούζης

Ἀκριβές ἀντίγραφον, αὐθημερόν.
Ὁ ἈρχιγραμματεύςἈρχιμ. Ἰωάννης Καραμούζης

Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ
ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
- ------------------------------------------------------ -

Προκαταρκτικός Πίναξ κληρικῶν, ὑποψηφίων δι' ἐγγραφήν
εἰς τόν Κατάλογον τῶν πρός Ἀρχιερατείαν ἐκλογίμων,
μετά συντόμου βιογραφικοῦ σημειώματος
(Ἀπόφασις Δ.Ι.Σ. τῆς 10.1.2024)


1. Ἀρχιμ. Χρυσόστομος Ἀθανασιάδης, κληρικός τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Πειραιῶς. Γεννήθηκε στήν Ἀθήνα τό 1977. Εἶναι πτυχιοῦχος τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν ἀπό τό ἔτος 2012. Χειροτονήθηκε Πρεσβύτερος τό 2000 καί ἀπό τῆς χειροτονίας του ὑπηρέτησε ἀνελλιπῶς ὡς Ἐφημέριος στήν Ἱερά Μητρόπολη Ἐλευθερουπόλεως καί στήν Ἱερά Μητρόπολη Πειραιῶς.
2. Ἀρχιμ. Στυλιανός Γερασίμου, κληρικός τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἄρτης. Γεννήθηκε στήν Καβάλα τό 1975. Εἶναι πτυχιοῦχος τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης ἀπό τό ἔτος 1997. Χειροτονήθηκε Πρεσβύτερος τό 2009 καί ἀπό τῆς χειροτονίας του ὑπηρέτησε ὡς Ἐφημέριος στίς Ἱερές Μητροπόλεις Πέτρας καί Χερρονήσου, Ρόδου, Σισανίου καί Σιατίστης, Ξάνθης καί Περιθεωρίου. Σάμου καί Ἰκαρίας καί τέλος στήν Ἱ. Μ. Ἄρτης.
3. Ἀρχιμ. Διονύσιος Γκόλιας, κληρικός τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Κίτρους καί Κατερίνης. Γεννήθηκε στήν Κατερίνη τό 1980. Εἶναι πτυχι-οῦχος τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης ἀπό τό ἔτος 2010. Χειροτονήθηκε Πρεσβύτερος τό 2009 καί ἀπό τῆς χειροτονίας του ὑπηρετεῖ ἀνελλιπῶς ὡς Ἐφημέριος στήν Ἱερά Μητρόπολη Κίτρους καί Κατερίνης.
4. Ἀρχιμ. Αὐγουστῖνος Θεοδωρόπουλος, κληρικός τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Πειραιῶς. Γεννήθηκε στό Ἀμαρούσιο τό 1980. Εἶναι πτυχιοῦχος τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν ἀπό τό ἔτος 2017. Χειροτονήθηκε Πρεσβύτερος τό 2010 καί ἀπό τῆς χειροτονίας του ὑπηρετεῖ ἀνελλιπῶς ὡς Ἐφημέριος στήν Ἱερά Μητρόπολη Πειραιῶς.
5. Ἀρχιμ. Χρυσόστομος Καμαργιάννης, κληρικός τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Διδυμοτείχου, Ὀρεστιάδος καί Σουφλίου. Γεννήθηκε στό Διδυμότειχο τό 1986. Εἶναι πτυχιοῦχος τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης ἀπό τό ἔτος 2014. Χειροτονήθηκε Πρεσβύτερος τό 2011 καί ἀπό τῆς χειροτονίας του ὑπηρετεῖ ἀνελλιπῶς ὡς Ἐφημέριος στήν Ἱερά Μητρόπολη Διδυμοτείχου, Ὀρεστιάδος καί Σουφλίου.
6. Ἀρχιμ. Ἀγαθόνικος Καραβαντές, κληρικός τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Κίτρους καί Κατερίνης. Γεννήθηκε στήν Θεσσαλονίκη τό 1982. Εἶναι πτυχιοῦχος τῆς Ἀνωτάτης Ἐκκλησιαστικῆς Ἀκαδημίας Θεσσαλονίκης ἀπό τό ἔτος 2010. Χειροτονήθηκε Πρεσβύτερος τό 2009 καί ἀπό τῆς χειροτονίας του ὑπηρετεῖ ἀνελλιπῶς ὡς Ἐφημέριος στήν Ἱερά Μητρόπολη Κίτρους καί Κατερίνης.
7. Ἀρχιμ. Βαρνάβας Λεοντιάδης, κληρικός τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Κίτρους καί Κατερίνης. Γεννήθηκε στόν Κοῦκο Πιερίας τό 1976. Εἶναι πτυχιοῦχος τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης ἀπό τό ἔτος 2010. Χειροτονήθηκε Πρεσβύτερος τό 2000 καί ἀπό τῆς χειροτονίας του ὑπηρετεῖ ἀνελλιπῶς ὡς Ἐφημέριος στήν Ἱερά Μητρόπολη Κίτρους καί Κατερίνης, ἀπό δέ τῆς 14.10.2010 καί ὡς Πρωτοσύγκελλος αὐτῆς.
8. Ἀρχιμ. Μακάριος Παναγόπουλος, κληρικός τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Καισαριανῆς, Βύρωνος καί Ὑμηττοῦ. Γεννήθηκε στόν Χολαργό Ἀττικῆς τό 1985. Εἶναι πτυχιοῦχος τῆς Ἀνωτάτης Ἐκκλησιαστικῆς Ἀκαδημίας ἀπό τό ἔτος 2016. Χειροτονήθηκε Πρεσβύτερος τό 2016 καί ἀπό 28.11.2016 διωρίσθη καί ὑπηρετεῖ ἀνελλιπῶς ὡς Ἱεροκήρυκας τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Καισαριανῆς, Βύρωνος καί Ὑμηττοῦ.
9. Ἀρχιμ. Μάξιμος Παπασταύρου, κληρικός τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν. Γεννήθηκε στή Μυτιλήνη τό 1963. Εἶναι πτυχιοῦχος τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν ἀπό τό ἔτος 2017. Χειροτονήθηκε Πρεσβύτερος τό 1994 καί ἀπό τῆς χειροτονίας του ὑπηρέτησε ὡς Ἐφημέριος στήν Ἱερά Μητρόπολη Θεσσαλιώτιδος, ἀπό δέ τῆς 30.12.1997 ἕως σήμερα στήν Ἱερά Ἀρχιεπισκοπή Ἀθηνῶν.
10. Ἀρχιμ. Σέργιος Παραλίκας, κληρικός τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Λαρίσης καί Τυρνάβου. Γεννήθηκε στήν Σάρτη Χαλκιδικῆς τό 1969. Εἶναι Καθηγητής τοῦ Τμήματος Νοσηλευτικῆς τῆς Ἱατρικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, καί ἀπό τοῦ ἔτους 2022 πτυχιοῦχος τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Χειροτονήθηκε Πρεσβύτερος τό 2013 καί ἀπό τῆς χειροτονίας του ὑπηρετεῖ ἀνελλιπῶς ὡς Ἐφημέριος στήν Ἱερά Μητρόπολη Λαρίσης καί Τυρνάβου. Προτείνεται ἡ κατ’ ἐξαίρεσιν ἐγγραφή αὐτοῦ δυνάμει τῆς παρ. 4 τοῦ ἄρθρου 18 τοῦ ν. 590/1977, ὡς μή ἔχοντος συμπληρώσει πενταετίαν ἀπό τῆς λήψεως τοῦ πτυχίου τῆς Θεολογίας, ἕνεκα τῆς προσφορᾶς αὐτοῦ εἰς τό ποιμαντικό ἔργο τῆς Ἐκκλησίας.
11. Ἀρχιμ. Εὐστάθιος Πορφύρης, κληρικός τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Μονεμβασίας καί Σπάρτης. Γεννήθηκε στήν Κόρινθο τό 1987. Εἶναι πτυχιοῦχος τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν ἀπό τό ἔτος 2011. Χειροτονήθηκε Διάκονος τήν 14.8.2011 καί Πρεσβύτερος τήν 10.8.2014 καί ἀπό τῆς χειροτονίας του ὑπηρετεῖ ἀνελλιπῶς ὡς Ἐφημέριος στήν Ἱερά Μητρόπολη Μονεμβασίας καί Σπάρτης.
12. Ἀρχιμ. Φιλάρετος Σπανόπουλος, κληρικός τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἠλείας. Γεννήθηκε στό Αὐγεῖο Ἠλείας τό 1977. Εἶναι πτυχιοῦχος τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν ἀπό τό ἔτος 2002. Χειροτονήθηκε Πρεσβύτερος τό 2003 καί ἀπό 1.12.2003 ὑπηρετεῖ ἀνελλιπῶς ὡς Ἱεροκῆρυξ (ν. 817/1978) τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἠλείας.
13. Ἀρχιμ. Συνέσιος Στάθης, κληρικός τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Κασσανδρείας. Γεννήθηκε στήν Θεσσαλονίκη τό 1987. Εἶναι πτυχιοῦχος τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης ἀπό τό ἔτος 2012. Χειροτονήθηκε Πρεσβύτερος τήν 16.7.2013 καί ἀπό τῆς χειροτονίας του ὑπηρετεῖ ἀνελλιπῶς ὡς Ἐφημέριος στήν Ἱερά Μητρόπολη Κασσανδρείας.
14. Ἀρχιμ. Βαρθολομαῖος Χατζόγλου, κληρικός τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἱερισσοῦ, Ἁγίου Ὄρους καί Ἀρδαμερίου. Γεννήθηκε στήν Θεσσαλονίκη τό 1983. Εἶναι πτυχιοῦχος τῆς Ἀνωτάτης Ἐκκλησιαστικῆς Ἀκαδημίας Θεσσαλονίκης ἀπό τό ἔτος 2009. Χειροτονήθηκε Πρεσβύτερος τό 2009 καί ἀπό τῆς χειροτονίας του ὑπηρετεῖ ἀνελλιπῶς ὡς Ἐφημέριος στήν Ἱερά Μητρόπολη Ἱερισσοῦ, Ἁγίου Ὄρους καί Ἀρδαμερίου.

(Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας τῆς Ἱερᾶς Συνόδου)