ΑΡΧΕΙΟ ΕΓΚΥΚΛΙΩΝ


Εγκύκλιοι της Ιεράς Συνόδου

«Ἀποστολή τῆς ὑπ’ ἀριθ. Δ1γ/Γ.Π./οικ.: 69042/4-11-2021 Ἐγκυκλίου τοῦ Ὑπουργείου Ὑγείας»
(12/11/2021)

«Ἔκθεσις ΕΙΚΟΝΩΝ ΤΕΧΝΗ»
(12/11/2021)

«Ὑπενθύμισις περί τοῦ ἀσφαλιστικοῦ φορέως ὑπό τήν ἐπωνυμίαν ‘‘ΤΥΡΤΑΙΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ Α.Ε.”»
(11/11/2021)

«Διαδικτυακή Συνάντησις ἐκπροσώπων Ἱερῶν Μητροπόλεων πρός προγραμματισμόν τῶν Ἐκδηλώσεων Μνήμης ἐπί τῇ συμπληρώσει ἑκατόν (100) ἐτῶν ἀπό τῆς Μικρασιατικῆς Καταστροφῆς»
(11/11/2021)

«Περί τοῦ ἀσφαλιστικοῦ φορέως ὑπό τήν ἐπωνυμίαν ‘‘ΤΥΡΤΑΙΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ Α.Ε.’’»
(11/11/2021)

«Ἀποστολή τῆς ὑπ’ ἀριθ. Δ1α/Γ.Π.οικ.: 69136/4112021 Κ.Υ.Α. (Β΄ 5138/5112021)»
(8/11/2021)

«Μέτρα προστασίας κατά τῆς ἐξαπλώσεως τοῦ κορωνοϊοῦ covid 19»
(4/11/2021)

«Ἀποστολή τῆς ὑπ’ ἀριθ. Δ1α/Γ.Π.οικ.: 66436/22102021 Κ.Υ.Α. (Β΄ 4919/24102021)»
(25/10/2021)

«Ἐνημέρωσις περί ἐγγραφῶν εἰς τό Διϊδρυματικόν Πρόγραμμα Μεταπτυχιακῶν Σπουδῶν μετ’ εἰδικεύσεως εἰς τόν Θρησκευτικόν καί Προσκυνηματικόν Τουρισμόν»
(12/10/2021)

«Διαβίβασις Κ.Υ.Α. διά τήν προστασίαν τῆς δημοσίας ὑγιείας ἔναντι τοῦ κορωνοϊοῦ Covid–19»
(11/10/2021)

Ὁδηγίαι περί τῆς διαδικασίας διορισμοῦ Ἐφημερίων καί Διακόνων
(28/9/2021)

«Ἐνημέρωση περί τῶν καταστατικῶν σκοπῶν τοῦ Σωματείου ὑπό τήν ἐπωνυμία "Σωματεῖο ἐκκλησιαστικῶν ὑπαλλήλων τῆς κυρίας Ἑλλάδος συνταξιούχων, κληρονόμων ἀποβιωσάντων καί συνεργατῶν Ἡ Στέγη"»
(28/9/2021)

«Σύστασις περί ἀναθέσεως καί ἐκτελέσεως τῶν ἐκκλησιαστικῶν ἔργων καί περί Τεχνικῶν Ὑπηρεσιῶν τῶν Ἱερῶν Μητροπόλεων»
(23/9/2021)

«Ἀποστολή τῆς ὑπ’ ἀριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/182/οικ. 17896/2092021 (ΑΔΑ: 9ΝΙΖ46ΜΤΛ6ΑΚ6) Ἐγκυκλίου τοῦ Ὑπουργείου Ἐσωτερικῶν»
(23/9/2021)

«Ἐνημέρωσις περί τοῦ Νόμου 4823 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 136/3.8.2021)»
(21/9/2021)

«Ἀποστολή τῆς ὑπ’ ἀριθ. Δ1α/Γ.Π.οικ.: 57069/17-9-2021 Κ.Υ.Α. (Β΄ 4337/18-9-2021)»
(21/9/2021)

«Ἐνημέρωσις περί τοῦ Νόμου 4823/2021 “Αναβάθμιση του σχολείου, ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις”, εἰς τόν ὁποῖον περιλαμβάνονται διατάξεις περί τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἐκπαιδεύσεως»
(21/9/2021)

«Ἔναρξις τῶν Ἐνοριακῶν Κατηχητικῶν Συνάξεων»
(17/9/2021)

Ἔγγραφο τοῦ Τμήματος ΔΑ5 τοῦ Μ.Τ.Π.Υ. ὑπ` ἀριθ. πρωτ. 35312/10.9.2021 περί κρατήσεων τοῦ ἄρθρου 27 τοῦ π.δ. 422/1981 ὑπέρ τοῦ Μετοχικοῦ Ταμείου Πολιτικῶν Ὑπαλλήλων»
(15/9/2021)

«Ἀποστολή τῆς ὑπ’ ἀριθ. Δ1α/Γ.Π.οικ.: 55732/13-9-2021 Κ.Υ.Α. (Β΄ 4214/13-9-2021)»
(13/9/2021)

«Ἀποστολή τῆς ὑπ’ ἀριθ. Δ1α/Γ.Π.οικ.: 53950/3-9-2021 Κ.Υ.Α. (Β΄ 4054/4-9-2021)»
(6/9/2021)

«Περιαγωγή Δίσκου πρός οἰκονομικήν ἐνίσχυσιν τοῦ Ραδιοφωνικοῦ Σταθμοῦ τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος»
(2/9/2021)

Οἰκονομική βοήθεια ὑπέρ τῶν πυροπλήκτων
(31/8/2021)

«Ἀποστολή τῆς ὑπ’ ἀριθ. Δ1α/Γ.Π.οικ.: 52666/27-8-2021 Κ.Υ.Α. (Β ́3958/27-8-2021)»
(30/8/2021)

Ἀποστολή τῆς ὑπ’ ἀριθ. Δ1α/Γ.Π.οικ.: 51684/20-8-2021 Κ.Υ.Α. (Β΄ 3899/21-8-2021)
(24/8/2021)

Ἀποστολή τῆς ὑπ’ ἀριθ. Δ1α/Γ.Π.οικ.: 50907/13-8-2021 Κ.Υ.Α. (Β΄ 3793/13-8-2021)
(16/8/2021)

Εγκύκλιον τηλεγράφημα περί της εκδημίας εις Κύριον του μακαριστού Μητροπολίτου Περιστερίου κ. Κλήμεντος
(14/8/2021)

Ἀποστολή τῆς ὑπ᾿ ἀριθ. Δ1α/Γ.Π./Οικ.: 49762/6-8-2021 Κοινῆς Ὑπουργικῆς Ἀποφάσεως (Φ.Ε.Κ. Β΄ 3660)
(9/8/2021)

Περί ἀμέσου βοηθείας τῶν πυροπλήκτων
(6/8/2021)

Ὑπόμνησις περί τοῦ Προγράμματος ΕΣΠΑ διά τήν καταγραφήν καί ἀξιολόγησιν τῆς ἀκινήτου περιουσίας τῶν Ἱερῶν Μητροπόλεων τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος
(3/8/2021)

«Ἀποστολή τῆς ὑπ᾿ ἀριθ. Δ1α/Γ.Π. Οικ.: 48487/30-7-2021 Κοινῆς Ὑπουργικῆς Ἀποφάσεως (Φ.Ε.Κ. Β΄ 3481)»
(2/8/2021)

Περί τῆς ἐξαφανίσεως τοῦ Προδρόμου Σαρρίδη
(30/7/2021)

«Διαβίβασις Κ.Υ.Α. διά τήν προστασίαν τῆς δημοσίας ὑγιείας ἔναντι τοῦ κορωνοϊοῦ Covid–19»
(28/7/2021)

«Διαβίβασις Κ.Υ.Α. διά τήν προστασίαν τῆς δημοσίας ὑγιείας ἔναντι τοῦ κορωνοϊοῦ Covid–19»
(20/7/2021)

Περί τοῦ Ἀπολογισμοῦ τῶν δαπανῶν διά τήν φιλανθρωπικήν διακονίαν τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος κατά τό ἔτος 2020
(20/7/2021)

«Κατάταξις ἐν ταῖς Ἁγιολογικαῖς Δέλτοις τῶν κατὰ τὴν ἐν ἔτει 1822 καταστροφὴν τῆς Χίου ἀναιρεθέντων Ἱερομαρτύρων καὶ Ἐθνομαρτύρων»
(19/7/2021)

Περί ἀποστολῆς Συνοδικῆς Ἐγκυκλίου
(16/7/2021)

«Κατάταξις ἐν ταῖς Ἁγιολογικαῖς Δέλτοις τῶν, μετὰ τοῦ Ἁγίου Ἐθνοϊερομάρτυρος Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως Γρηγορίου τοῦ Ε´, ἑπτὰ συλληφθέντων καὶ ἀπαγχονισθέντων Ἱερομαρτύρων Ἀρχιερέων»
(15/7/2021)

«Τέλεσις ἐξοδίου ἀκολουθίας χριστιανοῦ Ρωμαιοκαθολικοῦ δόγματος εἰς Ὀρθόδοξον Ἱερόν Ναόν Δημοτικῶν Κοιμητηρίων»
(15/7/2021)

Ἐκκλησία καί ἐπιστήμη στόν ἀγῶνα κατά τῆς πανδημίας
(14/7/2021)

«Περί καταληκτηρίου ἡμερομηνίας ἀποστολῆς ἐγγράφου ἐν ἀναφορᾷ πρός ἐνθυμήματα καί ἱερά κειμήλια ἐκ τῆς περιόδου τῆς Ἑλληνικῆς Ἐπαναστάσεως, ἅτινα διαφυλάσσονται ἐν ταῖς Ἱεραῖς Μητροπόλεσι τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος»
(12/7/2021)

«Ἔκθεσις "ΕΙΚΟΝΩΝ ΤΕΧΝΗ 2021"»
(12/7/2021)

«Διαβίβασις Κ.Υ.Α. διά τήν προστασίαν τῆς δημοσίας ὑγι-είας ἔναντι τοῦ κορωνοϊοῦ Covid–19»
(5/7/2021)

Διαβίβασις ἐγγράφου τοῦ Ὑπουργείου Περιβάλλοντος καί Ἐνεργείας
(5/7/2021)

«Διαβίβασις Κ.Υ.Α. διά τήν προστασίαν τῆς δημοσίας ὑγιείας ἔναντι τοῦ κορωνοϊοῦ Covid–19»
(28/6/2021)

«Ἀποστολή ἐγγράφου τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας καί Θρησκευ-μάτων περί τῆς ἐγγραφῆς μαθητῶν καί μαθητριῶν εἰς τά Σχολεῖα Δευτεροβαθμίου Ἐκκλησιαστικῆς Ἐκπαιδεύσεως»
(25/6/2021)

«Ἀποστολή τῆς ὑπ’ ἀριθ. Δ1α/Γ.Π.οικ.: 38197/18-6-2021 Κ.Υ.Α. (Β΄ 2660/18-6-2021)»
(22/6/2021)

«Ἐνημέρωσις περί τῆς προγραμματιζομένης ἑορταστικῆς Ἐκδηλώσεως τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος διά τήν Ἐπέτειον τῶν 200 ἐτῶν ἀπό τῆς Ἑλληνικῆς Ἐπαναστάσεως τοῦ 1821»
(17/6/2021)

«Ἀποστολή τῆς ὑπ’ ἀριθ. Δ1α/Γ.Π.οικ.: 36587/10-6-2021 Κ.Υ.Α. (Β΄2476/10-6-2021)»
(14/6/2021)

Περί τῆς ὑποχρεωτικῆς διενεργείας διαγνωστικῶν ἐλέγχων ἀνιχνεύσεως τοῦ κορωνοϊοῦ ὑπό τῶν ἐργαζομένων εἰς τά ἐκκλησιαστικά νομικά πρόσωπα
(11/6/2021)

«Ἀποστολή τῆς ὑπ’ ἀριθ. Δ1α/Γ.Π.οικ.: 35169/4-6-2021 Κ.Υ.Α. (Β΄2366 /5-6-2021)»
(7/6/2021)

«Περί ἀποστολῆς ἐνθυμημάτων καί ἱερῶν κειμηλίων ἐκ τῆς περιό-δου τῆς Ἑλληνικῆς Ἐπαναστάσεως, ἅτινα διαφυλάσσονται ἐν ταῖς Ἱεραῖς Μητροπόλεσι τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος»
(2/6/2021)

«Ἀποστολή τῆς ὑπ’ ἀριθ. Δ1α/Γ.Π.οικ.: 33506/28-5-2021 Κ.Υ.Α. (Β΄ 2233/29-5-2021)»
(31/5/2021)

«Περί παροχῆς συμπληρωματικῶν στοιχείων»
(25/5/2021)

«Διαβίβασις ἐγγράφου τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας καί Θρησκευμάτων περί ἀποστολῆς στοιχείων»
(24/5/2021)

«Διαβίβασις τῆς ὑπ᾿ ἀριθ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 31950/21.5.2021 Κ.Υ.Α. περί προσωρινῶν μέτρων εἰς τούς θρησκευτικούς χώρους λατρείας διά τήν προστασίαν τῆς δημοσίας ὑγιείας ἔναντι τοῦ κορωνοϊοῦ Covid–19»
(24/5/2021)

«Περί καταλόγου μοναστηριακῶν προϊόντων»
(17/5/2021)

«Διαβίβασις τῆς ὑπ᾿ ἀριθ. 29922/13.5.2021 Κ.Υ.Α. περί προσωρινῶν μέτρων εἰς τούς θρησκευτικούς χώρους λατρείας διά τήν προστασίαν τῆς δημοσίας ὑγιείας ἔναντι τοῦ κορωνοϊοῦ Covid–19»
(14/5/2021)

«Λῆξις μαθημάτων Κατηχητικῶν Σχολείων»
(13/5/2021)

«Περί ἀποστολῆς στοιχείων τῶν Ἱερῶν Μητροπόλεων πρός καταρτισμόν τῶν Διπτύχων τοῦ ἔτους 2022»
(13/5/2021)

«Διαβίβασις Κ.Υ.Α. περί προσωρινῶν μέτρων εἰς τούς θρησκευτικούς χώρους λατρείας διά τήν προστασίαν τῆς δημοσίας ὑγιείας ἔναντι τοῦ κορωνοϊοῦ Covid–19»
(10/5/2021)

«Ἀποστολή τῆς ὑπ’ ἀριθ. Δ1α/Γ.Π.οικ.: 27683/2942021 Κ.Υ.Α. (Β΄ 1814/2942021)»
(5/5/2021)

«Διαβίβασις τοῦ ὑπ᾿ ἀριθ. 20484/28.4.2021 ἐγγράφου τοῦ Ὑπουργείου Ἐξωτερικῶν»
(29/4/2021)

«Περί παραλαβῆς ἐκ τῶν Φαρμακείων δωρεάν ἀτομικῶν ἐξετάσεων (self test) διά τόν Covid19»
(22/4/2021)

«Κοινοποίησις ἐπιβληθείσης ἀργίας εἰς Κληρικόν τοῦ Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων»
(22/4/2021)

«Ἀποσπάσεις ἐκπαιδευτικῶν εἰς τήν Ἐκκλησίαν τῆς Ἑλλάδος καί τάς Ἱεράς Μητροπόλεις τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος διά τό σχολικόν ἔτος 20212022»
(21/4/2021)

«Ἀποφάσεις τῆς Διαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς 20.4.2021 ὡς πρός τήν λειτουργία τῶν Ἱερῶν Ναῶν κατά τήν περίοδο τῆς Μεγάλης Ἑβδομάδος καί τοῦ Πάσχα»
(21/4/2021)

«Ἀποστολή τῆς ὑπ’ ἀριθ. Δ1α/Γ.Π.οικ.: 24489/16-4-2021 Κ.Υ.Α. (Β΄1558/17-4-2021)»
(19/4/2021)

Περί μειώσεως ἀσφαλιστικῶν εἰσφορῶν βάσει τοῦ ἄρθρου 31 τοῦ ν. 4756/2020»
(15/4/2021)

«Κοινοποίησις Κανονισμοῦ ὑπ` ἀριθ. 327/2021 «Περί τροποποιήσεως τοῦ ὑπ` ἀριθ. 5/1978 Κανονισμοῦ τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος "Περί Κώδικος Ἐκκλησιαστικῶν Ὑπαλλήλων" (Α΄ 48)» (Α΄ 57/12.4.2021)»
(14/4/2021)

«Θέση ἐν ἰσχύϊ τοῦ ὑπ’ ἀριθ. 326/2021 Κανονισμοῦ (ΦΕΚ Α΄ 52/5.4.2021) περί προσβάσεως στά ἐκκλησιαστικά ἀρχεῖα»
(14/4/2021)

«Περί οἰκονομικῆς ἐνισχύσεως τῶν σεισμοπλήκτων Ἱερῶν Μητροπόλεων Λαρίσης καί Τυρνάβου, Ἐλασσῶνος καί Τρίκκης καί Σταγῶν»
(12/4/2021)

«Ἀποστολή τῆς ὑπ᾿ ἀριθ. Δ1α/Γ.Π. Οικ.: 22439/10-4-2021 Κοινῆς Ὑπουργικῆς Ἀποφάσεως (Φ.Ε.Κ. Β΄ 1441)»
(10/4/2021)

«Διαβίβασις ἐγγράφου περί τῶν ἐνεργειῶν διά τήν ἐφαρμογήν Τιμολογίου Ὑπηρεσιῶν Ἀλληλεγγύης τῆς Δ.Ε.Η. εἰς Ἐκκλησιαστικά Νομικά Πρόσωπα»
(8/4/2021)

«Περί τοῦ τρόπου καταβολῆς εἰσφορῶν ὑπέρ τοῦ Συνοδικοῦ Μεγάρου»
(8/4/2021)

«Διαβίβασις Κ.Υ.Α. διά τήν προστασίαν τῆς δημοσίας ὑγιείας ἔναντι τοῦ κορωνοϊοῦ Covid–19»
(6/4/2021)

«Περί προσβάσεως εἰς ἐκκλησιαστικά ἀρχεῖα»
(6/4/2021)

«Ἀποστολή τῆς ὑπ’ ἀριθ. Δ1α/Γ.Π.οικ.: 18877/2632021 Κ.Υ.Α. (Β΄1194/2732021)»
(29/3/2021)

«Μήνυμα ἐπί τῇ Ἑορτῇ τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου καί τῇ συμπληρώσει διακοσίων ἐτῶν ἀπό τῆς Ἑλληνικῆς Ἐπαναστάσεως τῆς 25ης Μαρτίου 1821»
(24/3/2021)

«Ἀποστολή τῆς ὑπ’ ἀριθ. Δ1α/Γ.Π.οικ.: 16320/12-3-2021 Κ.Υ.Α. (Β΄ 996/13-3-2021)»
(16/3/2021)

«Καθεστώς ὑπαλλήλων ἰδιωτικοῦ δικαίου ὡρισμένου χρόνου («Ι.Δ.Ο.Χ.») εἰς τά ἐκκλησιαστικά Ν.Π.Δ.Δ. καί Ν.Π.Ι.Δ.»
(12/3/2021)

«Γ΄ Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός δημιουργίας ταινίας μικροῦ μήκους μέ θέμα: "Προσωπικότητες τῆς μετεπαναστατικῆς περιόδου τοῦ 1821"»
(10/3/2021)

«Περί διαθέσεως Ἐπετειακῆς Δοξολογίας εἰς ψηφιακήν μορφήν»
(10/3/2021)

«Διαβίβασις τῆς ὑπ᾿ ἀριθ. Δ1α/Γ.Π.οικ.14453/5.3.2021 Κ.Υ.Α. περί ἐκτάκτων μέτρων προστασίας τῆς δημοσίας ὑγιείας ἔναντι τοῦ κορωνοϊοῦ Covid–19»
(9/3/2021)

«Ἀναβολή τῆς διοργανώσεως κατά τό τρέχον ἔτος τῆς “Ἑβδομάδος Ἐξωτερικῆς Ἱεραποστολῆς” δι’ εὐθετώτερον χρόνον»
(9/3/2021)

«Ἐνημέρωσις περί νέου Διιδρυματικοῦ Προγράμματος Μεταπτυχιακῶν Σπουδῶν μετ’ εἰδικεύσεως εἰς τόν Θρησκευτικόν καί Προσκυνηματικόν Τουρισμόν»
(8/3/2021)

Διαβίβασις τῆς ὑπ᾿ ἀριθ. Δ1α/Γ.Π.οικ.13805/3.3.2021 Κ.Υ.Α. περί ἐκτάκτων μέτρων προστασίας τῆς δημοσίας ὑγιείας ἔναντι τοῦ κορωνοϊοῦ Covid–19
(4/3/2021)

«Περί τῆς μετακινήσεως ἐργαζομένων καί ἐθελοντῶν εἰς τά ἐκκλησιαστικά νομικά πρόσωπα δημοσίου καί ἰδιωτικοῦ δικαίου»
(19/2/2021)

«Κοινοποίησις Καθαιρέσεως Κληρικῶν τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου»
(15/2/2021)

«Διαβίβασις τῆς ὑπ᾿ ἀριθ. 9147/10.2.2021 Κ.Υ.Α. περί προσωρινῶν μέτρων εἰς τούς θρησκευτικούς χώρους λατρείας διά τήν προστασίαν τῆς δημοσίας ὑγιείας ἔναντι τοῦ κορωνοϊοῦ Covid–19»
(11/2/2021)

«Περί διοργανώσεως τῆς Β΄ διαδικτυακῆς "Ἐθνοσυνελεύσεως τῶν Νέων" εἰς τό πλαίσιον τῶν ἑορτασμῶν τῶν 200 ἐτῶν ἀπό τῆς ἐνάρξεως τῆς Ἑλληνικῆς Ἐπαναστάσεως»
(10/2/2021)

«Διαβίβασις τῆς ὑπ᾿ ἀριθ. 8378/5.2.2021 Κ.Υ.Α. περί προσωρινῶν μέτρων εἰς τούς θρησκευτικούς χώρους λατρείας διά τήν προστασίαν τῆς δημοσίας ὑγιείας ἔναντι τοῦ κορωνοϊοῦ Covid–19»
(9/2/2021)

«Ἐνημέρωση τῶν ἐκκλησιαστικῶν νομικῶν προσώπων περί τῆς Ἠλεκτρονικῆς Ταυτότητος Κτιρίου καί Αὐτοτελοῦς Διηρημένης Ἰδιοκτησίας (ἄρθρα 5262 τοῦ ν. 4495/2017)»
(9/2/2021)

«Διαβίβασις ἐγγράφου Ὑπουργείου Ὑγείας»
(9/2/2021)

«Ἐπιστροφή μισθωμάτων μηνῶν Ἰανουαρίου – Φεβρουαρίου 2021»
(8/2/2021)

«Περί προκηρύξεως διαγωνισμοῦ διά τήν πρόσληψιν ἑνός Ἀξιωματικοῦ Εἰδικῶν Καθηκόντων - Κληρικοῦ τῆς Ἀνατολικῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας εἰς τήν Ἑλληνικήν Ἀστυνομίαν»
(8/2/2021)

«Ἐφαρμογή τῆς Κ.Υ.Α. ὑπ` ἀριθ. Δ1α/ΓΠ.οικ.:2/2.1.2021 "Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από την Κυριακή 3 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα 11 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 6:00" (B΄ 1/02.01.2021) σέ βάρος τῶν Ἱερῶν Μητροπόλεων καί Ἐνοριῶν»
(8/2/2021)

«Διαβίβασις Κ.Υ.Α. περί προσωρινῶν μέτρων εἰς τούς θρησκευτικούς χώρους λατρείας διά τήν προστασίαν τῆς δημοσίας ὑγιείας ἔναντι τοῦ κορωνοϊοῦ Covid–19»
(1/2/2021)

«Περί τοῦ Εἰδικοῦ Φόρου Ἀκινήτων (Ε.Φ.Α.) τοῦ ν. 3091/2002»
(29/1/2021)

«Ἀποστολή τοῦ ἀνακοινοποιηθέντος ἐπί τό ὀρθόν ὑπ’ ἀριθ. πρωτ. 8309/Θ1/25.1.2021 ἐγγράφου τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας καί Θρησκευμάτων»
(28/1/2021)

«Διαβίβασις Κ.Υ.Α. περί προσωρινῶν μέτρων εἰς τούς θρησκευτικούς χώρους λατρείας διά τήν προστασίαν τῆς δημοσίας ὑγιείας ἔναντι τοῦ κορωνοϊοῦ Covid–19»
(26/1/2021)

«Περί ἀποστολῆς ἐγγράφου Ὑφυπουργοῦ Παιδείας»
(22/1/2021)

«Γ΄ Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός δημιουργίας ταινίας μικροῦ μήκους μέ θέμα: "Προσωπικότητες τῆς μετεπαναστατικῆς περιόδου τοῦ 1821"»
(20/1/2021)

«Περί ἀποστολῆς Μηνύματος διά τήν Ἑορτήν τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν πρός τούς μαθητάς καί τάς μαθητρίας τῶν Ἑλληνικῶν Σχολείων»
(19/1/2021)

«Κοινοποίησις Προκαταρκτικοῦ Πίνακος Κληρικῶν ὑποψηφίων δι` ἐγγραφήν εἰς τόν Κατάλογον τῶν πρός Ἀρχιερατείαν ἐκλογίμων»
(19/1/2021)

«Ἔκθεσις "ΕΙΚΟΝΩΝ ΤΕΧΝΗ 2021"»
(19/1/2021)

«Περί τῆς λειτουργίας τῶν Ἱερῶν Ναῶν κατά τό χρονικό διάστημα ἀπό τήν 18η Ἰανουαρίου ἕως καί τήν 25η Ἰανουαρίου ἐ.ἔ.»
(16/1/2021)

«Περί προτροπῆς διά τήν πιστήν τήρησιν τῶν Ἀποφάσεων τῆς Διαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου πρός ἀποφυγήν διχαστικῶν φαινομένων»
(15/1/2021)

«Περί ὑποβολῆς ἀπολογισμοῦ τῶν δαπανῶν διά τήν φιλανθρωπικήν διακονίαν κατά τό ἔτος 2020 ὑπό τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν καί τῶν Ἱερῶν Μητροπόλεων τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος»
(15/1/2021)

«Περί τροποποιήσεως τοῦ ἄρθρου 164 “Εκκλησιαστικά αρχεία, αρχεία των Μονών του Αγίου όρους και αρχεία Θρησκευτικών Κοινοτήτων” τοῦ ν. 4610/2019»
(15/1/2021)

«Περί Ἐκκλησιαστικῶν Ὑποτροφιῶν»
(14/1/2021)

«Διαβίβασις Κ.Υ.Α. διά τήν προστασίαν τῆς δημοσίας ὑγιείας ἔναντι τοῦ κορωνοϊοῦ Covid–19»
(12/1/2021)

«Ἄσκησις αἰτήσεων ἀκυρώσεως εἰς τό Συμβούλιον τῆς Ἐπικρατείας πρό τῆς ἑορτῆς τῶν Θεοφανείων»
(8/1/2021)

«Περί παροχῆς στοιχείων ἐπί ἀξιοποίνων τυχόν συμβάντων εἰς βάρος μνημείων καί χώρων θρησκευτικοῦ χαρακτῆρος εἰς τήν ἑλληνικήν ἐπικράτειαν»
(7/1/2021)

«Περί τῆς ἀνάγκης αὐστηρᾶς τηρήσεως τῶν ὑγιειονομικῶν μέτρων, ὡς πρός τήν λειτουργίαν τῶν Ἱερῶν Ναῶν κατά τήν Ἑορτήν τῶν Θεοφανείων»
(5/1/2021)

«Ἀποφάσεις τῆς Διαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς 4.1.2021 ὡς πρός τήν λειτουργίαν τῶν Ἱερῶν Ναῶν κατά τήν Ἑορτήν τῶν Θεοφανείων»
(4/1/2021)

«Διαβίβασις τῆς ὑπ᾿ ἀριθ. 3034/4.1.2021 Ἐγκυκλίου τῆς Ἱερᾶς Συνόδου»
(4/1/2021)