ΑΡΧΕΙΟ ΕΓΚΥΚΛΙΩΝ


Εγκύκλιοι της Ιεράς Συνόδου

«Περί ἀποστολῆς Μηνύματος διά τήν Ἑορτήν τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν πρός τούς μαθητάς καί τάς μαθητρίας τῶν Ἑλληνικῶν Σχολείων»
(19/1/2021)

«Κοινοποίησις Προκαταρκτικοῦ Πίνακος Κληρικῶν ὑποψηφίων δι` ἐγγραφήν εἰς τόν Κατάλογον τῶν πρός Ἀρχιερατείαν ἐκλογίμων»
(19/1/2021)

«Ἔκθεσις "ΕΙΚΟΝΩΝ ΤΕΧΝΗ 2021"»
(19/1/2021)

«Περί τῆς λειτουργίας τῶν Ἱερῶν Ναῶν κατά τό χρονικό διάστημα ἀπό τήν 18η Ἰανουαρίου ἕως καί τήν 25η Ἰανουαρίου ἐ.ἔ.»
(16/1/2021)

«Περί προτροπῆς διά τήν πιστήν τήρησιν τῶν Ἀποφάσεων τῆς Διαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου πρός ἀποφυγήν διχαστικῶν φαινομένων»
(15/1/2021)

«Περί ὑποβολῆς ἀπολογισμοῦ τῶν δαπανῶν διά τήν φιλανθρωπικήν διακονίαν κατά τό ἔτος 2020 ὑπό τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν καί τῶν Ἱερῶν Μητροπόλεων τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος»
(15/1/2021)

«Περί τροποποιήσεως τοῦ ἄρθρου 164 “Εκκλησιαστικά αρχεία, αρχεία των Μονών του Αγίου όρους και αρχεία Θρησκευτικών Κοινοτήτων” τοῦ ν. 4610/2019»
(15/1/2021)

«Περί Ἐκκλησιαστικῶν Ὑποτροφιῶν»
(14/1/2021)

«Διαβίβασις Κ.Υ.Α. διά τήν προστασίαν τῆς δημοσίας ὑγιείας ἔναντι τοῦ κορωνοϊοῦ Covid–19»
(12/1/2021)

«Ἄσκησις αἰτήσεων ἀκυρώσεως εἰς τό Συμβούλιον τῆς Ἐπικρατείας πρό τῆς ἑορτῆς τῶν Θεοφανείων»
(8/1/2021)

«Περί παροχῆς στοιχείων ἐπί ἀξιοποίνων τυχόν συμβάντων εἰς βάρος μνημείων καί χώρων θρησκευτικοῦ χαρακτῆρος εἰς τήν ἑλληνικήν ἐπικράτειαν»
(7/1/2021)

«Περί τῆς ἀνάγκης αὐστηρᾶς τηρήσεως τῶν ὑγιειονομικῶν μέτρων, ὡς πρός τήν λειτουργίαν τῶν Ἱερῶν Ναῶν κατά τήν Ἑορτήν τῶν Θεοφανείων»
(5/1/2021)

«Ἀποφάσεις τῆς Διαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς 4.1.2021 ὡς πρός τήν λειτουργίαν τῶν Ἱερῶν Ναῶν κατά τήν Ἑορτήν τῶν Θεοφανείων»
(4/1/2021)

«Διαβίβασις τῆς ὑπ᾿ ἀριθ. 3034/4.1.2021 Ἐγκυκλίου τῆς Ἱερᾶς Συνόδου»
(4/1/2021)