ΑΡΧΕΙΟ ΕΓΚΥΚΛΙΩΝ


Εγκύκλιοι της Ιεράς Συνόδου

«Περί ἀνακυπτόντων προβλημάτων κατά τήν Ἐξόδιον Ἀκολουθίαν ὀρθοδόξων χριστιανῶν, ἀποβιωσάντων ἐξ αἰτίας τοῦ κορωνοϊοῦ Covid–19»
(11/11/2020)

«Περί νομοθετικῆς ἐξουσιοδοτήσεως τοῦ ἄρθρου 46 παρ. 2 τοῦ Καταστατικοῦ Χάρτου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος»
(10/11/2020)

«Ἔντυπον ὑπό τόν τίτλον “ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ” διά τήν μετακίνησιν ἐργαζομένων εἰς τά ἐκκλησιαστικά νομικά πρόσωπα δημοσίου καί ἰδιωτικοῦ δικαίου»
(6/11/2020)

«Μήνυμα ἐν ὄψει τῆς ἰδιαζούσης ὑγιειονομικῆς περιστάσεως»
(5/11/2020)

«Κοινοποίησις καθαιρέσεως Κληρικοῦ τοῦ Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων»
(5/11/2020)

«Ἀναστολή φορολογίας τῶν δωρεῶν πρός τά νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (26.10.2020 31.12.2021)»
(3/11/2020)

Περί της εξαφάνισης ατόμου
(3/11/2020)

«Δηλώσεις γιά τά ἐκκλησιαστικά νομικά πρόσωπα ἰδιωτικοῦ δικαίου στό Κεντρικό Μητρῶο Πραγματικῶν Δικαιούχων»
(3/11/2020)

Περί τῶν ἑορταστικῶν Ἐκδηλώσεων γιά τήν συμπλήρωση τῶν διακοσίων (200) ἐτῶν ἀπό τήν Ἐπανάσταση τοῦ 1821
(23/10/2020)

«Περί τῶν ὀχημάτων τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν καί τῶν Ἱερῶν Μητροπόλεων τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος»
(20/10/2020)

«Ἀνάληψη τῆς διοικήσεως καί διαχειρίσεως τῶν μή ἐνοριακῶν κοιμητηριακῶν Ναῶν ἀπό τίς Ἱερές Μητροπόλεις»
(15/10/2020)

«Περί εἰσφορῶν ὑπέρ τοῦ Συνοδικοῦ Μεγάρου»
(14/10/2020)

«Περί τῆς λειτουργίας τῶν Ἱερῶν Ναῶν, συμφώνως πρός τήν νέαν Κυβερνητικήν Ἀπόφασιν μέ θέμα: ‘‘Κανόνες τήρησης αποστάσεων και άλλα μέτρα προστασίας στο σύνολο της Επικράτειας, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID19’’ (ΦΕΚ Β΄ 4484/11.10.2020)»
(14/10/2020)

«Διεξαγωγή τοῦ Θ΄ Διεθνοῦς Ἐπιστημονικοῦ Συνεδρίου τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος»
(9/10/2020)

«Δηλώσεις στό Κεντρικό Μητρῶο Πραγματικῶν Δικαιούχων»
(9/10/2020)

Περί αἰτήματος ἀποφοίτων τοῦ Προγράμματος Διαχειρίσεως Ἐκκλησιαστικῶν Κειμηλίων τῆς Ἀνωτάτης Ἐκκλησιαστικῆς Ἀκαδημίας Θεσσαλονίκης
(7/10/2020)

«Διαβίβασις Ἐγκυκλίου τοῦ Ὑπουργείου Ἐσωτερικῶν καί "Πρωτοκόλλου Διαχείρισης Κρουσμάτων" τοῦ Ε.Ο.Δ.Υ.»
(6/10/2020)

«Διαβίβασις Κ.Υ.Α. διά τήν προστασίαν τῆς δημοσίας ὑγιείας ἔναντι τοῦ κορωνοϊοῦ Covid–19»
(5/10/2020)

«Ἀποστολή τῆς ὑπ’ ἀριθ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 60038/2992020 ΚΥΑ (Β΄ 4214/2992020)»
(29/9/2020)

«Ἀνέγερση Ἱερῶν Ναῶν ἄνευ τροποποιήσεως τοῦ ρυμοτομικοῦ σχεδίου»
(28/9/2020)

«Ἄδειες διαμονῆς (ἀρχικές καί ἀνανεώσεις) σέ ἀλλοδαπούς γιά γνωριμία τοῦ μοναχικοῦ βίου ἤ ἄσκηση τοῦ μοναχικοῦ βίου κατά τό ἄρθρο 38 παρ. 6 τοῦ νόμου 4686/2020»
(21/9/2020)

«Ἀποστολή τῆς ὑπ’ ἀριθ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 56344/1492020 ΚΥΑ (Β΄ 3952/1592020)»
(18/9/2020)

«Διαβίβασις Κ.Υ.Α. περί παρατάσεως ἰσχύος προσωρινῶν μέτρων εἰς τούς θρησκευτικούς χώρους λατρείας διά τήν προστασίαν τῆς δημοσίας ὑγιείας ἔναντι τοῦ κορωνοϊοῦ Covid–19»
(16/9/2020)

«Περί ἐγκρίσεως ὑπό τῆς Ἱερᾶς Συνόδου "Εὐχῆς εἰς τούς δασικούς ὑπαλλήλους"»
(10/9/2020)

«Ἔναρξις μαθημάτων τῶν Κατηχητικῶν Σχολείων»
(7/9/2020)

«Περί τῆς τελέσεως τοῦ Ἁγιασμοῦ ἐπί τῇ ἐνάρξει τῆς νέας σχολικῆς περιόδου 20202021»
(4/9/2020)

«Περί ἀναβολῆς τῆς πραγματοποιήσεως τῆς ΛΒ΄ Πανορθοδόξου Συνδιασκέψεως Ἐντεταλμένων Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν καί Ἱερῶν Μητροπόλεων διά θέματα Αἱρέσεων καί Παραθρησκείας καί τοῦ ΙΗ´ Πανελληνίου Λειτουργικοῦ Συμποσίου Στελεχῶν Ἱερῶν Μητροπόλεων»
(4/9/2020)

«Περί πιστώσεως τῶν παγίων σταθερῆς τηλεφωνίας τοῦ ΟΤΕ»
(3/9/2020)

«Περιαγωγή Δίσκου πρός οἰκονομικήν ἐνίσχυσιν τοῦ Ραδιοφωνικοῦ Σταθμοῦ τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος»
(2/9/2020)

«Ἀποστολή τῆς ὑπ᾿ ἀριθ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 529657/2882020 Κ.Υ.Α. (Φ.Ε.Κ. Β΄ 3575/28.8.2020)»
(1/9/2020)

Ἀποστολή τῆς ὑπ᾿ ἀριθ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 51655/18-8-2020 Κ.Υ.Α. (Φ.Ε.Κ. Β΄ 3450/18.8.2020)
(19/8/2020)

«Ἀποστολή τῶν: α) ὑπ᾿ ἀριθ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 50176/6.8.2020 Κ.Υ.Α. (Φ.Ε.Κ. Β΄ 3330/8.8.2020) καί β) Δ1α/ΓΠ.οικ. 50451/ 9.8.2020 Κ.Υ.Α. (Φ.Ε.Κ. Β΄ 3332/9.8.2020)»
(10/8/2020)

«Παροχή στοιχείων πρός συμμετοχήν εἰς Πρόγραμμα ἀπασχολήσεως κοινωφελοῦς χαρακτῆρος, διαρκείας ὀκτώ μηνῶν»
(7/8/2020)

«Ἀποστολή τῆς ὑπ᾿ ἀριθ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 48967/3172020 Κ.Υ.Α. (Φ.Ε.Κ. Β΄ 3162/31.7.2020)»
(4/8/2020)

«Ἐνημέρωσις περί τῆς κατατάξεως ἐν ταῖς Ἁγιολογικαῖς Δέλτοις τῶν μακαριστῶν: α) Ἀρχιμανδρίτου κυροῦ Ἰακώβου Τσαλίκη καί β) Μητροπολίτου Ἐδέσσης, Πέλλης καί Ἀλμωπίας κυροῦ Καλλινίκου»
(4/8/2020)

«Ἀποστολή τῆς ὑπ᾿ ἀριθ. Δ1α/ΓΠ.οἰκ. 48002 Κ.Υ.Α. (Φ.Ε.Κ. Β΄ 3131/28.7.2020)»
(31/7/2020)

«Πρόγραμμα τοῦ ΙΗ´ Πανελληνίου Λειτουργικοῦ Συμποσίου Στελεχῶν Ἱερῶν Μητροπόλεων»
(29/7/2020)

«Περί συνεποῦς τηρήσεως τῶν προβλεπομένων μέτρων προφυλάξεως διά τήν προστασίαν τῆς δημοσίας ὑγείας»
(28/7/2020)

«Περί τοῦ Προγράμματος τῶν Συνοδικῶν καί τῶν Περιφερειακῶν Ἐκδηλώσεων διά τόν Ἑορτασμόν τῶν διακοσίων ἐτῶν ἀπό τῆς Ἑλληνικῆς Ἐπαναστάσεως καί τῆς ἀνακοινώσεως αὐτοῦ ὑπό τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ. Ἱερωνύμου»
(28/7/2020)

«Περί διοργανώσεως τοῦ ΙΗ´ Πανελληνίου Λειτουργικοῦ Συμποσίου Στελεχῶν Ἱερῶν Μητροπόλεων»
(10/7/2020)

«Διαβίβασις Κ.Υ.Α. περί παρατάσεως ἰσχύος προσωρινῶν μέτρων εἰς τούς θρησκευτικούς χώρους λατρείας διά τήν προστασίαν τῆς δημοσίας ὑγιείας ἔναντι τοῦ κορωνοϊοῦ Covid–19»
(8/7/2020)

«Περί τῆς παραστάσεως ὡς ἀναδόχου ἤ παρανύμφου, προσώπου τελέσαντος πολιτικόν γάμον»
(3/7/2020)

«Ἐπικαιροποίησις στοιχείων Ἱερῶν Μονῶν, Ἱερῶν Ἡσυχαστηρίων καί Ἱερῶν Προσκυνημάτων»
(1/7/2020)

«Ὑπόμνησις περί εἰδικῆς ἀντιμετωπίσεως λειτουργικῶν ζητημάτων»
(30/6/2020)

«ΛΒ´ Πανορθόδοξος Συνδιάσκεψις Ἐντεταλμένων Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν καί Ἱερῶν Μητροπόλεων διά θέματα αἱρέσεων καί παραθρησκείας»
(25/6/2020)

«Περί ἀποστολῆς στοιχείων τῶν ὑπηρετούντων ἀνά Ἱεράν Μητρόπολιν Κληρικῶν»
(23/6/2020)

«Περί τῆς καταληκτηρίου ἡμερομηνίας ἀποστολῆς ἐνδεχομένων νέων προτάσεων συμμετοχῆς εἰς τό Πρόγραμμα τῶν Συνοδικῶν καί τῶν Περιφερειακῶν Ἐκδηλώσεων διά τόν Ἑορτασμόν τῶν διακοσίων ἐτῶν ἀπό τῆς Ἑλληνικῆς Ἐπαναστάσεως καί τῆς ἀνακοινώσεως αὐτοῦ ὑπό τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ. Ἱερωνύμου»
(18/6/2020)

«Περί διορθώσεων εἰς ἀναγνώσματα Κυριακῶν Ἰουνίου καί Ἰουλίου»
(16/6/2020)

«Περί ἀποστολῆς στοιχείων τῶν Ἱερῶν Μητροπόλεων πρός καταρτισμόν τῶν Διπτύχων τοῦ ἔτους 2021»
(11/6/2020)

«Περί ἀπαιτουμένων ἐγγράφων διά τήν ἐπικύρωσιν Πιστοποιητικῶν ἤ ἐγγράφων Γάμων, Βαπτίσεων, Ἀγαμίας, Διαζευκτηρίων καί λοιπῶν ἐγγράφων χορηγουμένων ὑπό τῶν Ὁμοδόξων Πατριαρχείων καί τῶν Αὐτοκεφάλων Ἐκκλησιῶν»
(10/6/2020)

«Περί προτάσεως θεμάτων Ἡμερησίας Διατάξεως Τακτικῆς Ἱερᾶς Συνόδου Ἱεραρχίας 2020»
(5/6/2020)

«Σύστασις περί τῶν ὀργανώσεων Rotary καί Lions»
(5/6/2020)

«Περί τῆς λειτουργίας τῶν Ἱερῶν Ναῶν κατά τό χρονικόν διάστημα ἀπό 6ης Ἰουνίου ἕως 9ης Ἰουλίου ἐ.ἔ.»
(3/6/2020)

«Διαβίβασις Μηνύματος διά τήν Παγκόσμιον Ἡμέραν τοῦ Περιβάλλοντος»
(2/6/2020)

«Περί πνευματικῆς λύσεως θρησκευτικοῦ γάμου»
(1/6/2020)

«Περί τῆς παροχῆς διευκολύνσεων ὑπό τοῦ Ὁμίλου Ο.Τ.Ε.»
(26/5/2020)

«Δηλώσεις ἀποδόσεως φόρων μισθωτῶν ὑπηρεσιῶν γιά τούς ὑπαλλήλους ἰδιωτικοῦ δικαίου τῶν ἐκκλησιαστικῶν Ν.Π.Δ.Δ. φορολογικοῦ ἔτους 2019» (2)
(25/5/2020)

«Δηλώσεις ἀποδόσεως φόρων μισθωτῶν ὑπηρεσιῶν γιά τούς ὑπαλλήλους ἰδιωτικοῦ δικαίου τῶν ἐκκλησιαστικῶν Ν.Π.Δ.Δ. φορολογικοῦ ἔτους 2019»
(24/5/2020)

«Διαβίβασις Προσκυνηματικοῦ Χάρτου τῆς Ἑλλάδος»
(20/5/2020)

«Ἀποστολή ἐγγράφου τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας καί Θρησκευμάτων περί τῆς ἐγγραφῆς μαθητῶν καί μαθητριῶν εἰς τά Σχολεῖα Δευτεροβαθμίου Ἐκκλησιαστικῆς Ἐκπαιδεύσεως»
(20/5/2020)

«Κείμενον τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ναυπάκτου καί Ἁγίου Βλασίου περί τῆς Θείας Κοινωνίας»
(15/5/2020)

«Ἐνημέρωσις ἐπί τῶν ἀποφάσεων τῆς Ὁλομελείας τοῦ Συμβουλίου τῆς Ἐπικρατείας 942/2020 καί 944/2020, περί τοῦ σχολικοῦ ἐκκλησιασμοῦ καί τῆς πρωινῆς σχολικῆς προσευχῆς»
(15/5/2020)

«Περί καταγραφῆς τῶν παραγομένων μοναστηριακῶν προϊόντων τῶν Ἱερῶν Μονῶν καί Ἡσυχαστηρίων τῶν Ἱερῶν Μητροπόλεων τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος»
(15/5/2020)

«Διαβίβασις τῆς ὑπ᾿ ἀριθ. 3023/15.5.2020 Ἐγκυκλίου τῆς Ἱερᾶς Συνόδου»
(15/5/2020)

«Συνοδικός εὐχαριστήριος λόγος»
(15/5/2020)

Καταγραφή ἀναγκῶν Ἱερῶν Μητροπόλεων διά τήν ἔνταξιν εἰς Πρόγραμμα Κοινωφελοῦς ἐργασίας
(14/5/2020)

Περὶ ἐπανεκδόσεως τοῦ Κώδικος Ἐκκλησιαστικῆς Τάξεως καὶ Ἐκκλησιαστικῆς Ἐθιμοτυπίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος”
(14/5/2020)

Ἀποφάσεις τῆς Διαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς 12.5.2020 ὡς πρός τήν λειτουργίαν τῶν Ἱερῶν Ναῶν κατά τό χρονικόν διάστημα ἀπό 17ης Μαΐου ἕως 5ης Ἰουνίου ἐ.ἔ.
(13/5/2020)

«Περί παρατάσεως προθεσμίας ὑποβολῆς αἰτήσεων διά τήν χορήγησιν ὑποτροφιῶν ὑπό τῆς Ἱερᾶς Συνόδου διά τό ἀκαδημαϊκόν ἔτος 2020 - 2021»
(4/5/2020)

Στοιχεία των αυτοκινήτων για τον αύλειο χώρο του Συνοδικού Μεγάρου
(4/5/2020)

Ἀποφάσεις τῆς Διαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς 30ῆς Ἀπριλίου 2020
(2/5/2020)

Ἀποσπάσεις ἐκπαιδευτικῶν εἰς τήν Ἐκκλησίαν τῆς Ἑλλάδος καί τάς Ἱεράς Μητροπόλεις τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος διά τό σχολικόν ἔτος 2020-2021
(23/4/2020)

«Συνοδικός Παραμυθητικός Λόγος γιά τήν Μεγάλη Ἑβδομάδα καί τό Ἅγιον Πάσχα»
(10/4/2020)

Περί τῆς τελέσεως τῶν Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν τῆς Μεγάλης Ἑβδομάδος, συνεπείᾳ τῆς ὑπ᾿ ἀριθ. Δ1α/ΓΠ.οικ.23093 Κ.Υ.Α. (Φ.Ε.Κ. Β΄ 1178/6.4.2020) καί τῶν Ἀποφάσεων τῆς Δ.Ι.Σ. τῆς 1ης Ἀπριλίου 2020
(7/4/2020)

Περί καταθέσεως ἑνός μηνιαίου μισθοῦ τῶν Σεβασμιωτάτων Μητροπολιτῶν τῆς Ἁγιωτάτης Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος εἰς τόν Εἰδικόν Λογαριασμόν Ἀντιμετωπίσεως Κορωνοϊοῦ
(6/4/2020)

«Ἀναβολή ἐνάρξεως λειτουργίας Κεντρικοῦ Μητρώου Πραγματικῶν Δικαιούχων»
(2/4/2020)

Ἔνταξη τῶν ἐργαζομένων εἰς τούς Ἱερούς Ναούς καί τάς Ἱεράς Μονάς εἰς τά μέτρα χορηγήσεως εἰδικῆς ἀποζημιώσεως
(2/4/2020)

Περί τῶν Ἀποφάσεων τῆς Διαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς 1.4.2020, ὡς πρός τό ζήτημα τοῦ νέου κορωνοϊοῦ Covid-19
(2/4/2020)

Ἀποστολή ΦΕΚ Β΄ 1082/29.3.2020
(30/3/2020)

Ἀποστολή τοῦ ὑπ’ ἀριθ. πρωτ. 41108/Θ1/27.3.2020 ἐγγράφου τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας καί Θρησκευμάτων
(30/3/2020)

Ἐνημέρωσις περί γενομένων Συνοδικῶν ἐνεργειῶν
(26/3/2020)

Δηλώσεις παύσεως ἐργασιῶν ἐκκλησιαστικῶν φορέων - Ἔνταξη ἐργαζομένων Ἱερῶν Ναῶν καί Μονῶν στά μέτρα χορηγήσεως εἰδικῆς ἀποζημιώσεως
(24/3/2020)

«Περί τῆς Ἑορτῆς τῆς 25ης Μαρτίου»
(23/3/2020)

Διαβιβαστικό εγκυκλίου Υπουργείου Εργασίας
(23/3/2020)

Ἔντυπον ὑπό τόν τίτλον “ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ” διά τήν μετακίνησιν ἐργαζομένων τῶν ἐκκλησιαστικῶν νομικῶν προσώπων δημοσίου δικαίου καί ἰδιωτικοῦ δικαίου
(22/3/2020)

Ὑπόχρεα πρόσωπα πρός τήρηση μητρῶου πραγματικῶν δικαιούχων τους καί καταχώριση τῶν πραγματικῶν τους δικαιούχων στό Κεντρικό Μητρῶο τῆς Γενικῆς Γραμματείας Πληροφοριακῶν Συστημάτων Δημόσιας Διοικήσεως τοῦ Ὑπουργείου Ψηφιακῆς Διακυβερνήσεως
(21/3/2020)

Περί τῆς ἐπικοινωνίας τῶν Ἱερῶν Μητροπόλεων μετά τῆς Ἱερᾶς Συνόδου
(19/3/2020)

Ἐνημέρωσις περί τοῦ ἱστοτόπου www.olympiasproject.com
(19/3/2020)

Ἀποστολή ΦΕΚ Β΄ 872/16.3.2020
(17/3/2020)

Ἐγκύκλιος περί τῆς Ἑορτῆς τῆς 25ης Μαρτίου
(16/3/2020)

Ἐνημέρωσις περί τῆς Ἑταιρείας "Liftup Hellas"
(16/3/2020)

Διαβίβασις ὁδηγιῶν διά τήν πρόληψιν καί τήν ἀποτροπήν ἐξαπλώσεως τοῦ κορωνοϊοῦ
(12/3/2020)

Ἐνημέρωσις περί τῆς λήψεως μέτρων γιά τήν ἀντιμετώπιση τῆς ἐπιδημίας τοῦ κορωνοϊοῦ
(11/3/2020)

Ἐνημέρωσις περί τῆς κατατάξεως ἐν ταῖς Ἁγιολογικαῖς Δέλτοις τῶν ἑπτά ἐν Καστορίᾳ τιμωμένων νεάθλων μαρτύρων, τῶν τελειωθέντων μεταξύ τῶν ἐτῶν 1598 – 1921
(11/3/2020)

Ἐνημέρωσις τοῦ Χριστεπωνύμου Πληρώματος περί τοῦ νέου κορωνοϊοῦ (Covid19)
(10/3/2020)

Διαβίβασις τῆς ὑπ’ ἀριθ. 3013 Συνοδικῆς Ἐγκυκλίου, ὡς καί εἰδικῆς Δεήσεως περί ἀποτροπῆς ἐξαπλώσεως τοῦ κορωνοϊοῦ
(10/3/2020)

Εκδημία του Μακαριστού Μητροπολίτη πρώην Πειραιώς κυρού Καλλινίκου
(29/2/2020)

Μέτρα πρoλήψεως τοῦ νέου Κοροναϊοῦ (2019–nCoV)
(28/2/2020)

«Περί τῶν Ἱερατικῶν Κλήσεων»
(26/2/2020)

Ἑβδομάς Ἱερατικῶν Κλήσεων
(26/2/2020)

Περί ἀποστολῆς ἐνδεχομένων νέων προτάσεων συμμετοχῆς εἰς τό Πρόγραμμα τῶν Συνοδικῶν καί τῶν Περιφερειακῶν Ἐκδηλώσεων διά τόν Ἑορτασμόν τῶν διακοσίων ἐτῶν ἀπό τῆς Ἑλληνικῆς Ἐπαναστάσεως
(12/2/2020)

Περί ὑποβολῆς ἀπολογισμοῦ τῶν δαπανῶν διά τήν φιλανθρωπικήν διακονίαν κατά τό ἔτος 2019 ὑπό τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν καί τῶν Ἱερῶν Μητροπόλεων τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος
(11/2/2020)

Περί εξαφανίσεως
(31/1/2020)

Περί παροχῆς στοιχείων ἐπί ἀξιοποίνων τυχόν συμβάντων εἰς βάρος μνημείων καί χώρων θρησκευτικοῦ χαρακτῆρος εἰς τήν ἑλληνικήν ἐπικράτειαν
(29/1/2020)

Κοινοποίησις Καθαιρέσεως Κληρικοῦ τοῦ Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων
(27/1/2020)

Ἀποστολή Βεβαιώσεως συμμετοχῆς εἰς Συνέδριον καί Ὁδηγοῦ ἐπί θρησκευτικῶν προορισμῶν καί Προσκυνημάτων εἰς τήν Ἑλλάδα
(23/1/2020)

Εκδημία του Μακαριστού Μητροπολίτη πρώην Νέας Ιωνίας και Φιλαδελφείας κυρού Κωνσταντίνου
(23/1/2020)

«Ἐνημέρωσις περί τῆς ἀναγραφῆς ἐν ταῖς Ἁγιολογικαῖς Δέλτοις τῆς Ἁγίας ἡμῶν Ἐκκλησίας τῶν : Μάρκου Πέτρου Μαρκούλη ἐκ Κλεισούρας, Νούλτζου ἐκ Καστορίας, καί τῶν σύν αὐτῷ ἀθλησάντων, Γεωργίου ἐκ Καστορίας, ἐξ Ἀγαρηνῶν (Χασάν), ἱερέως Βασιλείου Καλαπαλίδη, ἐφημερίου Χιλιοδενδρίου Καστορίας, καί Ἀρχιμανδρίτου Πλάτωνος Ἀϊβαζίδου, Πρωτοσυγκέλλου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Καστορίας»
(20/1/2020)

«Ἀποστολή Πορισμάτων τοῦ Διημέρου Συνεδρίου τῆς Εἰδικῆς Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς Γάμου, Οἰκογενείας, Προστασίας Παιδιοῦ καί Δημογραφικοῦ Προβλήματος»
(17/1/2020)

«Ἀναβάθμισις Ὑποδομῶν καί Ὑπηρεσιῶν Προσκυνηματικῶν Περιηγήσεων καί Θρησκευτικοῦ Τουρισμοῦ τῇ συμμετοχῇ ΕΣΠΑ εἰς τήν χρηματοδότησιν αὐτῶν»
(16/1/2020)

«Περί διοργανώσεως "Ἐθνοσυνελεύσεως τῶν Νέων" εἰς τό πλαίσιον τῶν ἑορτασμῶν τῶν 200 ἐτῶν ἀπό τῆς ἐνάρξεως τῆς Ἑλληνικῆς Ἐπαναστάσεως»
(16/1/2020)

«Ἀποστολή Πορισμάτων τοῦ Δ΄ Πανελληνίου Συνεδρίου Προσκυνηματικῶν Περιηγήσεων»
(14/1/2020)

«Ἑορτασμός Ἑβδομάδος Ἐξωτερικῆς Ἱεραποστολῆς»
(14/1/2020)

«Ἐνημέρωσις περί τῆς ἀναγραφῆς ἐν ταῖς Ἁγιολογικαῖς Δέλτοις τῆς Ἁγίας ἡμῶν Ἐκκλησίας τῶν Ἱερομονάχων : Γέροντος Σωφρονίου τοῦ Ἁγιορείτου (Σαχάρωφ) καί Ἱερωνύμου τοῦ Σιμωνοπετρίτου»
(8/1/2020)

«Κοινοποίησις ἀπόψεων ἐπί ἀγωγῶν»
(8/1/2020)

«Περί διοργανώσεως τοῦ ΙΗ´ Πανελληνίου Λειτουργικοῦ Συμποσίου Στελεχῶν Ἱερῶν Μητροπόλεων»
(7/1/2020)