ΑΡΧΕΙΟ ΕΓΚΥΚΛΙΩΝ


Εγκύκλιοι της Ιεράς Συνόδου

Εγκύκλιος Ιεράς Συνόδου για τις πυρκαγιές
(25/7/2018)

«Περί ὁδηγιῶν τοῦ Πυροσβεστικοῦ Σώματος διά τήν ἀντιπυρικήν περίοδον»
(12/6/2018)

«Λειτουργία τοῦ Συνοδικοῦ Μεγάρου κατά μῆνα Αὔγουστον»
(11/6/2018)

«Λ´ Πανορθόδοξος Συνδιάσκεψις Ἐντεταλμένων Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν καί Ἱερῶν Μητροπόλεων διά θέματα αἱρέσεων καί παραθρησκείας»
(4/6/2018)

«Περί ἀποστολῆς στοιχείων τῶν Ἱερῶν Μητροπόλεων πρός καταρτισμόν τῶν Διπτύχων τοῦ ἔτους 2019»
(23/5/2018)

«Περί ἐγγραφῶν μαθητῶν εἰς τά Σχολεῖα τῆς Δευτεροβαθμίου Ἐκκλησιαστικῆς Ἐκπαιδεύσεως διά τό σχολικόν ἔτος 2018-2019»
(15/5/2018)

«Ἀποστολή Προγράμματος Β´ Πανελληνίου Συνεδρίου Στελεχῶν Κατασκηνώσεων τῶν Ἱερῶν Μητροπόλεων τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος»
(10/5/2018)

«Περί τοῦ ἀσφαλιστικοῦ φορέως ὑπό τήν ἐπωνυμίαν‘‘ΤΥΡΤΑΙΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ Α.Ε.’’»
(20/4/2018)

«Σύγκλησις Β´ Πανελληνίου Συνεδρίου Στελεχῶν Κατασκηνώσεων τῶν Ἱερῶν Μητροπόλεων τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος»
(19/4/2018)

«Περί δυνατότητος χρηματοδοτήσεως τῶν Κέντρων Ἡμερησίας Φροντίδος Ἡλικιωμένων (Κ.Η.Φ.Η.)»
(18/4/2018)

«Λῆξις μαθημάτων Κατηχητικῶν Σχολείων»
(18/4/2018)

«Συμπλήρωσις ἐγκυκλίου ὑπό τόν τίτλον "Καθορισμός ἑνιαίας διαδικασίας ἀνάπτυξης καί ὀργάνωσης προγραμμάτων, παρεμβάσεων καί δράσεων προληπτικῶν ἰατρικῶν ἐξετάσεων σέ ἐπίπεδο Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Ὑγείας στό γενικό ἤ σέ εἰδικές κατηγορίες πληθυσμοῦ"»
(4/4/2018)

«Ἀποστολή σχεδίων ἀποφάσεων διορισμοῦ κληρικῶν»
(30/3/2018)

«Ἐνημέρωσις περί τοῦ τρόπου συμμετοχῆς τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος εἰς Εὐρωπαϊκά Χρηματοδοτικά Προγράμματα»
(21/3/2018)

«Περί παροχῆς στοιχείων ἐπί ἀξιοποίνων τυχόν συμβάντων εἰς βάρος μνημείων καί χώρων θρησκευτικοῦ χαρακτῆρος εἰς τήν ἑλληνικήν ἐπικράτειαν»
(19/3/2018)

«Κοινοποίησις "Συμπληρωματικοῦ Προκαταρκτικοῦ Πίνακος" Κληρικῶν προταθέντων δι` ἐγγραφήν εἰς τόν Κατάλογον τῶν πρός Ἀρχιερατείαν Ἐκλογίμων»
(14/3/2018)

«Δισκοφορία ὑπέρ τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίας Αἰκατερίνης Σινᾶ καί ὑπέρ τοῦ Παναγίου Τάφου»
(2/3/2018)

«Περί Ἐκκλησιαστικῶν Ὑποτροφιῶν»
(21/2/2018)

«Περί τῶν Ἱερατικῶν Κλήσεων»
(20/2/2018)

«Ἑβδομάς Ἱερατικῶν Κλήσεων»
(20/2/2018)

«Περί διατυπουμένων ἀπόψεων ἐπί ζητημάτων ἀφορώντων εἰς τήν ἀναβάθμισιν τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἐκπαιδεύσεως»
(13/2/2018)

«Περί διοργανώσεως τοῦ ΙΖ´ Πανελληνίου Λειτουργικοῦ Συμποσίου Στελεχῶν Ἱερῶν Μητροπόλεων»
(13/2/2018)

«Περί Μεταπτυχιακῶν Σπουδῶν εἰς τό Ἰνστιτοῦτον Μεταπτυχιακῶν Σπουδῶν Ὀρθοδόξου Θεολογίας ἐν Σαμπεζύ Γενεύης»
(9/2/2018)

«Κοινοποίησις καθαιρέσεως κληρικοῦ τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου»
(8/2/2018)

«Περί συγκλήσεως Ἡμερίδος μέ θέμα: “Ταυτότητα φύλου: Ἀπαντήσεις σέ ἐρωτήματα”»
(8/2/2018)

«Περί τοῦ ἑορτασμοῦ τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν»
(26/1/2018)

«Κοινοποίησις Προκαταρκτικοῦ Πίνακος Κληρικῶν ὑποψηφίων δι` ἐγγραφήν εἰς τόν Κατάλογον τῶν πρός Ἀρχιερατείαν ἐκλογίμων»
(16/1/2018)

«Περί συμμετοχῆς τῆς Ἐκκλησίας ἡμῶν εἰς δύο (2) Διεθνεῖς Τουριστικάς Ἐκθέσεις»
(12/1/2018)

«Περί ἀδειῶν λειτουργίας ἐκκλησιαστικῶν ραδιοφωνικῶν σταθμῶν»
(11/1/2018)

«Ἑορτασμός Ἑβδομάδος Ἐξωτερικῆς Ἱεραποστολῆς»
(10/1/2018)