ΑΡΧΕΙΟ ΕΓΚΥΚΛΙΩΝ


Εγκύκλιοι της Ιεράς Συνόδου

«Ἀποστολή τῆς ὑπ᾿ ἀριθ. Δ1α/Γ.Π. Οικ.: 22439/10-4-2021 Κοινῆς Ὑπουργικῆς Ἀποφάσεως (Φ.Ε.Κ. Β΄ 1441)»
(10/4/2021)

«Ἀποστολή τῆς ὑπ’ ἀριθ. Δ1α/Γ.Π.οικ.: 18877/2632021 Κ.Υ.Α. (Β΄1194/2732021)»
(29/3/2021)

«Μήνυμα ἐπί τῇ Ἑορτῇ τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου καί τῇ συμπληρώσει διακοσίων ἐτῶν ἀπό τῆς Ἑλληνικῆς Ἐπαναστάσεως τῆς 25ης Μαρτίου 1821»
(24/3/2021)

«Ἀποστολή τῆς ὑπ’ ἀριθ. Δ1α/Γ.Π.οικ.: 16320/12-3-2021 Κ.Υ.Α. (Β΄ 996/13-3-2021)»
(16/3/2021)

«Καθεστώς ὑπαλλήλων ἰδιωτικοῦ δικαίου ὡρισμένου χρόνου («Ι.Δ.Ο.Χ.») εἰς τά ἐκκλησιαστικά Ν.Π.Δ.Δ. καί Ν.Π.Ι.Δ.»
(12/3/2021)

«Γ΄ Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός δημιουργίας ταινίας μικροῦ μήκους μέ θέμα: "Προσωπικότητες τῆς μετεπαναστατικῆς περιόδου τοῦ 1821"»
(10/3/2021)

«Περί διαθέσεως Ἐπετειακῆς Δοξολογίας εἰς ψηφιακήν μορφήν»
(10/3/2021)

«Ἀναβολή τῆς διοργανώσεως κατά τό τρέχον ἔτος τῆς “Ἑβδομάδος Ἐξωτερικῆς Ἱεραποστολῆς” δι’ εὐθετώτερον χρόνον»
(9/3/2021)

«Διαβίβασις τῆς ὑπ᾿ ἀριθ. Δ1α/Γ.Π.οικ.14453/5.3.2021 Κ.Υ.Α. περί ἐκτάκτων μέτρων προστασίας τῆς δημοσίας ὑγιείας ἔναντι τοῦ κορωνοϊοῦ Covid–19»
(9/3/2021)

«Ἐνημέρωσις περί νέου Διιδρυματικοῦ Προγράμματος Μεταπτυχιακῶν Σπουδῶν μετ’ εἰδικεύσεως εἰς τόν Θρησκευτικόν καί Προσκυνηματικόν Τουρισμόν»
(8/3/2021)

Διαβίβασις τῆς ὑπ᾿ ἀριθ. Δ1α/Γ.Π.οικ.13805/3.3.2021 Κ.Υ.Α. περί ἐκτάκτων μέτρων προστασίας τῆς δημοσίας ὑγιείας ἔναντι τοῦ κορωνοϊοῦ Covid–19
(4/3/2021)

«Περί τῆς μετακινήσεως ἐργαζομένων καί ἐθελοντῶν εἰς τά ἐκκλησιαστικά νομικά πρόσωπα δημοσίου καί ἰδιωτικοῦ δικαίου»
(19/2/2021)

«Κοινοποίησις Καθαιρέσεως Κληρικῶν τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου»
(15/2/2021)

«Διαβίβασις τῆς ὑπ᾿ ἀριθ. 9147/10.2.2021 Κ.Υ.Α. περί προσωρινῶν μέτρων εἰς τούς θρησκευτικούς χώρους λατρείας διά τήν προστασίαν τῆς δημοσίας ὑγιείας ἔναντι τοῦ κορωνοϊοῦ Covid–19»
(11/2/2021)

«Περί διοργανώσεως τῆς Β΄ διαδικτυακῆς "Ἐθνοσυνελεύσεως τῶν Νέων" εἰς τό πλαίσιον τῶν ἑορτασμῶν τῶν 200 ἐτῶν ἀπό τῆς ἐνάρξεως τῆς Ἑλληνικῆς Ἐπαναστάσεως»
(10/2/2021)

«Διαβίβασις τῆς ὑπ᾿ ἀριθ. 8378/5.2.2021 Κ.Υ.Α. περί προσωρινῶν μέτρων εἰς τούς θρησκευτικούς χώρους λατρείας διά τήν προστασίαν τῆς δημοσίας ὑγιείας ἔναντι τοῦ κορωνοϊοῦ Covid–19»
(9/2/2021)

«Ἐνημέρωση τῶν ἐκκλησιαστικῶν νομικῶν προσώπων περί τῆς Ἠλεκτρονικῆς Ταυτότητος Κτιρίου καί Αὐτοτελοῦς Διηρημένης Ἰδιοκτησίας (ἄρθρα 5262 τοῦ ν. 4495/2017)»
(9/2/2021)

«Διαβίβασις ἐγγράφου Ὑπουργείου Ὑγείας»
(9/2/2021)

«Ἐφαρμογή τῆς Κ.Υ.Α. ὑπ` ἀριθ. Δ1α/ΓΠ.οικ.:2/2.1.2021 "Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από την Κυριακή 3 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα 11 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 6:00" (B΄ 1/02.01.2021) σέ βάρος τῶν Ἱερῶν Μητροπόλεων καί Ἐνοριῶν»
(8/2/2021)

«Ἐπιστροφή μισθωμάτων μηνῶν Ἰανουαρίου – Φεβρουαρίου 2021»
(8/2/2021)

«Περί προκηρύξεως διαγωνισμοῦ διά τήν πρόσληψιν ἑνός Ἀξιωματικοῦ Εἰδικῶν Καθηκόντων - Κληρικοῦ τῆς Ἀνατολικῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας εἰς τήν Ἑλληνικήν Ἀστυνομίαν»
(8/2/2021)

«Διαβίβασις Κ.Υ.Α. περί προσωρινῶν μέτρων εἰς τούς θρησκευτικούς χώρους λατρείας διά τήν προστασίαν τῆς δημοσίας ὑγιείας ἔναντι τοῦ κορωνοϊοῦ Covid–19»
(1/2/2021)

«Περί τοῦ Εἰδικοῦ Φόρου Ἀκινήτων (Ε.Φ.Α.) τοῦ ν. 3091/2002»
(29/1/2021)

«Ἀποστολή τοῦ ἀνακοινοποιηθέντος ἐπί τό ὀρθόν ὑπ’ ἀριθ. πρωτ. 8309/Θ1/25.1.2021 ἐγγράφου τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας καί Θρησκευμάτων»
(28/1/2021)

«Διαβίβασις Κ.Υ.Α. περί προσωρινῶν μέτρων εἰς τούς θρησκευτικούς χώρους λατρείας διά τήν προστασίαν τῆς δημοσίας ὑγιείας ἔναντι τοῦ κορωνοϊοῦ Covid–19»
(26/1/2021)

«Περί ἀποστολῆς ἐγγράφου Ὑφυπουργοῦ Παιδείας»
(22/1/2021)

«Γ΄ Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός δημιουργίας ταινίας μικροῦ μήκους μέ θέμα: "Προσωπικότητες τῆς μετεπαναστατικῆς περιόδου τοῦ 1821"»
(20/1/2021)

«Περί ἀποστολῆς Μηνύματος διά τήν Ἑορτήν τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν πρός τούς μαθητάς καί τάς μαθητρίας τῶν Ἑλληνικῶν Σχολείων»
(19/1/2021)

«Κοινοποίησις Προκαταρκτικοῦ Πίνακος Κληρικῶν ὑποψηφίων δι` ἐγγραφήν εἰς τόν Κατάλογον τῶν πρός Ἀρχιερατείαν ἐκλογίμων»
(19/1/2021)

«Ἔκθεσις "ΕΙΚΟΝΩΝ ΤΕΧΝΗ 2021"»
(19/1/2021)

«Περί τῆς λειτουργίας τῶν Ἱερῶν Ναῶν κατά τό χρονικό διάστημα ἀπό τήν 18η Ἰανουαρίου ἕως καί τήν 25η Ἰανουαρίου ἐ.ἔ.»
(16/1/2021)

«Περί ὑποβολῆς ἀπολογισμοῦ τῶν δαπανῶν διά τήν φιλανθρωπικήν διακονίαν κατά τό ἔτος 2020 ὑπό τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν καί τῶν Ἱερῶν Μητροπόλεων τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος»
(15/1/2021)

«Περί τροποποιήσεως τοῦ ἄρθρου 164 “Εκκλησιαστικά αρχεία, αρχεία των Μονών του Αγίου όρους και αρχεία Θρησκευτικών Κοινοτήτων” τοῦ ν. 4610/2019»
(15/1/2021)

«Περί προτροπῆς διά τήν πιστήν τήρησιν τῶν Ἀποφάσεων τῆς Διαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου πρός ἀποφυγήν διχαστικῶν φαινομένων»
(15/1/2021)

«Περί Ἐκκλησιαστικῶν Ὑποτροφιῶν»
(14/1/2021)

«Διαβίβασις Κ.Υ.Α. διά τήν προστασίαν τῆς δημοσίας ὑγιείας ἔναντι τοῦ κορωνοϊοῦ Covid–19»
(12/1/2021)

«Ἄσκησις αἰτήσεων ἀκυρώσεως εἰς τό Συμβούλιον τῆς Ἐπικρατείας πρό τῆς ἑορτῆς τῶν Θεοφανείων»
(8/1/2021)

«Περί παροχῆς στοιχείων ἐπί ἀξιοποίνων τυχόν συμβάντων εἰς βάρος μνημείων καί χώρων θρησκευτικοῦ χαρακτῆρος εἰς τήν ἑλληνικήν ἐπικράτειαν»
(7/1/2021)

«Περί τῆς ἀνάγκης αὐστηρᾶς τηρήσεως τῶν ὑγιειονομικῶν μέτρων, ὡς πρός τήν λειτουργίαν τῶν Ἱερῶν Ναῶν κατά τήν Ἑορτήν τῶν Θεοφανείων»
(5/1/2021)

«Ἀποφάσεις τῆς Διαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς 4.1.2021 ὡς πρός τήν λειτουργίαν τῶν Ἱερῶν Ναῶν κατά τήν Ἑορτήν τῶν Θεοφανείων»
(4/1/2021)

«Διαβίβασις τῆς ὑπ᾿ ἀριθ. 3034/4.1.2021 Ἐγκυκλίου τῆς Ἱερᾶς Συνόδου»
(4/1/2021)  Τελευταία Άρθρα
Τρισάγιο υπέρ αναπαύσεως της ψυχής του Μακαριστού Αρχιεπισκόπου Σεραφείμ (10/4/2021)
Ο Αρχιεπίσκοπος για τον εμβολιασμό κατά του κορονοϊού (10/4/2021)
Αρχιεπίσκοπος: Να αγωνιζόμαστε, όπως μας έμαθε ο Άγιος Γρηγόριος ο 5ος (10/4/2021)
Συνάντηση Αρχιεπισκόπου με τον ΥΠΕΞ (9/4/2021)
ΔΙΣ: Συνεργασία με τις αρμόδιες Αρχές για την λειτουργία όλων των Ιερών Ναών το Πάσχα (7/4/2021)
Αρχιεπίσκοπος προς Πολιτεία: Δώστε μας μια σπίθα και θα κάνουμε φωτιά που θα ζεστάνει τον κόσμο (31/3/2021)
Ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας Φιλίας Πολωνίας – Ελλάδας στον Αρχιεπίσκοπο (31/3/2021)
Δοξολογία για την 25η Μαρτίου στον Μητροπολιτικό Ναό Αθηνών (25/3/2021)
Διαδικτυακή Συνεδρία της Ακαδημίας Αθηνών για τον εορτασμό της 200ής επετείου της Εθνικής Παλιγγενεσίας (24/3/2021)
Συνάντηση Αρχιεπισκόπου με τον υπ. Περιβάλλοντος (24/3/2021)
Ο πρ. του ΕΟΔΥ στον Αρχιεπίσκοπο (23/3/2021)