ΑΡΧΕΙΟ ΕΓΚΥΚΛΙΩΝ


Εγκύκλιοι της Ιεράς Συνόδου

Προηγούμενη σελίδα | Εκτύπωση


Ἐπιστημονικόν Συνέδριον Ἀθλητισμοῦ
(8/2/2024).

(Για να διαβάσετε το κείμενο σε μορφή PDF, επιλέξτε εδώ)


Πρωτ. 530
Ἀριθ. Διεκπ. 258
Ἀθήνησι τῇ 8ῃ Φεβρουαρίου 2024ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Πρός
τήν Ἱεράν Ἀρχιεπισκοπήν Ἀθηνῶν καί
τάς Ἱεράς Μητροπόλεις τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος


Ἐκ Συνοδικῆς Ἀποφάσεως, ληφθείσης ἐν τῇ Συνεδρίᾳ τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς 10ης μηνός Ἰανουαρίου 2024, γνωρίζομεν ὑμῖν ὅτι ἡ Ἱερά Σύνοδος, ἐν τῇ ῥηθείσῃ Συνεδρίᾳ Αὐτῆς, κατόπιν προτάσεως τῆς Εἰδικῆς Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς Ἀθλητισμοῦ, ἀπεφάσισεν τήν διοργάνωσιν Ἐπιστημονικοῦ Συνεδρίου πρός τιμήν τοῦ ἀειμνήστου καθηγητοῦ Νικολάου Νησιώτου, μέ θέμα «Ἐκκλησία καί Ἀθλητισμός», τό ὁποῖον θά διεξαχθῇ κατά τήν 28ην Φεβρουαρίου 2024 καί ὥραν 10ην πρωϊνήν, εἰς τήν ἰσόγειον Αἴθουσαν Ἐκδηλώσεων τοῦ Συνοδικοῦ Μεγάρου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος (Ἰωάννου Γενναδίου 14 καί Ἰασίου 1).
Ὅθεν, ἀποστέλλομεν συνημμένως τό σχετικόν πρόγραμμα τοῦ ὡς ἄνω Συνεδρίου, πρός ὑμετέραν ἐνημέρωσιν.
Διά πᾶσαν περαιτέρω διευκρίνησιν παρακαλοῦμεν ὅπως ἐπικοινωνήσητε μετά τοῦ Γραμματέως τῆς ὡς ἄνω Ἐπιτροπῆς Πανοσιολογιωτάτου Ἀρχιμανδρίτου κ. Πολυκάρπου Μπόγρη εἰς τήν ἠλεκτρονικήν διεύθυνσιν archpolyk@yahoo.gr, ὡς καί εἰς τό τηλέφωνον 6977500152.

Ἐντολῇ τῆς Ἱερᾶς Συνόδου
Ὁ Ἀρχιγραμματεύς


Ἀρχιμ. Ἰωάννης Καραμούζης