ΑΡΧΕΙΟ ΕΓΚΥΚΛΙΩΝ


Εγκύκλιοι της Ιεράς Συνόδου

Προηγούμενη σελίδα | Εκτύπωση


Διευκρινίσεις περί τῆς ἐφ΄ ἅπαξ παροχῆς σἐ κληρικούς
(12/1/2024).

(Για να διαβάσετε το κείμενο σε μορφή PDF, επιλέξτε εδώ)


ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ

Ἀριθ. Πρωτ. 150
Ἀριθ. Διεκπ. 108
Ἀθήνησι, τῇ 12ῃ Ἰανουαρίου 2024

Πρός τήν Ἱεράν Ἀρχιεπισκοπήν Ἀθηνῶν
καί τάς Ἱεράς Μητροπόλεις τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος
Εἰς τάς ἕδρας αὐτῶν

ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ


Θέμα: Διευκρινίσεις περί τῆς ἐφ΄ ἅπαξ παροχῆς σἐ κληρικούς

Ἐν συνεχείᾳ τοῦ ὑπ΄ ἀριθ. 6421/2950/28.12.2023 Ἐγκυκλίου Σημειώ-ματος περί τῆς ἐφ΄ ἅπαξ παροχῆς τῶν κληρικῶν, καί κατόπιν ἐρωτημάτων περί τῆς ἐν γένει διαδικασίας, σᾶς γνωρίζουμε τά ἑξῆς:
α΄. Μέ τό ἄρθρο 122 τοῦ ν. 5078/2023 συμπληρώνεται τό ἄρθρο 35 «Εφάπαξ παροχή» τοῦ ν. 4387/2016 «Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας, Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού - συνταξιοδοτικού συστήματος, Ρυθμίσεις φορολογίας εισοδήματος και τυχερών παιγνίων και άλλες διατάξεις», ὅπως ἰσχύει σήμερα (βλ. ἐνδεικτικῶς, https://www.kodiko.gr/nomothesia/ document/198288/nomos-4387-2016).
β΄. Σύμφωνα μέ τήν νέα διάταξη, οἱ κληρικοί πού ἔχουν συμπληρώσει τό 67ο ἔτος τῆς ἡλικίας τους, ἔχουν τό δικαίωμα νά ὑποβάλουν αἴτηση γιά τήν καταβολή τοῦ ἐφ΄ ἅπαξ καί νά συνεχίσουν νά ἀσκοῦν τό λειτούργημά τους, μέχρις ὅτου ἀποφασίσουν νά συνταξιοδοτηθοῦν, ὅπως προβλέπει τό ἄρθρο 37 τοῦ ν. 590/1977 καί ὁ ἰσχύων Κανονισμός περί Ἐφημερίων.
γ΄. Ἡ αἴτηση γιά τήν καταβολή τῆς ἐφ΄ ἅπαξ παροχῆς ὑποβάλλεται ἀπό τόν ἐνδιαφερόμενο ἠλεκτρονικῶς στόν e-ΕΦΚΑ, μέσῳ τῆς εἰδικῆς πλατφόρμας https://www.efka.gov.gr/el/elektronikes-yperesies/syntaxioychoi/aitisi καί μέ τήν χρήση τῶν προσωπικῶν κωδικῶν Τaxisnet.
δ΄. Ὅσοι λάβουν τήν ἐφ΄ ἅπαξ παροχή, ὅταν συνταξιοδοτηθοῦν δέν δικαιοῦνται συμπληρωματικῆς ἐφ΄ ἅπαξ παροχῆς. Γιά τόν ὑπολογισμό τῆς ἐφ’ ἅπαξ παροχῆς, ἡ ἡμερομηνία ὑποβολῆς τῆς αἰτήσεως λαμβάνεται ὑπ’ ὄψιν ὡς «ἡμερομηνία ἀποχωρήσεως».
ε΄. Ὅσοι λάβουν τήν ἐφ’ ἅπαξ παροχή ἀπαλλάσσονται τῶν κρατήσεων πού ἀφοροῦν στό ἐφ΄ ἅπαξ, ἀπό τήν πρώτη τοῦ ἑπομένου μήνα τῆς ὑποβολῆς τῆς αἰτήσεως μέχρι καί τήν συνταξιοδότησή τους. Γιά τήν ἐφαρμογή τῆς διατάξεως αὐτῆς, ὁ ἐνδιαφερόμενος, ἀφοῦ ὑποβάλει ἐπιτυχῶς τήν αἴτηση στόν e-ΕΦΚΑ, ὑποβάλλει ἀντίγραφο αὐτῆς στήν οἰκεία Ἱερά Μητρόπολη, καί αἴτηση περί διακοπῆς τῶν ἐν λόγῳ κρατήσεων, σύμφωνα μέ τό συνημμένο ὑπόδειγμα.
στ΄. Γιά τήν καταβολή τῆς ἐφ’ ἅπαξ παροχῆς, εἶναι ἀπαραίτητο κατά τόν χρόνο ὑποβολῆς τῆς αἰτήσεως νά ἔχει συμπληρωθεῖ συντάξιμος χρόνος ἀσφάλισης στόν φορέα κύριας ἀσφάλισης τοῦ ΕΦΚΑ, σύμφωνα μέ τήν συνταξιοδοτική νομοθεσία. Σέ διαφορετική περίπτωση, ὁ ΕΦΚΑ θά ζητήσει τήν ἐπιστροφή τοῦ ἐφ΄ ἅπαξ, ὡς ἀχρεωστήτως καταβληθέντος.

Κατόπιν τῶν ἀνωτέρω, παρακαλοῦμε ὅπως ἐνημερώσετε τούς παρ΄ ὑμῖν κληρικούς, καί δή τούς ἐνδιαφερομένους, περί τῶν ὅρων καί τῶν προϋποθέσεων τῆς καταβολῆς τῆς ἐφ’ ἅπαξ παροχῆς, ὡς καί τῆς ἀκολουθητέας διαδικασίας, κατά τά ἀνωτέρω.

Ἐντολῇ καί ἐξουσιοδοτήσει τῆς Ἱερᾶς Συνόδου
Ὁ Ἀρχιγραμματεύς☩ Ἀρχιμ. Ἰωάννης Καραμούζης
Κοινοποίηση:
1. Ὑπουργεῖο Ἐργασίας καί Κοινωνικῆς Ἀσφάλισης
Διεύθυνση Πρόσθετης καί Ἐπαγγελματικῆς Ἀσφάλισης
Τμῆμα Ἐφάπαξ Παροχῶν
Σταδίου 29, 105 59 Ἀθήνα
2. e-EΦΚΑ
protocol@efka.gov.gr
3. Διεύθυνση Προσωπικοῦ Ἱερᾶς Συνόδου