ΑΡΧΕΙΟ ΕΓΚΥΚΛΙΩΝ


Εγκύκλιοι της Ιεράς Συνόδου

Προηγούμενη σελίδα | Εκτύπωση


«Περί ἀποστολῆς ἐγγράφου τῆς Διευθύνσεως Ἀσφαλείας Ἀττικῆς»
(9/2/2024).

(Για να διαβάσετε το κείμενο σε μορφή PDF, επιλέξτε εδώ)


Πρωτ. 536
Διεκπ. 266
Αθήνα 9ῃ Φεβρουαρίου 2024


Διά τοῦ παρόντος διαβιβάζομεν ὑμῖν συνημμένως τά ὑπ' ἀριθ. πρωτ. 3010/2/2733με΄/24.1.2024 καί 3010/2/2734ιγ΄/19.1.2024 ἔγγραφα τοῦ Τμήματος Πολιτιστικῆς Κληρονομίας καί Ἀρχαιοτήτων τῆς Διευθύνσεως Ἀσφαλείας Ἀττικῆς, δι’ ὧν ἀποστέλλονται ψηφιακαί φωτογραφίαι καί περιγραφικοί πίνακες κατασχεθέντων ὑπό τῆς ἀνωτέρω Ὑπηρεσίας θρησκευτικῶν ἀντικειμένων πρός ταὐτοποίησιν τῆς προελεύσεως αὐτῶν, τά ὁποῖα δύνασθε νά ἀναζητήσητε εἰς τούς συνδέσμους:
https://drive.shadow.tech/s/LjQbcid6NAxnGWa
https://drive.shadow.tech/s/HCSw9T4wSWqJ4Y2, ἀντιστοίχως,
καί παρακαλοῦμεν ὅπως, κατόπιν ἐξετάσεως τῶν παρεχομένων στοιχείων, ἐνημέρωσητε τήν Ἀρχιγραμματείαν τῆς Ἱερᾶς Συνόδου περί ἐνδεχομένης ἀφαιρέσεως τῶν ἐν λόγῳ θρησκευτικῶν ἀντικειμένων ἐξ Ἱερῶν Ναῶν, Ἱερῶν Μονῶν ἤ ἑτέρων χώρων λατρείας τῆς Ἐπαρχίας ὑμῶν.

Ἐντολῇ καί Ἐξουσιοδοτήσει τῆς Ἱερᾶς Συνόδου
Ὁ Ἀρχιγραμματεύς


Ἀρχιμ. Ἰωάννης Καραμούζης