ΑΡΧΕΙΟ ΕΓΚΥΚΛΙΩΝ


Εγκύκλιοι της Ιεράς Συνόδου

Προηγούμενη σελίδα | Εκτύπωση


«Περί ἀποστολῆς ἐγγράφου τῆς Διευθύνσεως Ἀσφαλείας Ἀττικῆς»
(23/3/2023).

(Για να διαβάσετε το κείμενο σε μορφή PDF, επιλέξτε εδώ)


Πρωτ. 1492
Διεκπ. 630
Αθηνησι τη‚ 23ῃ Μαρτίου 2023


ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Πρός
τήν Ἱεράν Ἀρχιεπισκοπήν Ἀθηνῶν καί
τάς Ἱεράς Μητροπόλεις τῆς Ἐκκλησίας τῆς ἙλλάδοςΔιά τοῦ παρόντος ἀποστέλλομεν ὑμῖν συνημμένως τό ὑπ' ἀριθ. πρωτ. 3010/2/2724ιβ’/22.3.2023 ἔγγραφον τοῦ Τμήματος Πολιτιστικῆς Κληρονομιᾶς καί Ἀρχαιοτήτων τῆς Διευθύνσεως Ἀσφαλείας Ἀττικῆς, δι’ οὗ ἀποστέλλονται ψηφιακαί φωτογραφίαι καί περιγραφικός πίναξ κατασχεθέντων ὑπό τῆς ἀνωτέρω Ὑπηρεσίας θρησκευτικῶν ἀντικειμένων πρός ταὐτοποίησιν τῆς προελεύσεως αὐτῶν, καί παρακαλοῦμεν ὅπως, κατόπιν ἐξετάσεως τῶν παρεχομένων στοιχείων, ἐνημέρωσητε τήν Ἀρχιγραμματείαν τῆς Ἱερᾶς Συνόδου περί ἐνδεχομένης ἀφαιρέσεως τῶν ἐν λόγῳ θρησκευτικῶν ἀντικειμένων ἐξ Ἱερῶν Ναῶν, Ἱερῶν Μονῶν ἤ ἑτέρων χώρων λατρείας τῆς Ἐπαρχίας ὑμῶν.

Ἐντολῇ καί Ἐξουσιοδοτήσει τῆς Ἱερᾶς Συνόδου
Ὁ Ἀρχιγραμματεύς


† Ὁ Ὠρεῶν Φιλόθεος