ΑΡΧΕΙΟ ΕΓΚΥΚΛΙΩΝ


Εγκύκλιοι της Ιεράς Συνόδου

Προηγούμενη σελίδα | Εκτύπωση


«Ἑορτασμός Ἑβδομάδος Ἐξωτερικῆς Ἱεραποστολῆς»
(10/2/2023).

(Για να διαβάσετε το κείμενο σε μορφή PDF, επιλέξτε εδώ)


Πρωτ. 348
Ἀριθ. Διεκπ. 282
Ἀθήνησι τῇ 10ῃ Φεβρουαρίου 2023ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ


Πρός
τήν Ἱεράν Ἀρχιεπισκοπήν Ἀθηνῶν καί
τάς Ἱεράς Μητροπόλεις τῆς Ἐκκλησίας τῆς ἙλλάδοςἩ Ἱερά Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος διοργανώνει, καί κατά τό ἐνεστώς ἔτος 2023, ἑορτασμούς ἀφορῶντας εἰς τήν «Ἑβδομάδα Ἐξωτερικῆς Ἱεραποστολῆς» κατά τήν Β´ Ἑβδομάδα τῶν Νηστειῶν (5 ἕως 11 Μαρτίου 2023).
Σκοπός τῶν ἑορταστικῶν ἐκδηλώσεων τῆς ὡς ἄνω «Ἑβδομάδος» εἶναι ἡ προβολή τοῦ διεξαγομένου ἱεραποστολικοῦ ἔργου τῆς Ἐκκλησίας ἡμῶν ἀνά τήν Οἰκουμένην διά τόν εὐαγγελισμόν πάντων τῶν ἐθνῶν καί τήν ἔνταξιν αὐτῶν εἰς τό Σῶμα τοῦ ζῶντος Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ.
Ὅθεν, Συνοδικῇ Ἀποφάσει, ληφθείσῃ ἐν τῇ Συνεδρίᾳ τῆς Διαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς 7ης μηνός Φεβρουαρίου ἐ.ἔ., γνωρίζομεν ὑμῖν ὅτι ἡ Διαρκής Ἱερά Σύνοδος, ἐν τῇ ῥηθείσῃ Συνεδρίᾳ Αὐτῆς, ἀπεφάσισε νά παρακαλέσῃ ὑμᾶς ὅπως προβῆτε εἰς τάς σχετικάς ἐνεργείας διά τήν ἐπιτυχίαν τῶν σκοπῶν τῆς ἐν λόγῳ «Ἑβδομάδος». Δύνασθε, ὡς ἐκ τούτου, ὅπως διοργανώσητε εἰδικάς ἐκδηλώσεις, ἐκθέσεις, διαλέξεις κ.λπ., διά νά προβάλητε τόσον τό ἱεραποστολικόν πνεῦμα τῆς Ἐκκλησίας γενικῶς, ὅσον καί τό ἐπιτελούμενον ὑπ' Αὐτῆς ἔργον. Αἱ ἐν λόγῳ πρωτοβουλίαι δέον ὅπως ὑλοποιηθῶσι καί δι' ἑτέρων ἐνοριακῶν δραστηριοτήτων, ὅπως κύκλων μελέτης Ἁγίας Γραφῆς, Κατηχητικῶν Σχολείων, ἑσπερινῶν κηρυγμάτων ἤ ραδιοφωνικῶν καί διαδικτυακῶν ἐκπομπῶν.
Διά τήν γνωστοποίησιν τῆς ὡς εἴρηται «Ἑβδομάδος» καί τήν προετοιμασίαν τῶν καταλλήλων ἐκδηλώσεων καί μαθημάτων κατηχήσεως θά ἀποσταλῇ ἐντός τῶν προσεχῶν ἡμερῶν εἰς τούς καθ' ὑμᾶς Ἱερούς Ναούς, καθ' ὅν τρόπον ἀποστέλλεται τό δελτίον τῆς «Φωνῆς Κυρίου», μία πεντάχρωμος ἀφίσα 5070 ἑκ.
Κατά τήν Κυριακήν δέ τῆς Ὀρθοδοξίας, 5ην Μαρτίου ἐ.ἔ., περιαχθήσεται δίσκος πρός οἰκονομικήν ἐνίσχυσιν τῶν ἱεραποστολικῶν Μητροπόλεων καί Ἐπισκοπῶν εἰς Ἀφρικήν καί Ἀσίαν, διά τήν ἀποστολήν ἐκκλησιαστικῶν εἰδῶν, διά τήν προμήθειαν καί ἀποστολήν λειτουργικῶν καί λοιπῶν βιβλίων καί, ἀσφαλῶς, διά τήν ἀπρόσκοπτον συνέχισιν τῆς καταβολῆς τοῦ ζωτικῆς σημασίας μηνιαίου ἐπιδόματος εἰς 556 ἰθαγενεῖς Κληρικούς, πρός συντήρησιν τῶν ἰδίων καί τῶν πτωχῶν οἰκογενειῶν των. Ἐπίσης, κατά παλαιάν συνήθειαν, εἰς τήν προσπάθειαν αὐτήν συμμετέχουν καί τά μέλη τῶν Κατηχητικῶν Σχολείων δι' οἰκονομικῆς συνεισφορᾶς.
Τά συγκεντρωθησόμενα ποσά ἐκ τοῦ εἰς τούς Ἱερούς Ναούς περιαχθησομένου δίσκου καί τά ἐκ τῆς συνδρομῆς τῶν μαθητῶν τῶν Κατηχητικῶν Σχολείων παρακαλοῦμεν ὅπως ἀποσταλῶσιν ἀνυπερθέτως ἕως τῆς 30.4.2023 εἰς τόν ὑπ᾿ ἀριθ. GR0501101460000014655807494 λογαριασμόν τῆς Ἐθνικῆς Τραπέζης ὑπό τήν ἔνδειξιν «Ἀποστολική Διακονία, διά τήν Ἐξωτερικήν Ἱεραποστολήν».
Παραγγέλλομεν δέ ὅπως ἡ κατάθεσις γνωστοποιηθῇ εἰς τήν Ἱεράν Σύνοδον διά σχετικοῦ διαβιβαστικοῦ σημειώματος, κατά τήν ἐκκλησιαστικήν τάξιν, κοινοποιουμένου καί εἰς τό ἁρμόδιον Γραφεῖον Ἐξωτερικῆς Ἱεραποστολῆς τῆς Ἀποστολικῆς Διακονίας.
Ὡσαύτως, παρακαλοῦμεν ὅπως οἱαδήποτε προσφερομένη οἰκονομική ἐνίσχυσις πρός τάς χώρας τῆς ἱεραποστολῆς ἀποστέλλεται διά τῆς Ἀποστολικῆς Διακονίας καί οὐχί ἀπ' εὐθείας ὑφ᾿ ὑμῶν εἰς διάφορα Ἱεραποστολικά Κέντρα ἤ Ἱεραποστολικούς Συλλόγους καί Σωματεῖα, καί τοῦτο ἵνα λαμβάνηται ὑπό τῆς Ἁγιωτάτης Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος ἑνιαίως καί ὑπευθύνως μέριμνα πρός ὑποβοήθησιν τοῦ λίαν σοβαροῦ ἔργου τῆς Ἐξωτερικῆς Ἱεραποστολῆς. Τοιουτοτρόπως ἡ προσφορά θά δημοσιεύηται μέσῳ τοῦ ἐπισήμου τριμηνιαίου ἱεραποστολικοῦ Περιοδικοῦ τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος «Πάντα τά Ἔθνη», πρός εὐρυτέραν γνωστοποίησιν τῆς μαρτυρίας τῆς καθόλου συνυπουργίας τῆς Ἐκκλησίας ἡμῶν εἰς τό ὑψηλόν ἔργον τοῦ εὐαγγελισμοῦ τῶν ἐθνῶν.
Τέλος, ὅσαι ἐκ τῶν Ἱερῶν Μητροπόλεων δέν ἔχουν ἀποστείλει τά χρηματικά ποσά ἐκ τῶν περιαχθέντων κατά τά παρελθόντα ἔτη δίσκων παρακαλοῦνται ὅπως καταβάλωσι ταῦτα, ὁμοῦ μετά τῶν συλλεγησομένων κατά τήν ἐφετινήν δισκοφορίαν, εἰς τόν προαναφερθέντα τραπεζικόν λογαριασμόν τῆς Ἐθνικῆς Τραπέζης.
Διά πλείονας πληροφορίας σχετικῶς πρός τήν διοργάνωσιν τῆς ἐν λόγῳ «Ἑβδομάδος» δύνασθε νά ἀπευθύνησθε εἰς τό Γραφεῖον Ἐξωτερικῆς Ἱεραποστολῆς τῆς Ἀποστολικῆς Διακονίας (τηλ. 210 7272315 316).


Ἐντολῇ τῆς Ἱερᾶς Συνόδου
Ὁ Ἀρχιγραμματεύς


† Ὁ Ὠρεῶν Φιλόθεος