ΑΡΧΕΙΟ ΕΓΚΥΚΛΙΩΝ


Εγκύκλιοι της Ιεράς Συνόδου

Προηγούμενη σελίδα | Εκτύπωση


«Διαβίβασις τῆς ὑπ᾿ ἀριθ. Δ1α/Γ.Π.οικ.: 61055/27-10-2022 Κ.Υ.Α.»
(1/11/2022).

Πρωτ. 5151
Διεκπ. 2150
Αθηνησι τη‚ 1ῃ Νοεμβρίου 2022


ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΔΙ' ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ


Πρός
τήν Ἱεράν Ἀρχιεπισκοπήν Ἀθηνῶν καί
τάς Ἱεράς Μητροπόλεις τῆς Ἐκκλησίας τῆς ἙλλάδοςΔιά τοῦ παρόντος καί κατόπιν τοῦ ὑπ᾿ ἀριθ. 135138/ Θ1/1.11.2022 ἐγγράφου τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας καί Θρησκευμά-των, γνωρίζομεν ὑμῖν ὅτι ἐδημοσιεύθη (Φ.Ε.Κ. Β´ 5563/27.10.2022) ἡ ὑπ᾿ ἀριθ. πρωτ. Δ1α/Γ.Π.οικ.: 61055/27-10-2022 Κ.Υ.Α., ἔχουσα θέμα «Παράταση ισχύος της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.51236/8.9.2022 κοινής υπουργικής απόφασης περί έκτακτων μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊ-ού COVID - 19 στο σύνολο της Επικράτειας έως και τη Δευτέρα, 14 Νοεμβρίου 2022 και ώρα 6:00», ἡ ὁποία καί διαβιβάζεται ὑμῖν συνημ-μένως πρός ὑμετέραν ἐνημέρωσιν καί διά τά καθ᾿ ὑμᾶς.

Ἐντολῇ καί Ἐξουσιοδοτήσει τῆς Ἱερᾶς Συνόδου
Ὁ Ἀρχιγραμματεύς
† Ὁ Ὠρεῶν Φιλόθεος

Καί τῇ ἀπουσίᾳ αὐτοῦ
Ὁ Α΄ Γραμματεύς
† Ἀρχιμ. Σεραπίων Μιχαλάκης