ΑΡΧΕΙΟ ΕΓΚΥΚΛΙΩΝ


Εγκύκλιοι της Ιεράς Συνόδου

Προηγούμενη σελίδα | Εκτύπωση


«Ἀποστολή Ἐγκυκλίου γιά τήν συμπλήρωση ἑκατό ἐτῶν ἀπό τή Μικρασιατική Καταστροφή»
(25/8/2022).

(Για να διαβάσετε το κείμενο σε μορφή PDF, επιλέξτε εδώ)


Πρωτ. 4009
Διεκπ. 1587
Αθηνησι τη‚ 25ῃ Αὐγούστου 2022

ΑΠΟΣΤΟΛΗ
ΔΙ’ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ


ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Πρός
τήν Ἱεράν Ἀρχιεπισκοπήν Ἀθηνῶν καί
τάς Ἱεράς Μητροπόλεις τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος


Ἐκ Συνοδικῆς Ἀποφάσεως, ληφθείσης ἐν τῇ Συνεδρίᾳ τῆς Διαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς 24ης μηνός Αὐγούστου ἐ.ἔ., διαπέμπομεν ὑμῖν, συνημμένως ὧδε, τήν ὑπ' ἀριθ. 3063/25.8.2022 Ἐγκύκλιον τῆς Ἱερᾶς Συνόδου, παρακαλοῦντες ὅπως ἀναγνωσθῇ ἐπ’ Ἐκκλησίαις ἀντί ἄλλου κηρύγματος, τήν Κυριακήν πρό τῆς Ὑψώσεως τοῦ Τιμίου Σταυροῦ, 11ην Σεπτεμβρίου ἐ.ἔ., ἡμέραν καθ’ ἥν ἑορτάζεται ὑπό τῆς Ἐκκλησίας ἡμῶν ἡ ἱερά μνήμη τοῦ Ἁγίου ἐθνοϊερομάρτυρος Χρυσοστόμου Σμύρνης καί τῶν σύν αὐτῷ ἀναιρεθέντων ἱερομαρτύρων καί μαρτύρων κατά τήν Μικρασιατικήν Καταστροφήν καί ἐν συνεχείᾳ (καί οὐχί ἐνωρίτερον) γνωστοποιηθῇ εὐρύτερον, κατά τήν ἔμφρονα ποιμαντικήν ὑμῶν κρίσιν, εἴτε δι’ ἀναρτήσεως αὐτῆς εἰς τό διαδίκτυον εἴτε δι’ ἀνακοινώσεως αὐτῆς ὑπό τῶν ὑφισταμένων Μέσων Γενικῆς Ἐνημερώσεως (Ραδιόφωνον, Τηλεόρασις, Ἔντυπα) τῆς καθ’ ὑμᾶς Θεοσώστου Ἐπαρχίας.

Ἐντολῇ τῆς Ἱερᾶς Συνόδου
Ὁ Ἀρχιγραμματεύς


† Ὁ Ὠρεῶν Φιλόθεος