ΑΡΧΕΙΟ ΕΓΚΥΚΛΙΩΝ


Εγκύκλιοι της Ιεράς Συνόδου

Προηγούμενη σελίδα | Εκτύπωση


Περί τῆς ἐνεργειακῆς ἀναβαθμίσεως τῶν κτιριακῶν ὑποδομῶν τῶν ἐκκλησιαστικῶν νομικῶν προσώπων
(10/6/2022).

(Για να διαβάσετε το κείμενο σε μορφή PDF, επιλέξτε εδώ)


Πρωτ. 2958
Ἀριθ. Διεκπ. 1151
Ἀθήνησι, τῇ 10ῃ Ἰουνίου 2022


Πρός τήν Ἱεράν Ἀρχιεπισκοπήν Ἀθηνῶν
καί τάς Ἱεράς Μητροπόλεις τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος
Εἰς τάς ἕδρας αὐτῶν

ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ


Συνοδικῇ Ἀποφάσει, ληφθείσῃ ἐν τῇ Συνεδρίᾳ τῆς Διαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς 7.6.2022, γνωρίζομεν ὑμῖν ὅτι ἡ Ἱερά Σύνοδος, ἐν τῇ ῥηθείσῃ Συνεδρίᾳ Αὐτῆς, καί κατόπιν συναντήσεως τῶν ἐκ τῶν μελῶν Αὐτῆς Σεβασμιωτάτων Μητροπολιτῶν Σερρῶν καί Νιγρίτης κ. Θεολόγου, Θεσσαλιώτιδος καί Φαναριοφερσάλων κ. Τιμοθέου καί Τρίκκης, Γαρδικίου καί Πύλης κ. Χρυσοστόμου μετά τοῦ Ἀξιοτίμου Ὑπουργοῦ Περιβάλλοντος καί Ἐνεργείας κ. Κωνσταντίνου Σκρέκα, κατά τήν ὁποίαν ἐνημερώθησαν περί τῆς ἐνάρξεως, ἐντός τοῦ ἑπομένου διαστήματος, ἐπιχορηγουμένου προγράμματος ἐνεργειακῆς ἀναβαθμίσεως κτιρίων δημοσίου ἐνδιαφέροντος, περιλαμβανομένων καί τῶν ἐκκλησιαστικῶν ἱδρυμάτων, γηροκομείων, μουσείων, ἐπισκοπείων, χώρων γραφείων κ.λπ., ἀποσκοποῦντος εἰς τήν ἀναβάθμισιν τῶν κτιρίων τοὐλάχιστον εἰς τήν ἐνεργειακήν κλάσιν Β΄ καί εἰς τήν ἐξοικονόμησιν ἐνεργείας διά τήν ψῦξιν καί θέρμανσιν αὐτῶν κατά 30% κατ' ἐλάχιστον, ἀπεφάσισεν ὅπως ἐνημερώσῃ ὑμᾶς σχετικῶς, πρός διερεύνησιν τυχόν ὑφ' ὑμῶν ἐνδιαφέροντος καί ἔναρξιν προκαταρκτικῶν μελετῶν, μέχρι τῆς δημοσιεύσεως τῆς σχετικῆς Ὑπουργικῆς Ἀποφάσεως, ἥτις θά καθορίζῃ λεπτομερῶς τούς ὅρους καί τήν διαδικασίαν ὑποβολῆς τῶν προτάσεων, τῆς χρηματοδοτήσεως καί τῆς ἐκτελέσεως τῶν σχετικῶν ἔργων.
Ἤδη, τήν 9.6.2022, τό Ὑπουργεῖον Περιβάλλοντος καί Ἐνεργείας παρουσίασε τό γενικόν πλαίσιον τοῦ προγράμματος αὐτοῦ, παρέχον περαιτέρω πληροφορίας (βλ. https://ypen.gov.gr/parousiasitouschediouexoikonomisisenergeiasstodimosio/).

Ἐντολῇ τῆς Ἱερᾶς Συνόδου
Ὁ Ἀρχιγραμματεύς

☩ Ὁ Ὠρεῶν Φιλόθεος