ΑΡΧΕΙΟ ΕΓΚΥΚΛΙΩΝ


Εγκύκλιοι της Ιεράς Συνόδου

Προηγούμενη σελίδα | Εκτύπωση


«Περί τοῦ Κέντρου Ἐκπαίδευσης καί Ἀποκατάστασης Τυφλῶν (Κ.Ε.Α.Τ.)»
(18/5/2022).

(Για να διαβάσετε το κείμενο σε μορφή PDF, επιλέξτε εδώ)


Πρωτ. 756
Διεκπ. 947
Αθηνησι τη‚ 18ῃ Μαΐου 2022ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Πρός
τήν Ἱεράν Ἀρχιεπισκοπήν Ἀθηνῶν καί
τάς Ἱεράς Μητροπόλεις τῆς Ἐκκλησίας τῆς ἙλλάδοςΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ!

Ἐκ Συνοδικῆς Ἀποφάσεως, ληφθείσης ἐν τῇ Συνεδρίᾳ τῆς Διαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς 10ης μηνός Μαΐου ἐ.ἔ., γνωρίζομεν ὑμῖν ὅτι ἡ Ἱερά Σύνοδος, ἐν τῇ ῥηθείσῃ Συνεδρίᾳ Αὐτῆς, λαβοῦσα ὑπ’ ὄψιν τό ὑπ' ἀριθ. πρωτ. 21/6.4.2022 ἔγγραφον τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητρο-πολίτου Ἠλείας κ. Γερμανοῦ, Προέδρου τῆς Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς ἐπί τῆς Κοινωνικῆς Προνοίας καί τῆς Εὐποιίας, δι’ οὗ ὑπέβαλε τό ὑπ’ ἀ-ριθ. πρωτ. 435/3.2.2022 ἔγγραφον τοῦ «Κέντρου Ἐκπαίδευσης καί Ἀ-ποκατάστασης Τυφλῶν (Κ.Ε.Α.Τ.)», ἀπεφάσισεν ὅπως ἀποστείλῃ ὑμῖν συνημμένως τά ὡς ἄνω διαλαμβανόμενα ἔγγραφα πρός ἐνημέρωσιν ὑμῶν περί τῶν δράσεων τοῦ ἐν θέματι Κέντρου καί ζητήσῃ τήν κατα-γραφήν τοῦ ἀριθμοῦ τῶν ἀτόμων μέ ὀπτικήν ἀναπηρίαν, τά ὁποῖα διαβιοῦν εἰς τάς ἐνορίας τῆς καθ’ ὑμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως, καί τήν ἀποστολήν τῇ Ἱερᾷ Συνόδῳ τῶν ἀποτελεσμάτων αὐτῆς, ἵνα ἐν συνεχείᾳ τό Κ.Ε.Α.Τ. ἐνημερωθῇ σχετικῶς καί χωρήσῃ εἰς παρεμβά-σεις, δι’ ὧν θά διευκολυνθῇ ἡ συμμετοχή τῶν ἐν λόγῳ ἀτόμων εἰς τήν λατρευτικήν ζωήν τῆς Ἐκκλησίας καί θά διασφαλισθῇ ἡ ἀνεξάρτητος, αὐτόνομος καί ἀξιοπρεπής διαβίωσίς των.

Ἐντολῇ τῆς Ἱερᾶς Συνόδου
Ὁ Ἀρχιγραμματεύς


† Ὁ Ὠρεῶν Φιλόθεος