ΑΡΧΕΙΟ ΕΓΚΥΚΛΙΩΝ


Εγκύκλιοι της Ιεράς Συνόδου

Προηγούμενη σελίδα | Εκτύπωση


«Δισκοφορία ὑπέρ τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίας Αἰκατερίνης Σινᾶ καί ὑπέρ τοῦ Παναγίου Τάφου»
(17/3/2022).

Πρωτ. 1461
Ἀριθ. Διεκπ. 519 Ἀθήνησι τῇ 17ῃ Μαρτίου 2022


ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ


Πρός
τήν Ἱεράν Ἀρχιεπισκοπήν Ἀθηνῶν καί
τάς Ἱεράς Μητροπόλεις τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος


Διά τοῦ παρόντος ὑπομινήσκομεν ὑμῖν τό ὑπέρ τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίας Αἰκατερίνης Σινᾶ καί τοῦ Παναγίου Τάφου καθῆκον συμπαραστάσεως τοῦ ὀρθοδόξου ἑλληνικοῦ Λαοῦ, καί παρακαλοῦμεν ὑμᾶς ὅπως παραγγείλητε τοῖς εὐλαβεστάτοις Ἐφημερίοις τῆς καθ’ ὑμᾶς θεοσώστου Ἐπαρχίας τήν περιφοράν τῶν ὡς κάτωθι Δίσκων:

1. «Ὑπέρ τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίας Αἰκατερίνης Σινᾶ», τήν Δ´ Κυριακήν τῶν Νηστειῶν, 3ην Ἀπριλίου 2022. Τό προϊόν τῆς δισκοφορίας κατατεθήσεται εἰς τόν ὑπ' ἀριθ. 146/55804632, ΙΒΑΝ GR6701101460000014655804632, Λογαριασμόν τῆς Ἐθνικῆς Τραπέζης.
2. «Ὑπέρ τοῦ Παναγίου Τάφου», τό ἑσπέρας τῆς Μεγάλης Πέμπτης, 21ην Ἀπριλίου 2022. Τό προϊόν τῆς δισκοφορίας κατατεθήσεται εἰς τόν ὑπ' ἀριθ. 146/55806330, ΙΒΑΝ GR0501101460000014655806330, Λογαριασμόν τῆς Ἐθνικῆς Τραπέζης.


Ἐντολῇ καί Ἐξουσιοδοτήσει τῆς Ἱερᾶς Συνόδου
Ὁ Ἀρχιγραμματεύς


† Ὁ Ὠρεῶν Φιλόθεος