ΑΡΧΕΙΟ ΕΓΚΥΚΛΙΩΝ


Εγκύκλιοι της Ιεράς Συνόδου

Προηγούμενη σελίδα | Εκτύπωση


«Ἀποστολή τῆς ὑπ᾿ ἀριθ. Δ1α/ΓΠ.οικ.: 6756/4.2.2022 Κοινῆς Ὑπουργικῆς Ἀποφάσεως (Β´ 430/5.2.2022)»
(7/2/2022).

Πρωτ. 635
Αριθ. 187
Αθηνησι τη‚ 7ῃ Φεβρουαρίου 2022Ἐκ Συνοδικῆς Ἀποφάσεως, ληφθείσης ἐν τῇ Συνεδρίᾳ τῆς Διαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς 7ης μηνός Φεβρουαρίου ἐ.ἔ, γνωρίζομεν ὑμῖν ὅτι ἡ Διαρκής Ἱερά Σύνοδος, ἐν τῇ ρηθείσῃ Συνεδρίᾳ Αὐτῆς, ἀπεφάσισεν ὅπως, διά τοῦ παρόντος, διαβιβάσῃ ὑμῖν συνημμένως τό ὑπ᾿ ἀριθ. Φ.Ε.Κ. Β´ 430/5.2.2022, εἰς ὅ ἐδημοσιεύθη ἡ ὑπ᾿ ἀριθ. πρωτ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 6756/4.2.2022 Κ.Υ.Α., ἔχουσα θέμα «Έκτακτα μέτρα προ-στασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID – 19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα 7 Φεβρουαρίου 2022 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα 14 Φεβρουαρίου 2022 και ώρα 6:00», πρός ὑμετέραν ἐνημέρωσιν καί διά τά καθ᾿ ὑμᾶς.

Ἐντολῇ τῆς Ἱερᾶς Συνόδου
Ὁ Ἀρχιγραμματεύς


† Ὁ Ὠρεῶν Φιλόθεος