Προηγούμενη σελίδα

Σκοποί | Ἐγκύκλιοι | Δραστηριότητα
Ὁμάδες Ἀσυμβίβαστες μὲ τὴν Ὀρθόδοξη Πίστη
Κείμενα/άρθρα | Περιοδικό Διάλογος
Ραδιοφωνικές Ἐκπομπές


ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

Συστάσεις τοῦ Συμβουλίου τῆς Εὐρώπης

Σύσταση Συμβουλίου τῆς Εὐρώπης 1178 (1992)

RECOMMANDAΤΙON 1178 (1992) relatiνe aux sectes et aux nouveaux mouvements religieux

Discussion par l' Assemblée le 5 février 1992 (23e séance) (voir Doc. 6535, rapport de la commission des questions juridiques et les droits de l' homme, rapporteur: Sir John Hunt; et Doc. 6546, avis de la commission de la culture et de l' éducation, rapporteur: M. de Puig).


1. L' Assemblée est péoccupée par certains problèmes liés aux activités de sectes et de nouveaux mouvements réligieux.
2. ElIe a été alertée par diverses associations et familles s'estimant victimes des agissements des sectes.
3. ElIe a pris en compte l' inνitation, adressée par le Parlement européen au Conseil de l' Europe dans le rapport Cottrell, à se pencher sur ce problème.
4. ElIe a demandé à tous les Etats membres d'ίndiquer la pratique suiνie et les problèmes juridiques rencontrés.
5. Elle estime que la liberté de conscience et de religion garantie par I'article 9 de la Convention européenne des Droits de I' Hοmme rend inopportun le recours à une législation majeure pour les sectes, qui risquerait de porter atteinte à ce droit fondamental et aux religions traditionnelles.
6. El1e est cependant d' avis que des mesures éducatiνes ainsi que législatives et autres deνraient être prises pour faire face aux problèmes posés par certaines activités de sectes ou de nouveaux mouvements religieux.
7. Α cette fin, lΆssemblée recommande au Comité des Ministres d' inviter les Etats membres du Conseil de IΈurope à adopter les mesures suivantes :

i. le programme du systéme général d' éducation deνrait comprendre une information concrète et objective sur les religions majeures et leurs principales variantes, sur les principes de I' étude comparative des religions et sur I' éthique et les droits personnels et sociaux ;
ii. une information supplémentaire équivalente sur la nature et les actiνités des sectes et des nouveaux mouvements religieux deνrait également être largement diffusée auprès du grand public. Des organismes indépendants deνraient être créés pour collecter et diffuser cette ίnformation ;
iii. une législation devrait être adoptée, si elle n' existe pas déjà, accordant la personnalité juridique aux sectes et aux nouveaux mouvements religieux dûment enregistrés, ainsi qu' à tous les groupements issus de la secte mère ;
iv. afin de protéger les mineurs et de prévenir les cas d' enlèvement ou de transfert à I' étranger, les Etats membres qui ne Ι' ont pas encore fait devraient ratifier la Convention européenne sur la reconnaissance et I' exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants (1980), et adopter une législation permettant de lui donner effet;
v. la législation existante concenant la protection des enfants devrait être appliquée plus rigοureusement. De plus, les membres d' une secte doivent être informés qu' ils ont le droit de la quitter ;
vi. les personnes employées par les sectes deνraient être déclarées auprès des organismes sociaux leur garantissant une couverture sociale, et une telle couverture sociale deνrait aussi être préνue pour ceux qui décident de quitter les sectes.
-----------------------------------------------


Texte adopté par Ι' AssembΙée le 5 février 1992 (23e séance).

http://stars.coe.fr/ta/ta92/frec1178.htm
22/09/1999


Σύσταση Συμβουλίου τῆς Εὐρώπης 1178 (1992)
σχετική μέ τίς αἱρέσεις καί τά νέα Θρησκευτικά Κινήματα

(Μετάφραση)

1. Ἡ συνέλευση ἀνησυχεῖ γιά ὁρισμένα προβλήματα συνδεδεμένα μέ τίς δραστηριότητες τῶν αἱρέσεων καί τῶν νέων θρησκευτικῶν κινημάτων.
2. Κινητοποιήθηκε ἀπό διάφορες ἑταιρίες καί οἰκογένειες, πού θεωροῦν τούς ἑαυτούς θύματα τῆς δράσεως τῶν αἱρέσεων.
3. Ἔλαβε ὑπ' ὄψιν της τήν πρόσκληση, πού ἀπεύθυνε τό Εὐρωπαϊκό Κοινοβούλιο στό Συμβούλιο τῆς Εὐρώπης μέ τήν ἔκθεση Cottrel, μέ τήν προτροπή νά ἀσχοληθῆ μέ τό πρόβλημα.
4. Ζήτησε ἀπό ὅλα τά κράτη μέλη νά ὑποδείξουν τήν πρακτική πού ἔχει ἀκολουθηθεῖ καί τά νομικά προβλήματα πού ἀντιμετωπίστηκαν.
5. Θεωρεῖ ὅτι ἡ ἐλευθερία τῆς συνειδήσεως καί τῆς θρησκείας του εἶναι ἐγγυημένη ἀπό τό ἄρθρο 9 τῆς εὐρωπαϊκῆς σύμβασης τῶν δικαιωμάτων κάνει ἄκαιρη καί ἀνεπιθύμητη τήν δημιουργία μίας εὐρύτερης νομοθεσίας γιά τίς αἱρέσεις. Καθ' ὅτι θά ὑπῆρχε κίνδυνος ἡ νομοθεσία αὐτή νά προκαλέσει πλῆγμα σ' αὐτά τά βασικά δικαιώματα καί στίς παραδοσιακές θρησκεῖες.
6. Παρ' ὅλα αὐτά ἔχει τήν ἄποψη ὅτι πρέπει νά ληφθοῦν ἐκπαιδευτικά καί νομοθετικά μέτρα γιά νά ἀντιμετωπισθοῦν τά προβλήματα πού προκύπτουν ἀπό ὁρισμένες δραστηριότητες τῶν αἱρέσεων ἤ τῶν νέων θρησκευτικῶν κινημάτων.
7. Τελικῶς, ἡ συνέλευση συνιστᾶ στό συμβούλιο τῶν ὑπουργῶν, νά παρακινήσουν τά κράτη μέλη τοῦ Συμβουλίου τῆς Εὐρώπης νά υἱοθετήσουν τά παρακάτω μέτρα:

i. Τό πρόγραμμα τοῦ γενικοῦ συστήματος σπουδῶν ὀφείλει νά ἐμπεριέχει συγκεκριμένη καί ἀντικειμενική πληροφόρηση (ἐνημέρωση) γιά τίς μεγάλες θρησκεῖες καί τίς βασικές τους παραλλαγές, μέ βάση τήν συγκριτική μελέτη τῶν θρησκειῶν τήν ἠθική καί τά προσωπικά καί κοινωνικά δικαιώματα.
ii. Μιά συμπληρωματική ἰσοδύναμη ἐνημέρωση πάνω στή φύση καί τίς δραστηριότητες τῶν αἱρέσεων καί τῶν νέων θρησκευτικῶν μυνημάτων θά ὄφειλε νά διαδοθεῖ στό πλατύ κοινό. Ἀνεξάρτητες ὀργανώσεις θά πρέπει νά δημιουργηθοῦν γιά νά συγκεντρώνουν καί νά διαδίδουν αὐτές τίς πληροφορίες.
iii. Πρέπει νά υἱοθετηθῆ μία εἰδική νομοθεσία ἐφ' ὅσον δέν ὑπάρχει ἤδη, σύμφωνα μέ τό νομικό πρόσωπο τῶν αἱρέσεων καί τῶν νέων θρησκευτικῶν μυνυμάτων, πού εἶναι δηλωμένες, καθώς ἐπίσης καί γιά ὅλες τίς ὑποομάδες πού ἔχουν προέλθει ἀπό τήν ἀρχική αἵρεση.
iv. Μέ στόχο τήν προστασία τῶν ἀνηλίκων καί γιά νά προληφθοῦν οἱ περιπτώσεις ἀπαγωγῆς ἤ μεταφορᾶς στό ἐξωτερικό, τά κράτη μέλη τά ὁποῖα δέν τό ἔχουν ἤδη πράξει, ὀφείλουν νά προσυπογράψουν τήν Εὐρωπαϊκή σύμβαση γιά τήν ἀναγνώριση καί τήν ὑλοποίηση τῶν ἀποφάσεων μέ θέμα τήν προστασία τῶν παιδιῶν καθώς καί τήν ἀποκατάσταση τῆς προστασίας τῶν παιδιῶν, καί νά υἱοθετήσουν μία νομοθεσία πού νά ἐπιτρέπει νά τῆς δοθεῖ ὑπόσταση.
v. Ἡ ὑφισταμένη νομοθεσία πού ἀφορᾶ στήν προστασία τῶν παιδιῶν ὀφείλει νά ἐφαρμόζεται μέ μεγαλύτερη αὐστηρότητα. Ἐπί πλέον, τά μέλη μιᾶς αἰρέσεως ὀφείλουν νά ἐνημερωθοῦν ὅτι ἔχουν τό δικαίωμα νά τήν ἐγκαταλείψουν.
vi. Τά ἄτομα πού ἀπασχολοῦνται ἐπαγγελματικά ἀπό τίς αἱρέσεις ὀφείλουν νά δηλωθοῦν στούς ἀσφαλιστικούς ὀργανισμούς πού τούς ἐξασφαλίζουν τήν ἀσφαλιστική κάλυψη. Αὐτή ἡ ἀσφαλιστική κάλυψη ὀφείλει νά ἔχει προβλεφθεῖ ἀκόμη καί γιά τά ἄτομα πού ἀποφασίζουν νά ἐγκαταλείψουν τήν αἵρεση.

Προηγούμενη σελίδα