Προηγούμενη σελίδα

Σκοποί | Ἐγκύκλιοι | Δραστηριότητα
Ὁμάδες Ἀσυμβίβαστες μὲ τὴν Ὀρθόδοξη Πίστη
Κείμενα/άρθρα | Περιοδικό Διάλογος
Ραδιοφωνικές Ἐκπομπές


ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

Πανορθόδοξες Συνδιασκέψεις
Ἐντεταλμένων Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν
καί Ἱερῶν Μητροπόλεων
γιά θέματα Αἱρέσεων καί Παραθρησκείας


Αἱρέσεις, παραθρησκεία καί νεοειδωλολατρία
ὡς κοινωνικό πρόβλημα.
Διαπιστώσεις καί προοπτικαί
διά μίαν ὀρθήν ποιμαντικήν ἀντιμετώπισιν

ΙA΄ Πανορθόδοξη Συνδιάσκεψη
Ἐντεταλμένων Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν
καί Ἱερῶν Μητροπόλεων γιά θέματα
Αἱρέσεων καί Παραθρησκείας
(Προκόπι Εὐβοίας , 18-22.10.1999)

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ

Ἡ ΙΑ΄ Συνδιάσκεψη Ἐντεταλμένων Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν καί Ἱερῶν Μητροπόλεων διά θέματα αἱρέσεων καί παραθρησκείας πραγματοποιήθηκε μετά ἀπό ἀπόφαση τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς 'Εκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, στό Ἱερό Προσκύνημα τοῦ Ὁσίου Ἰωάννου τοῦ Ρώσσου στό Προκόπι Εὐβοίας, ἀπό 18-22.10.99 μέ θέμα: «Αἱρέσεις, παραθρησκεία καί νεοειδωλολατρία ὡς κοινωνικό πρόβλημα. Διαπιστώσεις καί προοπτικαί διά μίαν ὀρθήν ποιμαντικήν ἀντιμετώπισιν».

Μετά ἀπό τίς σχετικές εἰσηγήσεις καί εὐρύτατες συζητήσεις ὁδηγήθηκε στά ἀκόλουθα συμπεράσματα καί διαπιστώσεις:

Ὁμάδα Α΄ - Νεοπεντηκοστιανές Αἱρέσεις

1. Διαπιστώθηκε ἔντονη προπαγανδιστική δραστηριότητα τῶν Πεντηκοστιανῶν. Ἰδιαίτερα δέ μέσω τοῦ ραδιοφωνικοῦ σταθμοῦ τους, «ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΣ FM», τόσον τοῦ κεντρικοῦ ὅσον καί τῶν ἐπαρχιακῶν. Οἱ σταθμοί αὐτοί ἀσκοῦν ἀθέμιτο προσηλυτισμό, δεδομένου ὅτι ἀποκρύπτουν τήν πεντηκοστιανή τους ταυτότητα καί ἔχουν τόν παραπλανητικό προσδιορισμό, «Τό χριστιανικό ραδιόφωνο τῆς Ἀθήνας, στήν ὑπηρεσία τοῦ Εὐαγγελίου».

2. Ἀπό τήν προσηλυτιστική δραστηριότητα τῶν νεοπεντηκοστιανῶν δημιουργοῦνται δυσάρεστες, ἀπό κοινωνικῆς πλευρᾶς καταστάσεις στόν οἰκογενειακό τομέα, καθόσον ἔχει διαπιστωθεῖ πλῆθος διαζυγίων σέ οἰκογένειες, ὅπου ἔχει εἰσχωρήσει αὐτή ἡ αἵρεσις. Αὐτονόητες τυγχάνουν οἱ ἐπιβλαβεῖς ἐπιπτώσεις στήν ψυχική ὑγεία τῶν παιδιῶν.

3. Ἐπίσης ἐπισημάνθηκε ὅτι, προβάλλοντας ἔντονα τίς ἐσφαλμένες ἐσχατολογικές τους διδασκαλίες περί ἐπικείμενης ἁρπαγῆς τῶν ὀπαδῶν τους στούς οὐρανούς, καί μάλιστα τήν δεκαετία τοῦ 1990, ἐκμεταλλεύονται οἰκονομικά ἀνύποπτους καί ἀπροστάτευτους ἀνθρώπους, πού γίνονται θύματά τους.

4. Ἡ Συνδιάσκεψη ἀσχολήθηκε μέ τό θέμα τῆς Χ.Ο.Ε. καί τῆς Α.Θ.Α.ΖΩ, ἡ ὁποία προέκυψε ἀπό διάσπαση τῆς πρώτης. Διαπιστώθηκε ὅτι οἱ ἄνθρωποι τῶν ὁμάδων αὐτῶν προσπαθοῦν, ἐξωτερικά, να φαίνονται ὅτι εἶναι κανονικά μέλη τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας ἀλλά κρυφά καί μυστικά διατηροῦν ὅλα τά λανθασμένα καί αἱρετικά «πιστεύω τους».


Ὁμάδα Β΄ -Παραθρησκευτικές 'Οργανώσεις τῆς «Νέας 'Εποχῆς»

1. 'Η κοσμοθεωρία τῶν ποικιλωνύμων ὁμάδων πού συνθέτουν τό μωσαϊκό τῆς λεγομένης "Νέας 'Εποχῆς" θεμελιώνεται σέ ἐξωχριστιανικές καί ἐξωευρωπαϊκές ἀντιλήψεις. Θεμελιώνεται, δηλαδή, στήν περί Θεοῦ, ἀνθρώπου καί κόσμου ἀντίληψη τῶν ἀνατολικῶν θρησκειῶν καί τοῦ ἀποκρυφισμοῦ.

2. Οἱ ὁμάδες αὐτές κρύβονται πίσω ἀπό πολύμορφα προσωπεῖα, θρησκευτικά, κοινωνικά, φιλοσοφικά, οἰκονομικά, πολιτικά κ.ἄ.

3. Διεισδύουν καί ἐπενδύουν κυρίως στούς τομεῖς τῆς ἐκπαιδεύσεως, τοῦ ἀθλητισμοῦ, τῆς ὑγείας καί τῆς οἰκονομίας. Δροῦν κατά τρόπον ἀνεξέλεγκτον στήν Ἑλλάδα καί στίς ὑπόλοιπες χῶρες, δημιουργώντας σοβαρά προβλήματα –ὄχι μόνον, οὔτε καθαρῶς "θρησκευτικά"– ἀπειλοῦν ὁλόκληρο τόν πολιτισμό μας καί τούς δημοκρατικούς θεσμούς.

4. Οἱ ὁμάδες αὐτές κόπτονται γιά τήν θρησκευτική ἐλευθερία καί τά ἀνθρώπινα δικαιώματα, τά ὁποῖα ὅμως κατάφωρα παραβιάζουν τή ζωή τῶν ὀπαδῶν τους (δικαίωμα στήν ἐργασία, στήν ἀσφάλιση, πληροφόρηση, μόρφωση κ.ἄ.). Θυμοῦνται τίς θρησκευτικές ἐλευθερίες καί τά ἀνθρώπινα δικαιώματα μόνον ὅταν θέλουν νά ἐξουδετερώσουν τήν κριτική πού ἀσκεῖται εἰς βάρος τους.

5. Οἱ ἁρμόδιοι κρατικοί φορεῖς, οἱ πολίτες καί κυρίως οἱ νέοι στά σχολεῖα δέν εἶναι, δυστυχῶς, ἐνημερωμένοι γιά τούς κινδύνους πού ἐγκυμονοῦν οἱ νέες αἱρέσεις, τούς ὁποίους ἔχουν ἐπισημάνει καί θεσμοθετημένα ὄργανα τῆς Εὐρωπαϊκῆς ῞Ενωσης.

6. Διαπιστώθηκε ὅτι πολλά προβλήματα δημιουργεῖ ἡ δράση τῶν «παρακλαδιῶν» τῆς μασονίας. Μάλιστα δημιουργεῖ σύγχυση ἡ παρουσία μερικῶν ἐκκλησιαστικῶν προσώπων ἀπό ἄγνοια ἀσφαλῶς, σέ ἐκδηλώσεις αὐτῶν τῶν ὀργανώσεων.

7. Ἐπισημάνθηκε ὅτι ἡ «Νέα 'Εποχή», ἐπιδιώκει νά διαβρώσει καί νά ἁλώσει ἀκόμη καί τόν Ἐκκλησιαστικό χῶρο.

8. Εἶναι ἀνάγκη νά ἐνταθεῖ ἡ ἐνημέρωση πρός τούς ἁρμοδίους φορεῖς καί τό κοινό γιά τίς ὁμάδες αὐτές. Τό πρόβλημα θά πρέπει νά ἀπασχολήσει καί τήν Πολιτεία. Ἐπίσης θά πρέπει νά ὑπάρξει ἐνημέρωση στά σχολεῖα γιά τούς κινδύνους ἀπό τίς νέες αὐτές αἱρέσεις.

9. Ἡ Συνδιάσκεψη ἔκρινε ἀπαραίτητο νά μή θεωρεῖται αὐτονόητη ἡ ἀπόκτηση τοῦ θρησκευτικοῦ καθεστῶτος ἀπό ὁμάδες, οἱ ὁποῖες παραπλανητικά ἐμφανίζονται ὡς τέτοιες, σύμφωνα καί μέ τήν ὑπ' ἀριθμ. 8373 ῎Εκθεση τῆς Ἐπιτροπῆς Νομικῶν Θεμάτων καί Ἀνθρωπίνων Δικαιωμάτων, ἡ ὁποία τόν Ἀπρίλιο ἐ.ἔ ἔγινε ὁμοφώνως ἀποδεκτή ἀπό τό Συμβούλιο τῆς Εὐρώπης καί ἐξ αὐτῆς προέκυψε ἡ ὑπ' ἀριθμ. 1412/1999 Σύσταση τοῦ ἐν λόγῳ Συμβουλίου.

10. Τονίστηκε ὅτι εἶναι ἀναγκαῖο ἡ Ἐκκλησία νά ἔχει λόγο στή σύνταξη τῶν ἀναλυτικῶν προγραμμάτων τοῦ μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν σέ ὅλες τίς βαθμίδες τῆς ἐκπαιδεύσεως.

11. Διαπιστώθηκε ὅτι ἀσκεῖται προσηλυτισμός στόν ἀποκρυφισμό καί ἰδιαίτερα στόν νεοσατανισμό μέσω ἐκπομπῶν πού ἀπευθύνονται κυρίως σέ παιδιά καί νέους.

12. Τή Συνδιάσκεψη προβλημάτισε ἡ ταυτότητα περιοδικῶν καί ἐντύπων πού κυκλοφόρησαν πρόσφατα καί παρουσιάζονται ὡς ὀρθόδοξα, ἐνῶ προβάλλουν συγκρητιστικές ἀπόψεις.


Ὁμάδα Γ΄- Ἡ νεοφανής παρουσία τῶν νεοειδωλολατρικῶν ὁμάδων

Τήν ΙΑ΄ Πανορθόδοξη Συνδιάσκεψη διά θέματα αἱρέσεων καί παραθρησκείας ἀπασχόλησε καί ἡ δράση τῶν σχετικά νεοφανῶν παγανιστικῶν καί νεοειδωλολατρικῶν ὁμάδων. Διαπιστώθηκε ὅτι οἱ ὁμάδες αὐτές:

1. Ἐπιχειροῦν ὄχι μόνον διάβρωση τοῦ ὀρθοδόξου φρονήματος τῶν πιστῶν μας, ἀλλά καί παραχαράξη τῆς πολιστικῆς ταυτότητος τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ.

2. Χρησιμοποιοῦν ποικίλα προσωπεῖα καί διεισδύουν ὕπουλα σέ διάφορα κινήματα (πολιτιστικά, ἐθνικιστικά, φεμινιστικά, οἰκολογικά κλπ.)

3. Καπηλεύονται τίς ἐθνικές εὐαισθησίες τῶν νεοελλήνων, προωθώντας τήν αὐταπάτη μιᾶς δῆθεν ἀρχαιολατρίας, πού παρουσιάζεται ὡς «ἐπιστροφή στίς ζωογόνες ρίζες τῆς φυλῆς».

4. Μέ τόν ἀντιχριστιανισμό καί ἀντιβυζαντινισμό τους ἀρνοῦνται τήν συνέχεια καί συνοχή τοῦ πολιτισμοῦ μας καί δηλητηριάζουν τήν συλλογική ἐθνική συνείδηση.

5. Ἀκόμη καί ὅταν ἡ στάση τους ἔναντι τῆς Ὁρθοδόξου Ἐκκλησίας δέν φαίνεται ἐχθρική, νοθεύουν τό χριστιανικό μήνυμα θεωρώντας τόν Χριστιανισμό, ἀντίγραφο τῆς ἀρχαίας ἑλληνικῆς θρησκείας σέ ὅλες του τίς ἐκφράνσεις.

6. Ἀναμειγνύουν μέ τίς παγανιστικές δοξασίες τους, θεμελιώδεις διδασκαλίες τῆς «Νέας 'Εποχῆς» ἐρμηνεύοντας τά πάντα μέ ἀποκρυφιστικό τρόπο.

7. Ἀρκετές νεοειδωλολατρικές ὁμάδες, υἱοθετοῦν ἀκραῖες πολιτικές καί ρατσιστικές τάσεις πού ἀποτελοῦν ἀπειλή γιά τούς δημοκρατικούς θεσμούς.

Γιά τήν ποιμαντική ἀντιμετώπιση τῶν ἐκ τῆς νεοειδωλολατρίας προβλημάτων εἶναι ἀνάγκη:

1. Νά καταδεικνύεται τό ἀσυμβίβαστο τῆς ὀρθοδόξου πίστεως μέ τίς ὁποιεσδήποτε νεοπαγανιστικές ἤ νεοειδωλολατρικές δοξασίες.

2. Μέ τήν σύνταξη εἰδικῶν μελετῶν νά ἀποκαθίσταται ἡ ἱστορική ἀλήθεια γιά γεγονότα πού σκοπίμως διαστρεβλώνονται εἰς βάρος τοῦ Χριστιανισμοῦ.

3. Νά προβάλλεται ἡ ἐκ μέρους τῶν Ἁγίων Πατέρων ἐκτίμηση τῆς ἀξίας τῆς Ἑλληνικῆς Παιδείας καί τῆς προδρομικῆς σημασίας της γιά τήν ἐξάπλωση τοῦ Χριστιανισμοῦ.

4. Νά ἀναδεικνύεται ἡ συμβολή τῆς ἐν γένει Χριστιανικῆς διανόησης καί ἰδιαίτερα τοῦ μοναχισμοῦ στήν διάσωση καί διαφύλαξη τῆς θύραθεν παιδείας καί εἰδικότερα τῶν κειμένων τῆς κλασσικῆς παράδοσης.

Ἡ Συνδιάσκεψη χαιρετίζει τήν σύσταση Εἰδικῆς Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς, ἡ ὁποία ἀποβλέπει στήν συμβολή τῆς Ἐκκλησίας στήν ἐπιτυχία τῶν Ὀλυμπιακῶν Ἀγώνων τοῦ 2004, μέ σκοπό τήν προβολή καί διαφύλαξη τοῦ γνησίου πνεύματος τῶν Ὀλυμπιακῶν Ἀγώνων.


Ὁμάδα Δ΄ -Νομικές Διαπιστώσεις

1. Οἱ αἱρέσεις-σέκτες καί οἱ αἱρέσεις-κινήματα μετέρχονται μεθόδους μαζικῆς χειραγωγήσεως καί ἄλλες τεχνικές, χωρίς νά διστάζουν νά διαπράττουν πάσης φύσεως ἐγκλήματα, γιά νά ἐπιτύχουν, μεταξύ ἄλλων, καί τήν φίμωση κάθε χριστιανικῆς καί ἰδίως κάθε Ὀρθοδόξου χριστιανικῆς ἀπόψεως.

2. Οἱ Ὀρθόδοξοι χριστιανοί ὑφιστάμεθα μία πνευματική, οἰκονομική καί ψυχολογική ἐθνοκάθαρση, ἀπό τίς αἱρέσεις-σέκτες καί ὁρισμένους συμμάχους τους στόν χῶρο τῆς πολιτικῆς, μέ στόχο τόν ἀποχριστιανισμό κάθε τομέως τῆς κοινωνικῆς, οἰκονομικῆς καί πολιτικῆς ζωῆς.

3. Ἡ διαστρέβλωση τῆς ἀλήθειας ἀπό τίς αἱρέσεις-σέκτες καί ὁρισμένους παράγοντες πού τούς ὑποστηρίζουν εἶναι πάγια πρακτική, ἡ ὁποία ἀφειδῶς χρησιμοποιεῖται σέ κάθε περίπτωση, τοῦ νομικοῦ χώρου μή ἐξαιρουμένου, ὅταν προσβάλλονται σοβαρῶς ἡ παράνομη δραστηριότητα ἤ οἱ ἐπικίνδυνες καί ἐγκληματικές κακοδοξίες τους.

4. Δέν συνιστᾶ δυσμενῆ θρησκευτική διάκριση, ἡ διαφορετική μεταχείριση τῶν αἱρέσεων-σεκτῶν καί τῶν αἱρέσεων-κινημάτων, καθ' ὅσον στηρίζεται στίς δραστηριότητές τους καί ὄχι στόν θρησκευτικό μανδύα, τόν ὁποῖο, ἐξ ἄλλου, παραπλανητικῶς ἐνδύονται.

5. Ἡ μόνιμη συνεργασία Κράτους καί Εκκλησίας γιά τίς ἀναγκαῖες νομοθετικές βελτιώσεις καί γιά τήν ἐνημέρωση δημοσίων ὑπαλλήλων, δικαστικῶν καί λοιπῶν κρατικῶν φορέων γιά τήν ἐγκληματικότητα καί τά λοιπά κοινωνικά προβλήματα πού προξενεῖ ἡ δράση τῶν αἱρέσεων-σεκτῶν θεωρεῖται ὡς ἐπιτακτική ἀνάγκη, προκειμένου νά ὑπάρξη μία συντονισμένη δράση πρός τήν κατεύθυνση αὐτή.

6. Ἡ σύσταση εἰδικῶν κοινοβουλευτικών ἐπιτροπῶν γιά τίς αἱρέσεις - σέκτες, ὅπως αὐτές πού συνεστήθησαν ἤδη στήν Δυτική Εὐρώπη, καί ἡ ἵδρυση ἐθνικῶν κέντρων ἔρευνας καί πληροφόρησης γιά τό ἴδιο ζήτημα, ἡ ὁποία προτείνεται ἀπό τό τελευταῖο ψήφισμα τῆς Κοινοβουλευτικῆς Συνέλευσης τοῦ Συμβουλίου τῆς Εὐρώπης, κρίνεται ὅτι εἶναι θέματα, τῶν ὁποίων ἡ ὑλοποίηση ἐνδείκνυται νά προχωρήση ἀπό τήν Πολιτεία ἄμεσα καί χωρίς ὁποιαδήποτε καθυστέρηση.

7. Ἡ Συνδιάσκεψη χαιρετίζει τήν θαρραλέα ἐθνικοθρησκευτική στάση τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, μέ τήν ἄμεση ἀντίδραση καί τήν καταπελτική ἀπάντηση, τήν ὁποία ἔδωσε στήν ἀπαράδεκτη ῎Εκθεση τοῦ Ὑπουργείου Ἐξωτερικῶν τῶν Ἡνωμένων Πολιτειῶν, γιά τήν ἄσκηση τῶν ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων καί ἰδιαίτερα τῶν θρησκευτικῶν ἐλευθεριῶν στή χώρα μας.

Προηγούμενη σελίδα