Προηγούμενη σελίδα

Σκοποί | Ἐγκύκλιοι | Δραστηριότητα
Ὁμάδες Ἀσυμβίβαστες μὲ τὴν Ὀρθόδοξη Πίστη
Κείμενα/άρθρα | Περιοδικό Διάλογος
Ραδιοφωνικές Ἐκπομπές


ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

Πανορθόδοξες Συνδιασκέψεις
Ἐντεταλμένων Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν
καί Ἱερῶν Μητροπόλεων
γιά θέματα Αἱρέσεων καί Παραθρησκείας


Ποιμαντική ἀντιμετώπισις τῶν αἱρέσεων
ΙΒ΄ Πανορθόδοξη Συνδιάσκεψη
Ἐντεταλμένων Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν
καί Ἱερῶν Μητροπόλεων γιά θέματα
Αἱρέσεων καί Παραθρησκείας
(Λάρισα, 30.10-3.11.2000)

Ἡ ΙΒ' Πανορθόδοξη Συνδιάσκεψη γιά θέματα αἱρέσεων καί παραθρησκείας, πού ἀσχολήθηκε μέ τό θέμα «Ποιμαντική ἀντιμετώπισις τῶν αἱρέσεων», μέ δεδομένη ἐκ μέρους ὅλων τῶν μελῶν τήν συνειδητοποίηση τοῦ τεραστίου προβλήματος πού δημιουργοῦν οἱ αἱρέσεις καί ἡ παραθρησκεία στό ποιμαντικό ἔργο τῆς Ἐκκλησίας, καθώς καί τήν ἀνάγκη σωστῆς καί ἔγκαιρης ἀντιμετωπίσεώς τους κατέληξε στίς παρακάτω διαπιστώσεις καί προτάσεις:

Διαπιστώσεις

1. Μέ ὁδύνη διαπιστώνουμε ὅτι ἡ διάβρωση ἀπό τό πνεῦμα τῆς «Νέας Ἐποχῆς» εἶναι σημαντική σέ μεγάλο τμῆμα τῶν Ὀρθοδόξων λαῶν μας, κυρίως σέ ἐπίπεδο διανοουμένων καί ἡγεσίας. Αὐτή ἡ διάβρωση γιά τόν Ἑλλαδικό χῶρο δέν εἶναι πλέον ἀπειλή, ἀλλά τραγική πραγματικότητα, ἡ ὁποία φάνηκε καί στή στάση πού κράτησαν πολλοί διαμορφωτές γνώμης καί ἄνθρωποι σέ θέσεις λήψεως ἀποφάσεων στό θέμα τῶν ταυτοτήτων καί στή μειωτική ἐξίσωση τῆς Ἐκκλησίας μέ τίς ποικιλώνυμες αἱρέσεις.

2. Οἱ Πανορθόδοξες Συνδιασκέψεις ἀπό τό τέλος τῆς δεκαετίας τοῦ '80 προειδοποιοῦσαν γιά τήν ἐπερχόμενη ἀπειλή καί εἶχαν κρούσει τόν κώδωνα τοῦ κινδύνου πρός ὅλους τούς ὑπευθύνους.

Στή σύγχυση καί τόν συγκρητισμό πού ἐπικρατοῦν σήμερα διαφαίνεται πλέον ἡ ἀλλοίωση σέ μεγάλη ἔκταση τοῦ Ὀρθοδόξου φρονήματος.

3. Ἀπό τούς εἰσηγητές καί τούς συνέδρους ἐπισημάνθηκε ἡ ἔντονη δραστηριότητα τῶν νεοπεντηκοστιανῶν καί τῶν παραθρησκευ-τικῶν ὁμάδων τῆς «Νέας Ἐποχῆς» καί εἰδικά τῶν ρευμάτων τῆς νεο-ειδωλολατρίας.

4. Ἡ προσχώρηση σέ αἵρεση δέν εἶναι γεγονός μόνο διανοητικό, ἀλλά καί ὑπαρξιακό. Ἀφορᾶ τόν συνολικό τρόπο ὑπάρξεως. Αὐτή ἡ ἐπιλογή γίνεται κάτω ἀπό τήν πίεση καί νευρωτικῶν συμπλεγμάτων. Ἡ λύση στά ὑπαρξιακά μας προβλήματα δίδεται ἀπό τούς Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας μας, οἱ ὁποῖοι μᾶς προτείνουν τήν ἀδιάλειπτη συναίσθηση τῆς ἁμαρτωλότητός μας καί τήν συνεχῆ μετάνοια.

5. Ἡ σύγχυση, τήν ὁποία καλλιεργεῖ ἡ «Νέα Ἐποχή» ἔχει δώσει διαφορετικό νόημα στούς ὅρους καί γι' αὐτό εἶναι σήμερα ἀναγκαῖα ἡ ὁριοθέτηση τῆς πίστεως καί ὁ ἐπαναπροσδιορισμός τοῦ νοήματός τους σύμφωνα μέ τήν Ὀρθόδοξη πίστη.

6. Ἐπισημάνθηκε μέ ἱκανοποίηση ἡ εἰσαγωγή εἰδικῶν κεφαλαίων γιά τίς αἱρέσεις καί τήν παραθρησκεία στό βιβλίο Θρησκευτικῶν τῆς Α' Λυκείου ἀπό τό Ὑπουργεῖο Ἐθνικῆς Παιδείας καί Θρησκευμάτων.

7. Οἱ ἐντεταλμένοι μέ ἱκανοποίηση πληροφορήθηκαν ὅτι τό ὡς ἄνω Ὑπουργεῖο, στηριζόμενο στίς καταδικαστικές ἀποφάσεις τῶν Ἑλληνικῶν Ποινικῶν Δικαστηρίων, μέ τίς ὁποῖες εἶχε διαλυθεῖ τό πρώην ΚΕΦΕ, γνωστό σήμερα ὡς «Ἐκκλησία τῆς Σαηεντολογίας», ἀπέρριψε τό αἴτημα γιά χορήγηση ἀδείας λειτουργίας εὐκτηρίου οἴκου τῆς ἐν λόγῳ ὀργανώσεως.

Θά πρέπει ὅμως, στά πλαίσια τῶν Συστάσεων καί τῶν Ψηφισμάτων τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως, νά ληφθῆ μέριμνα ὥστε νά ἀποφευχθῆ ἡ διείσδυση τῆς ἐν λόγῳ ὀργανώσεως ἤ τῶν θυγατρικῶν της σέ εὐαίσθη-τους τομεῖς ὅπως ὁ χῶρος τῆς Παιδείας καί τῆς Ὑγείας.

8. Οἱ σύνεδροι ἔλαβαν γνώση σειρᾶς Πράξεων τῶν Εὐρωπαϊκῶν ὀργάνων τῶν ἁρμοδίων γιά θέματα ἀτομικῶν δικαιωμάτων (Συμβούλιο τῆς Εὐρώπης, Εὐρωπαϊκό Κοινοβούλιο) μέ τίς ὁποῖες ἐπισημαίνεται ἡ ἐπικίνδυνη καί καταστροφική δραστηριότητα πολλῶν αἱρέσεων σέ βάρος τῶν προσωπικῶν συμφερόντων καί τῶν ἀτομικῶν δικαιωμάτων τῶν πολιτῶν. Μέ τά κείμενα αὐτά καλοῦνται τά Εὐρωπαϊκά κράτη νά ἱδρύσουν Ὑπηρεσίες ἐποπτείας τῶν αἱρέσεων, προκειμένου νά τεκμηριώσουν τίς πληροφορίες γι' αὐτές καί τελικά νά προειδοποιοῦν τό κοινό γιά τήν ἐπικίνδυνη δράση τῶν αἱρέσεων.

9. Ὑπογραμμίστηκε ὅτι τά περισσότερα Εὐρωπαϊκά κράτη (μεταξύ τῶν ὁποίων καί τά μεγαλύτερα) ἔχουν ἤδη ἱδρύσει τέτοιες Ὑπηρεσίες καί ἔχουν ἀναπτύξει ἀξιόλογη δράση προστασίας τοῦ κοινοῦ ἀπό τίς ἐπικίνδυνες πρακτικές τῶν αἱρέσεων.

Ἡ Συνδιάσκεψη προσδοκᾶ ὅτι καί ἡ Ἑλλάδα, ἐναρμονιζόμενη πρός τά κρατοῦντα στήν Εὐρώπη ἐπί τοῦ σημείου τούτου, θά προχωρήσει στήν ἵδρυση παρόμοιας Ὑπηρεσίας, πρᾶγμα ἰδιαίτερα ἀναγκαῖο σήμερα.

10. Ἐπισημάνθηκε, ἐπίσης, τό μεγάλο πρόβλημα πού δημιουργεῖται ἀπό τήν εὐρεῖα καταστρεπτική δραστηριότητα τῶν διαφόρων παραθρησκευτικῶν ὀργανώσεων καί τῶν σεκτῶν (καταστροφικῶν λατρειῶν) στό διαδίκτυο (Ἴντερνετ). Ἡ καταλυτική αὐτή δραστηριότητα τῶν σεκτῶν στό διαδίκτυο ἔχει προσλάβει κοινωνικές διαστάσεις σέ βαθμό ἀνησυχητικό γιά τήν κοινωνική συνοχή καί τό πλαίσιο ἠθικῶν ἀξιῶν, στό ὁποῖο αὐτή στηρίζεται.

11. Διαπιστώθηκε, τέλος, ἡ ἀραιή καί ἀδύναμη παρουσία τῶν φορέων τοῦ ἀντιαιρετικοῦ ἀγῶνα τῶν Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν στό διαδίκτυο.


Προτάσεις

1. Εἶναι ἀναγκαῖο νά γίνη σωστή ἐκπαίδευση-κατάρτιση τῶν ποιμένων στό θέμα τῶν αἱρέσεων καί τῆς παραθρησκείας.

Ἐπαναλαμβάνουμε γιά μιά ἀκόμη φορά ὅτι ἡ ἐνημέρωση τῶν Χριστιανῶν γιά τίς μεθόδους διδασκαλίας καί τίς δραστηριότητες τῶν αἱρέσεων καί ἡ περιφρούρησή τους εἶναι καθῆκον τῶν ποιμένων. Αὐτό ἀποτελεῖ καρπό τῆς ποιμαντικῆς εὐαισθησίας καί ἀγάπης τῆς Ἐκκλησίας πρός τούς πεπλανημένους ἀδελφούς μας. Γι' αὐτό οἱ Ποιμένες πρέπει νά εἶναι γνῶστες τοῦ θέματος καί νά ἐνημερώνουν τούς πιστούς ἀξιόπιστα καί ἔγκαιρα.

2. Ἡ κατήχηση τοῦ ποιμνίου στά θέματα τῆς πίστεως καί τῆς ἐνημερώσεως γιά τίς δραστηριότητες, μεθόδους καί διδασκαλίες τῶν αἱρέσεων καί τῆς παραθρησκείας νά εἶναι συνεχής, ὑπεύθυνη καί ἔγκαιρη.

3. Τά ἐκκλησιαστικά ἔντυπα πού ἀσχολοῦνται μέ τά θέματα τῶν αἱρέσεων καί τῆς παραθρησκείας, εἶναι ἀναγκαῖο νά λαμβάνουν ὑπ' ὄψη καί νά στηρίζονται στήν ἤδη ὑπάρχουσα πλούσια βιβλιογραφία τοῦ ἀειμνήστου π. Ἀντωνίου Ἀλεβιζοπούλου καί ἄλλων δοκίμων συγγραφέων ἐπί τῶν αἱρέσεων.

4. Εἶναι, ἐπίσης, ἀναγκαῖο ὅλες οἱ Ἐκκλησίες καί οἱ Ἱερές Μητροπόλεις νά ὀργανώσουν ἐνημερωτικά σεμινάρια τῶν ποιμένων τους καί τῶν συνεργατῶν τους πάνω στό θέμα αὐτό.

5. Σύμφωνα μέ τά Ψηφίσματα τοῦ Εὐρωκοινοβουλίου, ἀπό τήν δραστηριότητα τῶν σεκτῶν ἰδιαίτερα ἀπειλεῖται ἡ νεολαία. Γιά τήν πνευματική θωράκισή της πρέπει νά δοθῆ μεγαλύτερη σημασία στήν Ὀρθόδοξη κατήχηση καί στήν διατήρηση καί ἀναβάθμιση τοῦ μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν στήν ἐκπαίδευση.

6. Νά κληθῆ ἡ Πολιτεία νά λάβη μέτρα γιά τήν προστασία τῶν πολιτῶν ἀπό τίς σύγχρονες αἱρέσεις, ἐφαρμόζοντας ἐν προκειμένῳ καί τά σχετικά Ψηφίσματα τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Κοινοβουλίου καί τίς Συστάσεις τοῦ Συμβουλίου Ὑπουργῶν τῆς Εὐρώπης.

7. Παρακαλοῦμε τήν Ἱερά Σύνοδο τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, νά ἐνημερώση τίς ἁρμόδιες Κρατικές Ὑπηρεσίες ζητώντας τήν ἔκδοση σχετικῶν Πράξεων γιά τήν ἵδρυση Ὑπηρεσίας ἐποπτείας τῶν αἱρέσεων, ἀντίστοιχης μέ ἐκεῖνες τῶν ἄλλων Εὐρωπαϊκῶν χωρῶν.

8. Νά μελετηθοῦν τρόποι ἐπαφῆς μέ τά σχολεῖα ὥστε νά εὐαισθητοποιηθοῦν οἱ ἐκπαιδευτικοί καί οἱ Σύλλογοι Γονέων γιά τήν ἀπειλή τῆς Νεολαίας ἀπό τήν δραστηριότητα τῶν αἱρέσεων μέσα στά σχολεῖα καί νά κινητοποιηθοῦν γιά τήν ἔγκαιρη προφύλαξή της.


Περαιτέρω, ἡ Συνδιάσκεψη προτείνει:

9. Νά τυπωθοῦν τά Ψηφίσματα τοῦ Εὐρωκοινοβουλίου καί οἱ Συστάσεις τοῦ Συμβουλίου Ὑπουργῶν τῆς Εὐρώπης καί νά διανεμηθοῦν στίς Ἱερές Μητροπόλεις στούς βουλευτές, στούς πολιτειακούς παράγοντες καί στούς ἐντεταλμένους.

10. Νά καταρτισθῆ κατάλογος βιβλίων, περιοδικῶν καί ἐφημερίδων πού εἶναι ἀσυμβίβαστα μέ τήν Ὀρθόδοξη πίστη.

11. Τά βοηθητικά ἐγχειρίδια γιά θέματα αἱρέσεων στούς ἐκπαιδευτικούς νά ζητηθῆ νά ἐκδίδωνται μέ τήν ἔγκριση τῆς Ἱερᾶς Συνόδου.

12. Νά ζητηθῆ ἀπό τήν Ἐκκλησία ἡ εἰσαγωγή στίς Θεολογικές καί Ἐκκλησιαστικές Σχολές μαθήματος σχετικοῦ μέ τίς αἱρέσεις καί τήν παραθρησκεία.

13. Προτείνουμε νά ἐνισχυθῆ ἡ διαδικτυακή ἀντιαιρετική παρουσία καί ὁ συντονισμός τοῦ ἔργου πού ἔχει ἀναληφθῆ γιά τήν ἀντιμετώπιση τῆς δραστηριότητος τῶν αἱρέσεων στό διαδίκτυο.

14. Τέλος, ὑποβάλλεται πρός τήν Ἱερά Σύνοδο ἡ παράκληση τῶν συνέδρων ὅπως οἱ εἰσηγήσεις καί τά Πορίσματα τῆς παρούσης Συνδιασκέψεως ἐκτυπωθοῦν σέ εἰδικό τόμο γιά εὐρύτερη πληροφόρηση.


Μέ ἐξουσιοδότηση τῆς Συνδιασκέψεως

Πρωτοπρ.Κυριακός Τσουρός
Γραμματεύς τῆς Σ.Ε. ἐπί τῶν Αἱρέσεων

Ἀρχιμ. Παῦλος Ἰωάννου
Ἀρχιμ. Χρυσόστομος Μαϊδώνης
Ἀρχιμ. Τιμόθεος Παπαδάκης
Ἀρχιμ. Καλλίνικος Δεμενόπουλος
Ἀρχιμ. Βαρνάβας Λαμπρόπουλος
Πρεσβ. Στέφανος Στεφόπουλος
Μοναχός Ἀρσένιος Βλιαγκόφτης

Προηγούμενη σελίδα