Προηγούμενη σελίδα

Σκοποί | Ἐγκύκλιοι | Δραστηριότητα
Ὁμάδες Ἀσυμβίβαστες μὲ τὴν Ὀρθόδοξη Πίστη
Κείμενα/άρθρα | Περιοδικό Διάλογος
Ραδιοφωνικές Ἐκπομπές


ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

Ὁ Ἄρειος Πάγος περὶ τοῦ Βουδιστικοῦ «Ναοῦ» στή Χαλκιδική
τοῦ Ἀναστάσιου Μαρίνου
Εἰδικοῦ Ἐπιστημονικοῦ Συμβούλου τῆς Ἱερᾶς Συνόδου

    Μέ τήν τελευταία ἀπόφαση τοῦ Ἀρείου Πάγου καί δή τῆς Ὁλομελείας (ἀριθμός 20/2001) ἐπιβεβαιώθηκε ἡ ἀπό πολλῶν ἐτῶν παγιωθεῖσα νομολογία τόσον τοῦ Ἀνωτάτου αὐτοῦ Δικαστηρίου ὅσον καί τοῦ ἄλλου Ἀνωτάτου Δικαστηρίου, δηλαδή τοῦ Συμβουλίου τῆς Ἐπικρατείας. Μέ τήν ἐπιβεβαιωθεῖσαν αὐτήν νομολογίαν ἔχει γίνει δεκτόν ὅτι ἡ ἑλληνική νομοθεσία περί τῶν προϋποθέσεων ἱδρύσεως καί λειτουργίας Ναῶν καί εὐκτηρίων οἴκων ἡ ὁποία θεσπίζει προηγούμενην ἄδειαν τοῦ Ὑπουργοῦ Ἐθνικῆς Παιδείας καί Θρησκευμάτων διά τήν λειτουργίαν τῶν ὡς ἄνω χώρων λατρείας οὔτε στό ἄρθρο 13 τοῦ ἑλληνικοῦ Συντάγματος, οὔτε στό ἄρθρο 9 τῆς Συμβάσεως τῆς Ρώμης ἀντιβαίνει, δηλαδή δέν προσβάλλει τό ἀτομικόν δικαίωμα τῆς θρησκευτικῆς ἐλευθερίας. Στήν συγκεκριμένη περίπτωση τήν ὁποίαν ἀντιμετώπισεν ἡ τελευταία ἀπόφαση τῆς Ὁλομελείας τοῦ Ἀρείου Πάγου μία κυρία ἀγόρασε ἔκταση γῆς εἰς τήν θέσιν «Τραπέζι» τοῦ ὄρους Χολομώντα Χαλκιδικῆς καί ἄνευ ἀδείας τοῦ Ὑπουργοῦ Ἐθνικῆς Παιδείας καί Θρησκευμάτων κατεσκεύασε κτῖσμα τό ὁποῖον χρησιμοποιεῖ ὡς εὐκτήριον οἶκον τῆς βουδιστικῆς θρησκείας. Σημειωτέον ὅτι ὁ χῶρος αὐτός εὑρίσκεται πλησίον τοῦ Ἁγίου Ὄρους καί εἶναι γεμάτος κατάλοιπα παλιῶν κτισμάτων ἀνηκόντων εἰς τήν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία.

    Ἡ ἀπόφαση τῆς Ὁλομελείας τοῦ Ἀρείου Πάγου εὑρίσκεται σέ ἁρμονία μέ τήν νομολογία τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Δικαστηρίου Ἀνθρωπίνων Δικαιωμάτων ὄχι μόνον ὡς πρός τήν ἑλληνικήν νομοθεσίαν περί ἱδρύσεως ναῶν καί εὐκτηρίων οἴκων (βλ. ἀπόφασιν Μανουσάκη τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Δικαστηρίου) ἀλλά καί πρός τήν ἑλληνικήν νομοθεσίαν τήν ἀπαγορεύουσαν τόν προσηλυτισμόν (ἀπόφασις Κοκκινάκη).

    Στήν ἀπόφαση 20/2001 ἡ Ὁλομέλεια τοῦ Ἀρείου Πάγου συνετέθη ἀπό 22 δικαστές καί ἐμειοψήφησαν μόνον δύο (2) δικαστές.Προηγούμενη σελίδα