ΑΡΧΕΙΟ ΕΓΚΥΚΛΙΩΝ


Εγκύκλιοι της Ιεράς Συνόδου

Προηγούμενη σελίδα | Εκτύπωση


«Ἔντυπον ὑπό τόν τίτλον “ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ” διά τήν μετακίνησιν ἐργαζομένων εἰς τά ἐκκλησιαστικά νομικά πρόσωπα δημοσίου καί ἰδιωτικοῦ δικαίου»
(6/11/2020).

Για να διαβάσετε την Εγκύκλιο σε μορφή PDF, επιλέξτε εδώ.
Επίσης, διαβάσετε την βεβαίωση κίνησης σε μορφή PDF.

Πρωτ. 5068
Ἀριθ. Διεκπ. 2109
Ἀθήνησι τῇ 6ῃ Νοεμβρίου 2020Πρός
τήν Ἱεράν Ἀρχιεπισκοπήν Ἀθηνῶν
τάς Ἱεράς Μητροπόλεις τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος
τήν Ἀποστολικήν Διακονίαν τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος
τό Διορθόδοξον Κέντρον τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος καί
τάς Ἱεράς Συνοδικάς ΜονάςἘκ Συνοδικῆς Ἀποφάσεως, ληφθείσης ἐν τῇ Συνεδρίᾳ τῆς Διαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς 6ης μηνός Νοεμβρίου ἐ.ἔ., καί ἐν ὄψει τοῦ μέτρου διά τόν περιορισμόν κυκλοφορίας, τιθεμένου ἐν ἰσχύι ἀπό τῆς 6ης πρωινῆς τοῦ Σαββάτου 7ης Νοεμβρίου ἐ.ἔ. ἕως τῆς 30ῆς Νοεμβρίου 2020, γνωρίζομεν ὑμῖν ὅτι ἅπαντες οἱ ἐργαζόμενοι, ὑφ᾿ οἱανδήποτε ἔννομον σχέσιν ἐργασίας ἤ ἐμμίσθου ἀπασχολήσεως [θρησκευτικοί λειτουργοί (Ἱερεῖς καί Βοηθοί Ἐπίσκοποι), ἐκκλησιαστικοί ὑπάλληλοι, ἐργατοτεχνικόν προσωπικόν, προσωπικόν καθαριότητος, νεωκόροι κ.λπ.] τῶν νομικῶν προσώπων τῆς ὑμετέρας ἁρμοδιότητος (Ἱ. Μητροπόλεις, Ἐνορίαι, Ἱ. Μοναί, ἐκκλησιαστικά Ἱδρύματα, Ἱ. Προσκυνήματα, ἐκκλησιαστικά Μουσεῖα κ.λπ.), ὀφείλουν ὅπως παραλάβουν τήν «Βεβαίωση κυκλοφορίας», ἡ ὁποία ἐκδίδεται μέσῳ τῆς ἐφαρμογῆς τοῦ Μητρῴου Ἀνθρωπίνου Δυναμικοῦ Ἑλληνικοῦ Δημοσίου εἰς τήν ἱστοσελίδα apografi.gov.gr καί, κατ᾿ ἐξαίρεσιν, διά τοῦ ἐπισυναπτομένου τῷ παρόντι εἰδικοῦ ἐντύπου. Ἡ ἐν λόγῳ Βεβαίωσις ἐκδίδεται καί συμπληροῦται τῇ εὐθύνῃ τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ νομικοῦ προσώπου τοῦ ἐργαζομένου, ὑπογεγραμμένη καί ἐσφραγισμένη ἁρμοδίως, καί χορηγεῖται εἰς τούς ὑποχρέους μετακινήσεως.

Οἱ Σεβασμιώτατοι Μητροπολῖται, ὁ Ἀρχιγραμματεύς τῆς Ἱερᾶς Συνόδου, οἱ Γενικοί Διευθυνταί τῆς Ἀποστολικῆς Διακονίας καί τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Κεντρικῆς Ὑπηρεσίας Οἰκονομικῶν (Ε.Κ.Υ.Ο.) ὑπογράφουν καί σφραγίζουν οἱ ἴδιοι τήν ἀφορῶσαν εἰς αὐτούς σχετικήν Βεβαίωσιν.

Συνημμένως ἀποστέλλομεν ὑμῖν καί τήν ὑπ᾿ ἀριθ. 151492/ Θ1/6.11.2020 σχετικήν Ἐγκύκλιον τῆς Γενικῆς Γραμματείας Θρησκευμάτων, παρακαλοῦντες διά τά καθ᾿ ὑμᾶςἘντολῇ τῆς Ἱερᾶς Συνόδου
Ὁ Ἀρχιγραμματεύς


† Ὁ Ὠρεῶν Φιλόθεος

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΙΝΗΣΗΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
(στοιχεία αρμόδιου εκκλησιαστικού νομικού προσώπου)
Ταχ. Δ/νση : ……………………………..

ΤΟΠΟΣ, ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΘΕΜΑ: Βεβαίωση κίνησης για μετάβαση από και προς την εργασία

Κατ΄εφαρμογή των κείμενων διατάξεων περί περιορισμού της κυκλοφορίας των πολιτών προς αντιμετώπιση του κινδύνου διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, βεβαιώνονται για το σκοπό της μετάβασης από και προς την εργασία τα κάτωθι στοιχεία για τον υπάλληλο:
Ονοματεπώνυμο: ..............................................................................................
Πατρώνυμο: .......................................................................................................
ΑΔΤ ή αριθμό διαβατηρίου: ............................................................................
Σχέση εργασίας: ...............................................................................................
Διεύθυνση κατοικίας: ......................................................................................
Φορέας και Διεύθυνση εργασίας: .................................................................
...............................................................................................................................
Ωράριο εργασίας:
α) ώρα προσέλευσης: ...................... ώρα αποχώρησης: .............................
β) ώρα αποχώρησης λόγω υπερωριακής απασχόλησης: ........................
γ) υποχρεωτικές ή έκτακτες μετακινήσεις που απορρέουν από τη φύση των καθηκόντων του υπαλλήλου κατά τη διάρκεια της απασχόλησής του:
Χρονικό διάστημα ισχύος της βεβαίωσης: ..................................................

Ο ................................................
(ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ,
ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΣΦΡΑΓΙΔΑ)