ΑΡΧΕΙΟ ΕΓΚΥΚΛΙΩΝ


Εγκύκλιοι της Ιεράς Συνόδου

Προηγούμενη σελίδα | Εκτύπωση


«Ἄδειες διαμονῆς (ἀρχικές καί ἀνανεώσεις) σέ ἀλλοδαπούς γιά γνωριμία τοῦ μοναχικοῦ βίου ἤ ἄσκηση τοῦ μοναχικοῦ βίου κατά τό ἄρθρο 38 παρ. 6 τοῦ νόμου 4686/2020»
(21/9/2020).

(Για να διαβάσετε το κείμενο σε μορφή PDF, επιλέξτε εδώ)


Πρωτ. 4274
Ἀριθ. Διεκπ. 1801
Ἀθῆναι 21η Σεπτεμβρίου 2020Πρός
τήν Ἱερά Ἀρχιεπισκοπή Ἀθηνῶν
τίς Ἱερές Μητροπόλεις τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος
καί τίς Ἱερές Συνοδικές Μονές
Εἰς τάς ἕδρας τωνΔιά τοῦ παρόντος, Σᾶς γνωρίζουμε ὅτι, κατόπιν ἐνεργειῶν τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος πρός τούς ἁρμοδίους Κρατικούς Φορεῖς, ἀπό τίς 12 Μαΐου 2020, προκειμένου νά ἐκδοθεῖ ἤ νά ἀνανεωθεῖ ἀπό τίς Ἀποκεντρωμένες Διοικήσεις ἄδεια διαμονῆς σέ ἀλλοδαπούς, οἱ ὁποῖοι ἐπιθυμοῦν νά γνωρίσουν τόν μοναχικό βίο ἤ νά ἀσκηθοῦν στόν μοναχικό βίο σέ Ἱερές Μονές ἤ σέ Ἱερά Ἡσυχαστήρια τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, ἀπαιτεῖται ἐκτός τῆς βεβαιώσεως τῆς οἰκείας Ἱερᾶς Μονῆς καί Ἱεροῦ Ἡσυχαστηρίου καί ἡ ἀποστολή πρός τήν Ἀποκεντρωμένη Διοίκηση ἔγγραφης σύμφωνης γνώμης τοῦ ἐπιχωρίου Μητροπολίτη, στήν πνευματική δικαιοδοσία τοῦ ὁποίου ὑπάγεται ἡ Ἱερά Μονή ἤ τό Ἡσυχαστήριο, ὅπου θά διαμείνει ὁ ἀλλοδαπός.
Εἰδικότερα, ὅπως ἔγινε γνωστό στήν Ἱερά Σύνοδο διά τοῦ ὑπ’ ἀριθ. 450/14.9.2020 ἐγγράφου τοῦ Γενικοῦ Γραμματέως Θρησκευμάτων, Ἀξιοτίμου κ. Γεωργίου Καλαντζῆ, κατά τό νέο ἄρθρο 20 παρ. Ζ τοῦ νόμου 4251/2014 («Κώδικας Μετανάστευσης καί Κοινωνικῆς Ἔνταξης καί λοιπές διατάξεις», ΦΕΚ Α΄ 80/1.4.2014), τό ὁποῖο ἀντικαταστάθηκε μέ τό ἄρθρο 38 παρ. 6 τοῦ νόμου 4686/2020 (ΦΕΚ Α΄ 96/ 12.5.2020):
«Ζ. Με απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης χορηγείται άδεια διαμονής για ένα (1) έτος, που μπορεί να ανανεώνεται για ισόχρονο διάστημα, σε πολίτη τρίτης χώρας, ο οποίος επιθυμεί να γνωρίσει το μοναχικό βίο ή να μονάσει, εφόσον προσκομισθεί βεβαίωση της οικείας Ιεράς Μονής ή Ησυχαστηρίου και σύμφωνη γνώμη του επιχώριου Μητροπολίτη, ότι έχει γίνει δεκτός για να γνωρίσει το μοναχικό βίο ή να μονάσει. Η αίτηση για τη χορήγηση της άδειας διαμονής πρέπει να συνοδεύεται από αντίστοιχη βεβαίωση ανάληψης των εξόδων ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης».
Ἡ προαναφερθεῖσα ἀπαίτηση τῆς σύμφωνης γνώμης τοῦ οἰκείου Μητροπολίτου ἰσχύει πλέον καί γιά ἀνανεώσεις ἀδειῶν, οἱ ὁποῖες εἶχαν μέν ἐκδοθεῖ πρίν ἀπό τήν 12η Μαΐου 2020, ἀλλά ἀνανεώνονται κατόπιν τῆς ἀνωτέρω νομοθετικῆς τροποποιήσεως (κατά τό ἄρθρο 43 παρ. 4 τοῦ νόμου 4686/2020, ΦΕΚ Α΄ 96/12.5.2020: «4. Οι άδειες διαμονής που έχουν χορηγηθεί μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος, δυνάμει της παραγράφου Ζ του άρθρου 20 του ν. 4251/2014 και είναι σε ισχύ ή εκκρεμεί ανανέωσή τους, ανανεώνονται σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου Ζ΄ του άρθρου 20 του ν. 4251/2014, όπως αντικαθίστανται με την παράγραφο 6 του άρθρου 38 του παρόντος»).
Συνεπῶς, ἀπό τῆς 12ης Μαΐου 2020 καί ἐντεῦθεν δέν ἐπιτρέπεται ἡ ἔκδοση ἤ ἀνανέωση ὑφιστάμενης ἄδειας διαμονῆς ἀλλοδαποῦ στήν χώρα μέ σκοπό τήν γνωριμία του μέ τόν μοναχικό βίο ἤ τήν ἄσκηση στόν μοναχικό βίο χωρίς τήν σύμφωνη γνώμη τοῦ οἰκείου Μητροπολίτου.
Κατόπιν τούτων, ἀποστέλλουμε συνημμένως καί τό σχετικό ΦΕΚ Α΄ 96/12.5.2020, παρακαλοῦντες διά τά καθ’ ὑμᾶς.


Ἐντολῇ καί Ἐξουσιοδοτήσει τῆς Ἱερᾶς Συνόδου
Ὁ Ἀρχιγραμματεύς


† Ὁ Ὠρεῶν Φιλόθεος