ΑΡΧΕΙΟ ΕΓΚΥΚΛΙΩΝ


Εγκύκλιοι της Ιεράς Συνόδου

Προηγούμενη σελίδα | Εκτύπωση


«Ἀποστολή τῆς ὑπ᾿ ἀριθ. Δ1α/ΓΠ.οἰκ. 48002 Κ.Υ.Α. (Φ.Ε.Κ. Β΄ 3131/28.7.2020)»
(31/7/2020).

(Για να διαβάσετε το κείμενο σε μορφή PDF, επιλέξτε εδώ.
Επίσης, διαβάστε την "Κοινήν Ὑπουργικήν Ἀπόφασιν (Κ.Υ.Α.), δημοσιευθεῖσαν εἰς τήν Ἐφημερίδα τῆς Κυβερνήσεως").


Πρωτ. 3577
Διεκπ. 1466
Αθηνησι τη‚ 31ῃ Ἰουλίου 2020


ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Πρός
τήν Ἱεράν Ἀρχιεπισκοπήν Ἀθηνῶν καί
τάς Ἱεράς Μητροπόλεις τῆς Ἐκκλησίας τῆς ἙλλάδοςΔιά τοῦ παρόντος ἀποστέλλομεν ὑμῖν συνημμένως τήν ὑπ’ ἀριθ. Δ1α/ΓΠ.οἰκ. 48002 Κοινήν Ὑπουργικήν Ἀπόφασιν (Κ.Υ.Α.), δημοσιευθεῖσαν εἰς τήν Ἐφημερίδα τῆς Κυβερνήσεως (Φ.Ε.Κ. Β΄ 3131/28.7.2020), μέ θέμα: «Εφαρμογή του μέτρου της υποχρεωτικής χρήσης μη ιατρικής μάσκας σε εμπορικές επιχειρήσεις, επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών, χώρους γραφείων και άλλους χώρους συνάθροισης κοινού στο σύνολο της Επικράτειας, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19», συμφώνως πρός τήν ὁποίαν ἐπιβάλλεται ἡ ὑποχρεωτική χρῆσις μή ἰατρικῆς μάσκας εἰς χώρους γραφείων τόσον διά τό προσωπικόν, ὅταν ἔρχηται εἰς ἐπαφήν μέ κοινόν, ὅσον καί διά τούς ἐπισκέπτας, οἱ ὁποῖοι προσέρχονται πρός ἐξυπηρέτησιν, ἐν τῷ πλαισίῳ τῶν ἐκτάκτων μέτρων ἀντιμετωπίσεως τοῦ κινδύνου διασπορᾶς τοῦ κορωνοϊοῦ COVID-19, καί παρακαλοῦμεν διά τά καθ᾿ ὑμᾶς.

Ἐντολῇ καί Ἐξουσιοδοτήσει τῆς Ἱερᾶς Συνόδου
Ὁ Ἀρχιγραμματεύς


† Ὁ Ὠρεῶν Φιλόθεος