ΑΡΧΕΙΟ ΕΓΚΥΚΛΙΩΝ


Εγκύκλιοι της Ιεράς Συνόδου

Προηγούμενη σελίδα | Εκτύπωση


«Περί τῆς παραστάσεως ὡς ἀναδόχου ἤ παρανύμφου, προσώπου τελέσαντος πολιτικόν γάμον»
(3/7/2020).

(Για να διαβάσετε το κείμενο σε μορφή PDF, επιλέξτε εδώ)


Πρωτ. 2862
Αριθ. Διεκπ. 1247 Αθηνησι τη‚ 3ῃ Ἰουλίου 2020


Πρός
τήν Ἱεράν Ἀρχιεπισκοπήν Ἀθηνῶν καί
τάς Ἱεράς Μητροπόλεις τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος


Ἐκ Συνοδικῆς Ἀποφάσεως, ληφθείσης ἐν τῇ Συνεδρίᾳ τῆς Διαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς 26ης Ἰουνίου ἐ.ἔ., καί κατόπιν τοῦ ὑπ᾿ ἀριθ. 435/25.6.2020 ἐγγράφου τῆς Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς ἐπί τῶν Δογματικῶν καί Νομοκανονικῶν Ζητημάτων, περί τοῦ ζητήματος παραστάσεως ἀναδόχου ἐκ λυθέντος πολιτικοῦ γάμου, καθ᾿ ἑρμηνευτικήν προσέγγισιν τῆς ὑπ᾿ ἀριθ. 2309/21.1.1982 Συνοδικῆς Ἐγκυκλίου «Περί τῆς φύσεως καί τῶν διαστάσεων τοῦ πολιτικοῦ γάμου», καθ᾿ ἥν ὁ τελέσας πολιτικόν γάμον ἀποκόπτει ἑαυτόν ἀπό τοῦ Ἱεροῦ Σώματος τῆς Ἐκκλησίας, γνωρίζομεν ὑμῖν ὅτι ἡ Διαρκής Ἱερά Σύνοδος, λαβοῦσα ὑπ᾿ ὄψιν τήν ὡς ἄνω Εἰσήγησιν τῆς Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς ἐπί τῶν Δογματικῶν καί Νομοκανονικῶν Ζητημάτων, διευκρινίζει ὅτι ὁ διαλυθείς, ἐκ διαφόρων αἰτίων, πολιτικός γάμος δέν θεωρεῖται ἀπαραιτήτως δεῖγμα μετανοίας καί ἐπιστροφῆς εἰς τήν ἐκκλησιαστικήν τάξιν καί, ὡς ἐκ τούτου, ἡ παράστασις ἀναδόχου ἐκ διαλυθέντος πολιτικοῦ γάμου κανονικῶς δέν γίνεται ἀποδεκτή. Τυχόν ἐξαίρεσις ἐξ αὐτοῦ ἐπαφίεται εἰς τήν ἔμφρονα ποιμαντικήν κρίσιν ἑκάστου Μητροπολίτου, ἐνεργοῦντος κατ᾿ οἰκονομίαν καί, ὁπωσδήποτε, κατά περίπτωσιν.

Ὡσαύτως, ἐξ ἀφορμῆς ἐρωτήσεων Σεβασμιωτάτων Μητροπολιτῶν περί τοῦ ἐπιτρεπτοῦ παραστάσεως ὡς παρανύμφου, προσώπου ἔχοντος τελέσει μόνον πολιτικόν γάμον, ἡ Ἱερά Σύνοδος, λαβοῦσα ὑπ᾿ ὄψιν καί τήν ὑπ᾿ ἀριθ. 431/25.6.2020 Γνωμοδότησιν τῆς Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς Δογματικῶν καί Νομοκανονικῶν Ζητημάτων, ἀπεφάσισεν ὅτι ὁ τελέσας πολιτικόν γάμον κωλύεται, κατ' ἀκρίβειαν, ἵνα παραστῇ ὡς παράνυμφος καί ἐπαφίεται εἰς τήν ἔμφρονα ποιμαντικήν κρίσιν ἑκάστου Ἀρχιερέως ἡ ἄσκησις οἰκονομίας καί, ὁπωσδήποτε, κατά περίπτωσιν.

Ἐντολῇ τῆς Ἱερᾶς Συνόδου
Ὁ Ἀρχιγραμματεύς


† Ὁ Ὠρεῶν Φιλόθεος