ΑΡΧΕΙΟ ΕΓΚΥΚΛΙΩΝ


Εγκύκλιοι της Ιεράς Συνόδου

Προηγούμενη σελίδα | Εκτύπωση


«Σύστασις περί τῶν ὀργανώσεων Rotary καί Lions»
(5/6/2020).

(Για να διαβάσετε το κείμενο σε μορφή PDF, επιλέξτε εδώ)


Πρωτ. 2235
Ἀριθ. Διεκπ. 1028 Ἀθήνησι τῇ 5ῃ Ἰουνίου 2020


Πρός
τήν Ἱεράν Ἀρχιεπισκοπήν Ἀθηνῶν καί
τάς Ἱεράς Μητροπόλεις τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος


Ἐκ Συνοδικῆς Ἀποφάσεως, ληφθείσης ἐν τῇ Συνεδρίᾳ τῆς Διαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς 2ας μηνός Ἰουνίου ἐ.ἔ., καί κατόπιν τοῦ ὑπ’ ἀριθ. πρωτ. 544/22.5.2020 Ὑπηρεσιακοῦ Σημειώματος τῆς Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς ἐπί τῶν Αἱρέσεων μέ θέμα: «Περί τῶν ὀργανώσεων Rotary καί Lions», τό ὁποῖον καί ἐπισυνάπτομεν πρός ὑμετέραν ἐνημέρωσιν, γνωρίζομεν ὑμῖν ὅτι ἡ Ἱερά Σύνοδος, ἐν τῇ ῥηθείσῃ Συνεδρίᾳ Αὐτῆς, ἀπεφάσισεν ὅπως συστήσῃ τήν ἀποφυγήν συμμετοχῆς εἰς προγραμματιζομένας ἐκδηλώσεις τῶν ὡς ἄνω ὀργανώσεων, διότι δέν περιορίζονται μόνον εἰς κοινωνικοῦ χαρακτῆρος τοιαύτας, ἀλλά ἐπεκτείνονται καί εἰς πράξεις θρησκευτικοῦ χαρακτῆρος, ἄνευ διευκρινίσεως τῆς θρησκευτικῆς ταυτότητος αύτῶν.


Ἐντολῇ τῆς Ἱερᾶς Συνόδου
Ὁ Ἀρχιγραμματεύς

† Ὁ Ὠρεῶν Φιλόθεος