ΑΡΧΕΙΟ ΕΓΚΥΚΛΙΩΝ


Εγκύκλιοι της Ιεράς Συνόδου

Προηγούμενη σελίδα | Εκτύπωση


«Ἀποστολή ἐγγράφου τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας καί Θρησκευμάτων περί τῆς ἐγγραφῆς μαθητῶν καί μαθητριῶν εἰς τά Σχολεῖα Δευτεροβαθμίου Ἐκκλησιαστικῆς Ἐκπαιδεύσεως»
(20/5/2020).

(Για να διαβάσετε το κείμενο σε μορφή PDF, επιλέξτε εδώ)


Πρωτ. 2041
Ἀριθ. Διεκπ. 915
Ἀθήνησι τῇ 20ῇ Μαΐου 2020

Πρός
τήν Ἱεράν Ἀρχιεπισκοπήν Ἀθηνῶν καί
τάς Ἱεράς Μητροπόλεις τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος


ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ !

Διά τοῦ παρόντος καί κατόπιν τοῦ ὑπ' ἀριθ. πρωτ. 42/19.5.2020 ἐγγράφου τῆς Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἐκπαιδεύσεως καί Ἐπιμορφώσεως τοῦ Ἐφημεριακοῦ Κλήρου, ἀποστέλλομεν ὑμῖν συνημμένως τό ὑπ' ἀριθ. πρωτ. 53378/Θ2/11.5.2020 ἔγγραφον τοῦ Τμήματος Ἐκκλησιαστικῆς Ἐκπαιδεύσεως καί Θρησκευτικῆς Ἀγωγῆς, τῆς Γενικῆς Γραμματείας Θρησκευμάτων τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας καί Θρησκευμάτων, τό ὁποῖον ἀφορᾶ εἰς τήν ἐγγραφήν μαθητῶν εἰς τά Σχολεῖα τῆς Δευτεροβαθμίου Ἐκκλησιαστικῆς Ἐκπαιδεύσεως διά τό σχολικόν ἔτος 2020 2021, πρός ὑμετέραν ἐνημέρωσιν καί διά τάς ὑμετέρας ἐνεργείας.


Ἐντολῇ καί ἐξουσιοδοτήσει τῆς Ἱερᾶς Συνόδου
Ὁ Ἀρχιγραμματεύς

† Ὁ Ὠρεῶν Φιλόθεος