ΑΡΧΕΙΟ ΕΓΚΥΚΛΙΩΝ


Εγκύκλιοι της Ιεράς Συνόδου

Προηγούμενη σελίδα | Εκτύπωση


Ἀποφάσεις τῆς Διαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς 12.5.2020 ὡς πρός τήν λειτουργίαν τῶν Ἱερῶν Ναῶν κατά τό χρονικόν διάστημα ἀπό 17ης Μαΐου ἕως 5ης Ἰουνίου ἐ.ἔ.
(13/5/2020).

(Για να διαβάσετε το κείμενο σε μορφή PDF, επιλέξτε εδώ.
Επίσης, διαβάστε το ΦΕΚ_12/5/2020.
Ακόμη, δείτε την "ΕΠΙΜΝΗΜΟΣΥΝΟΝ ΔΕΗΣΙΝ ΥΠΕΡ ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ ΠΑΝΤΩΝ ΤΩΝ ΕΚ ΤΗΣ ΛΟΙΜΙΚΗΣ ΝΟΣΟΥ ΚΕΚΟΙΜΗΜΕΝΩΝ ΑΔΕΛΦΩΝ ΗΜΩΝ")


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Δ/νσις : Ἰωάννου Γενναδίου 14 – 115 21, Ἀθῆναι
Τηλ. 210-72.72.204, Fax 210-72.72.210, e-mail: contact@ecclesia.gr


Ἀριθ. Πρωτ. 2058
Ἀριθ. Διεκπ. 869

Ἀθήνησι τῇ 13ῃ Μαΐου 2020ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 3021


Πρός
τούς Σεβασμιωτάτους Μητροπολίτας
τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος
Εἰς τάς Ἕδρας αὐτῶν


Σεβασμιώτατε ἐν Χριστῷ ἀδελφέ,
ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ !

Συνοδικῇ Ἀποφάσει, ληφθείση ἐν τῇ Συνεδρίᾳ τῆς Διαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς 12ης μηνός Μαΐου ἐ.ἔ., γνωρίζομεν ὑμῖν ὅτι ἡ Ἱερά Σύνοδος, ἐν τῇ ῥηθείσῃ Συνεδρίᾳ Αὐτῆς, ἐν ὄψει τῆς συμμετοχῆς τῶν πιστῶν εἰς τάς Θείας Λειτουργίας καί τάς Ἱεράς Ἀκολουθίας ἐντός τῶν Ἱερῶν Ναῶν ἀπό τῆς προσεχοῦς Κυριακῆς 17ης Μαΐου 2020, ἀπεφάσισεν ὅπως καθορίσῃ τάς ἀπαραιτήτους προϋποθέσεις διά τήν ἀποφυγήν τοῦ συνωστισμοῦ τῶν πιστῶν καί πιθανῆς ἐξαπλώσεως τῆς πανδημίας τοῦ κορωνοϊοῦ Covid-19, αἵτινες θά ἰσχύσουν ἀπό 17ης Μαΐου ἕως 5ης Ἰουνίου ἐ.ἔ., ὡς ἑξῆς:

1) Κατά τήν εἴσοδον εἰς τόν Ἱερόν Ναόν δέον ὅπως ἐφαρμόζηται, τῇ ἐπιτηρήσει εἰδικῶς ἐξουσιοδοτηθέντος ἐπί τούτῳ προσώπου, ἡ τήρησις τῆς ἀποστάσεως τοῦ ἑνός καί ἡμίσεος (1,5) μέτρου τοὐλάχιστον μεταξύ τῶν πιστῶν. Εἰς περίπτωσιν δέ καθ΄ ἥν ἡ ἐπιφάνεια τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ (ἐξαιρουμένων τῶν βοηθητικῶν χώρων) ὑπερβαίνει τά πεντακόσια (500) τ.μ., ὁ μέγιστος ἀριθμός παρευρισκομένων ἐκ τοῦ νόμου ὁρίζεται εἰς τά πεντήκοντα (50) πρόσωπα.

2) Ἐπί τῷ σκοπῷ τῆς ἐξυπηρετήσεως τῶν πιστῶν κρίνεται ἀναγκαῖον ὅπως ἀναρτηθοῦν εἰς τούς πίνακας ἀνακοινώσεων τῶν Ἱερῶν Ναῶν ἤ καί εἰς τάς ὑφισταμένας ἱστοσελίδας των: α) τό ὡράριον τελέσεως τῶν Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν, β) τό ὡράριον κατά τό ὁποῖον ὁ Ἱερός Ναός θά παραμένῃ ἀνοικτός διά τήν προσέλευσιν τῶν πιστῶν καί γ) ὁ συνολικός ἀριθμός τῶν πιστῶν, οἵτινες δύνανται ἵνα παρευρίσκωνται ταὐτοχρόνως ἐντός τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ, συμφώνως πρός τάς ἀνωτέρω ὑγειονομικάς ὑποδείξεις.

3) Τό ἁρμοδίως ἐξουσιοδοτηθέν πρόσωπον διά τόν ἔλεγχον τῆς ἀναμονῆς εἰς τάς εἰσόδους τῶν Ἱερῶν Ναῶν συνιστᾶται ἵνα φέρῃ τά ὑπό τοῦ νόμου προβλεπόμενα μέτρα προστασίας (μάσκα, γάντια κ.λπ.). Ἐφόσον παρέχεται ἡ δυνατότης, προτείνεται ἡ χρῆσις διαφορετικῶν θυρῶν τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ διά τήν ἀσφαλεστέραν εἴσοδον καί ἔξοδον τῶν πιστῶν. Ἐπιπροσθέτως, ἀπαιτεῖται ἡ τοποθέτησις εἰδικῶν ἀπορριματοδοχείων εἰς τάς ἐξόδους τῶν Ἱερῶν Ναῶν διά τήν ἄμεσον ἀπόρριψιν τοῦ χρησιμοποιηθέντος ἐξοπλισμοῦ ὑγιεινῆς.

4) Εἰς περίπτωσιν καθ΄ ἥν ὁ ἀριθμός τῶν προσελθόντων ὑπερβαίνῃ τόν ἐπιτρεπόμενον διά τούς εἰσερχομένους εἰς τούς Ἱερούς Ναούς, οὗτοι δύνανται ὅπως παραμένωσιν ἐν τῷ προαυλίῳ χώρῳ, προσευχόμενοι καί τηροῦντες τήν ἐνδεδειγμένην ἀπόστασιν τοῦ ἑνός καί ἡμίσεος (1,5) μέτρου μεταξύ των, καθώς θά ἔχουν τεθῆ εἰς λειτουργίαν τά ἐξωτερικά μεγάφωνα τῶν Ἱερῶν Ναῶν, κατά τάς ἐκ τῆς κειμένης νομοθεσίας ἐπιτρεπομένας ὥρας καί εἰς τό προβλεπόμενον ἐπίπεδον ἐκπομπῆς ἤχου.

5) Ἐάν ὑφίστανται πλείονες τοῦ ἑνός Ἐφημέριοι εἴς τινας Ἱερούς Ναούς, συνιστᾶται ἡ τέλεσις περισσοτέρων Θείων Λειτουργιῶν κατά τήν αὐτήν ἡμέραν, συμφώνως τῇ ἐκκλησιαστικῇ συνηθείᾳ καί πρακτικῇ, τόσον κατά τήν Κυριακήν, ὅσον καί κατά τάς μεγάλας Ἑορτάς. Ἐν τοιαύτῃ περιπτώσει, δύνανται οἱ κατά τόπους Σεβασμιώτατοι Μητροπολῖται νά ἐπιτρέψωσι, κατά τήν ποιμαντικήν Αὐτῶν κρίσιν, τήν τέλεσιν τῆς Ἀκολουθίας τοῦ Ὄρθρου ἀφ’ ἑσπέρας, μετά τήν Ἀκολουθίαν τοῦ Ἑσπερινοῦ. Αἱ Ἀγρυπνίαι θά τελῶνται κατά τά καθιερωμένα, ἀναφορικῶς δέ πρός τάς κωδονοκρουσίας, δέον ὅπως τελῶνται κατά τόν συνήθη τρόπον.

6) Ἡ Ἱερά Σύνοδος προτρέπει τούς Σεβασμιωτάτους Μητροπολίτας ἵνα συστήσωσι τήν συχνήν τέλεσιν Θείων Λειτουργιῶν καί κατά τάς ἐργασίμους ἡμέρας τῆς ἑβδομάδος, ἐπί τῷ τέλει τῆς διευκολύνσεως τῶν ἐργαζομένων πιστῶν, ἀλλά καί τῆς συμμετοχῆς των εἰς ἐλάσσονος προσελεύσεως λειτουργικάς Συνάξεις.

7) Ὅσοι ἐκ τῶν πιστῶν ἀνήκουσιν εἰς ὑγειονομικῶς εὐπαθεῖς ὁμάδας (ἡλικιωμένοι, ἀσθενεῖς πάσχοντες ἐξ ἀναπνευστικῶν προβλημάτων ἤ σακχαρώδους διαβήτου ἤ καρδιαγγειακῶν νοσημάτων, ἀνοσοκατεσταλμένοι) παρακαλοῦνται ἵνα ἀποφεύγουν τήν ἔξοδον ἐκ τῆς οἰκίας αὐτῶν, χάριν τῆς προστασίας τῆς ὑγείας των. Ἐάν δέ ἐπιθυμοῦν τήν κατ’ οἶκον ἐξυπηρέτησιν τῶν ἐκκλησιαστικῶν ἀναγκῶν των, καί κυρίως τήν Θείαν Μετάληψιν τῶν Ἀχράντων Μυστηρίων, δύνανται οἱ Ἱερεῖς, λαμβάνοντες τά ἀπαραίτητα μέτρα προφυλάξεως, νά ἐπιτελοῦν τό ἀδιάπτωτον ποιμαντικόν των καθῆκον.

8) Θεωρεῖται ἀναγκαία ἡ μέριμνα διά τήν τοποθέτησιν ἀντισηπτικῶν/ἀπολυμαντικῶν εἰς τάς εἰσόδους τῶν Ἱερῶν Ναῶν, διά τήν ὑποχρεωτικήν δι’ ἅπαντας τούς εἰσερχομένους ἀπολύμανσιν τῶν χειρῶν, ὡς καί ἡ τοποθέτησις εἰς ἐμφανές σημεῖον τοῦ προβλεπομένου ἀναγκαίου ἐξοπλισμοῦ ὑγιεινῆς (χαρτομάνδηλα, χάρτιναι πετσέται κ.λπ.).

9) Ὁσάκις παρέχεται ἡ δυνατότης διευθετήσεως τοῦ χώρου ἑκάστου Ἱεροῦ Ναοῦ ἐπί τῷ σκοπῷ τῆς παρουσίας τῶν πιστῶν συμφώνως πρός τήν ὡς ἄνω ἀναλογίαν (ἕν πρόσωπον ἀνά δέκα (10) τ.μ. ἐπιφανείας καί μέ ἐλαχίστην ἀπόστασιν ἑνός καί ἡμίσεος (1,5) μέτρου μεταξύ των), δέον ὅπως διατηρῶνται ἐντός τῶν Ἱερῶν Ναῶν μόνον τά ἀντιστοιχοῦντα εἰς τούς προσερχομένους καθίσματα, τιθέμενα κατά τάς προσηκούσας μεταξύ των ἀποστάσεις. Πρός τόν σκοπόν αὐτόν θά διευκολύνῃ ἡ ἀπόσυρσις τῶν περισσευόντων καθισμάτων ἐκτός τῶν Ἱερῶν Ναῶν.

10) Ὁ φυσικός ἐξαερισμός τῶν Ἱερῶν Ναῶν, ἐνόσῳ παραμένουν ἀνοικτοί, εἶναι ὑποχρεωτικός. Εἰς περίπτωσιν χρήσεως τεχνητοῦ κλιματισμοῦ, ἐνδείκνυται ἡ ἄμεσος μέριμνα διά τόν καθαρισμόν τῶν φίλτρων αὐτοῦ, καθώς καί ἡ ἐξασφάλισις ταὐτοχρόνου φυσικοῦ ἐξαερισμοῦ τοῦ ἱεροῦ χώρου ἐκ τῶν θυρῶν καί τῶν παραθύρων αὐτοῦ, κατά τήν διάρκειαν τῆς τυχόν λειτουργίας του.

11) Καθίσταται ἀδήριτος καί ἀπόλυτος ἡ ἀνάγκη διά τήν συχνήν καί σχολαστικήν καθαριότητα, καί διά τήν τακτικήν ἀπολύμανσιν δι΄ ἀντισηπτικοῦ διαλύματος τῶν σημείων καί τῶν ἐπιφανειῶν τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ ὅπου παρατηρεῖται συχνή πρόσβασις τῶν πιστῶν.

12) Κατά τήν διάρκειαν τῆς παραμονῆς των εἰς τόν Ἱερόν Ναόν, οἱ πιστοί, μέ προσωπικήν των εὐθύνην καί μέριμναν, συνιστᾶται ἵνα φέρουν προστατευτικήν μάσκαν, τήν ὁποίαν ἀσφαλῶς θά ἀφαιροῦν προσερχόμενοι εἰς τήν Θείαν Μετάληψιν. Ἐάν δέ πιστός τις, ἐνόσῳ παραμένει ἐν τῷ Ἱερῷ Ναῷ, παρουσιάσῃ συμπτώματα ἀσθενείας, ἐπιβάλλεται ὅπως ληφθῇ μέριμνα διά τήν ἄμεσον καί ἀσφαλῆ ἀπομάκρυνσίν του ἤ, ἐφόσον τοῦτο δέν εἶναι δυνατόν, διά τήν ἀσφαλῆ μετακίνησίν του εἰς εἰδικόν χῶρον, πρός ἀποφυγήν ἐπαφῆς μεθ΄ ἑτέρων προσώπων. Πρός ἀντιμετώπισιν τοιούτων φαινομένων, κρίνεται ὑποχρεωτική ἡ πρόβλεψις διά τήν ὕπαρξιν καταλλήλου χώρου (π.χ. γραφεῖον, χῶρος εἰς τό πνευματικόν κέντρον κ.λπ.) μέ ἐπαρκῆ ἐξαερισμόν, ὅπου θά ὑπάρχουν μάσκαι, χαρτομάνδηλα, πλαστική σακούλα διά τήν ἀπόρριψιν αὐτῶν, καί ἀντισηπτικόν διάλυμα χειρῶν.

13) Κατά τήν προσέλευσιν εἰς τήν Θείαν Μετάληψιν ἀπαιτεῖται ἵνα τηρῶνται μετ΄ ἀκριβείας αἱ προβλεπόμεναι ἀποστάσεις μεταξύ τῶν πιστῶν. Ἐπίσης, κατά τήν διανομήν τοῦ ἀντιδώρου, τοῦ ἄρτου, τῶν κολλύβων καί ἄλλων εὐλογιῶν, πέραν τῆς τηρήσεως τῶν ἀναλόγων ἀποστάσεων, κρίνεται ἀναγκαία ἡ τήρησις τῶν σχετικῶν ὑγειονομικῶν προφυλάξεων.

14) Ἐπαναβεβαιοῦνται αἱ ἀπό 16ης Μαρτίου καί 1ης Ἀπριλίου 2020 Ἀποφάσεις τῆς Διαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου, ὡς πρός τήν λιτήν τέλεσιν τῶν Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν, συμφώνως πρός τό ἦθος καί τήν παράδοσιν τῆς Ὀρθοδόξου Καθολικῆς Ἐκκλησίας. Τό αὐτό ἰσχύει καί διά τάς μεγάλας Πανηγύρεις τῆς περιόδου αὐτῆς, αἱ ὁποῖαι θά πρέπῃ νά διακρίνωνται διά τήν μετά σεμνότητος τέλεσίν των ὑπό μόνου τοῦ οἰκείου Ἀρχιερέως. Αἱ Λιτανεῖαι καί αἱ μεταφοραί Ἱερῶν Εἰκόνων καί Ἱερῶν Λειψάνων πρός προσκύνησιν ἀναστέλλονται προσωρινῶς μέχρι τῆς 5ης Ἰουνίου ἐ.ἔ.

15) Ὅσον ἀφορᾷ εἰς τήν τέλεσιν τῶν Ἱερῶν Μυστηρίων τοῦ Γάμου καί τῆς Βαπτίσεως καί τῶν Ἐξοδίων Ἀκολουθιῶν, ἰσχύουν ἅπαντα τά ἀνωτέρω προβλεπόμενα σχετικῶς πρός τήν προσέλευσιν τῶν πιστῶν, ἐνῷ τά Ἱερά Μυστήρια θά τελῶνται ἐντός τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ, συμφώνως πρός προγενεστέραν Συνοδικήν Ἀπόφασιν. Ἀναφορικῶς δέ πρός τούς στολισμούς τῶν Ἱερῶν Ναῶν, θεωρεῖται ἀπαραίτητος ἡ προτίμησις τῆς λιτότητος καί τῆς ἁπλότητος.

16) Ἐπιτρέπεται ἡ ἀναμετάδοσις τῶν Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν μέσῳ τῶν ῥαδιοφωνικῶν σταθμῶν, «κατ’ οἰκονομίαν» διά τούς ἔχοντας ἀνάγκην. Ὡς πρός τάς τηλεοπτικάς ἀναμεταδόσεις, ἐπιτρέπονται μόνον μέσῳ τῶν Ἐθνικῶν καί Περιφερειακῶν Τηλεοπτικῶν Δικτύων καί τῶν Σταθμῶν ἀμιγοῦς Ἐκκλησιαστικοῦ Προγράμματος τῆς τηλοψίας ἤ καί τοῦ διαδικτύου, ἀλλά ὑπό τόν ὅρον τῆς χρήσεως μόνον ἕως δύο τηλεοπτικῶν καμερῶν (ἐξαιρεῖται ὁ Μητροπολιτικός Ἱερός Ναός Ἀθηνῶν, λόγῳ τῆς ἀναμεταδόσεως ὑπό τῆς Δημοσίας Τηλεοράσεως) καί τοῦτο ἐπί τῷ σκοπῷ τῆς ἀποφυγῆς τῆς παρουσίας προσώπων ἐπί πλέον τῶν ἐπιτρεπομένων, ἐντός τῶν Ἱερῶν Ναῶν. Δέν ἐπιτρέπεται ἡ χρῆσις τηλεοπτικῶν καμερῶν ἤ καί φωτογραφικῶν στιγμιοτύπων ἐντός τοῦ Ἱεροῦ Βήματος. Καθίσταται αὐτονόητον ὅτι διά τήν ἀναμετάδοσιν ἤ καί φωτογράφησιν ἐντός τῶν Ἱερῶν Ναῶν καί τῶν Ἱερῶν Μονῶν, ἐκ μέρους ἐπαγγελματιῶν ἤ ἰδιωτῶν, δέον ὅπως ἔχῃ ἐξασφαλισθῆ ἡ ἐκ τῶν προτέρων ἄδεια τῆς οἰκείας Ἱερᾶς Μητροπόλεως, τῇ εὐθύνῃ τῶν κατά τόπους Ἐκκλησιαστικῶν Συμβουλίων καί Ἡγουμενοσυμβουλίων, καί ὅπως τηρῶνται ἐπακριβῶς ὅλαι αἱ περί προσωπικῶν δεδομένων προβλέψεις τοῦ νόμου, κυρίως δέ ὡς πρός τήν προβολήν τῶν προσώπων τῶν πιστῶν καί ἰδίως τῶν μικρῶν παιδιῶν, ἡ ὁποία δέν ἐπιτρέπεται ἄνευ τῆς κατά νόμον συναινέσεως. Εἰς τά Ἱερά Μυστήρια τοῦ Γάμου καί τῆς Βαπτίσεως θεωρεῖται αὐτονόητος ἡ δυνατότης παροχῆς ἀδείας πρός τούς φωτογράφους, ὑπό μόνου τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου.

17) Λόγῳ τῆς ἐξ ἀρχῆς ἀποφασισθείσης ἀναστολῆς λειτουργίας τῶν Κατηχητικῶν Σχολείων, τῶν Σχολῶν Γονέων, τῶν Σχολῶν Βυζαντινῆς Μουσικῆς, Ἁγιογραφίας, τῶν Συνάξεων Νέων καί Μελέτης Ἁγίας Γραφῆς καί πασῶν τῶν συναφῶν δραστηριοτήτων, προτρέπονται αἱ κατά τόπους Ἱεραί Μητροπόλεις, ὅπως ἐνθαρρύνουν τήν διά τοῦ διαδικτύου καί γενικῶς τῆς τεχνολογίας ποιμαντικήν δραστηριοποίησιν τῶν Ἱερέων καί τῶν κατηχητῶν καί κατηχητριῶν, πρός ὄφελος κυρίως τῶν ὀρθοδόξων νέων μας.

18) Τά συσσίτια τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν καί τῶν Ἱερῶν Μητροπόλεων θά ἐξακολουθοῦν νά λειτουργοῦν ὑπό τήν μορφήν τῆς διανομῆς τῶν πακέτων - γευμάτων καί οὐχί τῆς σιτίσεως ἐντός τῶν σχετικῶν δομῶν. Διά τήν παρασκευήν των κρίνεται ἀναγκαία ἡ πλήρης ἐφαρμογή τῶν κανόνων ὑγιεινῆς τῶν τροφίμων, ἀλλά καί ἡ τήρησις τῆς ἀποστάσεως τῶν παρασκευαστῶν τῶν τροφίμων καί τῶν ἀτόμων πού βοηθοῦν εἰς τήν διανομήν καί τήν παράδοσιν τῶν πακέτων. Ἡ πιστή καί σχολαστική τήρησις τῶν μέτρων ἀτομικῆς ὑγιεινῆς (ὑγιεινή χειρῶν, ὀρθή ἀναπνευστική ὑγιεινή, ὀρθή χρῆσις σκευῶν κ.λπ.), ὡς καί τῶν γενικωτέρων προβλεπομένων κανόνων ὑγιεινῆς, εἶναι ἀπολύτως ἀπαραίτητος καί αὐστηρῶς ἐπιβεβλημένη δι’ ἁπάσας τάς Μονάδας Φιλανθρωπικῆς Διακονίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος.

19) Δέν ἐπιτρέπεται, ἄχρι καιροῦ, ἡ παράθεσις ἐπιμνημοσύνων δεξιώσεων εἰς τά Πνευματικά Κέντρα ἤ εἰς τάς Αἰθούσας τῶν Ἱερῶν Ναῶν, πρός ἀποφυγήν συνωστισμοῦ, κατ’ ἀναλογίαν πρός τά ἰσχύοντα περί μή λειτουργίας τῶν χώρων ἑστιάσεως καί συναθροίσεως κοινοῦ.

20) Τά ἀνωτέρω ἰσχύουν δι΄ ἅπαντας τούς Ἐνοριακούς, Προσκυνηματικούς, Κοιμητηριακούς, Ἱδρυματικούς κ.λπ. Ἱερούς Ναούς, τά Μητροπολιτικά καί Ἐνοριακά Παρεκκλήσια, οὐχί ὅμως καί διά τά Παρεκκλήσια, τά ὁποῖα εὑρίσκονται ἐντός ἰδιωτικῶν κτημάτων, κτιρίων καί ἐπιχειρήσεων (π.χ. συγκροτημάτων κατοικιῶν, κέντρων ἐκδηλώσεων, ξενοδοχείων κ.λπ.), ὅπου δέν ἐπιτρέπεται ἡ προσέλευσις πιστῶν διότι, ὡς Ἱδιωτικοί Ναοί, εἶναι προωρισμένοι διά τήν ἐξυπηρέτησιν τῶν θρησκευτικῶν ἀναγκῶν τῶν ἰδιοκτητῶν καί τῶν οἰκείων αὐτῶν.

21) Ἅπαντα τά ἀνωτέρω ἀφοροῦν καί εἰς τάς Ἱεράς Μονάς καί τά Ἡσυχαστήρια. Κατά τό ὡς ἄνω δέ χρονικόν διάστημα, ἀπαγορεύονται αἱ ὀργανωμέναι ὁμαδικαί προσκυνηματικαί ἐπισκέψεις. Ὁ ἀριθμός ἐπισκεπτῶν πού μποροῦν νά δέχωνται ἡμερησίως (χωρίς διανυκτέρευσιν) δέν εἶναι δυνατόν νά ὑπερβαίνῃ τήν ἀναλογίαν ἕν ἄτομον ἀνά 10 τ.μ. τοῦ Καθολικοῦ τῆς Ἱερᾶς Μονῆς ἤ ἑτέρου χώρου λατρείας Αὐτῆς ἤ τοῦ χώρου ἐγκαταβιώσεως, μέ ἀνώτατον ὅριον τά πεντήκοντα (50) ἄτομα.

Συμπληρωματικῶς ἀναφέρεται ὅτι κατά τήν προσεχῆ Κυριακήν, 17ην Μαΐου 2020, θά τελεσθῇ Ἐπιμνημόσυνος Δέησις, ὁ τύπος τῆς ὁποίας ἀποστέλλεται συνημμένως, δι’ ἅπαντας τούς ἐκ τῆς ἐνσκηψάσης πανδημικῆς νόσου τοῦ νέου κορωνοϊοῦ κοιμηθέντας ἀδελφούς ἡμῶν.
Ἐπί πλέον ἐπισυνάπτεται καί ἡ ὑπ’ ἀριθ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 29519 Κ.Υ.Α. (Φ.Ε.Κ. Β΄ 1816/12.5.2020) μέ θέμα: «Επιβολή προσωρινών μέτρων στους θρησκευτικούς χώρους λατρείας για την προστασία της δημόσιας υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID- 19, για το χρονικό διάστημα από 17.5.2020 έως και 5.6.2020», πρός ὑμετέραν ἐνημέρωσιν.
Ἀναφορικῶς πρός τό ἀδικαιολογήτως ἀναφυόμενον κατά καιρόν ζήτημα περί τῶν ὑποτιθεμένων κινδύνων, οἵτινες, κατά τάς βλασφήμους ἀπόψεις τινῶν, φέρεται ὅτι ἐλλοχεύουν κατά τήν τέλεσιν τοῦ ζωογόνου Μυστηρίου τῆς Θείας Εὐχαριστίας, ἡ Ἱερά Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος ἐκφράζει τήν πικρίαν, τήν βαθεῖαν λύπην καί τήν ἐκ διαμέτρου ἀντίθεσίν της πρός πάνθ’ ὅσα ἀναγράφονται, ἀναμεταδίδονται καί παρουσιάζονται μέσῳ τοῦ διαδικτύου ἐν σχέσει πρός τόν διασυρμόν τῶν Ἱερῶν Μυστηρίων τῆς Ἁγίας Ὀρθοδόξου Χριστιανικῆς ἡμῶν Ἐκκλησίας, ὑπομιμνῄσκουσα δι΄ ἔτι μίαν φοράν εἰς ἅπαντας, ὅσοι εἴτε ἐξ ἀγνοίας εἴτε ἐκ συνειδητῆς ἀπιστίας προσβάλλουσι βάναυσα τά ἱερά καί τά ὅσια, τά δόγματα καί τούς ἱερούς κανόνας τῆς πίστεως ἡμῶν, ὅτι ἡ Θεία Κοινωνία εἶναι «φάρμακον ἀθανασίας, ἀντίδοτον τοῦ μή ἀποθανεῖν, ἀλλά ζῆν ἐν Ἰησοῦ Χριστῷ διά παντός».

Ἐν κατακλείδει, γνωρίζομεν ὑμῖν ὅτι ἡ Διαρκής Ἱερά Σύνοδος ἀπεφάσισεν ὅπως ἀποστείλῃ συντόμως καί ἑτέραν Ἐγκύκλιον Αὐτῆς ἀπευθυνομένην πρός τό Χριστεπώνυμον Πλήρωμα, ἵνα ἀναγνωσθῇ ἐπ’ Ἐκκλησίαις, ἀντί ἄλλου Κηρύγματος.

Ἐπί δέ τούτοις, κατασπαζόμενοι τήν ὑμετέραν Σεβασμιότητα ἐν Κυρίῳ Ἀναστάντι, διατελοῦμεν μετ' ἀγάπης.† Ὁ Ἀθηνῶν Ι Ε Ρ Ω Ν Υ Μ Ο Σ, Πρόεδρος
† Ὁ Θεσσαλονίκης Ἄνθιμος
† Ὁ Παραμυθίας, Φιλιατῶν καί Γηρομερίου Τίτος
† Ὁ Μηθύμνης Χρυσόστομος
† Ὁ Τριφυλίας καί Ὀλυμπίας Χρυσόστομος
† Ὁ Μεσσηνίας Χρυσόστομος
† Ὁ Λευκάδος καί Ἰθάκης Θεόφιλος
† Ὁ Θηβῶν καί Λεβαδείας Γεώργιος
† Ὁ Παροναξίας Καλλίνικος
† Ὁ Φωκίδος Θεόκτιστος
† Ὁ Νέας Κρήνης καί Καλαμαριᾶς Ἰουστῖνος
† Ὁ Φιλίππων, Νεαπόλεως καί Θάσου Στέφανος
† Ὁ Σισανίου καί Σιατίστης Ἀθανάσιος
Ὁ Ἀρχιγραμματεύς
† Ὁ Ὠρεῶν Φιλόθεος

Ἀκριβές Ἀντίγραφον
Ὁ Ἀρχιγραμματεύς
† Ὁ Ὠρεῶν Φιλόθεος