ΑΡΧΕΙΟ ΕΓΚΥΚΛΙΩΝ


Εγκύκλιοι της Ιεράς Συνόδου

Προηγούμενη σελίδα | Εκτύπωση


Ἔντυπον ὑπό τόν τίτλον “ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ” διά τήν μετακίνησιν ἐργαζομένων τῶν ἐκκλησιαστικῶν νομικῶν προσώπων δημοσίου δικαίου καί ἰδιωτικοῦ δικαίου
(22/3/2020).

(Για να διαβάσετε το κείμενο σε μορφή PDF, επιλέξτε εδώ)

Πρωτ. 1470
Ἀριθ. Διεκπ. 670 Ἀθήνησι τῇ 22ᾳ Μαρτίου 2020


ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΝ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Πρός
Τήν Ἱεράν Ἀρχιεπισκοπήν Ἀθηνῶν καί
Τάς Ἱεράς Μητροπόλεις τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος,
Τήν Ἀποστολικήν Διακονίαν τῆς Εκκλησίας τῆς Ἑλλάδος,
Τό Διορθόδοξον Κέντρον τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος καί
τάς Ἱεράς Συνοδικάς Μονάς.


Συνοδικῇ ἐντολῇ καί ἐξουσιοδοτήσει καί ἐν ὄψει τοῦ μέτρου τοῦ περιορισμοῦ κυκλοφορίας, τιθεμένου ἐν ἰσχύϊ ἀπό τῆς 6ης πρωινῆς τῆς Δευτέρας 23ης Μαρτίου 2020 ἕως τῆς 6ης Ἀπριλίου 2020, κοινοποιοῦμεν ὑμῖν συνημμένως ἔντυπον ὑπό τόν τίτλον “ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ”, διά τοῦ ὁποίου δέον ὅπως ἐφοδιασθοῦν ἅπαντες οἱ ἐργαζόμενοι, ὑφ᾿ οἱανδήποτε ἔννομον σχέσιν ἐργασίας ἤ ἐμμίσθου ἀπασχολήσεως (θρησκευτικοί λειτουργοί, ἐκκλησιαστικοί ὑπάλληλοι, ἐργατοτεχνικόν προσωπικόν, προσωπικόν καθαριότητος, νεωκόροι κ.λπ.) τῶν νομικῶν προσώπων τῆς ὑμετέρας ἁρμοδιότητος (Ἱ. Μητροπόλεις, Ἐνορίαι, Ἱ. Μοναί, ἐκκλησιαστικά Ἱδρύματα, Ἱ. Προσκυνήματα, ἐκκλησιαστικά Μουσεῖα κ.λπ.), μόνον διά τήν μετάβασιν αὐτῶν πρός καί ἀπό τόν τόπον ἐργασίας των καί προκειμένου νά ὑπογραφῇ ἁρμοδίως ὑπό τοῦ νομίμου ἐκπροσώπου τοῦ ἐργοδότου νομικοῦ προσώπου καί διανεμηθῇ εἰς τούς ὑποχρέους μετακινήσεως.

Ἐντολῇ καί Ἐξουσιοδοτήσει τῆς Ἱερᾶς Συνόδου
Ὁ Ἀρχιγραμματεύς


† Ὁ Ὠρεῶν Φιλόθεος