ΑΡΧΕΙΟ ΕΓΚΥΚΛΙΩΝ


Εγκύκλιοι της Ιεράς Συνόδου

Προηγούμενη σελίδα | Εκτύπωση


Ἐνημέρωσις περί τοῦ ἱστοτόπου www.olympiasproject.com
(19/3/2020).

(Για να διαβάσετε το κείμενο σε μορφή PDF, επιλέξτε εδώ)

Πρωτ. 877
Ἀριθ. Διεκπ. 645 Ἀθήνησι τῇ 19ῃ Μαρτίου 2020


Πρός
τήν Ἱεράν Ἀρχιεπισκοπήν Ἀθηνῶν καί
τάς Ἱεράς Μητροπόλεις τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος


Ἐκ Συνοδικῆς Ἀποφάσεως, ληφθείσης ἐν τῇ Συνεδρίᾳ τῆς Διαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς 11ης μηνός Μαρτίου ἐ.ἔ., κατόπιν τοῦ ὑπ’ ἀριθ. 27/5.3.2020 ἐγγράφου τῆς Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς Κοινωνικῆς Προνοίας καί Εὐποιίας, γνωρίζομεν ὑμῖν, ὅτι ἡ Ἱερά Σύνοδος, ἐν τῇ ῥηθείσῃ Συνεδρίᾳ Αὐτῆς, ἀπεφάσισεν ὅπως ἀποστείλῃ ὑμῖν συνημμένως ἐνημερωτικόν φυλλάδιον περί τοῦ ἠλεκτρονικοῦ ἱστοτόπου www.olympiasproject.com, τοῦ Αἰδεσιμολογιωτάτου Οἰκονόμου κ. Κωνσταντίνου Παπανικολάου, Κληρικοῦ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Νεαπόλεως καί Σταυρουπόλεως, ὅπου παρέχονται ὁδηγίαι καί λύσεις διά τήν ὀργάνωσιν ὑπηρεσιῶν εἰς τάς ἐνορίας πρός ἀνθρώπους μέ ἀναπηρίαν, πρός ὑμετέραν ἐνημέρωσιν καί διά τά καθ’ ὑμᾶς.Ἐντολῇ τῆς Ἱερᾶς Συνόδου
Ὁ Ἀρχιγραμματεύς


† Ὁ Ὠρεῶν Φιλόθεος