ΑΡΧΕΙΟ ΕΓΚΥΚΛΙΩΝ


Εγκύκλιοι της Ιεράς Συνόδου

Προηγούμενη σελίδα | Εκτύπωση


Ἐνημέρωσις τοῦ Χριστεπωνύμου Πληρώματος περί τοῦ νέου κορωνοϊοῦ (Covid19)
(10/3/2020).

(Για να διαβάσετε το κείμενο σε μορφή PDF, επιλέξτε εδώ)


Πρωτ. 1223
Ἀριθ. Διεκπ. 498
Ἀθήνησι τῇ 10ῃ Μαρτίου 2020

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 3013

Πρός
τό Χριστεπώνυμον Πλήρωμα
τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος

Θέμα: «»

Τέκνα ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά,
Ἡ Διαρκής Ἱερά Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος μέ αἴσθημα εὐθύνης ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ καί τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Κοινότητος, κατά τήν συνεδρίαση Αὐτῆς τῆς 9ης Μαρτίου 2020, συνεζήτησε ἐπισταμένως καί τό ζήτημα τοῦ νέου κορωνοϊοῦ (Covid19), γιά τό ὁποῖο ἐγκαίρως ἀπεστάλη ἤδη Ἐγκύκλιο Σημείωμα πρός τίς Ἱερές Μητροπόλεις τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, σέ συνεργασία μέ τίς ἁρμόδιες Κρατικές Ἀρχές, μέ σκοπό τήν συμβολή τῆς Ἐκκλησίας στήν ὅλη προσπάθεια γιά τήν πρόληψη διασπορᾶς τῆς νόσου, τήν ὁποία προκαλεῖ ὁ νέος αὐτός ἰός.
Ἡ Ἱερά Σύνοδος κατά τήν ὡς ἄνω συνεδρίαση Αὐτῆς ἀπεφάσισε νά ἀπευθυνθεῖ καί πάλι πρός τόν Ἱερό Κλῆρο καί τόν εὐσεβῆ Ὀρθόδοξο Λαό, ὥστε νά προτρέψει πατρικῶς καί νά ἐπισημάνει τά ἑξῆς:
1ον Νά ἐντείνουμε ὅλοι τίς προσευχές μας πρός τόν Νικητή τῆς φθορᾶς καί τοῦ θανάτου Κύριο Ἰησοῦ Χριστό, ὥστε νά διαφυλάξει ὑγιῆ καί ἀκέραιο τόν Λαό Του.
Πρός τόν σκοπό αὐτό, ἀπεφασίσθη ὅπως ἀμέσως μετά τό τέλος τῆς Θείας Λειτουργίας τῆς ἐρχομένης Β΄ Κυριακῆς τῶν Νηστειῶν (1532020), τελεσθεῖ Δέηση σέ ὅλους τούς Ἱερούς Ναούς τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, ὑπέρ ἀποτροπῆς ἐξαπλώσεως τῆς νόσου.
2ον Νά λαμβάνουμε ὅλοι ἀνεξαιρέτως, ὅλα τά ἀπαραίτητα μέτρα, σύμφωνα μέ τίς συστάσεις τῶν ἁρμοδίων Κρατικῶν Ἀρχῶν, πρός τόν σκοπό τῆς προλήψεως τῆς διασπορᾶς τοῦ ἰοῦ. Τά μέτρα αὐτά εἶναι:
α) Τακτικό καί καλό πλύσιμο τῶν χεριῶν μέ σαπούνι.
β) Χρησιμοποίηση ἀντισηπτικῶν μέ οἰνόπνευμα.
γ) Τήρηση ἀποστάσεων ἀπό ὅποιον παρουσιάζει συμπτώματα.
δ) Ἐπιμελής καθαριότητα τῶν ἐπιφανειῶν καί σωστός ἀερισμός τῶν Ἱερῶν Ναῶν καί τῶν λοιπῶν ἐκκλησιαστικῶν χώρων.
3ον Πέραν αὐτῶν, ἡ Ἱερά Σύνοδος προτρέπει ὅλους ἐκείνους οἱ ὁποῖοι παρουσιάζουν συμπτώματα ἀσθενείας, ἀλλά καί ὅσους ἀνήκουν στίς ὑγειονομικῶς εὐπαθεῖς ὁμάδες, πάσχοντες ἀπό ἀναπνευστικά προβλήματα ἤ σακχαρώδη διαβήτη ἤ καρδιαγγειακά νοσήματα, ὡς καί οἱ ἀνοσοκατεσταλμένοι, νά ἀποφύγουν προσωρινῶς τήν ἔξοδο ἀπό τήν οἰκία τους, ἐάν δέν εἶναι ἀπολύτως ἀπαραίτητο, νά εἶναι ἀκόμη πιό προσεκτικοί στήν σχολαστική ὑγιεινή καί καθαριότητα, καθώς καί τούς ἀσπασμούς καί ἐναγκαλισμούς, χάριν τῆς προστασίας τῆς ὑγείας τῶν ἰδίων, ἀλλά καί τῶν συνανθρώπων τους.
4ον Ὅσοι παρουσιάζουν συμπτώματα ἀσθενείας νά ἐπικοινωνοῦν μέ τήν τηλεφωνική γραμμή 1135, ἡ ὁποία ἐπί 24ώρου βάσεως θά παρέχει πληροφορίες σχετικά μέ τόν νέο κορωνοϊό.
5ον Ὡς πρός τό θέμα τῆς Θείας Κοινωνίας ἡ Ἱερά Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος τονίζει ὅτι γιά τά μέλη τῆς Ὀρθοδόξου ἡμῶν Ἐκκλησίας ἡ προσέλευση στήν Θεία Εὐχαριστία καί ἡ Κοινωνία ἀπό τό Κοινό Ποτήριο τῆς Ζωῆς, ἀσφαλῶς καί δέν μπορεῖ νά γίνει αἰτία μεταδόσεως ἀσθενειῶν, γιατί οἱ πιστοί ὅλων τῶν ἐποχῶν γνωρίζουν ὅτι ἡ προσέλευση στήν Θεία Κοινωνία, ἀκόμη καί ἐν μέσῳ πανδημίας, συνιστᾶ, ἀφ’ ἑνός, μία ἔμπρακτη κατάφαση αὐτοπαραδόσεως στόν Ζῶντα Θεό καί, ἀφ’ ἑτέρου, τρανή φανέρωση ἀγάπης πρός Αὐτόν, ἡ ὁποία κατανικᾶ κάθε ἀνθρώπινο καί, ἴσως, δικαιολογημένο φόβο: «φόβος δέν ὑπάρχει στήν ἀγάπη, ἀλλά ἡ τελεία ἀγάπη διώχνει τόν φόβο» (Α΄ Ἰωάν. 4, 18). Τά μέλη τῆς Ἐκκλησίας γνωρίζουν ὅτι ἡ Κοινωνία, δηλαδή ἡ σχέση, εἶναι καρπός ἀγάπης καί ἄθλημα ἐλευθερίας, ἀκριβῶς γιατί ἀγνοεῖ τήν καχυποψία, τίς ἐπιφυλάξεις καί τούς φόβους.
Οἱ συζητήσεις καί οἱ ἀπόψεις πού ἀκούγονται τίς τελευταῖες ἡμέρες γιά τό ὅλο ζήτημα, ἀκόμη καί γιά ἐνδεχόμενη ἀπαγόρευση τῆς Θείας Εὐχαριστίας, ξεκινοῦν ἀπό διαφορετική ἀφετηρία καί ἔχουν διαφορετική προσέγγιση. Ὅσοι προσέρχονται «μετά φόβου Θεοῦ, πίστεως καί ἀγάπης» καί ἀπολύτως ἐλεύθερα, χωρίς κανένα δυναστικό καταναγκασμό, κοινωνοῦν τό Σῶμα καί τό Αἷμα τοῦ Χριστοῦ, τό ὁποῖο γίνεται «φάρμακο ἀθανασίας», «εἰς ἄφεσιν ἁμαρτιῶν καί εἰς ζωήν αἰώνιον».
Ὅλοι οἱ Πιστοί, ὁ εὐσεβής καί γεμάτος ἀγάπη ὀρθόδοξος Λαός, οἱ Μοναχοί καί ὁ εὐαγής Ἱερός Κλῆρος πού μέσα ἀπό τήν Θεία Κοινωνία ἐκφράζουν τήν ἀγάπη τους καί τήν δίψα τους γιά ζωή καί σχέση, τό ἐλάχιστο πού δικαιοῦνται ἀπό τούς συμμετέχοντες στόν δημόσιο διάλογο εἶναι ὁ σεβασμός πρός τήν πίστη τους καί τήν ἐπιλογή τους αὐτή, νά ἀγαποῦν χωρίς φόβο καί ἀνασφάλεια.
Χωρίς νά καταδικάζουμε κανένα γιά τόν φόβο καί τήν ἀνησυχία του, ὁμολογοῦμε ὅτι ὅλοι οἱ πιστοί, ἐπιτελώντας τό χρέος τῆς ἐν ἐλευθερίᾳ ἀγάπης μας, θά ἐξακολουθήσουμε στίς Ὀρθόδοξες Ἐκκλησίες μας νά λειτουργοῦμε καί νά κοινωνοῦμε, ἔχοντας τήν βεβαιότητα ὅτι κοινωνοῦμε τήν ζωή καί τήν ἀθανασία.
Πατρικῶς εὐχόμεθα, νά διέλθετε τό ὑπόλοιπο στάδιο τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς ἐν μετανοίᾳ καί ἀγάπῃ, ὥστε ὅλοι νά τύχουμε τῆς μετοχῆς στό σωτήριο γεγονός τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Κυρίου μας.

† Ὁ Ἀθηνῶν Ι Ε Ρ Ω Ν Υ Μ Ο Σ, Πρόεδρος
† Ὁ Θεσσαλονίκης Ἄνθιμος
† Ὁ Παραμυθίας, Φιλιατῶν καί Γηρομερίου Τίτος
† Ὁ Μηθύμνης Χρυσόστομος
† Ὁ Τριφυλίας καί Ὀλυμπίας Χρυσόστομος
† Ὁ Μεσσηνίας Χρυσόστομος
† Ὁ Λευκάδος καί Ἰθάκης Θεόφιλος
† Ὁ Θηβῶν καί Λεβαδείας Γεώργιος
† Ὁ Παροναξίας Καλλίνικος
† Ὁ Φωκίδος Θεόκτιστος
† Ὁ Νέας Κρήνης καί Καλαμαριᾶς Ἰουστῖνος
† Ὁ Φιλίππων, Νεαπόλεως καί Θάσου Στέφανος
† Ὁ Σισανίου καί Σιατίστης Ἀθανάσιος

Ὁ Ἀρχιγραμματεύς
† Ὁ Ὠρεῶν Φιλόθεος