ΑΡΧΕΙΟ ΕΓΚΥΚΛΙΩΝ


Εγκύκλιοι της Ιεράς Συνόδου

Προηγούμενη σελίδα | Εκτύπωση


Ἑβδομάς Ἱερατικῶν Κλήσεων
(26/2/2020).

(Για να διαβάσετε το κείμενο σε μορφή PDF, επιλέξτε εδώ)

Πρωτ. 5932/2019
Ἀριθ. Διεκπ. 413 Ἀθήνησι τῇ 26ῃ Φεβρουαρίου 2020

Πρός
τήν Ἱεράν Ἀρχιεπισκοπήν Ἀθηνῶν καί
τάς Ἱεράς Μητροπόλεις τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος


Ἐκ Συνοδικῆς Ἀποφάσεως, ληφθείσης ἐν τῇ Συνεδρίᾳ τῆς Διαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς 8ης μηνός Ἰανουαρίου ἐ.ἔ., καί ἐξ ἀφορμῆς τῆς ἐπικειμένης Ἑβδομάδος Ἱερατικῶν Κλήσεων, ἀγομένης ἀπό 16ης ἕως 22ας μηνός Μαρτίου ἐ.ἔ., διαπέμπομεν ὑμῖν, συνημμένως ὧδε, τήν ὑπ' ἀριθ. 3012/26.2.2020 Ἐγκύκλιον τῆς Ἱερᾶς Συνόδου, παρακαλοῦντες ὅπως ἀναγνωσθῇ ἐπ’ Ἐκκλησίαις τήν Κυριακήν τῆς Σταυρο- προσκυνήσεως, 22αν μηνός Μαρτίου ἐ.ἔ., κατά τήν διάρκειαν τῆς Θείας Λειτουργίας ἀντί ἄλλου κηρύγματος.

Ὡσαύτως, παρακαλοῦμεν ὅπως προβῆτε εἰς τάς δεούσας ἐνεργείας διά τήν εὐόδωσιν τῶν σκοπῶν τῆς ἐν λόγῳ «Ἑβδομάδος». Ὡς ἐκ τούτου, δύνασθε ὅπως διοργανώσητε:

α) Συνάξεις Ἱεροσπουδαστῶν, Ἀναγνωστῶν καί Ἱεροπαίδων εἰς τήν καθ' ὑμᾶς Ἱεράν Μητρόπολιν.
β) Διδασκαλίαν σχετικοῦ πρός τάς Ἱερατικάς Κλήσεις καί τήν Ἱερωσύνην μαθήματος εἰς τά Κατηχητικά Σχολεῖα ὅλων τῶν βαθμίδων.
γ) Προβολήν τῶν Ἱερατικῶν Κλήσεων κατά τόν προσφορώτερον τρόπον, συμφώνως πρός τήν ἔμφρονα κρίσιν ὑμῶν, ὡς λ.χ. δι’ Ἐκκλησιαστικῶν Ραδιοφωνικῶν Σταθμῶν, ἐντύπων, διαδικτυακῆς ἱστοσελίδος κ.λπ.
δ) Ἰδιαιτέραν προβολήν τῆς «Ἑβδομάδος» εἰς τάς Μητροπολιτικάς περιφερείας, εἰς τάς ὁποίας λειτουργοῦν Ἐκκλησιαστικά Σχολεῖα.

Ἐντολῇ τῆς Ἱερᾶς Συνόδου
Ὁ Ἀρχιγραμματεύς

† Ὁ Ὠρεῶν Φιλόθεος