ΑΡΧΕΙΟ ΕΓΚΥΚΛΙΩΝ


Εγκύκλιοι της Ιεράς Συνόδου

Προηγούμενη σελίδα | Εκτύπωση


«Ἀναβάθμισις Ὑποδομῶν καί Ὑπηρεσιῶν Προσκυνηματικῶν Περιηγήσεων καί Θρησκευτικοῦ Τουρισμοῦ τῇ συμμετοχῇ ΕΣΠΑ εἰς τήν χρηματοδότησιν αὐτῶν»
(16/1/2020).

(Για να διαβάσετε το κείμενο σε μορφή PDF, επιλέξτε εδώ)


Πρωτ. 225
Ἀριθ. Διεκπ. 125
Ἀθήνησι τῇ 16ῃ Ἰανουαρίου 2020

Πρός
τήν Ἱεράν Ἀρχιεπισκοπήν Ἀθηνῶν καί
τάς Ἱεράς Μητροπόλεις τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος


Τό Συνοδικόν Γραφεῖον Προσκυνηματικῶν Περιηγήσεων τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, μεταξύ τῶν ἄλλων στοχευμένων δράσεων αὐτοῦ, ἔχει ἀναλάβει καί τόν συντονισμόν τῶν ἐνεργειῶν ἀλλά καί τήν ὑλοποίησιν ἔργων διακρατικοῦ καί ὄχι μόνον χαρακτῆρος, τά ὁποῖα ἀφοροῦν εἰς τήν ἀνάπτυξιν νέων Δράσεων σχετικῶν πρός τήν ἀναβάθμισιν τῶν Ὑποδομῶν ἀλλά καί τῶν Ὑπηρεσιῶν τοῦ Προσκυνηματικοῦ Τουρισμοῦ, ἐν συνεργασίᾳ καί μετά τοῦ ἁρμοδίου Ὑπουργείου Τουρισμοῦ ἀλλά καί μέ Κρατικούς καί μή Φορεῖς τοῦ Τουρισμοῦ καί τοῦ Πολιτισμοῦ, ἐντός καί ἐκτός Ἑλλάδος.

Εἰς τό πλαίσιον αὐτῆς τῆς νέας πρωτοβουλίας τοῦ ὡς ἄνω Συνοδικοῦ Γραφείου, παρακαλοῦμεν ὅπως ἐκδηλώσητε ἐμπράκτως τό ἐνδιαφέρον ὑμῶν, ἐπί τοῦ συγκεκριμένου θέματος τῆς προβολῆς καί ἀναδείξεως τῶν Ἱερῶν Μονῶν, Ἱερῶν Ναῶν, Ἱερῶν Προσκυνημάτων καί Ἱερῶν Χώρων τῆς καθ’ ὑμᾶς Θεοσώστου Ἐπαρχίας, προκειμένου νά δοθῇ ἡ εὐκαιρία νά συμμετάσχητε οὐσιαστικῶς καί ἐνεργῶς εἰς Δράσεις, αἱ ὁποῖαι ἀφοροῦν εἰς τήν περαιτέρω ἀνάπτυξιν, πορείαν, προώθησιν καί προβολήν τῶν Προσκυνηματικῶν Περιηγήσεων, μετά τῆς χρηματοδοτήσεως αὐτῶν ὑπό τοῦ ΕΣΠΑ.

Ἐπί τῷ τέλει τῆς συμμετοχῆς τοῦ ἐν λόγῳ Συνοδικοῦ Γραφείου εἰς τήν ἑπομένην Τεχνικήν Συνάντησιν μετά τῆς Ἐπιτελικῆς Δομῆς ΕΣΠΑ τοῦ Ὑπουργείου Τουρισμοῦ, ἐπί τῷ ὡς εἴρηται σκοπῷ, προγραμματιζομένης περί τά μέσα Φεβρουαρίου 2020, παρακαλοῦμεν ὅπως ὑποβάλητε, τό ἀργότερον ἕως καί τῆς 7ης Φεβρουαρίου 2020, «ὡρίμους ποιοτικῶς» καί ἀρτίας τεχνικῶς προτάσεις καί περιγράμματα τῆς καθ’ ὑμᾶς Ἐπαρχίας, εἰς τήν Γραμματείαν τοῦ Συνοδικοῦ Γραφείου Προσκυνηματικῶν Περιηγήσεων.

Τό σύνολον τῶν ὑμετέρων ὡρίμων προτάσεων θά συζητηθοῦν μεταξύ τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος καί τοῦ Ὑπουργείου Τουρισμοῦ, πρός τελικήν ἐπιλογήν ἐξ αὐτῶν καί τήν, μετά ταῦτα, οἰκονομικήν χρηματοδότησιν ὑπό τοῦ ΕΣΠΑ, πρός ὑλοποίησιν αὐτῶν. Διά πλείονας πληροφορίας δέον ὅπως ἀπευθυνθῆτε εἰς τά τηλ. καί 210.72.72.282, 6983.351.604 καί 6976204429.

Ἐντολῇ καί Ἐξουσιοδοτήσει τῆς Ἱερᾶς Συνόδου
Ὁ Ἀρχιγραμματεύς


† Ὁ Ὠρεῶν Φιλόθεος