ΑΡΧΕΙΟ ΕΓΚΥΚΛΙΩΝ


Εγκύκλιοι της Ιεράς Συνόδου

Προηγούμενη σελίδα | Εκτύπωση


«Περί διοργανώσεως τοῦ ΙΗ´ Πανελληνίου Λειτουργικοῦ Συμποσίου Στελεχῶν Ἱερῶν Μητροπόλεων»
(7/1/2020).

(Για να διαβάσετε το κείμενο σε μορφή PDF, επιλέξτε εδώ)


Πρωτ. 31
Διεκπ. 4
Αθήνα 7ῃ Ἰανουαρίου 2020


Ἡ Διαρκής Ἱερά Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, ἐν τῇ Συνεδρίᾳ Αὐτῆς τῆς 30ῆς μηνός Σεπτεμβρίου ἐ.ἔ., ἀπεφάσισε τήν διοργάνωσιν τοῦ ΙΗ´ Πανελληνίου Λειτουργικοῦ Συμποσίου Στελεχῶν Ἱερῶν Μητροπόλεων μέ γενικόν θέμα προβληματισμοῦ : «Τό ἦθος καί ὁ χαρακτήρας τῆς λατρείας τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας».

Ἡ διοργάνωσις τοῦ Λειτουργικοῦ Συμποσίου ἀνετέθη εἰς τήν Εἰδικήν Συνοδικήν Ἐπιτροπήν Λειτουργικῆς Ἀναγεννήσεως καί ὡς χρόνος διεξαγωγῆς αὐτοῦ ὡρίσθη τό χρονικόν διάστημα ἀπό 21ης ἕως 23ης Σεπτεμβρίου 2020, ὡς τόπος δέ αἱ ἐγκαταστάσεις τοῦ Συνεδριακοῦ Κέντρου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Περιστερίου.

Πρός τοῦτο καλεῖσθε ὅπως συμμετάσχητε εἰς τό ἐν λόγῳ Λειτουργικόν Συμπόσιον δι᾿ ἑνός ἐκπροσώπου ἐξ ἑκάστης Ἱερᾶς Μητροπόλεως, ὁρισθησομένου ὑπό τοῦ οἰκείου Ἀρχιερέως, ἐκ τῶν ἐχόντων ἰδιαίτερον περί τήν Θείαν Λατρείαν ἐνδιαφέρον Κληρικῶν. Διό καί παρακαλοῦμεν ὅπως γνωρίσητε ἡμῖν τό ὄνομα τοῦ Στελέχους τῆς καθ᾿ ὑμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως, τό ὁποῖον πρόκειται νά λάβῃ μέρος εἰς τό ἐν λόγῳ Συμπόσιον, διά τήν ἔγκαιρον ρύθμισιν τῶν λεπτομερειῶν τοῦ προγράμματος. Τάς ὑμετέρας ἀπαντήσεις παρακαλεῖσθε ὅπως ἀποστείλητε τῇ Ἀρχιγραμματείᾳ τῆς Ἱερᾶς Συνόδου, τό ἀργότερον ἕως τήν 30ήν Ἰουνίου 2020.

Σημειωτέον ὅτι ἑκάστη τῶν Ἱερῶν Μητροπόλεων θέλει ἐπιβαρυνθῆ διά τῶν ἐξόδων μετακινήσεως τοῦ ἐκπροσώπου αὐτῆς, ἡ δέ Ἱερά Σύνοδος θά καλύψῃ τά τῆς διανυκτερεύσεως καί σιτίσεως αὐτοῦ, τῇ συνδρομῇ καί χορηγίᾳ καί τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Περιστερίου. Εἰδικῶς διά τό θέμα τῆς διανυκτερεύσεως ἀλλά καί διά πλείονας πληροφορίας, παρακαλοῦμεν ὅπως ἐπικοινωνήσητε μετά τοῦ Γραμματέως τῆς ὡς ἄνω Εἰδικῆς Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς Πανοσιολογιωτάτου Ἀρχιμανδρίτου κ. Σάββα Ζέρβα (τηλ. 210 7272245).

Ἐντολῇ τῆς Ἱερᾶς Συνόδου
Ὁ Ἀρχιγραμματεύς


† Ὁ Ὠρεῶν Φιλόθεος