ΑΡΧΕΙΟ ΕΓΚΥΚΛΙΩΝ


Εγκύκλιοι της Ιεράς Συνόδου

Προηγούμενη σελίδα | Εκτύπωση


«Περί ἀποστολῆς στοιχείων τῶν Ἱερῶν Μητροπόλεων πρός καταρτισμόν τῶν Διπτύχων τοῦ ἔτους 2019»
(23/5/2018).

(Για να διαβάσετε το κείμενο σε μορφή PDF, επιλέξτε εδώ)


Πρωτ. 2445
Διεκπ .1145
Αθήνα 23ῃ Μαΐου 2018

ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Πρός
τήν Ἱεράν Ἀρχιεπισκοπήν Ἀθηνῶν καί
τάς Ἱεράς Μητροπόλεις τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος


Διά τοῦ παρόντος, γνωρίζομεν ὑμῖν τά ὡς κάτωθι διά τήν ὑποβολήν τῶν σχετικῶν στοιχείων, ἐπί τῇ βάσει τῶν ὁποίων θά καταρτισθῶσι τά Δίπτυχα τοῦ ἔτους 2019:

1. Ἐπειδή ὁ ἐκδιδόμενος κατ᾿ ἔτος τόμος εἶναι συνήθως ὀγκώδης καί ὡς ἐκ τούτου δύσχρηστος καί ὑψηλοῦ κόστους, ἀπαιτεῖται :

α) Ἡ κατά τό δυνατόν μείωσις τοῦ βιογραφικοῦ τῶν Σεβασμιωτάτων Μητροπολιτῶν, οὕτως ὥστε νά μή ὑπερβαίνῃ τόν παραπλεύρως τῆς φωτογραφίας αὐτῶν ἐλεύθερον χῶρον, εἰς τό ὁποῖον ὡς ἀπαραίτητα στοιχεῖα θά ἀναφέρωνται τό ἔτος καί ὁ τόπος γεννήσεως, οἱ τίτλοι σπουδῶν, ἡ οἱαδήποτε ἐκκλησιαστική διακονία καί ἡ ἡμερομηνία τῆς εἰς Ἐπίσκοπον χειροτονίας.

β) Ἡ ἄνευ λεπτομερειῶν ἀναφορά τῶν διαφόρων ἐπί μέρους στοιχείων τῶν ἀφορώντων εἰς τήν διακονίαν καί τήν ἐν γένει δραστηριότητα τῶν Ἱερῶν Μητροπόλεων. Ὡς ἐκ τούτου, δέον νά μήν ἀναγράφωνται οἱ Συνταξιοῦχοι Ἐφημέριοι, τά δέ ἀριθμητικά στοιχεῖα νά εἶναι ἀπολύτως ἀκριβῆ.

2. Ἡ ἀποστελλομένη διά τά Δίπτυχα φωτογραφία νά εἰκονίζῃ τόν Σεβασμιώτατον Μητροπολίτην φέροντα μόνον ἐπανωκαλύμμαυχον καί ἐγκόλπιον.

3. Αἱ ἐνδεχόμεναι μεταβολαί καί διορθώσεις εἰς τήν ἐνοριακήν καί μοναστηριακήν διάρθρωσιν δέον ὅπως σημειωθῶσιν εἰς φωτοστατικόν ἀντίγραφον τῶν ὑπαρχουσῶν σελίδων τῶν Διπτύχων τοῦ ἔτους 2018. Στοιχεῖα ἀποστελλόμενα ἄλλως πως (εἰς ἠλεκτρονικήν μορφήν ἤ μέσῳ διαδικτύου ἤ φωτοτυπίαι ἐκ τοῦ ἀρχείου ἑκάστης Μητροπόλεως ἤ ἐκτυπώσεις ἐκ τοῦ ἠλεκτρονικοῦ ἀρχείου αὐτῶν κ.λπ.) καθιστοῦν δυσχερεστάτην καί χρονοβόρον τήν χρησιμοποίησίν των, διά τεχνικούς λόγους.

4. α) Ἡ ἀναγραφομένη τοπική Ἁγιολογία δέον ὅπως εἶναι πλήρης, ἀναφέρηται δέ σαφῶς εἰς τά ὀνόματα τῶν Ἁγίων, τόν αἰῶνα ἤ τά ἔτη, κατά τά ὁποῖα ἔζησαν, καθώς καί εἰς τήν ἡμέραν τῆς μνήμης αὐτῶν, ἄνευ ἑτέρων ἁγιολογικῶν λεπτομερειῶν.
β) Αἱ τοπικαί ἑορταί καί ἡ τοπική ἁγιολογία δέον ὅπως ἑνωθῶσιν, ὅπου εἶναι δυνατόν, πρός ἀποφυγήν ἐπαναλήψεων.

5. Εἰδικῶς εἰς ὅ,τι ἀφορᾷ εἰς τήν κατηγορίαν τῶν Ἐφημερίων, δέον ὅπως αὕτη ἀναγραφῇ συμφώνως πρός τήν νέαν κατάταξιν τῶν Κληρικῶν, δηλαδή Π.Ε. ἤ Τ.Ε. ἤ Δ.Ε. ἤ Υ.Ε., ὡσαύτως νά μήν ἀναγραφοῦν ὁ ἀριθμός καί τά ὀνόματα τυχόν ἀμίσθων Κληρικῶν.

6. Παρακαλοῦμεν ἰδιαιτέρως, ὅπως ἡ ἐπίσημος ἀποστολή τῶν στοιχείων ἑκάστης Ἱερᾶς Μητροπόλεως πραγματοποιεῖται, εἰ δυνατόν, δι᾿ ἐγγράφου ὑπογεγραμμένου ὑπό τοῦ οἰκείου Ἱεράρχου καί ἀπευθυνομένου πρός τήν Ἱεράν Σύνοδον τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος.

Διά τήν ἔγκαιρον καί ἐπιμελημένην ἔκδοσιν τῶν Διπτύχων ἀπαιτεῖται ὡσαύτως ἡ ἔγκαιρος ἀποστολή τῶν σχετικῶν πληροφοριακῶν στοιχείων ὑπό τῶν Ἱερῶν Μητροπόλεων πρός τήν Ἱεράν Σύνοδον, ἤτοι τό ἀργότερον ἕως τέλους μηνός Ἰουλίου ἐ.ἔ. Ἐν περιπτώσει ἐκπροθέσμου ἀποστολῆς τῶν στοιχείων καί πρός ἀποφυγήν καταχωρίσεως λανθασμένων στοιχείων, λόγῳ τῆς μή ἐγκαίρου ἀποστολῆς αὐτῶν, θά δημοσιεύωνται τά στοιχεῖα τοῦ προηγουμένου ἔτους.

Ἐντολῇ τῆς Ἱερᾶς Συνόδου
Ὁ Ἀρχιγραμματεύς


† Ὁ Μεθώνης Κλήμης