ΑΡΧΕΙΟ ΕΓΚΥΚΛΙΩΝ


Εγκύκλιοι της Ιεράς Συνόδου

Προηγούμενη σελίδα | Εκτύπωση


«Κοινοποίησις "Συμπληρωματικοῦ Προκαταρκτικοῦ Πίνακος" Κληρικῶν προταθέντων δι` ἐγγραφήν εἰς τόν Κατάλογον τῶν πρός Ἀρχιερατείαν Ἐκλογίμων»
(14/3/2018).

(Για να διαβάσετε το κείμενο σε μορφή PDF, επιλέξτε εδώ)


Πρωτ. 632
Διεκπ. 542.
Αθήνα 14ῃ Μαρτίου 2018

Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ 2 9 9 2

Πρός
τούς Σεβασμιωτάτους Μητροπολίτας
τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος


Ἐν συνεχείᾳ τῆς ὑπ’ ἀριθ. 2990 Συνοδικῆς Ἐγκυκλίου (ἀριθ. 114/118/16.1.2018), δι’ ἧς ἐκοινοποιήθη ὑμῖν ὁ προκαταρκτικός πίναξ κληρικῶν προταθέντων δι’ ἐγγραφήν εἰς τόν κατάλογον τῶν πρός Ἀρχιερατείαν ἐκλογίμων, Συνοδικῇ Ἀποφάσει, ληφθείσῃ ἐν τῇ Συνεδρίᾳ τῆς 13ης μηνός Μαρτίου ἐ.ἔ., διαπέμπομεν ὑμῖν, πρός ἐνημέρωσιν ὑμῶν, «Συμπληρωματικόν προκαταρκτικόν πίνακα κληρικῶν», μετά συντόμου βιογραφικοῦ σημειώματος ἑκάστου, προταθέντων διά τήν ἐγγραφήν των εἰς τόν κατάλογον τῶν πρός Ἀρχιερατείαν ἐκλογίμων καί κεκτημένων τά ὑπό τοῦ νόμου ὁριζόμενα τυπικά καί οὐσιαστικά προσόντα, καταρτισθέντα δέ μετά τήν δημοσίευσιν τοῦ προκαταρκτικοῦ πίνακος καί ἐντός τῆς ὑπό τῆς παραγράφου 3 τοῦ ἄρθρου 19 τοῦ Νόμου 590/1977 «Περί Καταστατικοῦ Χάρτου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος» τασσομένης προθεσμίας.

Ὑπομιμνήσκομεν ὑμῖν ὅτι, συμφώνως τῷ ἄρθρῳ 20 παρ. 1 τοῦ ν. 590/1977, ἐντός δύο (2) μηνῶν ἀπό τῆς δημοσιεύσεως τοῦ Πίνακος εἰς τόν ἡμερήσιον τύπον τῶν Ἀθηνῶν, δύναται παρ' οἱουδήποτε κληρικοῦ ἤ λαϊκοῦ τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος νά ἀσκηθῇ ἔνστασις κατά τῆς ἐγγραφῆς ὑποψηφίου τινός ἐκ τῶν κατωτέρω, ἐπί τῷ λόγῳ ὅτι οὗτος στερεῖται τῶν πρός Ἀρχιερατείαν οὐσιαστικῶν ἤ τυπικῶν προσόντων, ἡ δημοσίευσις δέ αὕτη γενήσεται διά τῶν ἐφημερίδων «ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ» καί «ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ».

Ἐφ' ὅσον ἤθελεν ὑποβληθῆ ἔνστασις διά τινα τῶν προταθέντων, ὁ οἰκεῖος Μητροπολίτης ὀφείλει ὅπως, ἐντός μηνός ἀπό τῆς εἰς αὐτόν περιελεύσεως αὐτῆς, διαβιβάσῃ ταύτην, μετ' ἐμπεριστατωμένης εἰσηγήσεως αὐτοῦ, εἰς τήν Ἀρχιγραμματείαν τῆς Ἱερᾶς Συνόδου διά τά περαιτέρω.

Ἡ παροῦσα Ἐγκύκλιος κέκτηται ἐνημερωτικόν χαρακτῆρα περί τῆς ἐν ἐξελίξει διαδικασίας συμπληρώσεως τοῦ ἰσχύοντος καταλόγου τῶν πρός Ἀρχιερατείαν ἐκλογίμων.

† Ὁ Ἀθηνῶν Ι Ε Ρ Ω Ν Υ Μ Ο Σ, Πρόεδρος
† Ὁ Σύρου, Τήνου, Ἄνδρου, Κέας καί Μήλου Δωρόθεος
† Ὁ Χαλκίδος Χρυσόστομος
† Ὁ Νέας Σμύρνης Συμεών
† Ὁ Κερκύρας, Παξῶν καί Διαποντίων Νήσων Νεκτάριος
† Ὁ Γλυφάδας, Ἑλληνικοῦ, Βούλας, Βουλιαγμένης καί Βάρης Παῦλος
† Ὁ Θήρας, Ἀμοργοῦ καί Νήσων Ἐπιφάνιος
† Ὁ Δράμας Παῦλος
† Ὁ Σισανίου καί Σιατίστης Παῦλος
† Ὁ Πολυανῆς καί Κιλκισίου Ἐμμανουήλ
† Ὁ Λαγκαδᾶ, Λητῆς καί Ρεντίνης Ἰωάννης
† Ὁ Χίου, Ψαρῶν καί Οἰνουσσῶν Μᾶρκος
† Ὁ Νικοπόλεως καί Πρεβέζης Χρυσόστομος

Ὁ Ἀρχιγραμματεύς
† Ὁ Μεθώνης Κλήμης