ΑΡΧΕΙΟ ΕΓΚΥΚΛΙΩΝ


Εγκύκλιοι της Ιεράς Συνόδου

Προηγούμενη σελίδα | Εκτύπωση


«Περί διατυπουμένων ἀπόψεων ἐπί ζητημάτων ἀφορώντων εἰς τήν ἀναβάθμισιν τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἐκπαιδεύσεως»
(13/2/2018).

(Για να διαβάσετε το κείμενο σε μορφή PDF, επιλέξτε εδώ)


Πρωτ. 609
Ἀριθμ. Διεκπ. 344
Ἀθήνῃσι 13ῃ Φεβρουαρίου 2018


Πρός
τήν Ἱεράν Ἀρχιεπισκοπήν Ἀθηνῶν καί
τάς Ἱεράς Μητροπόλεις τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος
Εἰς τάς Ἕδρας τωνἘκ Συνοδικῆς Ἀποφάσεως, ληφθείσης ἐν τῇ Συνεδρίᾳ τῆς Διαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου, τῆς 9ης μηνός Φεβρουαρίου ἐ.ἔ., καί ἐξ ἀφορμῆς ἀπόψεων, ἐπισήμως διατυπουμένων, ὡς πρός τό ζήτημα τῆς ἀναβαθμίσεως τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἐκπαιδεύσεως, αἱ ὁποῖαι διαφέρουν ἐξ ἐκείνων τάς ὁποίας διατυπώνει ἡ Ἱερά Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, γνωρίζομεν ὑμῖν, ὅτι ἡ Ἱερά Σύνοδος, ἐν τῇ ῥηθείσῃ Συνεδρίᾳ Αὐτῆς, ἀπεφάσισεν ὅπως ἀπευθυνθῇ πρός ὑμᾶς, παρακαλοῦσα διά τήν διατήρησιν ἑνιαίας θέσεως ὡς πρός τήν διαχείρισιν ζητημάτων ὡς τό ἀνωτέρω, ἐφ' ὅσον, μάλιστα, αἱ διατυπούμεναι ὑπό τῆς Ἱερᾶς Συνόδου θέσεις καί προτάσεις ἔχουν ληφθῆ ὑπό τῆς σεπτῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος.


Ἐντολῇ τῆς Ἱερᾶς Συνόδου
Ὁ Ἀρχιγραμματεύς

† Ὁ Μεθώνης Κλήμης