ΑΡΧΕΙΟ ΕΓΚΥΚΛΙΩΝ


Εγκύκλιοι της Ιεράς Συνόδου

Προηγούμενη σελίδα | Εκτύπωση


Περί νοσοκομειακοῦ καί συνταξιοδοτικοῦ ἰδιωτικοῦ ἀσφαλιστικοῦ προγράμματος διά τούς Κληρικούς τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν καί τῶν Ἱερῶν Μητροπόλεων τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος
(3/11/2017).

(Για να διαβάσετε το κείμενο σε μορφή PDF, επιλέξτε εδώ)


Πρωτ. 5055
Διεκπ. 2337
Αθήνα 3ῃ Νοεμβρίου 2017


ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ


Πρός
τήν Ἱεράν Ἀρχιεπισκοπήν Ἀθηνῶν καί
τάς Ἱεράς Μητροπόλεις τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος


Ἐκ Συνοδικῆς Ἀποφάσεως, ληφθείσης ἐν τῇ Συνεδρίᾳ τῆς Διαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, τῆς 1ης μηνός Νοεμβρίου ἐ.ἔ., καί κατόπιν τοῦ ὑπ' ἀριθ. 8952/2595/ 26.10.2017 ἐγγράφου τῆς Ε.Κ.Υ.Ο., δι' οὗ ὑποβάλεται ἡ ὑπ' ἀριθ. Θ΄/ΕΗΔΙ/10.10.2017 ἀπόφασις τῆς Διοικούσης Ἐπιτροπῆς τῆς Ε.Κ.Υ.Ο., ἀναφορικῶς ὡς πρός τήν ὑποβολήν Ὑπηρεσιακῆς Εἰσηγήσεως περί νοσοκομειακοῦ καί συνταξιοδοτικοῦ Προγράμματος διά Κληρικούς, γνωρίζομεν ὑμῖν, ὅτι ἡ Διαρκής Ἱερά Σύνοδος, ἐν τῇ ῥηθείσῃ Συνεδρίᾳ Αὐτῆς, ἀπεφάσισεν ὅπως ἐνημερώσῃ σχετικῶς δι’ Ἐγκυκλίου Σημειώματος Αὐτῆς τούς Σεβασμιωτάτους Μητροπολίτας καί οὗτοι ἐν συνεχείᾳ τούς τυχόν ἐνδιαφερομένους Κληρικούς των, ὅτι προσφάτως ὁ ἀσφαλιστικός σύμβουλος κ. Τάσος Λάππας κατέθεσε διά λογαριασμόν τῶν ἑταιρειῶν «ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ», «ΕUROLIFE», «GENERALI» καί «ΙΝΤΕRΑΜΕΡΙCΑΝ», προσφοράς διά:
α΄. Νοσοκομειακήν περίθαλψιν Κληρικῶν ἡλικίας 40, 50 καί 60 ἐτῶν, καί
β΄. Συνταξιοδοτικόν πρόγραμμα Κληρικῶν ἡλικίας 40 ἐτῶν.

Ἀποστέλλοντες συνημμένως τό εἰρημμένον ἰδιωτικόν ἀσφαλιστικόν πρόγραμμα, παρακαλοῦμεν διά τά καθ' ὑμᾶς.Ἐντολῇ τῆς Ἱερᾶς Συνόδου
Ὁ Ἀρχιγραμματεύς


† Ὁ Μεθώνης Κλήμης