ΑΡΧΕΙΟ ΕΓΚΥΚΛΙΩΝ


Εγκύκλιοι της Ιεράς Συνόδου

Προηγούμενη σελίδα | Εκτύπωση


«Γνωστοποίησις αἰτήματος Ἰατρικῆς Σχολῆς Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν»
(17/6/2014).

Αριθμ. Πρωτ. 2393
Διεκπ 1373
Αθήνα 17 Ἰουνίου 2014


Ἐκ Συνοδικῆς Ἀποφάσεως, ληφθείσης ἐν τῇ Συνεδρίᾳ τῆς Διαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς 11ης μηνός Ἰουνίου ἐ.ἔ., γνωρίζομεν ὑμῖν, ὅτι ἡ Ἱερά Σύνοδος, ἐν τῇ ῥηθείσῃ Συνεδρίᾳ Αὐτῆς, διεξελθοῦσα τό ὑπ’ ἀριθμ. πρωτ. 72/9.5.2014 ἔγγραφον τῆς Ἐλλογιμωτάτης κ. Γιώτας Τουλούμη, Ἐπιστημονικῆς Ὑπευθύνου τοῦ Ἐργαστηρίου Ὑγιεινῆς, Ἐπιδημιολογίας καί Ἰατρικῆς Στατιστικῆς τῆς Ἰατρικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν, δι’ οὗ ἐκζητεῖται ἡ συνεισφορά τῆς Ἐκκλησίας ἡμῶν διά τήν κοινοποίησιν καί προώθησιν: α) Τῆς Ἐθνικῆς Μελέτης Νοσηρότητος καί Παραγόντων Κινδύνου (Ε.ΜΕ.ΝΟ.) καί β) τῆς πρώτης Ἐθνικῆς Ἐπιδημιολογικῆς Μελέτης τῶν λοιμωδῶν νοσημάτων ἡπατίτιδος Β (HBV), ἡπατίτιδος C (HCV) καί τῆς HIV λοιμώξεως, ὑπό τόν τίτλον Hprolipsis, ἀπεφάσισεν ὅπως διαβιβάσῃ ὑμῖν τό ὡς εἴρηται ἔγγραφον καί παρακαλέσῃ διά τήν προβολήν καί ὑποβοήθησιν τῶν σκοπῶν τῆς ὡς εἴρηται Σχολῆς.

Ἐντολῇ τῆς Ἱερᾶς Συνόδου

Ὁ Ἀρχιγραμματεύς† Ὁ Διαυλείας Γαβριήλ