ΑΡΧΕΙΟ ΕΓΚΥΚΛΙΩΝ


Εγκύκλιοι της Ιεράς Συνόδου

Προηγούμενη σελίδα | Εκτύπωση


"Περί συμμετοχῆς τῆς Ἐκκλησίας ἡμῶν εἰς τέσσαρας (4) Διεθνεῖς Τουριστικάς Ἐκθέσεις" (12/02/2013)
(12/2/2013).

Ἀριθμ. Πρωτ. 544
Ἀριθμ. Διεκπ. 308

Ἀθήνῃσι 12ῃ Φεβρουαρίου 2013


ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑΠρός
Τήν Ἱεράν Ἀρχιεπισκοπήν Ἀθηνῶν καί
Τάς Ἱεράς Μητροπόλεις τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος

Θέμα: «Περί συμμετοχῆς τῆς Ἐκκλησίας ἡμῶν εἰς τέσσαρας (4) Διεθνεῖς Τουριστικάς Ἐκθέσεις, ἐπί τῷ τέλει τῆς προβολῆς τῶν Ἱερῶν Προσκυνημάτων, Ἱερῶν Μονῶν καί Θρησκευτικῶν Τόπων, διαδρομῶν καί Ἱερῶν Μνημείων τῆς Ἑλλάδος.»

Ἐκ Συνοδικῆς Ἀποφάσεως, ληφθείσης ἐν τῇ Συνεδρίᾳ τῆς Διαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς 7ης μηνός Φεβρουαρίου ἐ.ἔ., καί κατόπιν προτάσεως τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Δωδώνης κ. Χρυσοστόμου, Προέδρου τοῦ Συνοδικοῦ Γραφείου Προσκυνηματικῶν Περιηγήσεων, περί συμμετοχῆς τῆς Ἐκκλησίας ἡμῶν εἰς τέσσαρας (4) Διεθνεῖς Τουριστικάς Ἐκθέσεις, ἐπί τῷ τέλει τῆς προβολῆς τῶν Ἱερῶν Προσκυνημάτων, Ἱερῶν Μονῶν καί Θρησκευτικῶν Τόπων, διαδρομῶν καί Ἱερῶν Μνημείων τῆς Ἑλλάδος, ἤτοι:

1) Εἰς Μόσχαν (19-24 Μαρτίου 2013), 2) Εἰς Πεκῖνον (20-24 Ἰουνίου 2013), 3) Εἰς Λονδῖνον (2-9 Νοεμβρίου 2013) καί 4) Εἰς Νέαν Ὑόρκην (Ἰανουάριος 2014), γνωρίζομεν ὑμῖν, ὅτι ἡ Ἱερά Σύνοδος, ἐν τῇ ῥηθείσῃ Συνεδρίᾳ Αὐτῆς, ἀπεφάσισεν ὅπως ἐγκρίνῃ ὁμοφώνως τήν ὡς ἄνω πρότασιν.

Ὅθεν, διά τοῦ παρόντος παρακαλοῦμεν ὑμᾶς ὅπως ἀποστείλητε ἔντυπον καί ὀπτικοακουστικόν ξενόγλωσσον ὑλικόν προκειμένου ἵνα διατεθῇ εἰς τούς Τουριστικούς ἐπαγγελματίας.

Τό ὑλικόν τοῦτο δέον ὅπως ἀποσταλῇ συσκευασμένον μετά τῶν σχετικῶν σφραγίδων ἑκάστης Ἱερᾶς Μητροπόλεως ἕν (1) κυτίον δι’ ἑκάστην Ἱεράν Μητρόπολιν καί ἐκάστην Ἔκθεσιν.
Ρωσόφωνον ὑλικόν μόνον διά τήν Διεθνῆ Ἔκθεσιν εἰς Μόσχαν.

Τό ὑλικόν διά τήν Μόσχαν ὀφείλει νά ἔχῃ παραληφθῆ εἰς τό Συνοδικόν Γραφεῖον τό ἀργότερον μέχρι τήν 21ην Φεβρουαρίου ἐ.ἔ.
Τό ὑλικόν διά τό Πεκῖνον ὀφείλει νά ἔχῃ παραληφθῆ εἰς τό Συνοδικόν Γραφεῖον τό ἀργότερον μέχρι τήν 21ην Μαρτίου ἐ.ἔ.
Τό ὑλικόν διά τό Λονδῖνον ὀφείλει νά ἔχῃ παραληφθῇ εἰς τό Συνοδικόν Γραφεῖον τό ἀργότερον μέχρι τήν 21ην Σεπτεμβρίου ἐ.ἔ.
Τό ὑλικόν διά τήν Νέαν Ὑόρκην ὀφείλει νά ἔχῃ παραληφθῆ εἰς τό Συνοδικόν Γραφεῖον τό ἀργότερον μέχρι τήν 21ην Ὀκτωβρίου ἐ.ἔ.

Διά πλείονας πληροφορίας, δέον ὅπως ἀπευθύνησθε εἰς τόν Γραμματέα τοῦ Συνοδικοῦ Γραφείου Προσκυνηματικῶν Περιηγήσεων, Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Σπυρίδωνα Κατραμάδον, τηλ. 210-72.72.282, 210-72.72.283, κινητόν 6976204429.

Ἐντολῇ τῆς Ἱερᾶς Συνόδου

Ὁ Ἀρχιγραμματεύς

† Ὁ Διαυλείας Γαβριήλ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΙΣ:
Συνοδικόν Γραφεῖον
Προσκυνηματικῶν Περιηγήσεων
Παρ' ἡμῖν