ΑΡΧΕΙΟ ΕΓΚΥΚΛΙΩΝ


Εγκύκλιοι της Ιεράς Συνόδου

Προηγούμενη σελίδα | Εκτύπωση


«Περί τοῦ διακόσμου καί τῆς χρήσεως ἐγχρώμων φωτοτυπιῶν (μεταξοτυπιῶν) διά τήν ἁγιογράφησιν τῶν Ἱερῶν Ναῶν»
(14/11/2012).

Πρωτ. 5097
Αριθμ. Διεκπ. 2260 Αθήνα, 14ῃ Νοεμβρίου 2012


Πρός
Τήν Ἱεράν Ἀρχιεπισκοπήν Ἀθηνῶν καί
Τάς Ἱεράς Μητροπόλεις τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος


Ἐκ Συνοδικῆς Ἀποφάσεως, ληφθείσης ἐν τῇ Συνεδρίᾳ τῆς Διαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς 6ης μηνός Νοεμβρίου ἐ.ἔ., καί κατόπιν προτάσεως τῆς Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς Ἐκκλησιαστικῆς Τέχνης καί Μουσικῆς, γνωρίζομεν ὑμῖν, ὅτι ἡ Ἱερά Σύνοδος, ἐν τῇ ῥηθείσῃ Συνεδρίᾳ Αὐτῆς, λαβοῦσα ἐπίσης ὑπ’ ὄψιν τόσον τήν ἐπικρατοῦσαν δυσμενεστάτην οἰκονομικήν κατάστασιν, ὅσον καί τήν ἀνάγκην διατηρήσεως τῆς εὐπρεπείας καί τῆς παραδόσεως σχετικῶς πρός τόν διάκοσμον τῶν Ἱερῶν Ναῶν, ἤχθη εἰς τήν Ἀπόφασιν, ὅπως συστήσῃ εἰς ὑμᾶς : α) τήν ἀποφυγήν χρήσεως ἐκκλησιαστικῶν εἰδῶν εὐτελοῦς ἀξίας διά τόν διάκοσμον τῶν Ἱερῶν Ναῶν καί β) τήν ἀπαγόρευσιν χρήσεως ἐγχρώμων φωτοτυπιῶν (μεταξοτυπιῶν) διά τήν ἁγιογράφησιν τῶν Ἱερῶν Ναῶν, λόγῳ τῆς δημιουργίας κακίστου αἰσθητικοῦ ἀποτελέσματος καί τοῦ κινδύνου ἐμπλοκῆς εἰς δικαστικάς διενέξεις, λόγῳ κλοπῆς πνευματικῆς ἰδιοκτησίας ἄλλων ἁγιογράφων.

Ἐντολῇ τῆς Ἱερᾶς Συνόδου

Ὁ Ἀρχιγραμματεύς† Ὁ Διαυλείας Γαβριήλ