ΔΙΑΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΓΥΝΑΙΚΩΝ:
ΔΙΚΤΥΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΙΕΡΩΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΝ


ΤΟΥ ΑΡΧΙΜ. ΠΛΑΤΩΝΟΣ ΚΡΙΚΡΗ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΣ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΟΔΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝΣεβασμιώτατε,
Σεβαστοί Πατέρες
Ἀγαπητές Κυρίες


Προσφάτως μιλώντας ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος, τόνισε ὅτι ἡ Ἐκκλησία τῆς Ελλάδος , δίδει καθημερινά τήν μαρτυρία μιᾶς δυναμικῆς, ζωντανῆς, ἀποτελεσματικῆς καί παραγωγικῆς Ἐκκλησίας. Κι’αὐτό, γιατί πιστεύει ἀκράδαντα ὄτι ἡ παρέμβασή της σέ κοινωνικά ζητήματα εἶναι ἐπιβεβλημένη, ἀφοῦ δέν ὑπάρχει πτυχή τῆς ζωῆς τοῦ ἀνθρώπου, πού πρέπει νά ὑπεκφεύγει τοῦ ἐνδιαφέροντος τῆς Ἐκκλησίας. Ἡ Ἐκκλησία ἄλλωστε, διαθέτει ἕνα εὐρύτατο δίκτυο κοινωφελῶν ἰδρυμάτων καί ἐπί μέρους προγραμμάτων κοινωνικῆς πρόνοιας καί προστασίας γιά εὐπαθεῖς ὁμάδες πού ξεπερνᾶ σέ προσφορά καί τήν Πολιτεία.

Εἷναι ἀλήθεια ὅτι ἡ ἑλληνική κοινωνία παρουσιάζει σήμερα νέα προβλήματα καί νέες προκλήσεις, νέα δεδομένα συμπεριφορᾶς, νέες κοινωνικές ἀξίες καί μιά κρίση προσαρμογῆς σέ συνθῆκες παγκοσμιοποίησης. Ἡ προσπάθειά μας νά ζήσουμε σ’ ἕνα πολυπολιτισμικό περιβάλλον, ὁ ἀγῶνας νά ἐπιβιώσουμε καί νά προωθήσουμε τίς διαπροσωπικές ἐπικοινωνίες καί σχέσεις μας ἀλλά κυρίως ὁ καθημερινός βομβαρδισμός καί οἱ ἐκρήξεις πού δέχεται ὁ θεσμός τῆς οἰκογένειας ἀπό πολλές κατευθύνσεις πού συνταράσσουν τά θεμέλια της, μᾶς κάνουν νά ἀνησυχοῦμε καί ἔντονα νά προβληματιζόμεθα.

Μπροστά στή λαίλαπα τῆς ἀδιαφορίας, τοῦ ὠχαδελφισμοῦ, τῆς κοινωνικῆς σήψης καί καταβρόχθησης τῶν ἰδανικῶν καί ἀξιῶν τῆς ἑλληνικῆς κοινωνίας, οἱ χριστιανές γυναῖκες καλοῦνται νά προτάξουν τήν θέληση τους, τήν ἀγωνιστικότητά καί τήν ἀνιδιοτέλειά τους γιά νά γίνουν μπροστάρησες καί νά καθοδηγήσουν τήν κοινωνία στό δρόμο τῆς ἐξυγίανσης,τῆς προόδου καί τῆς προκοπῆς.
.

Ἡ σύγχρονη γυναίκα ἔχει ἰδανικά καί ἀξίες.Ἀντλεῖ τήν δύναμή της ἀπό τήν πίστη της στόν Θεό ,ἀπό τήν ἱστορία πού τήν ἔχει καταξιώσει, ἀπό τήν ἐμπειρία της μέσα στόν καθημερινό ἀγώνα τῆς ζωῆς. Ἡ συμμετοχή της ἄλλωστε στό μορφωτικό ἀγαθό τῆς παιδείας, τῆς δίνει σαφέστερο περιεχόμενο καί καθιστά τήν παρουσία της πιό ζωντανή καί τήν προβολή της πιό αἰσθητή.


Τό Διαμητροπολιτικό Δίκτυο Γυναικῶν

Στήν Α΄ Συνδιάσκεψη Γυναικῶν–ἐκπροσώπων Ἱερῶν Μητροπόλεων, πού διοργάνωσε ἡ Ἱερά Σύνοδος προτάσει τῆς Ἐπιτροπῆς μας στό Ἱερό Προσκύνημα Ὁσίου Ἱωάννου τοῦ Ρώσου, στό Προκόπιο Εὐβοίας, στίς 22-24 Ὀκτωβρίου 2004 μέ θέμα: «Ὁ ρόλος καί ἡ ἐνδυνάμωση τῆς γυναίκας στή Μητρόπολη καί τήν ἐνορία» καί στήν ὁποία συμμετεῖχαν ἑκατό (100) καί πλέον γυναῖκες ἀπό τίς Μητροπόλεις τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, ὑπεγράφη ἡ ἱδρυτική πράξη γιά τήν δημιουργία ἑνός Διαμητροπολιτικοῦ Δικτύου Γυναικῶν τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, πού ἀποτελεῖ καρπό ἀναζήτησης ἑνός σύγχρονου μηχανισμοῦ γιά τόν συντονισμό καί τήν ἐνεργό συμμετοχή καί δράση χριστιανῶν γυναικῶν, σέ θέματα καί προβλήματα πού τίς ἀφοροῦν.

Τήν πρόταση τῆς Ἐπιτροπῆς μας, γιά τήν ἴδρυση καί λειτουργία τοῦ Διαμητροπολιτικοῦ Δικτύου ἐνέκρινε ἡ Διαρκής Ἱερά Σύνοδος, μέ ἀπόφασή της στίς 12 Ἰανουαρίου 2006, γι’αὐτό ἀφ’ἑνός μέν, μᾶς ἀνέθεσε τήν σύνταξη Κανονισμοῦ συστάσεως καί λειτουργίας γιά νά καθορισθοῦν οἱ σκοποί καί τά πλαίσια δράσεως τοῦ Δικτύου, ἀφ’ ἐτέρου δέ, ἀπέστειλλε ἐγκύκλιο σημείωμα πρός τούς Σεβ.Μητροπολίτας, γιά τόν ὀρισμό πέντε ( 5) κυριῶν ἀπό κάθε Ἱερά Μητρόπολη, οἱ ὁποῖες θά ἀσχολοῦνται μέ τά γυναικεία θέματα καί θά ἀπαρτίζουν τήν Ὑπηρεσία γυναικείων θεμάτων.

Πράγματι πολλές ἔως σήμερα Ἱερές Μητροπόλεις ἐνεγράφησαν ὡς μέλη τοῦ Διαμητροπολιτικοῦ Δικτύου, συστήνοντας πενταμελῆ Ὑπηρεσία Γυναικείων Θεμάτων καί μᾶς ἀπέστειλαν τά ὀνόματα τῶν κυριῶν πού θά τήν ἀποτελοῦν. Συγχρόνως ἡ Ἐπιτροπή μας κατόπιν πολλῶν συσκέψεων πρόέβη στή σύνταξη Κανονισμοῦ λειτουργίας τοῦ Διαμητροπολιτικοῦ δικτύου καί τῶν κατά τόπους Ὑπηρεσιῶν, διευκολύνοντας ἔτσι τά μέλη του στήν σύσταση καί στήν λειτουργία ἀλλά καί στήν ἀνάπτυξη τῶν δραστηριοτήτων τους.

Στό νέο αὐτό θεσμό τῆς Ἐκκλησίας μας, ἀφιερώσαμε τήν Β΄Συνδιάσκεψη Γυναικῶν, πού πραγματοποιήθηκε σέ δύο φάσεις στήν Θεσσαλονίκη ἀπό 3-5 Φεβρουαρίου 2006 καί στήν Τρίπολη ἀπό 16-17 Ἰουνίου 2006, μέ θέμα: «Διαμητροπολιτικό Δίκτυο Γυναικῶν:Θεσμός καί ἔκφραση χαρισματικῆς ζωῆς»

Οἱ ἐργασίες τῆς Β΄ Συνδιασκέψεως πραγματοποιήθηκαν μέ ἐπιτυχία χάρις στήν ἀβραμιαῖα φιλοξενία τῶν οἰκείων Ἀρχιερέων, στήν καλή ὀργάνωση ἀπό τά μέλη τῆς Ἐπιτροπῆς, στίς ἐμπεριστατωμένες εἰσηγήσεις καί τήν ἐνεργό συμμετοχή τῶν συμμετασχουσῶν γυναικῶν. Καί στίς δύο φάσεις ἡ ὑποδοχή τῶν τοπικῶν ἀρχόντων, τοῦ κλήρου καί τοῦ λαοῦ τῆς οἰκείας Μητροπόλεως ὑπῆρξε συγκινητική. Στό πρόγραμμα δέ τῆς Συνδιασκέψεως ἐντάξαμε τήν ἐπίσκεψή μας σέ γυναικεία μοναστήρια γιά νά τιμήσουμε τόν γυναικεῖο μοναχισμό, πού πολλά προσέφερε καί προσφέρει στήν Εκκλησία καί τήν κοινωνία μας.

Ἐκεῖ λοιπόν διευκρινίσθηκε ὀ ἀκριβής ρόλος καί ἡ ἀποστολή τοῦ Διαμητροπολιτικοῦ Δικτύου, ἀναπτύχθηκαν οἱ σκοποί καί οἱ ἐπιδιώξεις του, καθορίσθηκαν οἱ τομεῖς τῆς δράσεώς του, οἱ προσδοκώμενοι ρόλοι καί τά πλεονεκτήματα ἀπό τήν λειτουργία του. Ἐπίσης γευθήκαμε τίς ἐμπειρίες ἀπό τά πρῶτα βήματα τῶν Ὑπηρεσιῶν γυναικείων θεμάτων, πού μᾶς ἐξέθεσαν δύο κυρίες ἀπό μιά κεντρική καί μιά ἐπαρχιακή Μητρόπολη ἡ κ. Νιννέτα Ζώη ἀπό τήν Ἱ.Ἀρχιεπισκοπή Ἀθηνῶν καί ἠ κ. Κωσταντίνα Καραμπατάκη ἀπό τήν Ἱ Μητρόπολη Φλωρίνης.

Ἀπό τόν γόνιμο καί ἐποικοδομητικό διάλογο πού ἀναπτύχθηκε στίς ὁμάδες έργασίας τῆς Συνδιασκέψεως αὐτῆς, ἀλλά καί ἀπό τά πορίσματα πού προτάθηκαν βάσει καί τῶν κατατεθέντων γραπτῶν ἀξιολογήσεων τῶν συνέδρων,προέκυψαν τά ἐξῆς:

α)Στίς ἐπόμενες Συνδιασκέψεις Γυναικῶν, πρέπει νά ἀσχοληθοῦμε μέ θέματα ὅπως:Ἡ ἐνδοοικογενειακή βία τῶν γυναικῶν,Οἱ μετανάστριες γυναῖκες , Ὁ ρόλος τῆς πρεσβυτέρας στήν Ἐκκλησία καί τήν κοινωνία,Ἡ πολύτεκνη μητέρα,Ἡ ψυχική ὑγεία τῶν γυναικῶν, Τά εἰδικά προβλήματα τῶν γυναικῶν στήν ἐπαρχία κ.λ.π.

β)Κοινό αἴτημα τῶν Συνέδρων ἦταν νά ὑπάρχει συχνή ἐπικοινωνία καί συνεργασία μέ τά μέλη τῆς Εἰδικῆς Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς Γυναικείων Θεμάτων, γιά βοήθεια στά πρῶτα βήματα γιά τήν σύσταση καί τό ξεκίνημα λειτουργίας τῶν κατά τόπους Ὑπηρεσιῶν.

γ)Νά ὑπάρξουν τρόποι ἐπικοινωνίας μέ τό Διαμητροπολιτικό Δίκτυο, ἐνημερωτικό καί βοηθητικό ὑλικό γιά τήν δικτύωση τῶν ὑπηρεσιῶν καί τήν πραγματοποίηση τῶν στόχων τοῦ Δικτύου.

Στοχεύοντας λοιπόν στήν ὑλοποίηση ὄλων αὐτῶν, ἡ Ἐπιτροπή μας ἀπεφάσισε νά διοργανώσει τήν Σύναξη αὐτή τῶν μελῶν τοῦ Δικτύου τῶν Μητροπόλεων τοῦ λεκανοπεδίου τῆς Ἀττικῆς ξεκινώντας τήν συνεργασία καί τήν δικτύωση κεντρικά δηλ. ἀπό τό νομό Ἀττικῆς, γιά νά γνωρίση ἀπό κοντά τά πρόσωπα πού στελεχώνουν τίς κατά τόπους ὑπηρεσίες, νά ἀκούσουμε τούς προβληματισμούς καί τίς ἀγωνίες σας, νά καταγράψουμε τίς προτάσεις σας γιά τούς τρόπους ἐπικοινωνίας καί συνεργασίας μας, νά ἀνταλλάξουμε ἀπόψεις καί μεθόδους προγραμματισμοῦ γιά τήν καλύτερη καί ἀποτελεσματικότερη λειτουργία τοῦ Δικτύου καί τῶν Ὑπηρεσιῶν.

Οἰ Συνάξεις αὐτές τῶν ἐκπροσώπων τῶν μελῶν τοῦ Διαμητροπολιτικοῦ Δικτύου, μέ τήν ἔγκριση καί τήν εὐλογία τῆς Ἱερᾶς Συνόδου, θά συνεχισθοῦν τήν χρονιά αὐτή καί σέ ἄλλες μεγάλες πόλεις τῆς Ἑλλάδος, γιά νά προωθήσουμε τήν δικτύωση καί τήν συνεργασία μεταξύ τῶν Μητροπόλεων καί τοῦ κεντρικοῦ δικτύου.

Χαίρομαι δέ ὅλως ἰδιαιτέρως, διότι βλέπω ὅτι στή Σύναξη αὐτή, συμμετέχουν καί κυρίες πού παρακολουθοῦν τό ἔργο τῆς Ἐπιτροπῆς μας ἀπό τήν σύστασή της, ἔχουν λάβει μέρος στίς Συνδιασκέψεις μας καί μᾶς στηρίζουν μέ τήν ἀγάπη καί τήν ἐνθάρυνσή τους. Παρακαλῶ οἱ παλαιές συνεργάτριες νά βοηθήσουν τίς νεώτερες νά ἀγαπήσουν αὐτή τήν προσπάθεια μας καί τά νεώτερα μέλη νά παρασύρουν τά παλαιά, στή νέα τεχνολογία καί σέ νέους τρόπους σκέψης καί δράσης.


Οἱ σκοποί τοῦ Διαμητροπολιτικοῦ Δικτύου

Εἶναι ἡ ἔγκυρη ἐνημέρωση καί ἔγκαιρη πληροφόρηση γιά τά γυναικεία ζητήματα, ἠ αλληλεγγύη σέ τοπικό καί ἐθνικό ἐπίπεδο γιά τήν ἀντιμετώπιση συγχρόνων κοινωνικῶν προβλημάτων πού ἀπασχολοῦν τήν γυναῖκα, ἠ ανάδειξη τῆς ἀποστολῆς καί ἡ ἐνδυνάμωση τοῦ ρόλου τῆς γυναίκας στό πνευματικό καί προνοιακό ἔργο τῆς ἐνορίας καί τῆς Μητροπόλεως, ἡ συλλογική φωνή γιά ἴση μεταχείριση καί ἴσες εὐκαιρίες στούς κόλπους τῆς Ἐκκλησίας, ἡ ἀνάπτυξη νέων μορφῶν ἐθελοντικῆς δράσης, ἡ προβολή τῆς ταυτότητας καί τῆς προσφορᾶς τῆς χριστιανικῆς γυναίκας μέσα ἀπό τά Μ.Μ.Ε καί τό διαδίκτυο ἀλλά καί οἱ κοινές δράσεις μέ ἄλλους ἐνδιαφερομένους φορεῖς γιά γυναικεῖα θέματα σέ τοπικό, ἐθνικό καί διακρατικό ἐπίπεδο.

Ὅλοι αὐτοί οἱ σκοποί τοῦ Διαμητροπολιτικοῦ Δικτύου πού εἶναι σκοποί καί ἐπιδιώξεις καί τῶν Ὑπηρεσιῶν Γυναικείων Θεμάτων τῶν Μητροπόλεων ,ὑλοποιοῦνται μέσω τῶν ἐξῆς τομέων δράσεων:

1)Ἐπικοινωνία μέ τίς Ὑπηρεσίες Γυν.Θεμ. τῶν Ι.Μητροπόλεων.
2)Ἐκπόνηση προγραμμάτων καί διοργάνωση ἐκδηλώσεων.
3)Ἐκπαίδευση ἐθελοντριῶν ποιμαντικοῦ ἔργου.
4)Συνεργασία μέ συναφεῖς Ὑπηρεσίες καί Ὀργανισμούς.


Τά πρῶτα βήματα τῆς Ὑπηρεσίας

Γνωρίζουμε ὄτι πολλές Μητροπόλεις ἀντιμετωπίζουν προβλήματα στήν ἐγκατάσταση μιᾶς ἀκόμη ὑπηρεσίας στά κτίριά τους , ἀλλά μπορεῖ μέ λίγη καλή θέληση καί διάθεση, νά βρεθεῖ ἕνας κατάλληλος χῶρος, ἕνα γραφεῖο σέ Πνευματικό Κέντρο μιᾶς ἐνορίας, σέ κάποιο ἴδρυμα, ἕνα μικρό διαμέρισμα πού μπορεῖ μέ τόν ἀπαραίτητο ἐξοπλισμό νά λειτουργήσει καί νά ἐξυπηρετήσει τίς ἀπαιτούμενες ἀνάγκες.

Ὁ ἐξοπλισμός σας :ἕνα γραφεῖο, μιά βιβλιοθήκη, ἕνα τηλέφωνο, φάξ καί ἕνας ἡλεκτρονικός ὑπολογιστής μέ σύνδεση στό ἱντερνέτ εἶναι τά κυριώτερα πράγματα γιά νά μπορεῖ νά λειτουργήσει τό γραφεῖο σας.

Ἐνημερώσετε γιά τή σύσταση καί λειτουργία τῆς Ὑπηρεσίας σας τίς ἐνορίες τῆς Μητροπόλεως σας, τίς δημόσιες Ὑπηρεσίες, τούς κοινωνικούς φορεῖς, τήν τοπική αὐτοδιοίκηση, τούς συλλόγους καί τά διάφορα φιλανθρωπικά σωματεῖα καί ἰδρύματα, πού δραστηριοποιοῦνται στήν περιοχή σας καί ζητεῖστε τήν συνεργασία τους.
Καταγράψετε ἀναλυτικά τίς ὑπηρεσίες καί τά κοινωνικά προγράμματα πού μποροῦν νά ἐξυπηρετήσουν τήν γυναίκα στήν περιοχή σας καί σημειώσετε σέ ποιό ἐπίπεδο καί μέ ποιό τρόπο μποροῦν νά βοηθήσουν.

Ζοῦμε σ’ἕνα μεγάλο νομό, μέ μετακινούμενο πληθυσμό, μέ πολλές καί πολυάνθρωπες ἐνορίες καί μέ ἰδιαίτερα προβλήματα πού ἀντιμετωπίζουν οἱ ἄνθρωποι τῶν μεγαλουπόλεων. Καταγράψετε τά δημογραφικά χαρακτηριστικά τοῦ γυναικείου πληθυσμοῦ τῆς περιφέρειάς σας. Καταγράψετε καί ἐπισημάνατε τά κυριώτερα προβλήματα πού ἀντιμετωπίζουν οἱ γυναῖκες στήν περιοχή σας καί συμβάλετε στήν ἐπίλυσή τους λειτουργώντας τίς εὐαίσθητες κεραίες σας.

Σκεφθεῖτε τρόπους γιά τήν εξεύρεση πόρων γιά τά πρῶτα βήματα λειτουργίας τῆς Ὑπηρεσίας σας. Ἐκτός τῆς συνδρομῆς τῆς Μητροπόλεως, ὀργανώστε ἐκδηλώσεις, συνεστιάσεις, λαχειοφόρες ἀγορές, ἐκθέσεις δώρων καί προβεῖτε στήν ἐξεύρεση χορηγῶν γιά νά καλύψετε τίς ἀνάγκες σας.

Προτρέψτε τόν Σεβ.Μητροπολίτη σας νά εὐαισθητοποιήσει τούς Ἱερεῖς στά γυναικεία θέματα, μέ πολύ διάκριση ζητεῖστε του νά ἐντάξει σχετικά θέματα σέ ἱερατικές συνάξεις, ἐπιμορφωτικά σεμινάρια, σχολές γονέων, κύκλους μελέτης Ἁγίας Γραφῆς, ἀπογευματικά κηρύγματα, συνάξεις φοιτητῶν καί ἐπιστημόνων κλπ. Ἤδη ἡ Ἱερά Ἀρχιεπισκοπή Ἀθηνῶν ἐνέταξε τά γυναικεία θέματα στόν γ΄κύκλο ἐπιμορφωτικῶν σεμιναρίων τῶν Ἱερέων, κατόπιν προτάσεως τῆς δικῆς της Ὑπηρεσίας Γυναικείων Θεμάτων. Προτρέψτε ἐπίσης τόν Σεβασμιώτατο στό ἐγγύς μέλλον, νά διορίσει καί γυναῖκες στό Μητροπολιτικό Συμβούλιο, στά Ἐκκλησιαστικά Συμβούλια, στίς ἐρανικές ἐπιτροπές καί σέ ἄλλες ἐπιτροπές διοικήσεων ἐκκλησιαστικῶν ἰδρυμάτων καί ἀσκήσεως ἐνοριακοῦ ἔργου.

Βρεῖτε τρόπο νά ἐπικοινωνήσετε μέ τίς ἐνορίες τῆς Μητροπόλεως σας. Κάνετε ἐπισκέψεις γνωριμίας μέ τούς ἐφημερίους καί μέ τά στελέχη τῶν ἐνοριῶν. Ἐπισκεφθεῖτε τυχόν ὑπάρχοντα ἐνοριακά ιδρύματα καί γνωρίστε τίς ἐθελόντριες γυναῖκες πού προσφέρουν κάποια διακονία. Καταγράψτε περιπτώσεις γυναικῶν, πού ἔχουν ἄμεση ἀνάγκη βοηθείας. Ἐπισκεφθεῖτε συλλόγους πού δραστηριοποιοῦνται στήν περιοχή σας. Διοργανώσετε ἐνημερωτικές καί ἐπιμορφωτικές εκδηλώσεις γιά γυναικεία θέματα, συνδιοργανώστε καί μέ ἄλλους φορεῖς ἐορτές, ἐξορμήσεις, ἐκδρομές καί ἐπισκέψεις προβάλοντας τό γυναικεῖο φύλο.Συνεργασθεῖτε μέ ὄμορες Μητροπόλεις γιά κοινό προγραμματισμό δραστηριοτήτων.

Ὑπάρχουν παντοῦ φωτεινά μυαλά, γυναῖκες μέ ψυχή καί ἦθος πού μποροῦν νά σᾶς βοηθήσουν. Ὑπάρχουν καί ἀπλές γυναῖκες ὁλιγογράμματες ἀλλά πάντα πρόθυμες, νά προσφέρουν ἐθελοντική ἐργασία. Δέν ἔχουμε τήν πολυτέλεια νά παραβλέψουμε κανένα, ὅλοι χρειάζονται, ὅλοι κάτι μποροῦν νά προσφέρουν. Ἀπό ὅλους τούς χώρους μποροῦμε νά προσελκύσουμε συνεργάτες καί βοηθούς.

Ἀξιοποιεῖστε τό γυναικεῖο δυναμικό τῶν ἐνοριῶν καί ἐνθαρύνετε τόν εθελοντισμό, προτείνετε τήν βράβευση ἐθελοντριῶν γυναικῶν καί ὀργανώστε σεμινάρια ἐκπαίδευσής τους. Οἱ ἐθελόντριες εἶναι ὁπως γνωρίζετε ἡ ἐλπιδοφόρα νότα μέσα στήν κακότητα καί ἀδιαφορία πού ἐπικρατεῖ στήν ἐποχή μας. Ἔχουμε ἀνάγκη ἐθελοντικῆς συστράτευσης γυναικῶν καλῆς θελήσεως γιά προσφορά καί διακονία. Μιά προσφορά πού ἐκτός ἀπό τήν ὑλική της ἔκφραση, περιλαμβάνει κάτι πολύ πιό σημαντικό τήν ἐξωτερίκευση τῆς στοργῆς , τοῦ ἐνδιαφέροντος, τῆς ἀγάπης καί τῆς ἐκτιμήσεως πρός τήν ἀξία πού λέγεται ἄνθρωπος, πρός τήν ἀξία πού λέγεται γυναίκα.

Γιά κανένα λόγο δέν θά ὑποκαταστήσετε τό φιλανθρωπικό ἔργο τῆς Μητροπόλεως καί τῆς ἐνορίας, ἀλλά σίγουρα θά τό ὑποβοηθήσετε μεσολαβώντας στήν ἐξυπηρέτηση συγκεκριμένων περιστατικῶν, θά τό στηρίξετε μέ κάθε μέσο, θά καλύψετε κάποια κενά του καί πάντα οἱ ἐνέργειές σας θά ἔχουν τήν σύμφωνο γνώμη καί εὐλογία τοῦ Ποιμενάρχου σας.

Δέν θά κλείσουμε τά μάτια, μπροστά στήν κακοποιημένη σεξουαλικά καί ψυχολογικά γυναίκα, στήν μετανάστρια γυναίκα ἀνεξαρτήτου καταγωγῆς καί θρησκείας, στήν γυναίκα πού ἀντιμετωπίζει οἰκονομικά προβλήματα λόγω ἀνεργείας καί ἀδικία στήν ἐργασία της λόγω φύλου ἤ μητρότητας, στήν πολύτεκνη μητέρα πού ἔχει ἀπόλυτη ἀνάγκη στήριξης, στήν ἀγωνία καί ἐλπίδα τῆς ἄτεκνης γυναίκας, στήν νέα πού ἔμπλεξε στή χρήση ναρκωτικῶν καί ἄλλων ουσιῶν, στήν γυναίκα πού παρασύρθηκε σέ αἰρέσεις, πλάνες καί καταστροφικές λατρεῖες, στήν νέα πού ἀντιμετωπίζει ἀνεπιθύμητη καί ἀπρόβλεπτη ἐγκυμοσύνη, στήν γυναίκα πού ἔχει ἐπιφορτισθεῖ μέ τήν φροντίδα ἀρρώστων συγγενῶν της ἤ ἀτόμων μέ εἰδικές ἀνάγκες, στήν χήρα γυναίκα πού σηκώνει ἀξιόπρεπα τό σταυρό της, στήν διαζευγμένη καί ἐγκαταλελειμένη ἀπό σύζυγο καί παιδιά μάνα πού εχει ανάγκη ενα στήριγμα, στήν γριούλα του γηροκομείου πού περιμένει ἕνα χάδι παρηγοριᾶς ,στήν γυναίκα τῆς φυλακῆς ἤ τήν ἀποφυλακισμένη πού ἀντιμετωπίζει προβλήματα προσαρμογῆς καί ἔνταξής της στό κοινωνικό σύνολο, στήν ἄστεγη γυναίκα πού ἀναμένει τήν παραπομπή της σε χώρους σίτισης καί ξενώνες ἀστέγων καί τόσες καί τόσες ἄλλες γυναῖκες πού ἀναμένουν τήν ευγενική συμπεριφορά μας, τόν παρήγορο λόγο μας, τήν ὑπεράσπιση στήν ἀδικία, τήν αντίδρασή μας στήν καταπάτηση τῶν δικαιωμάτων τους, τήν παρέμβασή μας σέ ὑπηρεσίες πού ἀσχολοῦνται μέ συγκεκριμένες εὐπαθεῖς ὀμάδες καί εἶναι πολλές πού ἀνήκουν σέ διάφορους φορεῖς Ὑπουργεῖα, Ἐκκλησία, Τοπική αὐτοδιοίκηση, ΜΚΟ καί ἰδιῶτες.

Σέ μιά ἐποχή, πού οἱ νέοι μας ψάχνουν πρότυπα νά ἀκολουθήσουν, μπορεῖτε νά προβάλετε ἐσεῖς γυναικεῖες μορφές ἡρώων καί μαρτύρων τῆς πίστεως μας, πού διδάσκουν μέ τήν ζωή καί τίς πράξεις τους τήν ἀξία τῆς ἀγάπης πρός τόν Θεό καί τόν συνάνθρωπο, τήν ἀξία τῆς ἐλπίδας καί τῆς πίστης, τήν ἀσφάλεια τῆς ζωῆς τοῦ Εὐαγγελίου, γυναῖκες πού μιλοῦν γιά τό ὅραμα ἑνός διαφορετικοῦ κόσμου, αὐτοῦ τῆς βασιλείας τῶν οὐρανῶν πού ἄν βιωθῆ τότε ἀλλάζει ριζικά ἡ ζωή μας. Οἱ ἀδελφές μας π.χ. στή Φλώρινα ὀνόμασαν «Σωσάννα»τήν ὑπηρεσία τους κάνοντας γνωστή μιά γυναίκα τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης, πού ἀναφέρεται στό βιβλίο τοῦ Δανιήλ, μιά πολύτεκνη μάνα, ἐνάρετη καί εὐσεβής πού ἔζησε στή Βαβυλώνα τά χρόνια τῆς αἰχμαλωσίας τοῦ Ἰουδαικοῦ λαοῦ καί ἀντιστάθηκε μέ σθένος στήν ἀνηθικότητα καί δολιότητα τῶν ἀνθρώπων τῆς ἐποχῆς της.


Ἡ ἐπικοινωνία μέ τήν Ἐπιτροπή μας

Τό γραφεῖο μας λειτουργεῖ καθημερινά στήν οδό Βαρβάκη 8 στήν περιοχή τοῦ Γκύζη ἀπό 8-2 μ.μ. καί μπορεῖτε νά μᾶς ἐπισκεφθεῖτε ἐάν βρεθεῖτε στήν Ἀθήνα. Στό τηλέφωνό μας 210-6464447 πού λειτουργεῖ καί ὡς fax ἀπαντάει ἡ ἐκπαιδευτικός κ.Ἀναστασία Κεχαγιόγλου, πού πρόθυμα καί μέ πολύ ζῆλο προσφέρει καθημερινά τίς ὑπηρεσίες της. Στό γραφεῖο μας, θά βρεῖτε ἀρχεῖο βιβλιογραφίας γιά γυναικεία θέματα πού συνεχῶς ἐμπλουτίζεται, ἀρχεῖο ἀποκομμάτων καθημερινοῦ τύπου μέ σχετικά ἄρθρα καί ἐνδιαφέρουσες εἰδήσεις, ἀρχεῖο γιά ἐπικοινωνία μέ τά γυναικεῖα σωματεῖα τῆς Ἑλλάδος καί τῆς Εὐρώπης καθώς καί διάφορα ἔντυπα ἀπό σχετικά συνέδρια καί ἡμερίδες.

Ἐπίσης μπορεῖτε νά ἐπισκεφθεῖτε τήν ἰστοσελίδα τῆς Ἐπιτροπῆς μας μέσω τῆς ἐπισήμου ἱστοσελίδας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος ecclesia.gr .Ἐκεῖ θά διαβάσετε ἄρθρα, κείμενα, δελτία τύπου καί σχετικά ἀνακοινωθέντα τῆς “I.Συνόδου. Ἄν θέλετε νά ἐπικοινωνήσετε μέσω ἰντερνέτ τό e-mail μας εἶναι womens-net@hol.gr.

Σύντομα θά κυκλοφορήσει τό πρῶτο τεῦχος τοῦ ἐνημερωτικοῦ μας δελτίου πού θά τό ἐκδίδουμε περιοδικά, γιά νά μπορέσουμε νά ἐπικοινωνήσουμε καλύτερα μαζί σας, νά ἀνταλλάξουμε πληροφορίες , ἀπόψεις καί ἐμπειρίες, νά ἐνημερώνεστε γιά τό ἔργο τῆς Ἐπιτροπῆς μας καί τοῦ Διαμητροπολιτικοῦ δικτύου καί γιά νά δημοσιεύουμε τίς δραστηριότητες τῶν Ὑπηρεσιῶν γυναικείων θεμάτων τῶν Μητροπόλεων πού θά μᾶς ἀποστείλετε .

Κάθε Δευτέρα στίς 4.00 μ.μ. ἀπό τόν Ραδιοφωνικό Σταθμό τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος μεταδίδεται ἡ ἐβδομαδιαῖα ἐκπομπή τῆς Ἐπιτροπῆς μας, πού ἐπιμελεῖται καί παρουσιάζει ἡ Πρεσβυτέρα κ.Βαρβάρα Μεταλληνοῦ μέ τήν βοήθεια καί ἄλλων μελῶν τῆς ἐπιτροπῆς μας καί πού ἀναλύει πολύ σημαντικά θέματα πού ἀφοροῦν τήν γυναῖκα, φιλοξενώντας πολλά καί ἀξιόλογα πρόσωπα, ἀπό τόν πνευματικό καί ἐπιστημονικό κόσμο. Μπορεῖτε κι ἐσεῖς νά φιλοξενηθεῖτε στήν ἐκπομπή μας γιά νά συζητήσετε σχετικά θέματα καί νά παρουσιάσετε τίς δραστηριότητες τῆς Ὑπηρεσίας σας ἤ νά προτείνετε πρόσωπα πού εἰδικεύονται σέ σχετικά μέ τήν γυναίκα θέματα γιά νά λάβουν μέρος στήν ἐκπομπή μας. Γιά ὅσες δέν προφθαίνετε νά τήν παρακολουθήσετε τήν συγκεκριμένη ὧρα, ἡ ἐκπομπή μας ἀναμεταδίδεται τήν ἴδια μέρα τίς βραδυνές ὧρες.

Ἐπιμελούμεθα ἐπίσης τήν ἔκδοση σέ τόμο τῶν εἰσηγήσεων τῆς Α΄καί Β΄Συνδιασκέψεως μας , πού θά σᾶς ἀποσταλεῖ γιά νά ἀνατρέχετε σ’αὐτές καί νά ἀντλεῖτε στοιχεῖα, πού θά σᾶς βοηθήσουν ἀποτελεσματικά στό ἔργο καί τήν διακονία σας.

Δέν θά ἥθελα περισσότερο νά ἐπεκταθῶ σέ ἄλλα θέματα διότι πιστεύω ὅτι ἐπί μέρους θέματα θά συζητηθουν στίς ὀμάδες ἐργασίας. Περιορίσθηκα νά ἀναφερθῶ στό ἰστορικό καί στήν ἀνάγκη ἴδρυσης τοῦ Διαμητροπολιτικοῦ δικτύου, καθορίζοντας τό γενικό πλαίσιο μέσα στό ὁποῖο μπορεῖτε νά ἀναπτύξετε τίς δραστηριότητές σας καί νά ἐργασθεῖτε ἀποδοτικά.

Γνωρίζουμε ὅλοι, ὅτι ἡ ἀρχή κάθε νέας πρωτοβουλίας εἶναι πάντοτε δύσκολη, ἀλλά χρειάζεται θέληση καί δύναμη γιά νά ξεκινήσουμε. Θέληση ὑπάρχει, ἀφοῦ ὅλες ἔχετε κοινωνικές εὐαισθησίες, ἔχετε θητεύσει οἱ περισσότερες σέ κοινωνικούς φορεῖς καί κυρίως πιστεύετε στήν ἀνάγκη παρέμβασης τῆς Ἐκκλησίας στά κοινωνικά δρώμενα. Ἔχετε ψυχικό θάρρος, ἡθικό μεγαλεῖο καί πηγαῖες ἀρετές. Γνωρίζετε ἀπό κόπους, θυσίες καί ἀγῶνες, ἀφοῦ βρίσκεσθε στίς κοινωνικές ἐπάλξεις καί προσφέρετε καθημερινά ὑπηρετώντας πιστά τήν ἀποστολή σας καί τόν ρόλό σας μέσα στήν οἰκογένεια, στήν ἐκπαίδευση, στήν κοινωνία καί στήν Ἐκκλησία.

Χρειάζεστε ὅμως καί πολλή δύναμη, πού θά τήν ἀντλήσετε ἀπό τόν Κύριο καί Θεό μας μέ τίς πρεσβείες τῆς Παναγίας Μητρός Του, πού ἀσφαλῶς θά σᾶς καθοδηγεῖ καί πλουσίως θά σᾶς χαριτώνει, πού θά εὐλογεῖ τίς φιλάνθρωπες προσπάθειές σας καί θά συνοδεύει τήν καθημερινότητα τῆς ζωῆς σας.

Ἀξίζει πιστεύω τό Διαμητροπολιτικό Δίκτυο Γυναικῶν τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, νά γράψει ἱστορία καί ἐπιβάλλεται νά τήν γράψει, ἀφοῦ εἶναι στό χέρι μας καί πρέπει νά ἐνώσουμε τίς δυνάμεις μας καί νά συνεργασθοῦμε γιά τήν ἐπίτευξη αὐτοῦ τοῦ θεάρεστου σκοποῦ μας.

Σᾶς εὐχαριστῶ.
Προηγούμενη σελίδα