Κεντρική σελίδα

ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
(Ἔδαφος Νερό Ἀέρας)


Τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμ. κ. Τιμοθέου Ἄνθη

Ἡ Ἱερά Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, τόν Φεβρουάριο τοῦ 2000, μέ Ἀπόφασή Της, συνέστησε τήν Εἰδική Συνοδική Ἐπιτροπή Θείας καί Πολιτικῆς Οἰκονομίας καί Οἰκολογίας, μέ σκοπό τήν δημιουργία προϋποθέσεων καί μέσων γιά τήν διαφύλαξη τοῦ φυσικοῦ Περιβάλλοντος.

Ἡ Εἰδική Συνοδική Ἐπιτροπή ὑπό τήν ἄοκνη, φιλόπονη καί φωτισμένη προεδρεία τοῦ Πανιερωτάτου Μητροπολίτου Ἀχελώου κ. Εὐθυμίου καί τήν συνεργασία τῶν Ἐλλογιμωτάτων Καθηγητῶν κ.κ. Εὐαγγέλου Θεοδώρου, Ἠλία Οἰκονόμου, Θεοδώρου Παναγοπούλου, Παναγιώτου Καρύδη, Νικολάου Ζία, Χρήστου Ζερεφοῦ, Κωνσταντίνου Πυλαρινοῦ στήν πρώτη τριετία ἐργασίας τῆς Ἐπιτροπῆς καί τῶν κ.κ. Παναγιώτου Δρακάτου καί Φιλίππου Τσαλίδη, νέων Μελῶν γιά τήν νέα τριετία, ἐργάζεται ἀδιαλείπτως καί συστηματικῶς γιά νά εὐαισθητοποιήσει τούς πιστούς τῆς Ἐκκλησίας, ἀλλά καί αὐτούς πού εὑρίσκονται μακρυά από αὐτήν, γιά τήν προστασία τοῦ Περιβάλλοντος.

Τό Περιβάλλον, ἡ Δημιουργία τοῦ Θεοῦ, ὁ ἀστρικός καί ὁ φυσικός Κόσμος, ἔγιναν ἀπό τόν Πλάστη Κύριο γιά νά τοποθετηθεῖ μέσα σέ αὐτόν ὁ ἄνθρωπος καί νά μεγαλουργήσει, νά κυριαρχήσει καί δι' αὐτοῦ τοῦ τρόπου νά ἀποκτήσει τήν μακαριότητα, ὅπως ἀναφέρει ὁ ἱερός Ἰωάννης ὁ Δαμασκηνός. Ὁ ἄνθρωπος ἐνεργώντας ἀντίθετα ἀπό τή βούληση τοῦ Τριαδικοῦ Θεοῦ, ὁ Ὁποῖος ἔπλασε τόν Κόσμο "καλόν λίαν" διεσάλευσε τήν ἀκεραιότητα τῆς Δημιουργίας μή φειδόμενος τῆς ἐλευθερίας του, μέ τήν ὁποία τόν ἐκόσμησε ὁ Θεός κατά τήν κατ' εἰκόνα πλάση του, ἐπενέβη στήν φύση καί δημιούργησε ἀνεπανόρθωτα τραύματα σέ αὐτήν.

Ἡ Εἰδική Συνοδική Ἐπιτροπή Θείας καί Πολιτικῆς Οἰκονομίας καί Οἰκολογίας ἔχει σκοπό της, ἐργαζόμενη νά ἀφυπνίσει τούς ἀνθρώπους γιά νά σεβαστοῦν τό ἔργο τοῦ Θεοῦ. Στή Θεολογία μας διακηρύσσουμε ὅτι ὁ Θεός εἶναι ἀνενδεής καί κάθε ἐνέργεια τοῦ ἀνθρώπου ἔχει ἀποδέκτη τόν ἴδιο τόν ἄνθρωπο. Ὁ Θεός θλίβεται ἀπό τίς ἀρνητικές ἐνέργειές μας, δέν παρεμβαίνει ὅμως στό αὐτεξούσιο τοῦ ἀνθρώπου, οἱ δέ δικές μας ἐνέργειες ἔχουν ἀντίκτυπο σέ μᾶς τούς ἰδίους μέ ἀποτέλεσμα ἡ μή συνετή διαχείρηση τοῦ περιβάλλοντος νά ἐπιφέρει τήν μόλυνσή του καί συνεπῶς τήν δυσκολία στήν καλή διαβίωση τοῦ ἀνθρώπου μέσα σέ αὐτό. Εἶναι πολύ θετικό, ὅτι τίς τελευταῖες δεκαετίες τοῦ 20ου αἰώνα ὁ ἄνθρωπος συνειδητοποίησε τό ὀξύτατο οἰκολογικό πρόβλημα, καθώς καί τίς ὀλέθριες συνέπειες πού ἔχει στή ζωή τῶν ἀνθρώπων καί στό γενικότερο οἰκοσύστημα τοῦ Πλανήτη μας καί ἐν ὄψει αὐτῆς τῆς καταστάσεως, ἄρχισε νά ἐκδηλώνεται παγκοσμίως ἰδιαίτερο ἐνδιαφέρον γιά τόν ἐπανακαθορισμό τοῦ κοσμικοῦ μοντέλου καί τῆς οἰκολογικῆς συμπεριφορᾶς τῶν συγχρόνων ἀνθρώπων. Ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία δέν ἔμεινε ἀσυγκίνητη μπροστά στό πρόβλημα αὐτό. Σέ παγκόσμιες καί Πανορθόδοξες Συνάξεις διακηρύττει τίς θέσεις τῆς Ὀρθοδόξου Κοσμολογίας καί Οἰκολογίας καί ἀναλαμβάνει σημαντικές οἰκολογικές πρωτοβουλίες.

Ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος, διά τῆς Εἰδικῆς Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς Θείας καί Πολιτικῆς Οἰκονομίας καί Οἰκολογίας προσπαθεῖ νά συμμετάσχει ἐνεργά στήν ἄμβλυνση αὐτοῦ τοῦ τεραστίου προβλήματος, νά ἀφυπνίσει δηλαδή τούς ἀνθρώπους, ὥστε νά συνεργασθοῦν ὅλοι ἐνεργά καί ἀποδοτικά γιά νά γίνει ὁ κόσμος μας καλύτερος καί μέ αὐτόν τόν τρόπο νά κατανοήσουν, ὅτι ὁ Μοναδικός Κύριος τοῦ οὐρανοῦ καί τῆς γῆς εἶναι ὁ Τριαδικός Θεός, ὁ δέ ἄνθρωπος διαχειριστής τοῦ κόσμου αὐτοῦ.

Σήμερα παρουσιάζεται ἕνα νέο καί καλοτυπωμένο Λεύκωμα, ἔργο τοῦ Πανιερωτάτου Προέδρου, τῶν Μελῶν τῆς Ἐπιτροπῆς, καθώς καί τοῦ Πανοσιολογιωτάτου Ἀρχιμανδρίτου κ. Δωροθέου Ἀγγέλη, Γραμματέως τῆς Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς, μέ τίτλο ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ καί ὑπότιτλο : Ἔδαφος Νερό Ἀέρας. Τό Λεύκωμα διανθισμένο ἀπό ὡραῖες φωτογραφίες, περιέχει τόν Χαιρετισμό Μήνυμα τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καί Πάσης Ἑλλάδος κ.κ. Χριστοδούλου, τόν Πρόλογο τοῦ Πανιερωτάτου κ. Εὐθυμίου καί στήν συνέχεια τήν Εἰσαγωγή πού καταγράφεται ποιά εἶναι ἡ Οἰκολογική Συμπεριφορά καί ἡ εὐθύνη τῶν Χριστιανῶν γιά τό φυσικό περιβάλλον.

Ἡ πρώτη γενική ἑνότητα μέ τόν τίτλο Α´ ΕΔΑΦΟΣ, Β´ ΝΕΡΟ, Γ´ ΑΕΡΑΣ, μέ κείμενα Ἁγιογραφικά καί Πατερικά, μέ κείμενα τοῦ Παναγιωτάτου Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου, τοῦ Καθηγητοῦ κ. Ἠλία Οἰκονόμου καί λοιπῶν Καθηγητῶν, παρουσιάζει στό πρῶτο μέρος τήν Δημιουργία, ὅπως δηλαδή δημιουργήθηκαν τά ἀνωτέρω ἀπό τό Θεό καί ἐν συνεχείᾳ παρουσιάζει τήν Παραμόρφωση, πῶς δηλαδή κατέληξαν ἐξ αἰτίας τῆς κακῆς διαχειρίσεως τοῦ κυριάρχου ἀνθρώπου. Ὁ Καθηγητής κ. Χρῆστος Ζερεφός μέ τό κεφάλαιο «Ἡ ἀτμόσφαιρα τῆς γῆς ἀλλάζει» διαπιστώνει γεγονότα τά ὁποῖα συνέβησαν, ἐξ αἰτίας τοῦ παρεμβατισμοῦ τοῦ ἀνθρώπου, καί καταγράφει πῶς θά πρέπει νά ἀντιμετωπίζονται.

Κατόπιν μέ ἐπιμέρους θέματα οἱ Ἐλλογιμώτατοι Καθηγητές ἀναλύουν πῶς ὁδηγηθήκαμε σέ αὐτές τίς καταστάσεις τῆς ἀπογνώσεως καί τί πρέπει νά κάνουμε γιά νά ἐπανέλθουμε στήν προτέρα κατάσταση, γιά τήν καλυτέρευση τῆς ζωῆς μας καί τήν ἐπαναφορά μας στήν ἀκεραιότητα τῆς Δημιουργίας τοῦ Θεοῦ.

Ὁ Ἐλλογιμώτατος Καθηγητής κ. Θεόδωρος Παναγόπουλος μέ «Τό Περιβάλλον καί Πτωχεία», «Ἡ ἐν Χριστῷ ἀποκατάσταση τῆς Κτίσεως» τοῦ Πανιερωτάτου κ. Εὐθυμίου καί «Οἱ Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας ὁμιλοῦν γιά τήν οἰκολογική ἰσορροπία» τοῦ Ἐλλογιμωτάτου Καθηγητοῦ κ. Εὐαγγέλου Θεοδώρου, εἶναι τά τρία κεφάλαια τά ὁποῖα διαπραγματεύονται οἱ συγγραφεῖς, Μέλη τῆς Ἐπιτροπῆς γιά νά δώσουν ἀπαντήσεις σέ καίρια θέματα πού ἀφοροῦν στό Περιβάλλον. Ἐξίσου σπουδαῖο εἶναι καί τό θέμα τῆς Προστασίας τῶν Ἱερῶν Ναῶν ἀπό τούς σεισμούς, μελέτη τοῦ Καθηγητοῦ κ. Παναγιώτου Καρύδη, καθώς καί ἡ ἀνάγκη γιά τήν ἐπίτευξη ἰσορροπίας μεταξύ τῆς πάντοτε ἐπιδιωκομένης οἰκονομικῆς ἀναπτύξεως καί τῆς προστασίας τοῦ περιβάλλοντος, ἡ Ἀρχή τῆς Ἀειφορίας ὅπως λέγεται, ἕνα θέμα καταγεγραμμένο ἀπό τόν Καθηγητή κ. Θεόδωρο Παναγόπουλο.

Παρουσιάζεται στή συνέχεια μιά πλούσια Ἐκκλησιαστική Οἰκολογική Βιβλιογραφία, στήν ὁποία μπορεῖ νά ἀνατρέξει ὁ ἐνδιαφερόμενος γιά περισσότερες πληροφορίες καί τέλος ἀποτυπώνεται στό Λεύκωμα ἡ Ὑμνογραφία τῆς Ἐκκλησίας, ἡ Προσευχή τῆς Ἐκκλησίας μας γιά τήν Προστασία τοῦ Φυσικοῦ Περιβάλλοντος, ἡ ὁποία ψάλλεται τήν 1η Σεπτεμβρίου, ἡμέρα ἀφιερωμένη στό Περιβάλλον.

Θά πρέπει νά ἀναφέρουμε ἐπίσης, ὅτι ἡ Εἰδική Συνοδική Ἐπιτροπή Θείας καί Πολιτικῆς Οἰκονομίας καί Οἰκολογίας δημιούργησε μιά κινητή καί ἐναλλασόμενη Ἔκθεση Πινάκων μέ θέμα : «Ἐκκλησία καί Περιβάλλον» καί ἤδη πραγματοποίησε δύο ἐκδηλώσεις κατά τά ἔτη 2001 καί 2002 στήν Ἀθήνα καί τήν 31 Ἰανουαρίου 2004 στήν Λαμία μέ πολλή ἐπιτυχία. Ἡ Ἐπιτροπή φιλοδοξεῖ ἡ ἀνωτέρω Ἔκθεση νά μεταφερθεῖ καί σέ ἄλλες περιοχές καί πόλεις τῆς Ἑλλάδος γιά νά ὑπάρξει ἡ ἀνάλογη εὐαισθητοποίηση στό θέμα αὐτό.

Τελειώνοντας τήν σύντομη παρουσίαση τοῦ ὡραίου καί ἐπιστημονικοῦ αὐτοῦ Λευκώματος, ὀφειλετικῶς ἐπιθυμῶ ἐκ καρδίας νά εὐχαριστήσω τόν Μακαριώτατον Ἀρχιεπίσκοπον Ἀθηνῶν καί Πάσης Ἑλλάδος κ.κ. Χριστόδουλον γιά τήν ἀνάθεσιν εἰς ἐμέ τῆς διακονίας τῆς Γραμματειακῆς ὑποστηρίξεως τῆς Εἰδικῆς αὐτῆς Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς, γιά τήν ἐμπιστοσύνη Του καί τήν πατρική ἀγάπη Του στό πρόσωπό μου.


Κεντρική σελίδα