image with the sign of the Greek Church

Κεντρική Σελίδα | Ιερά Σύνοδος | Αρχιεπίσκοπος | 89,5 Radio | Ειδήσεις | Κοινωνία
Βιβλιοθήκη | Μουσείο | Multimedia | Τεχνική Βοήθεια | Σύνδεσμοι | Επικοινωνία

Ιερά ΣύνοδοςΕΠΙΚΟΙΝΩΝIA


ΕΙΣΗΓΗΣH


Προηγούμενη σελίδα


«ΠΕΡΙ ΕΓΚΡΙΣΕΩΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΙΕΡΟΨΑΛΤΩΝ»

( Εἰσήγησις του Σεβ. Μητροπολίτου Ηλείας κ. Γερμανού
Ἐνώπιον τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος
τήν 6ην Ὀκτωβρίου 2005)


Πύργος 20 Σεπτεμβρίου 2005Α΄ ΙΣΤΟΡΙΚΟΝ

1. ῾Ως εἶναι γνωστόν περί τῶν ῾Ιεροψαλτῶν, ὡς εἰδικῆς τάξεως Κατωτέρων Κληρικῶν καί τοῦ ἔργου καί τοῦ τρόπου διεξαγωγῆς αὐτοῦ, ὁμιλοῦν οἱ ΚΣΤ ᾿Αποστολικός Κανών, ὁ ΟΕ τῆς Πενθέκτης καί ὁ ΙΕ τῆς Λαοδικείας Κανόνες.

᾿Επίσης ὁ Καταστατικός Χάρτης τῆς ᾿Εκκλησίας μας, Νόμος 590/1977, εἰς τό ῎Αρθρον 38, παράγραφον 2, ὁρίζει·

<< Τά τῶν προσόντων, τῆς διαδικασίας ἐκλογῆς καί ἐγκαταστάσεως τῶν ἐφημερίων καί διακόνων, τά τῆς μεταθέσεως καί ἀποσπάσεως αὐτῶν, τῆς ἐπιμορφώσεως, τῶν καθηκόντων καί τῶν δικαιωμάτων των ρυθμίζονται δι᾿ ἀποφάσεων τῆς ΔΙΣ, ἐγκρινομένων ὑπό τῆς ΙΣΙ καί δημοσιευομένων διά τῆς ᾿Εφημερίδος τῆς Κυβερνήσεως, καθ᾿ ὅ μέρος δέν ρυθμίζονται διά τῶν διατάξεων τοῦ παρόντος. Δι᾿ ὁμοίων ἀποφάσεων ρυθμίζονται τά τῆς ὑπηρεσιακῆς ἐν γένει καταστάσεως τῶν ψαλτῶν καί τῶν νεωκόρων >>.

2. Τῶν νομοκανονικῶν τούτων διατάξεων χρωμένη ἡ ΔΙΣ, ἰδοῦσα δέ καί τήν ἀνάγκην καταρτίσεως καί ψηφίσεως ἑνός Κανονισμοῦ ῾Ιεροψάλτου, ὥστε νά ρυθμισθοῦν τά θέματα τῆς ὑπηρεσιακῆς ἐν γένει καταστάσεως τῶν ῾Ιεροψαλτῶν καί δή τῶν καθηκόντων καί δικαιωμάτων αὐτῶν, κατά τήν Συνεδρίαν Αὐτῆς τῆς 9-3-1999 ἀπεφάσισε τήν συγκρότησιν εἰδικῆς ᾿Επιτροπῆς συντάξεως Κανονισμοῦ ῾Ιεροψάλτου καί διά τῆς ὑπ᾿ ἀριθμ. Πρωτ. 1683/Διεκπ 681/22-5-1999 ἐντολῆς Αὑτῆς ἀνέθεσε τήν Προεδρίαν εἰς τήν ταπεινότητά μου.

Μέ τήν ὡς ἄνω ἀπόφασιν Αὑτῆς ἡ ΔΙΣ ὥρισε καί τά Μέλη τῆς ᾿Επιτροπῆς ἐκ τῶν:

α) Πρωτοπρεσβ. Θωμᾶ Συνοδινοῦ, Πρωτοσυγκέλλου τῆς ῾Ι. ᾿Αρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν.

β) Πρωτοπρεσβ. Κων/νου ᾿Ανδρουλάκη, ᾿Εφημερίου ῾Ι. ᾿Αρχιεπισκοπῆς ᾿Αθηνῶν. ( ἀειμνήστου τώρα ).

γ) Πρωτοπρεσβ. Δημητρίου Νίκου, ᾿Εφημερίου ῾Ι. ᾿Αρχιεπισκοπῆς ᾿Αθηνῶν.

δ) ᾿Εμμανουήλ Χατζημάρκου, Πρωτοψάλτου - Καθηγητοῦ Μουσικῆς.

ε) ᾿Ηλία Γιουρούκου, Πρωτοψάλτου, Προέδρου ( τότε ) ΟΜΣΙΕ.

στ) Χρήστου Χατζηνικολάου, ᾿Αντιπροέδρου ( τότε ) καί νῦν Προέδρου ΟΜΣΙΕ.

καί ζ) Κων/νου Ζόππα, Προέδρου Συλλόγου Φίλων ῾Ιεροψαλτῶν.

῾Η ᾿Επιτροπή σέ ἑπτά Συνεδριάσεις αὐτῆς μετά κόπου καί πολλῶν προσπαθειῶν, ἀλλά καί φιλοτίμου προσφορᾶς πάντων τῶν Μελῶν καί τοῦ Γραμματέως νῦν Σεβ. Μητροπολίτου Σύρου κ. Δωροθέου, ὁλοκλήρωσε τό ἔργο της. Συνέταξε δηλαδή Σχέδιον Κανονισμοῦ ῾Ιεροψάλτου καί τό ὑπέβαλεν εἰς τήν ΔΙΣ μετά τῶν Πρακτικῶν τῶν συζητήσεων, τῶν ἀπόψεων τῶν Μελῶν, τῶν ψηφοφοριῶν καί ὅλων τῶν σχετικῶν ἐγγράφων, διά τά περαιτέρω.

῾Ο Κανονισμός οὗτος, τροποποιηθείς καί συμπληρωθείς ὑπό τῆς ΔΙΣ, ἐνεκρίθη ὁμοφώνως ὑπ᾿ Αὐτῆς, εἰσήγαγε αὐτόν εἰς τήν ΙΣΙ τοῦ Ὀκτωβρίου 2001 πρός ψήφισιν καί ἀνέθεσε εἰς τήν ταπεινότητά μου νά εἰσηγηθῶ σχετικῶς.

3.Ὅμως ἡ ΙΣΙ τοῦ Ὀκτωβρίου 2001 δέν εὗρε χρόνον πρός συζήτησιν τοῦ θέματος << ἔγκρισις Κανονισμοῦ Ἱεροψάλτου >> καί τό θέμα ἐπί διετίαν παρέμεινεν ἀκίνητον.

Τήν 18-3-2003 ἡ ΔΙΣ ἀπεφάσισε νά ὁρίση νέαν Συνοδικήν Ἐπιτροπήν βελτιώσεως τοῦ Σχεδίου Κανονισμοῦ Ἱεροψάλτου ὑπό τήν προεδρίαν τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Σύρου κ. ΔΩΡΟΘΕΟΥ τοῦ Β΄, μέ τό ὑπ’ ἀριθμ. 1458/760 /7-4-2003 δέ ἔγγραφον Αὑτῆς διώρισε καί τά μέλη τῆς νέας Ἐπιτροπῆς, ἤτοι•

α) Πρωτοπρ. Δημήτριον Νίκου, τῆς Ἱ.Ἀρχιε/πῆς Ἀθηνῶν.

β) Πρωτοπρ. Γεώργιον Φραγκιαδάκην, τῆς Ἱ.Μητροπόλεως Νικαίας .

γ) Πρωτοπρ. Ἐλευθέριον Χαραλαμπίδην , τῆς Ἱ.Μητροπόλεως Νικοπόλεως.

δ) Μουσικολογ. κ. Χρῆστον Χατζινικολάου .Καί

ε) Ἐλλογιμ.Καθηγητήν κ. Ἀθανάσιον Βουρλῆν .

Οὕτως εἶχον τά πράγματα, ὅτε ἡ ΔΙΣ τόν Ἰούνιον 2005 ἀπεφάσισε νά συζητηθῆ τό θέμα << Ψήφισις Κανονισμοῦ Ἱεροψαλτῶν >> εἰς τήν ΙΣΙ τοῦ Ὀκτωβρίου 2005, ἐνέγραψε αὐτό εἰς τήν ἡμερησίαν Διάταξιν τῆς Συνεδρίας τῆς 6-10-2005 καί διά τοῦ ὑπ’ ἀριθμ. Πρωτ. 3062/4-7-2005 ἐγγράφου Αὑτῆς ἀνέθεσε καί πάλιν εἰς τήν ταπεινότητά μου νά εἰσηγηθῶ σχετικά εἰς τήν ΙΣΙ ἐπί τοῦ θέματος τούτου.


Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Σύρου κ. Δωρόθεος διά τοῦ ὑπ’ ἀριθμ. Πρωτ. 2263/12-9-2005 ἐγγράφου αὐτοῦ μοῦ ἀπέστειλε τό βελτιωμένο Σχέδιο Κανονισμοῦ Ἱεροψαλτῶν, ἐκ Κεφαλαίων 5, ἄρθρων 15 καί σελίδων 11 ἀποτελούμενον, ὅπερ νῦν τίθεται ἐνώπιον τῆς σεπτῆς Ἱεραρχίας πρός ψήφισιν καί ἐπ’ αὐτοῦ εἰσηγοῦμαι τά ἑξῆς:


Β΄ ΓΕΝΙΚΑΙ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

1. α) Ὁ προτεινόμενος πρός ψήφισιν Κανονισμός κατ’ ἀρχήν εἶναι ἕνας καλός Κανονισμός καί πιστεύω ὅτι θά βοηθήση οὐσιαστικά καί πολύπλευρα τό ἔργον τῆς καλῆς λειτουργίας τῶν ἐνοριῶν τῆς Ἐκκλησίας μας, τούς ἱερεῖς μας, ἀλλά καί τούς ἰδίους τούς Ἱεροψάλτας. Διά τοῦ ὑπό ψήψισιν Κανονισμοῦ ὅλοι, Ἐπίσκοποι, ἱερεῖς καί Ἱεροψάλται, θά ἔχωμε μέ σαφήνεια τά ὅρια τῶν ἁρμοδιοτήτων, τῶν δικαιωμάτων καί τῶν ὑποχρεώσεών μας.

β) Ὁ πρός ψήφισιν Κανονισμός διά τοῦ ἄρθρου 4 θεσπίζει Κλάσεις – Κατηγορίας Ἱεροψαλτῶν, ὅπερ ἦτο ἀναγκαῖον, διότι τοῦτο συμβάλλει εἰς τήν ἀξιολόγησι τοῦ ἱεροψαλτικοῦ δυναμικοῦ καί εἶναι βοηθητικόν εἰς τήν τυχόν μελλοντικήν ἀνάληψι τῆς μισθοδοσίας αὐτῶν ἀπό τό Κράτος.

Μόνον θέλω νά παρατηρήσω, ὅτι διά τήν κατάταξι τῶν Ἱεροψαλτῶν εἰς τάς μεγάλας κατηγορίας ( Α΄ καί Β΄ ) καλόν θά ἦτο νά ὁρισθῆ πρός τοῦτο εἰδική Συνοδική Ἐπιτροπή, ὥστε καί ἡ ἀξιολόγησις τῶν ὑποψηφίων νά εἶναι πιό ἀντικειμενική καί ὁ χορηγούμενος τίτλος νά εἶναι πλέον ἀξιόπιστος. Ἡ μικρή ταλαιπωρία τὼν ὑποψηφίων ἀντισταθμίζεται ἀπό τά ὀφέλη πού θά τύχουν. Εἶναι μάλιστα δυνατόν νά ὁρισθοῦν δύο τοιαῦται Ἐπιτροπαί` Μία εἰς τήν Ἀθήνα καί μία εἰς τήν Θεσσαλονίκην.

γ) Διά τοῦ Ἄρθρου 7 ὁρίζεται κατώτατον ὅριον μισθῶν τῶν Ἱεροψαλτῶν, ὅπερ ἦτο πάγιο αἴτημα αὐτῶν. Τά τεθέντα ποσά, ἄν καί μποροῦσαν νά εἶναι ὑψηλότερα τοὐλάχιστον διά τάς Α΄καί Β΄κατηγορίας, πιστεύω ὅτι εἶναι εἰς τά ἐφικτά ὅρια, μάλιστα ὡς ἀπαρχή τοῦ μέτρου, καί πρέπει νά ἱκανοποιήσουν τά Ἐκκλ. Συμβούλια καί τούς ἱεροψάλτας.


δ) Τέλος σημειώνω, ὅτι τό Σχέδιον τοῦ Κανονισμοῦ πολύ ὀρθά ὁρίζει ἡμέρα τιμῆς καί προβολῆς τοῦ ἱεροψαλτικοῦ ἔργου, καθώς καί ἀπονομή τιμητικῶν Διακρίσεων εἰς τούς ἱεροψάλτας, ὅπερ φανερώνει τό ἰδιαίτερον ἐνδιαφέρον τῆς Ἐκκλησίας μας ὑπέρ αὐτῶν.
*

2. Εἰς τά ἄρθρα τοῦ Κανονισμοῦ θέλω νά κάνω τάς ἑξῆς παρατηρήσεις καί νά ἐπιστήσω τήν προσοχήν τῶν ἁγίων Ἀδελφῶν.

α. Εἰς τό ἄρθρον 2, παράγραφον 1, ὁρίζεται• << Ὁ Ἱεροψάλτης εἶναι κατώτερος Κληρικός τῆς Ὀρθοδόξου Χριστιανικῆς Ἐκκλησίας καί πρό τοῦ διορισμοῦ του καί τῆς ἀναλήψεως ὑπηρεσίας σέ κάποιο Ἱερό Ναό, δέχεται τήν κεκανονισμένη χειροθεσία >>.

Ἡ διάταξις αὐτή εἶναι Κανονικῶς ὀρθή. Ὅμως ἡ ἀναγκαστική ἐπιβολή χειροθεσίας εἰς ἅπαντας τούς Ἱεροψάλτας θά συναντήση πολλά ἐμπόδια καί θά δημιουργήση προβλήματα, ἴσως καί τριβές: Διότι:

Ι. Πολλοί Ἱεροψάλται δέν θέλουν νά χειροθετηθοῦν διά προσωπικούς καί ἄλλους λόγους.

ΙΙ. Ἡ χειροθεσία ἀπαιτεῖ ἔρευνα Κανονικῶν Προϋποθέσεων διά τήν τέλεσίν της καί θέλησιν τοῦ προσερχομένου. Θά τά παραβλέψωμε;

ΙΙΙ. Θά προκληθοῦν προβλήματα ἀποκλεισμοῦ Ἱεροψαλτῶν, πρᾶγμα πού ἀσφαλῶς θά προκαλέση συναφεῖς παρενέργειες.

ΙV. Ἔτσι θά ὁδηγηθοῦμε εἰς τήν πράξι νά μή τηροῦμε τήν διάταξι, ὁπότε δημιουργεῖται σ’ ὅλους μας πρόβλημα. Δέν εἶναι πρέπον νά νομοθετοῦμε, ὅταν γνωρίζωμε ὅτι τό νομοθετούμενον δέν θά ἐφαρμοσθῆ.

Σημειώνω, ὅτι ἡ πρώτη Ἐπιτροπή διά τοῦτο εἶχε καταλήξει εἰς τήν φράσιν• << εὐκταῖον εἶναι νά χειροθετοῦνται >>.

β) Εἰς τό ἄρθρον 4, παράγραφος 5 ὁρίζεται• << Σέ περιοχές τῶν 2.000 κατοίκων ἤ σέ μικρά νησιά, τίς ἁρμοδιότητες τῆς Ἐπιτροπῆς Κρίσεως Ἱεροψαλτῶν ἀσκεῖ τό Ἐκκλησιαστικόν Συμβούλιον >>.

Διά τήν διάταξιν αὐτήν ἔχω τάς ἑξῆς παρατηρήσεις:

Ι.Ἡ διάταξις εἶναι ἀσαφής. Πρέπει νά διατυπωθῆ μέ σαφήνεια τί ἐννοεῖ <<περιοχές μέ 2.000 κατοίκους >>.Δηλαδή ἐννοεῖ χωριά καί Κωμοπόλεις μέχρι 2.000 κατοίκους ἤ ἐνορίες μέχρι 2.000 ἐνοριτῶν;

ΙΙ.Ἡ Διάταξις καί μετά τήν κατά τά ἄνω διασάφησί της, νομίζω ὅτι εἶναι ἀναιρετική ὅλης τῆς διατάξεως συγκροτήσεως Ἐπιτροπῆς Κρίσεως Ἱεροψαλτῶν. Ἀφ’ ἑνός μέν διότι οἱ περισσότερες ἐνορίες ἤ χωριά τῆς Ἑλλάδος ἔχουν κάτω τῶν 2.000 ἐνοριτῶν ἤ κατοίκων ἀντιστοίχως, ἀφ’ ἑτέρου δέ διότι κάθε ἱεροψάλτης θά καταφεύγη σέ μιά τέτοια ἐνορία, ὥστε νά ἀποφεύγη τήν Ἐπιτροπή καί νά πάρη ἀπό τό Ἐκκλ. Συμβούλιο Πιστοποιητικό ἀκόμη καί Α΄ τάξεως.


γ) Τό ἄρθρον 9, παράγραφος 2δ ὁρίζει• << Οἱ πειθαρχικές ποινές ἐπιβάλλονται μέ ἀπόφαση τοῦ οἰκείου Μητροπολίτη, ὅπως προβλέπει τό ἄρθρον 169 τοῦ ἰσχύοντος Νόμου 5383/32 καί τῶν << Ἐκκλησιαστικῶν Δικαστηρίων καί τῆς πρό αὐτοῦ διαδικασίας >>.

Σ’ αὐτά παρατηρῶ•

Ι. Ὁ σύνδεσμος << καί >> εἰς τήν φράσιν << καί τῶν Ἐκκλησιαστικῶν Δικαστηρίων...>> δέον νά ἀντικατασταθῆ μέ τήν πρόθεσι << περί >>, διότι δέν πρόκειται περί δύο διαφορετικῶν πραγμάτων. Ὁ Νόμος 5383/32 εἶναι περί τῶν Ἐκκλησιαστικῶν Δικαστηρίων.

ΙΙ. Ἡ ἀναφορά εἰς τόν Νόμον 5383/32 νομίζω ὅτι ἔχει τάς ἑξῆς ἀδυναμίας •

Πρῶτον• Περιορίζει τήν πειθαρχική δικαιοδοσία τοῦ Ἐπισκόπου μόνον εἰς τήν <<προσωρινή ἤ διαρκή παῦσι τῶν ψαλτῶν >> καί ἀφήνει ἔξω τήν ἐπιβολήν προστίμων, ἐνῶ ταῦτα ( τά πρόστιμα ) προβλέπονται εἰς τήν ἰσχύουσα ἐπίσης ( Ἄρθρον 67, τοῦ Νόμου 590/77 ) διάταξι τοῦ ἄρθρου 53 τοῦ ὑπ’ ἀριθμ. 2/1969 Κανονισμοῦ τῆς Ἱερᾶς Συνόδου,

Δεύτερον• Ἄν τά ἀνωτέρω πρόστιμα δέν θά ἐπιβάλλωνται, πιστεύω ὅτι θά εἶναι εἰς βάρος τῆς πειθαρχίας τῶν Ἱεροψαλτῶν καί ἑπομένως καί τῆς καλῆς λειτουργίας τῶν Ἱ.Ναῶν μας. Ἄν πάλιν πρέπει νά ἐπιβάλλωνται, ὡς πιστεύω, τότε πρέπει νά ὁρισθῆ ἀπό τόν Κανονισμό καί τό ποῖος, πότε καί πῶς θά ἐπιβάλλωνται,

Τρίτον• Εἶναι δυνατόν νά ὑπάρξουν ἀμφισβητήσεις περί τοῦ τρόπου τῆς προδικασίας διά τήν ἐπιβολήν τῆς ποινῆς τῆς προσωρινῆς ἤ ὁριστικῆς παύσεως τοῦ Ἱεροψάλτου. Δηλαδή θά δημιουργηθῆ ἀμφιβολία ἄν θά πρέπη ἤ ὄχι πρό τῆς ἐπιβολῆς τῆς ποινῆς νά διαταχθῆ ὑπό τοῦ Ἐπισκόπου ἀνάκρισις κατά τό ἄρθρον 100 τοῦ Νόμου 5383/32 << περί τῶν Ἐκκλησιαστικῶν Δικαστηρίων καί τῆς πρό αὐτῶν διαδικασίας >>. Ὁπότε τό θέμα θά δυσκολεύεται περισσότερον.


Γ΄ ΠΡΟΤΑΣΙΣ

1. Εἰσηγοῦμαι νά ψηφισθῆ ὁ Κανονισμός εἰς τό κατ’ ἀρχήν.

2. Εἰσηγοῦμαι νά ψηφισθῆ ὁ Κανονισμός καί κατ’ ἄρθρον μετά τίς προτεινόμενες κατωτέρω ἀλλαγές:

Πρῶτον• Ἡ παράγραφος 1, τοῦ ἄρθρου 2, νά ὁρισθῆ οὕτω•

<< Ὁ Ἱεροψάλτης εἶναι κατώτερος Κληρικός τῆς Ὀρθοδόξου Χριστιανικῆς Ἐκκλησίας, πρό δέ τοῦ διορισμοῦ του καί τῆς ἀναλήψεως ὑπηρεσίας σέ κάποιο Ἱερό Ναό εὐκταῖον εἶναι νά δεχθῆ τήν κανονισμένη χειροθεσία >>.
*

Δεύτερον• Ἡ παράγραφος 3 τοῦ ἄρθρου 4 νά ἀντικατασταθῆ ὡς ἑξῆς•

<< 3. Διά τήν κρίση καί κατάταξη τῶν Ἱεροψαλτῶν ὁρίζονται οἱ ἑξῆς Ἐπιτροπές κρίσεως Ἱεροψαλτῶν:

Ι. Δύο πενταμελεῖς Ἐπιτροπές Κρίσεως Ἱεροψαλτῶν• Μία εἰς Ἀθήνα καί ἡ Ἑτέρα εἰς Θεσσαλονίκη. Συγκροτοῦνται διά τριετῆ θητεία ὑπό τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος διά τήν κατάταξη Ἱεροψαλτῶν εἰς τάς Β΄καί Α΄ κατηγορίας καί ἀποτελεῖται ἑκάστη:

α) Ἀπό ἕνα Μητροπολίτη, ὡς Πρόεδροι.

β) Ἀπό ἕνα Πανεπιστημιακό Καθηγητή Μουσικολογίας.

γ) Ἀπό ἕνα Καθηγητή Ἐκκλησιαστικῆς Βυζαντινῆς Μουσικῆς Ὠδείου.

δ) Ἀπό ἕνα Ἐφημέριο μέ εἰδικές γνώσεις Βυζαντινῆς Μουσικῆς,

καί ε) Ἀπό τόν ἑκάστοτε Πρόεδρο τῆς ΟΜΣΙΕ διά τήν Ἀθήνα καί ἀπό τόν ἑκάστοτε Πρόεδρο Ἱεροψαλτῶν Βορείου Ἑλλάδος, διά τήν Θεσσαλονίκη.

ΙΙ. Εἰς ἑκάστην Ἱεράν Μητρόπολιν ὁρίζεται Ἐπιτροπή Κρίσεως Ἱεροψαλτῶν διά τάς Γ΄, Δ΄ καί Ε΄ κατηγορίας, συγκροτουμένην ὑπό τοῦ οἰκείου Μητροπολίτου διά τριετῆ θητεία καί ἀποτελεῖται:

α. Ἀπό τόν Μητροπολίτη, ὡς Πρόεδρο, ἤ τόν νόμιμο ἀναπληρωτή αὐτοῦ.

β. Ἀπό τόν Πρωτοψάλτη τοῦ Καθεδρικοῦ Ναοῦ τῆς οἰκείας Μητροπόλεως.

γ. Ἀπό τόν Πρόεδρο τοῦ οἰκείου Συλλόγου ἱεροψαλτῶν, ἤ ἀπό ἕνα Μέλος αὐτοῦ, προτεινόμενο ἀπό τό Διοικητικό Συμβούλιο τούτου.

δ. Ἀπό τόν Πρόεδρο τοῦ Συμβουλίου, τοῦ Ναοῦ, ὅπου θά προσληφθῆ ὁ Ἱεροψάλτης.

ε΄. Ἀπό ἕναν Καθηγητή μέ εἰδίκευση στήν Βυζαντινή Ἐκκλησιαστική μουσική.
*

Τρίτον• Ἡ πραράγραφος 5 τοῦ αὐτοῦ ἄρθρου 4, ὁρίζουσα• << Σέ περιοχές κάτω τῶν 2.000 κατοίκων ἤ σέ μικρά νησιά τίς ἁρμοδιότητες τῆς Ἐπιτροπῆς Κρίσεως Ἱεροψαλτῶν ἀσκεῖ τό Ἐκκλησιαστικό Συμβούλιο >> , νά ἀντικατασταθῆ μέ τήν ἑξῆς Διάταξι

<< Σέ ἐνορίες κάτω τῶν 500 κατοίκων ἤ σέ μικρά νησιά ὁ Μητροπολίτης δύναται νά διορίζει Ἱεροψάλτες μετά πρότασι τοῦ Ἐκκλ. Συμβουλίου καί χωρίς Γνωμοδότησι τῆς Ἐπιτροπῆς Κρίσεως Ἱεροψαλτῶν.

Οἱ οὕτω διοριζόμενοι Ἱεροψάλτες θά ἀνήκουν εἰς τήν Ε΄ Κατηγορία >>.
*

Τέταρτον• Ἡ παράγραφος 2δ΄ τοῦ ἄρθρου 9, νά διορθωθῆ καί νά ὁρισθῆ οὕτως• << Οἱ πειθαρχικές ποινές ἐπιβάλλονται μέ ἀπόφαση τοῦ οἰκείου Μητροπολίτου ὅπως προβλέπει τό ἄρθρον 53 τοῦ ὑπ’ ἀρθμ. 2/1969 Κανονισμοῦ τῆς Ἱερᾶς Συνόδου >>.
*

3. Μετά τάς ἀλλαγάς αὐτάς εἰσηγούμαι τήν ψήφισι τοῦ Σχεδίου Κανονισμοῦ τούτου καί εἰς τό σύνολόν του.
*

4. Τέλος κάνω καί μίαν γενικωτέραν πρότασιν:

Ὁσάκις εἰς τήν ΙΣΙ ἔρχονται πρός ψήφισιν Κανονισμοί, νά ἀποστέλλωνται ἀντίγραφα τούτων εἰς τούς Σεβ. Μητροπολίτας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος μαζί μέ τήν Ἡμερήσια Διάταξι, ὥστε νά ἔχουν ἄνεσιν χρόνου μελέτης αὐτῶν.


† Ὁ Ἠλείας


Προηγούμενη σελίδα