image with the sign of the Greek Church

Κεντρική Σελίδα | Ιερά Σύνοδος | Αρχιεπίσκοπος | 89,5 Radio | Ειδήσεις | Κοινωνία
Βιβλιοθήκη | Μουσείο | Multimedia | Τεχνική Βοήθεια | Σύνδεσμοι | Επικοινωνία

Ιερά ΣύνοδοςΕΠΙΚΟΙΝΩΝIA


Δελτίo Τύπου


Προηγούμενη σελίδα


Ἐν Ἀθήναις τῇ 22ῃ Νοεμβρίου 2004


Μέ ἐπιτυχία συνεχίσθησαν στίς 20/11/2004 γιά δεύτερη ἡμέρα καί ὁλοκληρώθησαν οἱ ἐργασίες τῆς Πρώτης Φάσεως τῆς Διημερίδος Στελεχῶν Ποιμαντικοῦ Ἔργου τῶν Ἱερῶν Μητροπόλεων Κεντρικῆς καί Βορείου Ἑλλάδος, πού διοργάνωσε ἡ Ἱερά Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, φιλοξενήθηκε ὑπό τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Νεαπόλεως καί Σταυρουπόλεως εἰς τό Ξενοδοχεῖον LES LAZARISTES εἰς τήν Σταυρούπολη Θεσσαλονίκης καί εἶχε ὡς κεντρικό θέμα σπουδῆς καί μελέτης:

«Οἱ Μετανάστες στήν πολυπολιτισμική Ἑλληνική Κοινωνία: μία πρόκληση γιά τήν Ἐκκλησία»

1) Ἡ πρώτη εἰσήγηση τῆς δεύτερης (2ης) Συνεδρίας ἔγινε ἀπό τήν ἐλλογιμωτάτην κ. Χριστίνα Βάγια, Καθηγήτριαν Τ.Ε.Ι Ἀθηνῶν, μέ θέμα « Κοινωνικές Ὑπηρεσίες γιά τούς Μετανάστες καί τούς Πρόσφυγες καί ἡ Συμβολή τῆς Ἐνορίας στήν εἰρηνική συνύπαρξη ». Ἡ ἐλλογιμωτάτη μεταξύ τῶν ἄλλων ἀνέφερε τά ἑξῆς:

α. Ἡ Ἑλλάδα ἔπαψε νά εἶναι μεταναστευτική χώρα. Ἀπό τό τέλος τῆς δεκαετίας τοῦ 1970, ἔχει γίνει χώρα ὑποδοχῆς οἰκονομικῶν Μεταναστῶν καί Προσφύγων.

β. Οἱ διάφορες σημερινές ὁμάδες ἀλλοδαπῶν ἔχουν ὑποστεῖ στέρησιν δικαιωμάτων καί ἀγαθῶν στίς χῶρες προέλευσης.

γ. Οἱ πιό εὐπαθεῖς ὁμάδες εἶναι οἱ γυναῖκες - πρόσφυγες ἀρχηγοί οἰκογενείας, οἱ ἀσυνόδευτοι ἀνήλικοι, οἱ προβληματικές οἰκογένειες, οἱ μετανάστριες νεαρῆς ἡλικίας, τά θύματα βασανιστηρίων.

δ.- Κανείς ἀνθρώπινος θεσμός δέν ἔχει μεγαλύτερη παράδοση στήν πρακτική τῆς προσοικείωσης καί εἰρηνικῆς συνύπαρξης καί τῆς κοινοτικῆς ἑνότητας καί διακονίας γιά τούς μετανάστες ἀπό τήν 'Ορθοδοξία. Ἡ Ἐκκλησία ξεκίνησε κατά τό παρελθόν πρώτη αὐτή τήν πρόνοια γιά τούς μετανάστες καί μετά ἀπό ἱκανό χρόνο ἀκολούθησαν οἱ ἄλλες ὀργανώσεις καί οἱ κρατικοί φορεῖς.

2) Ὁ ἑπόμενος εἰσηγητής τῆς Συνεδρίας, ἐλλογιμώτατος κ. Ἀλέξανδρος Σταυρόπουλος, Καθηγητής Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν ἀνέπτυξε τό θέμα « Ἡ Ποιμαντική εὐθύνη τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος γιά τούς μετανάστες».

Ὁ εἰσηγητής ἔκαμε κατ' ἀρχάς μία ἱστορική ἀναδρομή στήν ποιμαντική τῶν μεταναστῶν και τόνισε μεταξύ τῶν ἄλλων τά ἑξῆς:

α.- Τήν Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος ἀπασχολεῖ σοβαρά τό θέμα τῶν μεταναστῶν σέ θεωρητικό καί πρακτικό ἐπίπεδο.

β.- Πολύτιμη εἶναι ἡ ἐμπειρία τῆς Ποιμαντικῆς ὅταν συμπαρίσταται στούς Ἕλληνες Μετανάστες στό ἐξωτερικό καί στούς Παλλινοστοῦντες κατά τήν ἐπιστροφή τους.

γ.- Ἡ Ποιμαντική πρός τούς ἑτεροθρήσκους Μετανάστες γίνεται μέ ἀναφορά στά πρόβατα «ἅ οὐκ ἔστιν ἐκ τῆς αὐλῆς ταύτης. ( Ἰωάν. 10, 16).

δ.- Τό Πρόγραμμα Διακονίας τῆς Ἐκκλησίας θεμελιώνεται στή στάση φιλοξενίας, πού προκύπτει ἀπό τό Εὐαγγέλιο τῆς Κρίσεως καί ἀπό τόν Ὕμνο τῆς Ἀγάπης τοῦ Ἀποστ. Παύλου.

ε.- Ἡ Ποιμαντική εὐθύνη τῆς Ἐκκλησίας ἀναπτύσσεται βάσει τῶν ἀρχῶν, τῶν λειτουργιῶν καί τῶν προσεγγίσεων τοῦ Ποιμαντικοῦ Ἔργου.

3) Τρίτος εἰσηγητής τῆς δεύτερης Συνεδρίας ἦταν ὁ ἐλλογιμώτατος κ. Παντελῆς Καλαϊτζίδης, Πάρεδρος ε.θ. τοῦ Παιδαγωγικοῦ 'Ινστιτούτου, πού πραγματεύθηκε τό θέμα « Πολυπολιτισμική καί πολυθρησκευτική κοινωνία καί τό κατηχητικό ἔργο τῆς Ἐκκλησίας». Ὁ εἰσηγητής ἀνέφερε μεταξύ ἄλλων ὅτι τό κατηχητικό ἔργο τῆς Ἐκκλησίας καί ἡ οὐσιαστική της προσφορά πρέπει νά στοχεύουν στίς πιό κάτω θέσεις:

α.- Στήν αὐτονόητη καί ἐπείγουσα ἐπιμόρφωση τῶν κληρικῶν, τῶν κατηχητῶν καί τῶν στελεχῶν τοῦ Ποιμαντικοῦ ἔργου, μέ βάση τίς νέες κοινωνικές καί πολιτισμικές πραγματικότητες.

β.- Στή συνεργασία μέ ἄλλους φορεῖς τῆς Πολιτείας, τῆς Κοινωνίας τῶν Πολιτῶν, τῆς Ἀκαδημαϊκῆς Κοινότητας, πού δραστηριοποιοῦνται σέ αὐτή τήν κατεύθυνση.

γ.- Στήν ἔνταση τῆς διαλογικῆς ἑτοιμότητας τῆς Ἐκκλησίας καί τῆς Θεολογίας καί στήν ἀπαλλαγή τῆς Ἐκκλησίας ἀπό τόν Ἐθνοκεντρικό καί ἐσωστρεφῆ ἀμυντικό λόγο.

δ. Στήν ἀποδοχή τοῦ πολιτισμικοῦ καί θρησκευτικοῦ πλουραλισμοῦ καί στήν διακήρυξη τῆς ἐμμονῆς στήν συνύπαρξη μέ τόν ἄλλον, πού σύμφωνα μέ τήν βιβλική παράδοση ἐνσαρκώνει τόν πιό πολύτιμο καί ἀκριβό ἑαυτό μας καί τήν ζωντανή εικόνα τοῦ Θεοῦ.

ε.- Στήν ἐνίσχυση τοῦ Κοινωνικοῦ καί Φιλανθρωπικοῦ Ἔργου τῆς Ἐκκλησίας πρός τήν κατεύθυνσιν, ἀφ' ἑνός τῆς κοινωνικῆς συνοχῆς καί ἀφ' ἑτέρου τῆς ἀλληλεγγύης, χωρίς θρησκευτικές καί ἐθνικές διακρίσεις.

Ἀκολούθησε συζήτηση ἐπί τῶν εἰσηγήσεων καί οἱ κ. Εἰσηγητές ἔδωσαν τίς κατάλληλες καί δόκιμες ἐπ' αὐτῶν ἀπαντήσεις.

Στίς 12.00 τῆς ἰδίας ἡμέρας ἔγινε ἡ τρίτη Συνεδρία τῆς Διημερίδος.

1.- Πρῶτος Εἰσηγητής αὐτῆς ἦτο ὁ Ἐντιμώτατος Δρ. κ. Ἀντώνιος Παπαντωνίου, πού ἀνέπτυξε τό θέμα «Ὁ προσήλυτος ὁ προσπο-ρευόμενος πρός ὑμᾶς (Λευ ιτ. 19,34). Προτάσεις γιά μιά μεταναστευτική πολιτική μέ ἀνθρώπινο πρόσωπο».

Ὁ εἰσηγητής ἔκαμε ἀναφορά στά σύγχρονα δεδομένα τῆς μεταναστευτικῆς πολιτικῆς, στή γνησιότητα τῶν προσπαθειῶν καί στίς πρόσφατες προβληθεῖσες θέσεις ἀπό τήν Εὐρωπαϊκή Ἕνωση γιά τούς μετανάστες καί τόνισε συνοψίζοντας τά ἑξῆς:

2.- Δεύτερος Εἰσηγητής τῆς Συνεδρίας αὐτῆς ἦτο ὁ Αἰδεσιμο-λογιώτατος Πρωτοπρεσβύτερος κ. Θεμιστοκλῆς Χριστοδούλου, Δρ. Θεολογίας, Γενικός Δ/ντής «Χριστιανικῆς Ἀλληλεγγύης» Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν, πού εἰσηγήθη τό θέμα: « Πρακτικές ἐφαρμογές τῆς Χριστιανικῆς Ἀλληλεγγύης στό πρόβλημα τῶν μεταναστῶν». Ὁ Αἰδεσιμολογιώτατος εἰσηγητής συνόψισε τά ἑξῆς γνωρίσματα πού πρέπει νά διακρίνουν τήν ἄσκηση τῆς ποιμαντικῆς φιλανθρωπίας πρός τούς μετανάστες.

1.- Βαθειά πίστη στό Θεό.

2.- Γνώση τοῦ τί σημαίνει «σταύρωση» καί « ἀνάσταση» στίς παράλληλες διαστάσεις τῆς ἀχαριστίας καί τῆς εὐχαριστίας.

3.- Προσευχητική ἀντιμετώπιση ὅλων τῶν περιπτώσεων.

4.- Ἡ ποιμαντική τῆς φιλανθρωπίας πρός τούς μετανάστες νά μήν συγχέεται μέ τήν προσπάθεια προσελκύσεως αὐτῶν στήν Ὀρθόδοξη πίστη.

5.- Ἀκρόαση τῶν προβλημάτων τῶν μεταναστῶν μέ ὑπομονή καί κατανόηση.

6.- Διάθεση μεγάλου ἀποθέματος ἀγάπης.

Μετά τό πέρας τῆς τρίτης Συνεδρίας, ἔγινε συζήτηση ἐπί τῶν εἰσηγήσεων καί οἱ κ. εἰσηγητές ἔδωσαν τίς κατάλληλες ἀπαντήσεις στούς προβληματισμούς καί τίς ἀπορίες τῶν κ. Συνέδρων.

Στήν τέταρτη καταληκτική Συνεδρία της Διημερίδος ὑπό τήν Προεδρίαν τοῦ ἐλλογιμωτάτου κ. Ἰωάννου Φουντούλη, ἔγινε γενική συζήτηση γιά τήν θεματολογία τῆς Διημερίδος, τήν ἀξία της καί τίς προσφερόμενες δυνατότητες ποιμαντικῆς ἀξιοποίησής της, μέ βάση συνολικά τίς θέσεις καί προτάσεις τῶν κ. Εἰσηγητῶν καί τόν προβληματισμό τῶν κ. Συνέδρων.

Ἀνεγνώσθησαν στή συνέχεια τά Πορίσματα καί τά Συμπεράσματα τῆς πρώτης Φάσεως τῆς Διημερίδος καί ὁ ἐκπροσωπῶν τόν Πρόεδρον τῆς Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς Θείας Λατρείας καί Ποιμαντικοῦ 'Έργου, Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης καί Καμπανίας κ. Παντελεήμων, ἀφοῦ εὐχαρίστησε τούς παρισταμένους γιά τήν οὐσιαστική συμβολή τους στήν ἐπιτυχία τῆς Διημερίδος κήρυξε τήν λῆξιν τῶν ἐργασιῶν αὐτῆς.


Ἐκ τοῦ Γραφείου Τύπου τῆς Ἱερᾶς Συνόδου.


Προηγούμενη σελίδα