Αποπομπή μοναχού Μάξιμου Βαρβαρή από την Ι. Μητρόπολη Κορίνθου
16/11/2007Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 1603/5-11-2007 απόφαση του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Κορίνθου κ. Διονυσίου, εντέλλεται ο Μοναχός κ. ΜΑΞΙΜΟΣ ΒΑΡΒΑΡΗΣ, όπως αποχωρήσει πάραυτα εκ των ορίων της Μητροπολιτικής Επαρχίας και φυσικά και εκ της Ι. Μονής Αγ. Κοσμά Αιτωλού Κυλλήνης της οποίας από ετών σφετερίζεται τον τίτλον του Ηγουμένου και του Μοναχού.

Ο Σεβασμιώτατος, για ικανό χρονικό διάστημα, με χριστιανική καρτερία υπέμενε και ανέμενε τόσο την μετάνοια του εν λόγω Μοναχού, όσο και την αυτονόητη πιστή εφαρμογή των Ιερών Κανόνων, των Νόμων της Πολιτείας, αλλά και τας περί Μοναχισμού σχετικάς διατάξεις. Αντί τούτων ο κ. Μάξιμος με τους παντοειδείς υποτροπιασμούς και τον σκανδαλισμό των πιστών πανελλαδικά υπερέβη τα όρια της ιδιότητάς του.

Η σχετική Απόφαση παρατίθεται παρακάτω διότι επιθυμία του Σεβασμιωτάτου είναι να πληροφορηθεί από τα Μ.Μ.Ε. ο πιστός Λαός της Κορινθίας, αλλά και όλης της Ελλάδος, τους 13 σοβαρώτατους λόγους, που τον ανάγκασαν να προβεί, με πολύ θλίψη, στην επιβαλλόμενη ενέργεια της αποπομπής του εν λόγω Μοναχού, πιστεύοντας, ότι εκφράζει και την σύμφωνη γνώμη, αλλά και την επιθυμία του Κορινθιακού Λαού και όλης της Ελλάδος, η οποία έκπληκτη απορεί για την αδέσποτη συμπεριφορά του.:ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥἈριθμ. Πρωτ. 1603
Ἐν Κορίνθῳ τῇ 5ῃ - 11 - 2007

Πρὸς
τόν Ὁσιώτατον Μοναχόν κ. Μάξιμον Βαρβαρῆ.
Ἱεράν Μονήν Ἁγίου Κοσμᾶ Αἰτωλοῦ Κυλλήνης.

Εἰς Κυλλήνην.

Διὰ τοῦ παρόντος γνωρίζομέν σοι τὰ κάτωθι:
1) Ἐπειδὴ παρὰ τάς ἐπανειλημμένας ἡμετέρας συστάσεις, ὅπως ἐγκαταβιοῖς ἐντὸς τῆς Ἱερᾶς Μονῆς, εἰς ἥν ἰσχυρίζεσαι ὅτι τυγχάνεις Μοναχός, μέχρι σήμερον δέν συνεμορφώθεις (ἐμφαινομένου τούτου καὶ ἐκ τῆς ἀλληλογραφίας, ἡ ὁποία ἀποστέλ-λεται ὑπὸ σοῦ ἐξ Ἀθηνῶν), προτιμῶν τά κανάλια έπικοινωνίας καί τήν ἐμπορίαν τῆς «ἱεραποστολικῆς» δραστηριότητος άλλά καί ἐπιδεικνύων οὕτως ἀπείθειαν εἰς τὴν Ἐκκλησιαστικὴν σου Ἀρχήν,
2) Ἐπειδὴ ἄνευ τῆς δι᾿ ἡμῶν ἀδείας τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος ἐμφανίζεσαι ἀπροκλήτως εἰς τὰ Τηλεοπτικὰ Κανάλια ἐκφέρων λόγον (γραπτόν τε καί προφορικόν) ἀντεκκλησιαστικόν, ἀντιδογματικὸν, «προφητικόν» διό καὶ προκλητικόν καί σκανδαλίζοντα,
3) Ἐπειδὴ ζῇς βίον «ἀδέσποτον» περιφερόμενος τῇδε κἀκεῖσε καί πάντως ἐκτὸς τῆς Ἱερᾶς Μονῆς τῆς ὑπὸ σοῦ φερομένης ὡς τοιαύτης τῆς «Μετανοίας» σου,
4) Ἐπειδὴ ἠρνήθης τρίς τὴν διενέργειαν Διοικητικοῦ καὶ Οἰκονομικοῦ ἐλέγχου ὑπὸ τῆς ὁρισθείσης ὑπὸ τοῦ Μητροπολιτικοῦ Συμβουλίου πρὸς τοῦτο Tριμελοῦς Ἐπιτροπῆς προφασιζόμενος διαφόρους ἀναληθεῖς καί μή συννόμους λόγους, θέτων μάλιστα ἀπαραδέκτως καί ὅρους!!!,
5) Ἐπειδὴ ἕως τῆς σήμερον δέν ἔχεις παραδώσει εἰσέτι οὔτε τά τῆς Διοικήσεως οὔτε καί τά τῆς Οἰκονομικῆς διαχειρίσεως τῆς Ἱερᾶς Μονῆς εἰς τὸν ὁρισθέντα ὑπὸ τοῦ Μητροπολιτικοῦ Συμβουλίου καί τελοῦντα χρέη Ἡγουμενοσυμβουλίου Αἰδ. κ. Κων/νον Τζενεράλην, ἀρνούμενος νά ἐφαρμόσης τά νόμιμα καί κανονικά, ἐπιμένων εἰς τήν ἄσκησιν τῆς Ἡγουμενίας ἐκ μέρους σου, καί σφετεριζόμενος αὐτήν ἀλλά καί αὐτόν τόν τίτλον τοῦ μοναχοῦ τῆς ὡς ἄνω Ἱερᾶς Μονῆς (ὅρα Περιοδικόν Down Town, Τεῦχος 1-7 Νοεμβρίου, σελ. 108),
6) Ἐπειδὴ ἀμφισβητῶν τάς ἀποφάσεις τῆς προϊσταμένης σου Ἐκκλησιαστικῆς Ἀρχῆς, ὡς τοῦ Μητροπολίτου καὶ αὐτοῦ τοῦ Μητροπολιτικοῦ Συμβουλίου, ἔφθασες εἰς τό σημεῖον ὥστε στρεφόμενος κατὰ τῶν ἀποφάσεών των νά προσβάλεις ταύτας εἰς τὴν κοσμικὴν Δικαιοσύνην καὶ δὴ καί ἐν ὑποτροπῇ ἐνώπιον τοῦ Σ.τ.Ε., τὸ ὁποῖον μάλιστα διὰ τῆς ἀπὸ 30-4-2007 ἀποφάσεως του ἀπέρρίψεν τὴν ἀπὸ 12-3-2007 αἴτησίν σου περί χορηγήσεως προσωρινῆς διαταγῆς ἀναστολῆς ἐκτελέσεως τῶν ὡς ἄνω ἀποφάσεων, ἕως τῆς ἐκδικάσεως τῆς αἰτήσεώς σου περί ἀκυρώσεως Πράξεων τοῦ Μητροπολίτου καὶ τοῦ Μητροπολιτικοῦ Συμβουλίου,
7) Ἐπειδὴ μέ ἐμήνυσες ψευδῶς (τούτου βεβαιουμένου ὑπό τῆς ἐκδοθείσης ὑπ᾿ ἀριθμ. Γ 07/23/10-7-2007 Διατάξεως τοῦ Εἰσαγγελέως Πρωτοδικῶν Κορίνθου), δι᾿ ἀνοίκειον συμπεριφοράν καί βιαιοπραγίαν ἐναντίον σου, συκοφαντήσας με δεινῶς εἰς τό πανελλήνιον,
8) Ἐπειδὴ ἠρνήθης διὰ τῆς ἄχρι τοῦδε εὐλόγου σιωπῆς σου νά ἀπαντήσῃς εἰς τὸ ἀπὸ 23-2-2007 ἐξώδικον ἔγγραφον μου διὰ τάς συκοφαντικὰς διὰ τὴν Ἱεραρχίαν καὶ τὸν Ἱερὸν Κλῆρον τοποθετήσεις σου εἰς τὴν ἐκπομπὴν τοῦ Τηλεοπτικοῦ Σταθμοῦ ALTER καὶ συγκεκριμένως εἰς τὴν ἐκπομπὴν τοῦ κ. Κ. Χαρδαβέλα, μὲ τὸν τίτλον «ΑΘΕΑΤΟΣ ΚΟΣΜΟΣ» τῆς 6-2-2007, παρελθούσης ἀπράκτου τῆς ὁρισθείσης ἐν αὐτῷ 10ημέρου προθεσμίας,
9) Ἐπειδή ἕως τῆς σήμερον μόνον ἀναταραχάς, ἔριδας καί στάσεις ἔχεις προκαλέσει εἰς τόν Μοναχισμόν τῆς Ἱ. Μητροπόλεως ὡς καί δυσμενέστατα σχόλια ἀπό τά Τηλεοπτικά Μέσα καί τόν Λαόν δεινῶς σκανδαλιζόμενον ἐκ τῆς ἀχαρακτηρίστου καί ἀνυποτάκτου ταύτης ὡς ἄνω συμπεριφορᾶς σου, ἥτις μᾶς κάνει νά πιστεύωμεν ἀμετακινήτως ὅτι ἐξηντλήθησαν ὁριστικῶς καί τά ἔσχατα ὅρια ἀνοχῆς, ὑπομονῆς καί ἐλπίδος διορθώσεώς σου,
10) Ἐπειδή ἡ μεταξύ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως καί σοῦ ἐπικοινωνία κατήντησε ἀδύνατος ἕως καί νά διεξάγεται μόνον διά Δικαστικῶν Κλητήρων, προκαλοῦσα τά σχόλια τῶν πιστῶν διά τήν τοιαύτην ἀσυδοσίαν,
11) Ἐπειδὴ δέν εἶσαι ἐγγεγραμμένος εἰς τὰ Μοναχολόγια τῆς καθ᾿ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως, οὐδείς δέ ἐκ τῶν ἰσχυρισμῶν σου διά τε τήν διοικητικήν καί πνευματικήν σου ἐξάρτησιν ἐξ αὐτῆς τυγχάνει ἀποδείξιμος καί ἐπικυρωμένος ὑπό τοῦ ἁρμοδίου Διοικητικοῦ Ὀργάνου τῆς Ἱ. Μητροπόλεως, ἤτοι τοῦ Μητροπολιτικοῦ Συμβουλίου, ἀλλά καί ἐπειδή ὁ Ὑπηρεσιακός Φάκελλός σου, ὁ εἰς τὸ Ἐπισκοπεῖον φυλασσόμενος ὑπὸ τοῦ Προκατόχου ἡμῶν εὑρέθη κενός καθώς καί ἀνύπαρκτος ἡ μερίς σου έν τῷ Μοναχολογίῳ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως καί τῆς ὡς εἴρηται Ἱ. Μονῆς καί ὑπό τῶν ἁρμοδίων καταγραφέων τῶν ὁρισθέντων ὑπό τῆς κ. Εἰρηνοδίκου Κορινθίας, πρό καί κατά τήν τελικήν φάσιν ἀποσφραγίσεως τοῦ Ἐπισκοπείου,
12) Ἐπειδή εἰς τὸ ὑπ᾿ ἀριθμ. Πρωτ. 1358/27-9-2007 ἡμέτερον ἔγγραφον ἀπείθησες διά μίαν εἰσέτι φοράν καὶ δὲν ἀπελογήθης ἐντὸς τῶν δέκα (10) ἡμερῶν ὡς εἶχες ὑποχρέωσιν διά τὴν ἐμφάνισίν σου εἰς τὴν ἐκπομπὴν «ΜΠΟΡΩ» τῆς κ. Ἄννης Δρούζα, εἰς τὸ Τηλεοπτικὸν κανάλι STAR CHANNEL ἄνευ τῆς ἀδείας τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος καὶ ἐμοῦ καὶ προκλητικῶς μάλιστα ἐπανεφανίσθης εἰς Μ.Μ.Ε. προκαλέσας καὶ τὴν καυστικὴν σάτυραν ἄλλου γνωστοῦ παραγωγοῦ Τηλεοπτικῶν ἐκπομπῶν, τοῦ κ. Λ. Λαζοπούλου,
13) ἐπειδή δέν χρειάζονται τοιούτου εἴδους «Μοναχοί» εἰς τήν Ἐπαρχίαν ἡμῶν,

Παραγγέλομέν σοι ὅπως ἀποχωρήσῃς ἐκ τῶν ὁρίων τῆς καθ᾿ ἡμᾶς Μητροπολιτικῆς Ἐπαρχίας πάραυτα διὰ τὴν Μονὴν ἐξ ἧς προέρχεσαι, ἄνευ ἄλλης ἀναβολῆς καί ἀντιλογίας, ἀφοῦ παραδώσῃς, ἐντός τριῶν (3) ἡμερῶν ἀπό τῆς λήψεως τοῦ παρόντος, ἅ Βιβλία κατέχεις, (Μοναχολόγιον, Βιβλίον Ταμείου, σφραγίδα κ.λ.π.) τῆς Ἱερᾶς Μονῆς τοῦ Ἁγ. Κοσμᾶ Κυλλήνης εἰς τήν ὁρισθεῖσαν ὑπό τοῦ Μητροπολιτικοῦ Συμβουλίου Ἐπιτροπήν καί γνωρίζομεν σοι ὅτι ἀπό σήμερον παύεις καί τυπικῶς νά θεωρῆσαι μοναχός τῆς Ἱερᾶς ἡμῶν Μητροπόλεως. Περὶ δὲ τῶν Νομικῶν καὶ Κανονικῶν ἐπιπτώσεων τῶν ὡς ἄνω παραβάσεών σου, αἵτινες καί ἀναφέρονται καί ἀσφαλῶς δέν παραγράφονται, βεβαιοῦμεν σε ὅτι ἐπιφυλασσόμεθα διὰ τὰ νόμιμα καὶ κανονικά.Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ


† Ο ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ