Πασχάλιον τοῦ Σωτηρίου Ἔτους βθ΄ (2009)

Κεντρική σελίδα Συναξαριστή

Ἰνδικτιὼν β’

Ἡλίου κύκλοι 13

Σελήνης κύκλοι 12

Σελήνης θεμέλιον 18

Κρεῳφαγίας ἡμέραι 60

Τὰ Ἅγια Θεοφάνεια ἡμέρᾳ Τρίτῃ

Τὸ Τριῴδιον ἄρχεται Φεβρουαρίου 8 (Ἦχος α’ - Ἑωθινὸν Α’)

Ἡ Ἀπόκρεως Φεβρουαρίου 22

Ὁ Εὐαγγελισμὸς τῇ Τετάρτῃ τῆς Δ’ ἑβδομάδος τῶν Νηστειῶν

Νομικὸν Φάσκα Ἀπριλίου 14

Λατίνων Πάσχα Ἀπριλίου 12

ΤΟ ΑΓΙΟΝ ΠΑΣΧΑ Ἀπριλίου 19

Ἡ Ἀνάληψις Μαΐου 28

Ἡ Πεντηκοστὴ Ἰουνίου 7

Ἡ Κυριακὴ τῶν Ἁγίων Πάντων Ἰουνίου 14

Ἡ Νηστεία τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων ἡμέραι 14

Ἡ Μνήμη τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων ἡμέρᾳ Δευτέρᾳ

Ἡ Ὕψωσις τοῦ Τιμίου Σταυροῦ ἡμέρᾳ Δευτέρᾳ

Ἡ Παραμονὴ τῶν Χριστουγέννων ἡμέρᾳ Πέμπτῃ