!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN"> Ecclesia Report  
Πληροφοριακό δελτίο. Κυκλοφορεί δωρεάν. Έκδοση της Επικοινωνιακής και Μορφωτικής Υπηρεσίας της Εκκλησίας της Ελλάδος      Συντάκτης: Κλάδος Ηλεκτρονικής Τεχνολογίας(Διαδικτύου)


Τεύχος 684, 10 Μαρτίου 2014            Επικοινωνήστε μαζί μας            Γραφτείτε συνδρομητές δωρεάν

 Αυτό το ενημερωτικό newsletter, αποστέλλεται ΔΩΡΕΑΝ σε επιλεγμένους αποδέκτες.
Αν θέλετε να σταματήσει η αποστολή του σε σας, κάντε κλικ εδώ.
Αν λαμβάνετε περισσότερες από μια φορές το ίδιο τεύχος ΠΡΟΝΑΟ, κάντε κλικ εδώ.
ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Το μήνυμα των Προκαθημένων στην Κωνσταντινούπολη

Ελεύθερες οι μοναχές που είχαν απαχθεί στη Συρία

Ο Δομήνικος της Κρήτης

Ο εορτασμός της Κυριακής της Ορθοδοξίας
στον Άγιο Διονύσιο τον Αρεπαγίτη


Τον πανηγυρικό εκφώνησε ο Μητροπολίτης Ιλίου Αθηναγόρας


ΕΙΔΗΣΕΙΣ


Το μήνυμα των Προκαθημένων στην Κωνσταντινούπολη

[…] Οἱ πειρασμοί καί αἱ προκλήσεις τῆς ἱστορίας εἶναι ἰδιαιτέρως ἔντονοι εἰς τάς ἡμέρας μας καί οἱ Ὀρθόδοξοι Χριστιανοί δέν δυνάμεθα νά εἴμεθα ἀμέτοχοι εἰς αὐτά ἤ ἀδιάφοροι ἀπέναντί των. Διά τόν λόγον αὐτόν συνήλθομεν ἐπί τό αὐτό διά νά ἐγκύψωμεν εἰς τούς πειρασμούς καί τά προβλήματα τά ὁποῖα ἀντιμετωπίζει σήμερον ἡ ἀνθρωπότης. «Ἔξωθεν μάχαι, ἔσωθεν φόβοι» (Β΄ Κορ. ζ΄ 6) οἱ λόγοι αὐτοί τοῦ Ἀποστόλου ἰσχύουν καί σήμερον.

2. Ἀναλογιζόμενοι τήν ὀδύνην τῶν ἀνθρώπων ἀνά τόν κόσμον, ἐκφράζομεν τήν συμπάθειάν μας διά τό μαρτύριον καί τόν θαυμασμόν μας διά τήν μαρτυρίαν τῶν χριστιανῶν ἐν τῇ Μέσῃ Ἀνατολῇ, Ἀφρικῇ καί ἀλλαχοῦ τῆς γῆς. Φέρομεν εἰς τόν νοῦν μας τό διττόν αὐτῶν μαρτύριον: περί τῆς πίστεώς των ὡς καί περί τῆς διαφυλάξεως τῆς ἱστορικῆς των σχέσεως μετά ἀνθρώπων ἄλλων θρησκευτικῶν πεποιθήσεων. Καταγγέλλομεν τήν ἀναταραχήν καί τήν ἀστάθειαν αἱ ὁποῖαι ὠθοῦν τούς χριστιανούς νά ἐγκαταλείψουν τήν γῆν, ἔνθα ἐγεννήθη ὁ Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστός καί ἔνθεν διεδόθη τό Εὐαγγέλιον εἰς τόν κόσμον ἅπαντα.

Συμπάσχομεν μετά πάντων τῶν θυμάτων τῆς ἐν Συρίᾳ τραγῳδίας. Καταδικάζομεν πᾶσαν μορφήν τρομοκρατίας καί θρησκευτικῆς ὕβρεως. Ἡ ἀπαγωγή τῶν Μητροπολιτῶν Παύλου καί Ἰωάννου, ἄλλων κληρικῶν, ὡς καί τῶν μοναζουσῶν τῆς ἐν Μααλούλᾳ Ἱερᾶς Μονῆς τῆς Ἁγίας Θέκλης, ἀποτελεῖ χαίνουσαν πληγήν καί ζητοῦμεν τήν ἄμεσον ἀπελευθέρωσίν των.

Ἀπευθύνομεν ἔκκλησιν εἰς πάντα ἐμπλεκόμενον πρός ἄμεσον κατάπαυσιν τῶν στρατιωτικῶν ἐπιχειρήσεων, ἀπελεύθερωσιν τῶν αἰχμαλώτων καί ἑδραίωσιν τῆς εἰρήνης ἐν τῇ περιοχῇ διά τοῦ διαλόγου. Οἱ ἐν Μέσῃ Ἀνατολῇ χριστιανοί ἀποτελοῦν τήν ζύμην τῆς εἰρήνης. Εἰρήνη διά πάντα ἄνθρωπον σημαίνει ἐπίσης εἰρήνη διά τούς χριστιανούς. Στηρίζομεν τό Πατριαρχεῖον Ἀντιοχείας εἰς τήν πνευματικήν καί ἀνθρωπιστικήν διακονίαν αὐτοῦ, ὡς ἐπίσης καί τάς προσπαθείας αὐτοῦ διά τήν παλινόρθωσιν τῆς περιοχῆς καί τήν παλιννόστησιν τῶν προσφύγων.

3. Ἐνθέρμως προσευχόμεθα ὑπέρ τῆς διεξαγωγῆς εἰρηνικῶν διαπραγματεύσεων καί τῆς ἐν προσευχῇ καταλλαγῆς πρός ἔξοδον ἐκ τῆς ἐν Οὐκρανίᾳ συνεχιζομένης κρίσεως. Καταδικάζομεν τάς ἀπειλάς βιαίας καταλήψεως Ἱερῶν Μονῶν καί Ναῶν καί προσευχόμεθα διά τήν ἐπιστροφήν τῶν ἀδελφῶν ἡμῶν, τῶν σήμερον εὑρισκομένων ἐκτός τῆς κοινωνίας μετά τῆς Ἁγίας Ἐκκλησίας.

4. Ἡ παγκόσμιος οἰκονομική κρίσις ἀποτελεῖ θεμελιώδη ἀπειλήν διά τήν δικαιοσύνην καί τήν εἰρήνην εἰς τοπικόν καί παγκόσμιον ἐπίπεδον. Αἱ συνέπειαι αὐτῆς εἶναι ἐμφανεῖς εἰς ἅπαντα τά στρώματα τῆς κοινωνίας, ἔνθα ἀπουσιάζουν ἀξίαι ὡς ἡ ἀξιοπρέπεια τοῦ προσώπου, ἡ ἀδελφική ἀλληλεγγύη καί ἡ δικαιοσύνη. Τά αἴτια τῆς κρίσεως ταύτης δέν εἶναι ἀμιγῶς οἰκονομικά. Εἶναι καί πνευματικῆς καί ἠθικῆς φύσεως. Ἀντί τοῦ συσχηματισμοῦ πρός τά παγκόσμια εἴδωλα τῆς ἰσχύος, τῆς πλεονεξίας καί τῆς φιληδονίας, ἐξαίρομεν τήν ἀποστολήν μας νά μεταμορφώσωμεν τόν κόσμον, ἐφαρμόζοντες τάς ἀρχάς τῆς δικαιοσύνης, τῆς εἰρήνης καί τῆς ἀγάπης.

Συνεπείᾳ τοῦ ἐγωϊσμοῦ καί τῆς καταχρήσεως τῆς ἐξουσίας, πολλοί ἄνθρωποι ὑποτιμοῦν τήν ἱερότητα τοῦ ἀνθρωπίνου προσώπου, ἀδιαφοροῦντες νά διακρίνουν τό πρόσωπον τοῦ Θεοῦ εἰς τούς ἐλαχίστους τῶν ἀδελφῶν μας (πρβλ. Ματθ. κε΄, 40, 45), πολλοί δέ παραμένουν ἀδιάφοροι ἔναντι τῆς πτωχείας, τῆς ὀδύνης καί τῆς βίας, αἱ ὁποῖαι μαστίζουν τήν ἀνθρωπότητα.

5. Ἡ Ἐκκλησία καλεῖται νά ἀρθρώσῃ τόν προφητικόν της λόγον. Ἐκφράζομεν τήν εἰλικρινῆ ἡμῶν ἀνησυχίαν διά τάς τοπικάς καί παγκοσμίους τάσεις, αἱ ὁποῖαι ἀπαξιώνουν καί διαβιβρώσκουν τάς ἀρχάς τῆς πίστεως, τήν ἀξιοπρέπειαν τοῦ ἀνθρωπίνου προσώπου, τόν θεσμόν τοῦ γάμου καί τό δῶρον τῆς δημιουργίας.

Ὑπογραμμίζομεν τήν ἀναμφισβήτητον ἱερότητα τῆς ἀνθρωπίνης ζωῆς ἀπό τῆς συλλήψεως μέχρι τοῦ φυσικοῦ θανάτου. Ἀναγνωρίζομεν τόν γάμον ὡς ἕνωσιν ἀνδρός καί γυναικός, ἡ ὁποία εἰκονίζει τήν ἕνωσιν τοῦ Χριστοῦ καί τῆς Ἐκκλησίας Του. Ἀποστολή ἡμῶν εἶναι ἡ διαφύλαξις τοῦ φυσικοῦ περιβάλλοντος ὡς οἰκονόμων καί οὐχί ὡς κατόχων αὐτοῦ. Κατά τήν περίοδον ταύτην τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς προτρεπόμεθα τόν κλῆρον καί τόν λαόν ἡμῶν νά ἐπιδείξουν πνεῦμα μετανοίας, νά βιώσουν τήν καθαρότητα τῆς καρδίας, τήν ταπείνωσιν καί τήν συγχωρητικότητα, καταθέτοντες εἰς τήν κοινωνίαν μαρτυρίαν περί τῶν πάντοτε ἐπικαίρων διδαγμάτων τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ.

6. Ἡ Σύναξις αὕτη τῶν Προκαθημένων συνιστᾷ δι᾿ ἡμᾶς μίαν εὐλογημένην εὐκαιρίαν, ἵνα ἐπαναβεβαιώσωμεν τήν ἑνότητα ἡμῶν διά τῆς κοινωνίας καί τῆς συνεργασίας. Ἐπιβεβαιοῦμεν τήν ἀφοσίωσιν ἡμῶν εἰς τήν ἔννοιαν τῆς συνοδικότητος, ἥτις τυγχάνει ὑψίστης σημασίας διά τήν ἑνότητα τῆς Ἐκκλησίας. Ἐνωτιζόμεθα τήν ρῆσιν τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου, Ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως, ὅτι "τό τῆς Ἐκκλησίας ὄνομα, οὐ χωρισμοῦ ἀλλ᾿ ἑνώσεως καί συμφωνίας ὄνομα". Ἡ καρδία ἡμῶν στρέφεται πρός τήν ἀπό μακροῦ ἀναμενομένην Ἁγίαν καί Μεγάλην Σύνοδον τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, διά νά μαρτυρήσωμεν τήν ἑνότητα αὐτῆς, ὡς καί τήν εὐθύνην καί τήν στοργήν της πρός τόν σύγχρονον κόσμον.

Ἡ Σύναξις συνεφώνησεν ὅτι ἡ προπαρασκευαστική τῆς Συνόδου ἐργασία πρέπει νά ἐντατικοποιηθῇ. Εἰδική Διορθόδοξος Ἐπιτροπή θά ἀρχίσῃ τό ἔργον αὐτῆς ἀπό τοῦ Σεπτεμβρίου 2014 καί θά ὁλοκληρώσῃ αὐτό μέχρι τοῦ Ἁγίου Πάσχα τοῦ ἔτους 2015. Θά ἀκολουθήσῃ Προσυνοδική Πανορθόδοξος Διάσκεψις κατά τό πρῶτον ἥμισυ τοῦ ἔτους 2015. Ἅπασαι αἱ ἀπόφασεις, τόσον κατά τάς ἐργασίας τῆς Συνόδου, ὅσον καί κατά τά προπαρασκευαστικά στάδια αὐτῆς, θά λαμβάνωνται καθ᾿ ὁμοφωνίαν. Ἡ Ἁγία καί Μεγάλη Σύνοδος τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας θά συγκληθῇ ὑπό τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου ἐν Κωνσταντινουπόλει ἐν ἔτει 2016, ἐκτός ἀπροόπτου. Ἡ Σύνοδος θά προεδρεύηται ὑπό τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου. Οἱ ἀδελφοί Αὐτοῦ Προκαθήμενοι τῶν λοιπῶν Ὀρθοδόξων Αὐτοκεφάλων Ἐκκλησιῶν θά κάθηνται ἐκ δεξιῶν καί ἐξ εὐωνύμων Αὐτοῦ.

7. Ἀναποσπάστως συνδεδεμένη πρός τήν ἑνότητα εἶναι ἡ ἱεραποστολή. Ἡ Ἐκκλησία δέν ζῇ διά τόν ἑαυτόν της, ἀλλά ὀφείλει νά μαρτυρῇ καί νά μοιράζηται τά δῶρα τοῦ Θεοῦ μετά τῶν ἐγγύς καί τῶν μακράν. Μετέχοντες τῆς Θείας Εὐχαριστίας καί προσευχόμενοι ὑπέρ τῆς οἰκουμένης, καλούμεθα νά συνεχίσωμεν τήν λειτουργίαν μετά τήν Θείαν Λειτουργίαν καί νά μοιρασθῶμεν μεθ᾿ ὁλοκλήρου τῆς ἀνθρωπότητος τά δῶρα τῆς ἀληθείας καί τῆς ἀγάπης, συμφώνως πρός τήν τελευταίαν ἐντολήν καί διαβεβαίωσιν τοῦ Κυρίου: "Πορευθέντες μαθητεύσατε πάντα τά ἔθνη [...] καί ἰδού ἐγώ μεθ᾿ ὑμῶν εἰμι [...] ἕως τῆς συντελείας τοῦ αἰῶνος" (Ματθ. κη΄, 19-20).

8. Ζῶμεν ἐντός ἑνός κόσμου, ὅπου ἡ πολυπολιτισμικότης καί ὁ πλουραλισμός συνιστοῦν ἀναπόφευκτον πραγματικότητα καί συνεχῶς μεταβαλλομένην. Ἔχομεν ἐπίγνωσιν τοῦ γεγονότος ὅτι οὐδέν θέμα τῆς ἐποχῆς μας δύναται νά θεωρηθῇ ἤ ἐπιλυθῇ ἄνευ ἀναφορᾶς εἰς τό παγκόσμιον, καθώς καί ὅτι οἱαδήτις πόλωσις μεταξύ τοπικοῦ καί παγκοσμίου καταλήγει εἰς ἀλλοίωσιν τοῦ ὀρθοδόξου φρονήματος.

Ὡς ἐκ τούτου, ἐνώπιον καί αὐτῶν εἰσέτι τῶν διαφωνιῶν, διαχωρισμῶν καί διαιρέσεων, εἴμεθα ἀποφασισμένοι νά διακηρύξωμεν τό μήνυμα τῆς Ὀρθοδοξίας. Ἀναγνωρίζομεν ὅτι ὁ διάλογος τυγχάνει πάντοτε καλλίτερος τῆς συγκρούσεως. Ἡ ἀποχώρησις καί ἡ ἀπομόνωσις οὐδέποτε ἀποτελοῦν ἐπιλογήν. Ἐπαναβεβαιοῦμεν τήν ὑποχρέωσίν μας νά διαλεγώμεθα πρός τόν ἄλλον, μετά τῶν ἄλλων ἀνθρώπων, μετά τῶν ἄλλων πολιτισμῶν, ὅπως καί μετά τῶν ἄλλων χριστιανῶν καί τῶν ἀνθρώπων ἄλλων θρησκευτικῶν πεποιθήσεων.

9. Παρά τάς ἀνωτέρω προκλήσεις, διακηρύσσομεν τό Εὐαγγέλιον τοῦ Θεοῦ "ὅστις τοσοῦτον ἠγάπησε τόν κόσμον" ὥστε "ἐσκήνωσεν ἐν ἡμῖν". Τοιουτοτρόπως, οἱ Ὀρθόδοξοι παραμένομεν πλήρεις ἐλπίδος. Παρά τάς δυσχερείας τολμῶμεν, ἐν τούτοις, νά ἔχωμεν τήν ἐλπίδα ἡμῶν εἰς τόν Θεόν Ὅστις ἐστί "ὁ ὤν καί ὁ ἦν καί ὁ ἐρχόμενος, ὁ παντοκράτωρ" (Ἀποκ. α΄, 8). Διό καί ἀναμιμνῃσκόμεθα ὅτι ὁ τελευταῖος λόγος -λόγος ἀγαλλιάσεως, ἀγάπης καί ζωῆς- ἀνήκει εἰς Αὐτόν, ᾯ πρέπει πᾶσα δόξα, τιμή καί προσκύνησις εἰς τούς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν.

Κορυφή σελίδας


Ελεύθερες οι μοναχές που είχαν απαχθεί στη Συρία

Η ομάδα των Ορθοδόξων μοναχών που απήχθησαν το Δεκέμβριο από αντάρτες στην Συριακή χριστιανική πόλη της Μααλούλα, κατέφτασαν μέσω Λιβάνου σώες στη Συριακή πόλη Judaydat Yabus μετά από πολύωρο ταξίδι στη διάρκεια της νύχτας. Οι 13 μοναχές και τρεις βοηθοί της Μονής είχαν απαχθεί από μαχητές της αντιπολίτευσης, όταν κατελήφθη η Μααλούλα περίπου 60 χιλιόμετρα βόρειο-ανατολικά της Δαμασκού.

Στο Associated Press αναφέρεται ότι οι γυναίκες ως επί το πλείστον αντιμετωπίστηκαν καλά από τους δεσμώτες τους. Περίπου 150 γυναίκες κρατούμενες είναι να απελευθερωθούν, με αντάλλαγμα την ελευθερία ισλαμιστών ανταρτών, δήλωσε στη Συριακή τηλεόραση ο αρχηγός ασφαλείας του Λιβάνου Gen Abbas Ibrahim.

Από τον Μάρτιο του 2011, όταν ξεκίνησε η εξέγερση κατά του προέδρου Μπασάρ αλ-Άσαντ, περισσότεροι από 100.000 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 9,5 εκατομμύρια άνθρωποι έχουν εκδιωχθεί από τα σπίτια τους.

Κορυφή σελίδας


Ο Δομήνικος της Κρήτης

Τις ελληνικές ρίζες του Θεοτοκόπουλου από τον Χάνδακα θα φωτίσει το αφιέρωμα του Βυζαντινού Μουσείου με πρωτότυπο υλικό, όπως πίνακές του, έργα συγχρόνων του, αντικείμενα καθημερινής χρήσης και αρχειακό υλικό του 16ου αιώνα

Από ποια οικογένεια καταγόταν και σε τι περιβάλλον μεγάλωσε ο Δομήνικος Θεοτοκόπουλος; Ποιες επιδράσεις δέχθηκε από την κοινωνία και την τέχνη της βενετικής Κρήτης του 16ου αιώνα; Τι ζωγράφιζαν οι ομότεχνοί του; Ποιες ήταν οι καλλιτεχνικές αποσκευές του πριν αναχωρήσει για τη Βενετία;

Αυτά κι άλλα ερωτήματα έρχεται να φωτίσει η πρωτότυπη έκθεση «Ο Δομήνικος Θεοτοκόπουλος πριν από τον El Greco» που θα παρουσιάσει τον προσεχή Νοέμβριο (19/11/2014–Μάρτιος 2015) το Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο. Ενταγμένη στις εκδηλώσεις για το «Ετος Γκρέκο» με αφορμή τη συμπλήρωση 400 χρόνων από τον θάνατο του ιδιοφυούς καλλιτέχνη, αποτελεί επίσης μια από τις κύριες δράσεις για τα γενέθλια των 100 χρόνων του ΒΧΜ που ιδρύθηκε τον Νοέμβριο του 1914.

Λίγα πράγματα είναι γνωστά για την πρώτη περίοδο της ζωής του Δομήνικου Θεοτοκόπουλου στον Χάνδακα (σημερινό Ηράκλειο) όπου γεννήθηκε το 1541 από εύπορη και ορθόδοξη οικογένεια. Η έμφαση, όπως είναι φυσικό, δίνεται κυρίως στα μετέπειτα χρόνια της ισπανικής περιόδου όπου αποθεώθηκε. Γι” αυτό και η έκθεση «Ο Δομήνικος Θεοτοκόπουλος πριν από τον El Greco» καθίσταται εξαιρετικά ενδιαφέρουσα, καθώς θα εστιάσει σ’ εκείνα τα πρώτα χρόνια, φωτίζοντας ωστόσο την κοινωνική και καλλιτεχνική ζωή στη Βενετική Κρήτη. Ως η σημαντικότερη κτήση των Βενετών στην Ανατολή, γνωρίζει πολύπλευρη άνθηση στις εικαστικές τέχνες, τα γράμματα, τη λογοτεχνία, τη μουσική. Οι δύο μεγάλες πολιτισμικές παραδόσεις του Βυζαντίου και της Δύσης βρίσκουν πρόσφορο έδαφος και συνυπάρχουν δημιουργικά. Μετά την πτώση της Κωνσταντινούπολης, η Κρήτη μετατρέπεται στο σημαντικότερο καλλιτεχνικό κέντρο της ορθόδοξης παραγωγής με ζωγράφους που έχουν την ικανότητα να προσαρμόζονται στις αισθητικές απαιτήσεις Ανατολής και Δύσης, διαμορφώνοντας ένα ιδιαίτερο ιδίωμα.

Αξιόλογοι ζωγράφοι του 15ου και του 16ου αιώνα έχουν ήδη διαμορφώσει μια στέρεη καλλιτεχνική παράδοση. Σε αυτό το περιβάλλον ζει, ζωγραφίζει, σκέφτεται, γράφει ο νεαρός Δομήνικος. Σύμφωνα μάλιστα με στοιχεία υπολογίζεται ότι στον Χάνδακα της εποχής του ζούσαν περισσότεροι από 200 ζωγράφοι, που αναλογικά με τον πληθυσμό ήταν περισσότεροι από τους ζωγράφους που ζούσαν στη Βενετία ή τη Φλωρεντία.

Στην έκθεση θα παρουσιαστούν περισσότερα από 200 εκθέματα, τα οποία θα αποτελέσουν τις τρεις ενότητες. Η πρώτη αφορά αντικείμενα καθημερινής ζωής, θρησκευτικά και κοσμικά, αρχειακές πηγές, χειρόγραφα, έντυπα. Η δεύτερη αφορά εικόνες και πίνακες Κρητών και Ιταλών ζωγράφων του 16ου αιώνα κι εδώ θα παρουσιαστούν έργα από τις μόνιμες συλλογές του ΒΧΜ και άλλα που θα έρθουν κυρίως από την Ιταλία. Τέλος, στην τρίτη ενότητα θα φιλοξενηθούν πίνακες που δημιούργησε ο Δομήνικος Θεοτοκόπουλος κατά τη διάρκεια της παραμονής του στην Ελλάδα. Θα εκτεθούν «Η Κοίμηση της Θεοτόκου από τη Σύρο», «Ο Λουκάς που ζωγραφίζει την Παναγία» και «Προσκύνηση των Μάγων» του Μουσείου Μπενάκη, ο «Ιωάννης Πρόδρομος» από τη Βαλένθια κ.ά. Τα αντικείμενα προέρχονται από τις συλλογές του ΒΧΜ, από μουσεία όλης της χώρας, μητροπόλεις και από Ιταλία, Αυστρία, Βοσνία-Ερζεγοβίνη κ.ά. Πολλά από αυτά θα παρουσιαστούν πρώτη φορά στο ελληνικό κοινό.

Πηγή: www.efsyn.gr

Κορυφή σελίδας


ΧΟΡΗΓΟΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ