Πληροφοριακό δελτίο. Κυκλοφορεί δωρεάν. Έκδοση της Επικοινωνιακής και Μορφωτικής Υπηρεσίας της Εκκλησίας της Ελλάδος      Συντάκτης: Κλάδος Ηλεκτρονικής Τεχνολογίας(Διαδικτύου)
Τεύχος 359, 7 Ιανουαρίου 2010            Επικοινωνήστε μαζί μας            Γραφτείτε συνδρομητές δωρεάν

 Αυτό το ενημερωτικό newsletter, αποστέλλεται ΔΩΡΕΑΝ σε επιλεγμένους αποδέκτες.
Αν θέλετε να σταματήσει η αποστολή του σε σας, κάντε κλικ εδώ.
Αν λαμβάνετε περισσότερες από μια φορές το ίδιο τεύχος ΠΡΟΝΑΟ, κάντε κλικ εδώ.
ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΕΚΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ κ.κ. ΘΕΟΦΙΛΟΥ Γ΄ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΙΣΧΥΡΟΥΣ ΤΗΣ ΓΗΣ

Η ΜΕΣΣΗΝΙΑ ΤΙΜΑ ΤΟΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ

ΤΑ ΤΑΞΙΔΙΑ ΤΟΥ ΜΠΑΡΣΚΙ

ΜΕΓΑΛΟ ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΑ ΑΓΙΑ ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ


Ο Κλάδος Πολιτιστικών Προγραμμάτων
και Διαδικτύου σας ενημερώνει


Ανδρέας Καρκαβίτσας
Θείον Όραμα

Από το βιβλίο "Τα λόγια της Πλώρης", Εκδόσεις ΕΣΤΙΑΕΙΔΗΣΕΙΣ


ΕΚΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ κ.κ. ΘΕΟΦΙΛΟΥ Γ΄ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΙΣΧΥΡΟΥΣ ΤΗΣ ΓΗΣ

Από τον άμβωνα του Ιερού Ναού της Γενέσεως, το λίκνο της χριστιανοσύνης, το Θεοδέγμον Σπήλαιο, την Αγία Πόλη της Βηθλεέμ όπου εορτάζεται η κατά σάρκα Γέννησις του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, ο Μακαριώτατος Πατριάρχης Ιεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος Γ΄ τονίζει ότι: «έκκλησιν δε απευθύνοντες προς τους ισχυρούς της γης, όπως ώσιν ειρηνοποιοί και εργάται δικαιοσύνης χάριν της ειρηνικής συμβιώσεως των λαών και της εν ευημερία αγαθών ζωής αυτών».

Επίσης κάνοντας λόγο για την αδικία και την ανισότητα η οποία επικρατεί στον κόσμο αναφέρει: «Την πρόσκλησιν ταύτην της συμμετοχής και συνεργίας εις την θείαν συγκατάβασιν και φιλανθρωπίαν ουχί πάντες οι άνθρωποι ομοίως αποδέχονται. Οι μάγοι και οι ποιμένες προσέρχονται προσκυνούντες, Ηρώδης όμως ο βασιλεύς ακούσας περί του νεογενούς βασιλέως, ταράσσεται μαινόμενος, τεκταίνεται ανίερα και κατασφάζει αθώα νήπια (Ματθ. 2,16). Καταδιώκει Αυτόν τον Χριστόν, ο Οποίος, αρνούμενος οιανδήποτε βίαν και ενεργών ως άνθρωπος μόνον, φεύγει εις Αίγυπτον (Ματθ. 2,14). Έτι και σήμερον άνθρωποι καταδιώκουν τον Χριστόν εις το πρόσωπον των ελαχίστων αδελφών Αυτού, των αδυνάτων, των νηπίων, των προσφύγων, των πτωχών. Ανοικτίρμονες και ανελεήμονες, ως ο Ηρώδης, κηρύσσουν πολέμους με πρόσχημα την ειρήνην, προβαίνουν εις τρομοκρατικάς ενεργείας εν ονόματι του Θεού και της θρησκείας με εκατόμβας ανθρωπίνων θυμάτων. Χωρίζουν και αποκλείουν πόλεις απ' αλλήλων ως και ταύτην της Βηθλεέμ από των Ιεροσολύμων. Η στάσις της αποστασίας αυτής ενίων εκ των ανθρώπων είναι και η αιτία του κακού, της αδικίας και της ανισότητος εις τον κόσμον».

Επισημαίνοντας στη συνέχεια τη μεγάλη σημασία που έχει για την ανθρωπότητα η Ενανθρώπησις του Θεού Λόγου ο Μακαριώτατος Πατριάρχης Ιεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος Γ΄ αναφέρει πως: «Η Εκκλησία πάντοτε, ιδία όμως κατά τας πανεκλάμπρους εορτίους ημέρας ταύτας, διακηρύσσει εις τα τέκνα αυτής και εις την ανθρωπότητα όλην το μυστήριον, το οποίον από Θεού εν Γραφαίς Αγίαις απεκαλύφθη εις αυτήν, το μυστήριον το οποίον αυτή βιώνει και το οποίον πληροί αυτήν. Διαλαλεί την αλήθειαν εκείνην, η οποία αποτελεί την αιτίαν της υπάρξεως αυτής και την πηγήν της χαράς αυτής. Το μυστήριον τούτο είναι η ενανθρώπησις του Θεού Λόγου. Το γεγονός δηλαδή ότι ο Θεός, ο πλάσας τον άνθρωπον πάλαι κατ ἀρχάς εκ του χοός κατ εἰκόνα και καθ' ομοίωσιν Αυτού, επ' εσχάτων των χρόνων εθεράπευσε τα τραύματα αυτού, ανέπλασε και ανεδημιούργησε αυτόν, «εξαποστείλας τον υιόν Αυτού, γενόμενον εκ γυναικός, γενόμενον υπό νόμον, ίνα τους υπό νόμον εξαγοράση, ίνα την υιοθεσίαν απολάβωμεν» (Γαλ. 4, 4-5) κατά τον ουρανοβάμονα Παύλον. Ως λέγει ο έγκριτος και θεοφόρος πατήρ και διδάσκαλος της Εκκλησίας άγιος Κύριλλος Αλεξανδρείας, ο Μονογενής Υιός και Λόγος του Θεού «ασυγχύτως προσέλαβε το ανθρώπινον, ωκειώσατο την ανθρωπότητα, καταπεφοίτηκεν εθελοντής εν τοις καθ' ημάς», προκειμένου να απαλλάξη ημάς εκ της προσγενομένης ημίν υπό του διαβόλου και της αμαρτίας φθοράς και φέρη ημάς «εις την ελευθερίαν της δόξης των τέκνων του Θεού» (Ρωμ. 8, 21).

Το μυστήριον τούτο, εκκινούν από του ουρανού άνωθεν, διικνείται εις την γην κάτω. Ως αφορών και στοχεύον εις τον άνθρωπον, καθιστά τούτον συνεργόν και συμμέτοχον. Παρθένος κόρη εκ Ναζαρέτ συνεργεί, συλλαμβάνουσα εκ Πνεύματος Αγίου, κυοφορούσα και τίκτουσα εν Βηθλεέμ επί Καίσαρος Αυγούστου τον Χριστόν. Ουδέ αυτή η άψυχος κτίσις ούτε των αλόγων ζώων η φύσις αποκλείονται, αλλά η γη και μάλιστα αυτή η του θεοδέγμονος Σπηλαίου τούτου, επί του οποίου η Κωνσταντίνειος και Ιουστινιάνειος αύτη Βασιλική της Γεννήσεως ανηγέρθη, δέχεται και φιλοξενεί εις τα σπλάγχνα αυτής τον τεχθέντα Βασιλέα, συμμετέχοντα εις όλα τα αδιάβλητα ανθρώπινα ημέτερα πάθη, έως και εις αυτήν τήν περιβολήν σπαργάνων και ανάκλισιν εν φάτνη.

Μάγοι Περσών βασιλείς μακρόθεν υπό αστέρος οδηγούμενοι, προσέρχονται και γονυπετείς προσκυνούν το παιδίον (Ματθ. 2, 1-2), προσφέροντες χρυσόν και λίβανον και σμύρναν ως δώρα της ευλαβείας αυτών (Ματθ. 2, 11). Ποιμένες αγραυλούντες εις την όμορον της Βηθλεέμ κώμην, ακούσαντες παρά του αγγέλου το: « Ιδού ευαγγελίζομαι υμίν χαράν μεγάλην σφόδρα, ήτις έσται παντί τω λαώ, ότι ετέχθη υμίν σήμερον σωτήρ, ος εστιν χριστός κύριος» (Λουκ. 2, 11) και το «πλήθος της ουρανίου στρατιάς αινούντων τον Θεόν και λεγόντων, Δόξα εν υψίστοις Θεώ και επί γης ειρήνη, εν ανθρώποις ευδοκία» (Λουκ. 2, 13-14), «διέρχονται έως Βηθλεέμ και ανευρίσκουν την τε Μαριάμ και τον Ιωσήφ και βρέφος κείμενον εν τη φάτνη» (Λουκ. 2, 15-17) «και υποστρέφουν δοξάζοντες τον Θεόν επί πάσιν οις ήκουσαν και είδον καθώς ελαλήθη προς αυτούς» (Λουκ. 2, 20).

Τέλος, απευθυνόμενος προς το ποίμνιο της Αγίας Γης ο Μακαριώτατος Πατριάρχης Ιεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος Γ΄ τονίζει ότι: «Η Εκκλησία του Χριστού παρά ταύτα, μετά πίστεως βαθείας και ελπίδος βεβαίας διακηρύσσει ότι των ολίγων τούτων η απιστία δεν θα καταργήση την πίστιν του Θεού ( Ρωμ. 3, 3). Συμπάσχει μετά του ανθρώπου δια την τραγικότητα και τα αδιέξοδα της ζωής αυτού και συμπαρίσταται αυτώ ποικιλοτρόπως ως στοργική πνευματική μήτηρ, κηρύττουσα σεσαρκωμένον Θεάνθρωπον, «αναπαύοντα πάντας τους κοπιώντας και πεφορτισμένους» (Ματθ. 11, 28), οι οποίοι προσέρχονται προς Αυτόν.

Από του Θεοδέγμονος Σπηλαίου τούτου, από των κόλπων της Μητρός των Εκκλησιών, ευλογούντες Πατριαρχικώς και Πατρικώς τα μέλη του εμπεπιστευμένου Ημίν ποιμνίου, εν τη Αγία Γη και οπουδήποτε και προτρέποντες αυτά, όπως, διατηρούντα την ελπίδα, εγκολπωθούν και ακολουθούν Χριστόν Ενανθρωπήσαντα συμφώνως προς την Αγιοπατερικήν παράδοσιν της Ορθοδόξου ημών Εκκλησίας».

Κορυφή σελίδας


Η ΜΕΣΣΗΝΙΑ ΤΙΜΑ ΤΟΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ

Τριήμερη επίσκεψη στην Καλαμάτα θα πραγματοποιήσει στα τέλη Ιανουαρίου ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαίος, προσκεκλημένος του δημάρχου της πόλης κ. Π. Νίκα και του Μητροπολίτη Μεσσηνίας κ. Χρυσοστόμου. Ο Οικουμενικός Πατριάρχης θα προεξάρχει των τελετών που θα γίνουν στον Μητροπολιτικό Ναό της Καλαμάτας με αφορμή την εορτή της Υπαπαντής του Κυρίου στην οποία είναι αφιερωμένος. Ακόμη, θα ανακηρυχθεί επίτιμος δημότης της πόλης. Και στις τελετές που θα γίνουν προς τιμήν του θα συμμετάσχουν μητροπολίτες από όλη την Ελλάδα- ανάμεσά τους και ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυμος. Αξίζει να σημειωθεί ότι πρόκειται για την πρώτη επίσημη επίσκεψη που πραγματοποιεί στη Μεσσηνία ο κ.κ. Βαρθολομαίος από τις αρχές της δεκαετίας του ΄90, όταν και εξελέγη Αρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως, Νέας Ρώμης και Οικουμενικός Πατριάρχης.

Κορυφή σελίδας


ΤΑ ΤΑΞΙΔΙΑ ΤΟΥ ΜΠΑΡΣΚΙ

Κυκλοφόρησε και βρίσκεται στο Βιβλιοπωλείο της Αγιορειτικής Εστίας για πρώτη φορά στην Ελλάδα, η έκδοση με τις πλήρεις περιηγητικές εντυπώσεις του Ρώσου περιηγητή Βασίλι Γκρηγόροβιτς Μπάρσκι για το Άγιον Όρος, το οποίο επισκέφτηκε δύο φορές, το 1724 και το 1741.

Οι περιγραφές, αναλυτικές των κτιριακών συγκροτημάτων, της καθημερινής ζωής, των κειμηλίων, των Τυπικών των Ιερών Μονών, προκαλούσαν πάντα το ενδιαφέρον των επιστημόνων και του κοινού για την μοναδικότητα, τη γλαφυρότητα και την πιστή απόδοση τους.

Τα σχέδια δε των Ιερών Μονών, των αρχών του 18ου αιώνα αποτελούν ακόμη και τώρα την πλέον αξιόπιστη περιγραφή των κτιριακών συγκροτημάτων, αλλά και πηγή έμπνευσης στους αρχιτέκτονες, ζωγράφους, φωτογράφους, των επόμενων αιώνων.

Η έκδοση που πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με το Μουσείο Μπενάκη, στηρίζεται στο αρχείο του αείμνηστου Ακαδημαϊκού Παύλου Μυλωνά του αρχιτέκτονα που αφιέρωσε σημαντικά χρόνια επιστήμης και έρευνας στο Άγιον Όρος, τη Ρωσία και την Ουκρανία, μελετώντας, φωτογραφίζοντας και μεταφράζοντας το έργο του Βασίλι Μπάρσκι, συνεργαζόμενος με Ελληνομαθείς διακεκριμένους Ρώσους επιστήμονες.

Παράλληλα με συνεχείς επισκέψεις και συνεργασία με τους Μοναχούς κατέγραψε τις αλλαγές που είχαν επέλθει στους δύο αιώνες που τον χώριζαν από την επίσκεψη του Βασίλι Μπάρσκι στο Άγιο Όρος.

Στην έκδοση συμπεριλαμβάνονται μια γοητευτική βιογραφία του Β.Μπάρσκι από τον Νικολάι Μπαρσουκώφ που περιγράφει τα 20 περιπετειώδη χρόνια των προσκυνηματικών ταξιδιών του στην Ορθόδοξη Ανατολή, οι σημειώσεις του Π. Μυλωνά στην προσπάθεια ταυτοποίησης, ένα ενδιαφέρον γλωσσολογικό κείμενο της μεταφράστριας Ελένης Στεργιοπούλου και άλλα σημαντικά κείμενα, χαιρετισμοί, ευρετήριο και ένα μικρό αλλά χαρακτηριστικό κείμενο του Β.Μπάρσκι για την Θεσσαλονίκη των αρχών του 18ου αιώνα, τον πρώτο σταθμό της εποχής για την είσοδο στο Άγιον Όρος.

Τέλος τα σχέδια του Β.Μπάρσκι που συνοδεύουν την έκδοση προέρχονται από την φωτογράφηση των πρωτότυπων σχεδίων που πραγματοποίησε ο Παύλος Μυλωνάς επισκεπτόμενος την Ακαδημία Επιστημών του Κιέβου, όπου τηρείται το αρχείο των χειρογράφων και των σχεδίων του Β.Μπάρσκι.

Κορυφή σελίδας


ΜΕΓΑΛΟ ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΑ ΑΓΙΑ ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ

Στη σειρά «Μεγάλα Αφιερώματα», το Ρ/Φ της Εκκλησίας της Ελλάδος 89,5 παρουσιάζει, την Κυριακή 10 Ιανουαρίου 2010, στις 10το βράδυ, μια δίωρη εκπομπή για τη γιορτή των Φώτων, τα Άγια Θεοφάνεια.

Συγκεκριμένα, με τίτλο "Φώτα ολόφωτα" ο Σταύρος Γιαγκάζογλου και ο Σταύρος Τερζής επιμελούνται και παρουσιάζουν το αφιέρωμα στη μεγάλη εορτή της Ορθόδοξης Παράδοσης, που φωτίζει και αγιάζει τον άνθρωπο και την κτίση ολόκληρη.

Άγια Θεοφάνεια, Φώτα ολόφωτα, Επιφάνεια, η Βάπτιση του Ιησού Χριστού, η φανέρωση της επί γης οικονομίας του Θεανθρώπου. Το μεγάλο αυτό αφιέρωμα ανιχνεύει τις βιβλικές μαρτυρίες για την βάπτιση του Χριστού, τη σημασία της εικονογραφικής παράδοσης περί του βαπτίσματος, αλλά και το θεολογικό και υπαρξιακό νόημα της εορτής για τον άνθρωπο και την κτίση. Στην εκπομπή συμμετέχουν η κ. Κυριακούλα Παπαδημητρίου, Επίκουρη Καθηγήτρια του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ο κ.Τρύφων Τσιομπάνης, Λέκτορας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ο π. Αντώνιος Πινακούλας, Εφημέριος του Ι.Ναού Αγίου Παντελεήμονος Χαλανδρίου, καθώς και ο κ. Σωτήριος Δεσπότης, Επίκουρος Καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών.

Κορυφή σελίδας


ΧΟΡΗΓΟΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ