Πληροφοριακό δελτίο. Κυκλοφορεί κάθε Τρίτη και Παρασκευή, δωρεάν. Έκδοση της Επικοινωνιακής και Μορφωτικής Υπηρεσίας της Εκκλησίας της Ελλάδος      Συντάκτης: Κλάδος Πολιτιστικών Προγραμμάτων και Διαδικτύου της Εκκλησίας της Ελλάδος
Προσοχή: οι απόψεις και ειδήσεις που δημοσιεύονται εδώ δεν απηχούν οπωσδήποτε τις απόψεις της Εκκλησίας της Ελλάδος.


Τεύχος 267, 3 Νοεμβρίου 2008            Επικοινωνήστε μαζί μας            Γραφτείτε συνδρομητές δωρεάν


 Αυτό το ενημερωτικό newsletter, αποστέλλεται ΔΩΡΕΑΝ σε επιλεγμένους αποδέκτες.
Αν θέλετε να σταματήσει η αποστολή του σε σας, κάντε κλικ εδώ.
Αν λαμβάνετε περισσότερες από μια φορές το ίδιο τεύχος ΠΡΟΝΑΟ, κάντε κλικ εδώ.


ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΟΜΙΛΙΑ ΤΗΣ Α. Θ. ΠΑΝΑΓΙΟΤΗΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ κ.κ. ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΥ ΣΤΗ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΣΤΗ ΔΡΑΜΑ

ΗΜΕΡΙΔΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΘΡΗΣΚΕΙΑ Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ; Η ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ ΣΤΙΣ ΥΠΑΡΞΙΑΚΕΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ

ΝΕΟΣ ΑΓΙΟΣ ΣΤΟ ΟΡΘΟΔΟΞΟ ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ

ΕΚΑΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΤΗΤΟΣ ΤΗΣ Ι. ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΑΘΗΝΩΝ

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΚΛΗΡΙΚΩΝ ΤΗΣ Ι. ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΣ ΚΑΙ ΑΛΜΥΡΟΥ

Ο ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΑ


Ο Κλάδος Πολιτιστικών Προγραμμάτων
και Διαδικτύου σας ενημερώνει

Συντροφιά με τους γεροντάδες μας

Ακούστε ζωντανά το ραδιοφωνικό σταθμό
της Εκκλησίας της Ελλάδος

ΕΙΔΗΣΕΙΣ


ΟΜΙΛΙΑ ΤΗΣ Α. Θ. ΠΑΝΑΓΙΟΤΗΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ κ.κ. ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΥ ΣΤΗ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΣΤΗ ΔΡΑΜΑ

«Ότε δε ευδόκησεν ο Θεός ο αφορίσας με εκ κοιλίας μητρός μου και καλέσας δια της χάριτος Αυτού...»

Με τα λόγια αυτά, τα οποία ακούσαμε προ ολίγου από το Αποστολικόν ανάγνωσμα της προς Γαλάτας Επιστολής, Ιερώτατοι Αδελφοί και ευσεβές πλήρωμα της Εκκλησίας, ο Απόστολος Παύλος φανερώνει ότι ήταν εκ κοιλίας μητρός του εκλελεγμένος από τον Θεόν δια την ζωήν του Ευαγγελίου και κεκλημένος υπό της χάριτος δια το μέγα αποστολικόν έργον.

Πράγματι, ο Θεός εκλέγει συχνά από κοιλίας μητρός των ωρισμένας ωραίας ψυχάς, και εμπιστεύεται εις αυτάς μεγάλα χαρίσματα και εκτάκτους δωρεάς, προκειμένου να εργασθούν καρποφόρως εις το Ευαγγέλιον, να γίνουν φωστήρες εν τω κόσμω, οδηγοί πολλών εις την χριστιανικήν ζωήν και πολιτείαν, αλείπται πλήθους αγωνιστών της ευσεβείας. Χωρίς αμφιβολίαν, ένας εξ αυτών είναι ο προσφάτως επισήμως ως Άγιος αναγνωρισθείς υπό της Μητρός Εκκλησίας μακάριος Ιερομόναχος Γεώργιος Καρσλίδης.

Γόνος ευσεβών γονέων εκ του αγιοτόκου και αγιοτρόφου Πόντου, και μάλιστα της Αργυρουπόλεως, της έδρας της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλδίας, έμεινε από βρέφους ορφανός και από πατέρα και από μητέρα που απέθαναν την ιδίαν ημέραν. Όμως, αμέσως εφανερώθησαν τα σημεία της κλήσεως και της χάριτος. Γαλουχημένος από την ευσεβεστάτην μάμμην του με την παραδειγματικήν ποντιακήν ευσέβειαν, μόλις εστάθη εις τους πόδας του και ήρχισε να ομιλή έδειξεν ότι διέφερε των πολλών, ότι ήτο όλως εξηρτημένος από τον Θεόν και αφωσιωμένος εις Αυτόν. Παιδάριον ακόμη, ο κατά το άγιον βάπτισμα Αθανάσιος, εδίδετο εις την προσευχήν και την νηστείαν και εσφράγισε τα πρώτα χριστιανικά βήματά του, επταετής μόλις, με εν προσκύνημα εις το μέγα σέβασμα της Παναγίας του Σουμελά. Έκτοτε, η ζωή του ήτο μία ανυποχώρητος υπακοή εις το θέλημα του Θεού. Εφόρεσε το ράσον εις ηλικίαν μόλις εννέα ετών!

Δεκαοκταετής ων επισημοποίησε την αφιέρωσίν του δια της κουράς εις τον Μοναχισμόν και εβίωσε τα ιδεώδη του εις το έπακρον. Εκαλλιέργησε με σπανίαν επιμέλειαν όλας τας μοναχικάς αρετάς και ετρύγησε πλουσίως τους γλυκείς καρπούς των. Έθεσε τον τράχηλον εις την υπηρεσίαν της Ιερωσύνης και εχειροτονήθη Διάκονος. Εις τας τραγικάς ημέρας του κατά της Εκκλησίας κομμουνιστικού διωγμού εν Γεωργία, ο νεαρός Ιεροδιάκονος συλληφθείς ως «εχθρός του λαού» υπέστη φυλακίσεις, ταπεινώσεις, ευτελισμούς, δημοσίας διαπομπεύσεις και ανηκούστους βασάνους. Κατεδικάσθη εις θάνατον και ετυφεκίσθη μαζί με πολλούς άλλους, αλλά χάριτι θεία διεσώθη θαυματουργικώς. Το 1925 εχειροτονήθη Πρεσβύτερος και Πνευματικός, ενώ το 1929 ήλθεν επιτέλους μετά από πολλάς περιπετείας εις την Ελλάδα, όπου έζησε τα τελευταία τριάντα από τα πενηνταοκτώ έτη της ζωής του. Εδώ, η Σίψα, ο σημερινός Ταξιάρχης, εδέχθη τον Ομολογητήν του Χριστού και ηγιάσθη από τας προσευχάς του, τους κόπους του δια τον Χριστόν και δια τον άνθρωπον, τας νηστείας του, τας αγρυπνίας του, τας ελεημοσύνας του, τας διδαχάς του, την θεόσοφον πνευματικήν καθοδήγησίν του, τα θαύματά του. Πατήρ γνήσιος, αυστηρός εις τον εαυτόν του μέχρις άκρων, αλλ’ επιεικής και μειλίχιος, αμνησίκακος και συγχωρητικός προς όλους τους άλλους, συνεκακουχείτο και συνέπασχε θυσιαστικώς με τον λαόν της περιοχής. Κατεδικάσθη και πάλιν εις θάνατον το 1941 υπό των εκ του βορρά ομοδόξων εισβολέων και διεσώθη και πάλιν θαυματουργικώς, δια να συνεχίση να διέρχεται ευεργετών και φανερών την αγάπην του Χριστού μέχρι της οσιακής κοιμήσεώς του το 1959.

Ποίαν αρετήν δεν είδομεν βιουμένην υπό του Γέροντος Γεωργίου; Ποίαν χάριν δεν είδομεν ανάγλυφον εις το πρόσωπον και την πολιτείαν του; Ποίαν δωρεάν του Θεού δεν επολλαπλασίασεν ως ο τα πέντε τάλαντα λαβών φιλότιμος εκείνος δούλος της ευαγγελικής παραβολής; Υπήρξεν ο «μακάριος ανήρ, ο φοβούμενος τον Κύριον». Ο καλός εργάτης της πρώτης ώρας. Ο πιστός οικονόμος των θείων μυστηρίων. Ο μη επαισχυνθείς το Όνομα του Κυρίου και βαστάσας αγογγύστως και μετά χαράς τον Σταυρόν Του και τον ονειδισμόν Του μέχρι τέλους! Ο γενναίος αθλητής του καλού αγώνος, ο τελειώσας τον δρόμον του και κρατήσας της ομολογίας! Όντως, αγαπητοί, ο εικοστός αιών έδωκε πολλούς Αγίους εις την Εκκλησίαν, προς στηριγμόν της Πίστεως εις τας δυσκόλους συστροφάς της ιστορίας του. Μερικών εξ αυτών είχομεν προσωπικώς την μεγάλην τιμήν και ευλογίαν να αναγνωρίσωμεν και ανακηρύξωμεν πανηγυρικώς την αγιότητα δια Πατριαρχικής και Συνοδικής Πράξεως, και να ορίσωμεν επίσημον εορτασμόν της μνήμης των. Εκ των πλέον διακεκριμένων, νομίζομεν, είναι ο ιδικός σας Άγιος, ο Άγιος Γεώργιος ο Καρσλίδης, ο Πόντιος, ο Δραμινός, ο Όσιος, ο Ομολογητής, ο γνήσιος φίλος του Χριστού! Λέγοντες μετά του Προφητάνακτος: «Εμοί δε λίαν ετιμήθησαν οι φίλοι Σου, ο Θεός» (Ψαλμ. 138: 17), σεμνυνόμεθα εν Κυρίω ότι εδώκαμεν και δίδομεν την πρέπουσαν τιμήν και αναγνώρισιν εις τον νεώτερον φίλον Του Γεώργιον. Και είμεθα απολύτως βέβαιοι ότι δια των πρεσβειών του ο Κύριος αποστέλλει πλουσίαν την Χάριν Του εφ’ ημάς και επί πάντας τους πιστούς και Ορθοδόξους Χριστιανούς. Είσθε μακάριοι που έχετε εν τω προσώπω του ένα ακόμη ουράνιον προστάτην της Δράμας και της Μακεδονίας. Απομένει να είσθε –να είμεθα όλοι!- συντονισμένοι εις τους ρυθμούς της ευσεβείας του. Να αναλογιζώμεθα την διδασκαλίαν και τας συμβουλάς του και να ακολουθώμεν κατά δύναμιν το θαυμαστόν παράδειγμά του. Ο Όσιος Γεώργιος είναι φάρος τηλαυγής της ζωής του ευαγγελίου και οδοδείκτης ακριβής της ασφαλούς πορείας προς την Βασιλείαν του Θεού!

Δεχόμενοι δια των χειρών σας, Ιερώτατε Μητροπολίτα Δράμας κ. Παύλε, το προσφερόμενον εκ μέρους της τοπικής Εκκλησίας δια τον πάνσεπτον Πατριαρχικόν Ναόν του Αγίου Γεωργίου ιερόν Ευαγγέλιον, το τεμάχιον του τιμίου λειψάνου του ομωνύμου του Μεγαλομάρτυρος νέου Αγίου και την σεβασμίαν εικόνα του, δεχόμεθα τον λόγον του Θεού όχι μόνον εις χάρτην και μελάνην, αλλά βεβιωμένον πρακτικώς και μεμαρτυρημένον εις την σύγχρονον ημών εποχήν υπό του Αγίου. Το Ευαγγέλιον και την εφαρμογήν του! Θαυμάσιος ο συμβολισμός, μέγα το δώρημα. Εκφράζομεν ολόθυμον την Πατριαρχικήν ημών ευαρέσκειαν και εγκάρδιον την Πατρικήν και αδελφικήν ημών ευχαριστίαν! Δεχθήτε και σεις, παρακαλούμεν, «εις αγάπης αντέκτισιν» και εις ανάμνησιν της επισκέψεως ημών το ιερόν τούτο εγκόλπιον με την απεικόνισιν του προστάτου σας Αγίου Αποστόλου Παύλου και του ετέρου κορυφαίου Πέτρου και εύχεσθε μετά του ευαγούς ιερού Κλήρου σας, των Μοναχών και παντός του χριστωνύμου πληρώματος της Θεοσώστου Επαρχίας σας, υπέρ της εσταυρωμένης Μητρός Εκκλησίας, καθώς και υπέρ πάντων των ανά τον κόσμον τέκνων του καθ’ ημάς αγιωτάτου Αποστολικού Θρόνου της Κωνσταντινουπόλεως.

Αδελφοί και τέκνα εν Κυρίω,

Δια των ευχών της Υπεραγίας Θεοτόκου της Εικοσιφοινίσσης και Σουμελιωτίσσης, του Αγίου Γεωργίου του Καρσλίδου και πάντων των Αγίων, χαίρετε, υγιαίνετε, μακροημερεύετε, ευοδούσθε εις παν έργον αγαθόν, εις πάσαν αρετήν και πάντα έπαινον, πληρούσθε χάριτος, αγιάζεσθε, σώζεσθε! Η αγάπη και ευλογία της Μητρός Εκκλησίας και του Πατριάρχου σας σας συνοδεύουν!

Κορυφή σελίδας


ΗΜΕΡΙΔΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΘΡΗΣΚΕΙΑ Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ; Η ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ ΣΤΙΣ ΥΠΑΡΞΙΑΚΕΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ

Ο Μεταπτυχιακός Φοιτητικός Θεολογικός Σύνδεσμος διοργανώνει ημερίδα το Σάββατο 8 Νοεμβρίου 2008 στο Διορθόδοξο Κέντρο της Εκκλησίας της Ελλάδος
στην Ιερά Μονή Κοιμήσεως Θεοτόκου Πεντέλης υπό την αιγίδα του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. κ. Ιερωνύμου, με θέμα: Θρησκεία η Εκκλησία; Η θεολογική ανταπόκριση στις υπαρξιακές αναζητήσεις του σύγχρονου ανθρώπου.
Στο πλαίσιο της εκδήλωσης αυτής θα πραγματοποιηθεί παρουσίαση των νέων μεταπτυχιακών φοιτητών των δύο τελευταίων ετών.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΕΡΙΔΑΣ
07:30-09:30 Όρθρος – Θεία Λειτουργία
10:00-10:30 Χαιρετισμοί – Έναρξη εργασιών Ημερίδας
Α ΣΥΝΕΔΡΙΑ
Προεδρία: Πασχάλης Κιτρομηλίδης
Καθηγητής Παν/μίου Αθηνών
Δντης Ινστιτούτου Νεοελληνικών Ερευνών/ΕΙΕ
10:30-10:50 Μητροπολίτης Ναυπάκτου
και Αγίου Βλασίου
κ. Ιερόθεος Βλάχος
Επιτ. Δρ. Παν/μίου Αθηνών
«Τα της Οδού».
10:50-11:10 Διονύσιος Δακουράς
Ομ. Καθηγητής Παν/μίου Αθηνών
Ο Χριστιανισμός ως Θρησκεία και Εκκλησία.
11:10-11:30 Αρχιμ. π. Κύριλλος Κωστόπουλος
Δρ. Παν/μίου Αθηνών
Εκκλησία: Κοινωνία οντολογικής λυτρώσεως η θρησκευτικής μεταφυσικής ικανοποιήσεως;
11:30-11:50 Αθανάσιος Ν. Παπαθανασίου
Δρ. Παν/μίου Αθηνών – Αρχισυντάκτης του περιοδικού «Σύναξη»
Μεταμοντέρνα αναβίωση της πολυθεΐας εν ονόματι της χριστιανικής εμμονής στην πίστη των πατέρων.
(Μία αντίφαση της σύγχρονης εκκλησιαστικής πραγματικότητας).
11:50-12:30 Συζήτηση
13:00-15:00 Γεύμα
15:00-16:00 Διάλειμμα

Β ΣΥΝΕΔΡΙΑ
Προεδρία: Δημήτριος Γόνης
Ομ. Καθηγητής Παν/μίου Αθηνών
16:00-16:20 Μάριος Μπέγζος
Καθηγητής Παν/μίου Αθηνών
Φαινομενολογική θεώρηση της διαφοράς Εκκλησίας - Θρησκείας.
16:20-16:40 Απόστολος Νικολαΐδης
Καθηγητής Παν/μίου Αθηνών
Σύγχρονα θρησκευτικά υποκατάστατα.
17:40-17:00 Κωνσταντίνος Κορναράκης
Επίκ. Καθηγητής Παν/μίου Αθηνών
Το πρόβλημα της θρησκειοποίησης της πνευματικής ζωής.
17:00-17:20 Δημήτριος Μόσχος
Λέκτωρ Παν/μίου Αθηνών
Η αρχαία Εκκλησία μεταξύ απομάγευσης και καθαγιασμού του κόσμου.
17:20-18:00 Συζήτηση
18:00-18:20 Απολογισμός ΠΜΣ «Φύλο και Θρησκεία» από το Δντη του Προγράμματος κ. Δημήτριο Γόνη,
Ομ. Καθηγητή Παν/μίου Αθηνών
18:20-18:30 Διάλειμμα
18:30-19:30 Παρουσίαση των νεοεισαχθέντων
μεταπτυχιακών φοιτητών ακαδ. ετών 2007 - 2008 και 2008-2009.
19:30 Λήξη εργασιών Ημερίδας

Κορυφή σελίδας


ΝΕΟΣ ΑΓΙΟΣ ΣΤΟ ΟΡΘΟΔΟΞΟ ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ

Μετά το τέλος της Θείας Λειτουργίας, που τελέσθηκε το πρωί της Κυριακής με βυζαντινή μεγαλοπρέπεια στο Μητροπολιτικό Ι. Ναό της Δράμας, με τη συμμετοχή του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ.κ. Ιερώνυμου και πλήθος Μητροπολιτών από τη βόρεια Ελλάδα, η Α. Θ. Π. ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαίος αναφέρθηκε στη ζωή και το έργο του νέου αγίου της Ορθόδοξης Εκκλησίας, του Οσίου Γεωργίου του Καρσλίδη του Ομολογητού. Λίγο νωρίτερα, ανέγνωσε την Πατριαρχική και Συνοδική Πράξη της αγιοκατάταξης του Οσίου στο εορτολόγιο της Εκκλησίας.

Στην προσφώνησή του, ο Σεβ. Μητροπολίτης Δράμας κ. Παύλος αναφέρθηκε στους δεσμούς αίματος που υπάρχουν ανάμεσα στη Δράμα και την Κωνσταντινούπολη, τονίζοντας ότι στο πρόσωπο του Οικουμενικού Πατριάρχη συμβολίζεται η ικανότητα του ανθρώπου να ξεπερνά προβλήματα και δοκιμασίες.

Ένα ιερό Ευαγγέλιο για τον Πατριαρχικό Ι. Ναό του Αγίου Γεωργίου στο Φανάρι, μια εικόνα του Οσίου Γεωργίου του Καρσλίδη και ένα τεμάχιο των ιερών λειψάνων Του ήταν τα δώρα του Μητροπολίτη Δράμας προς τον Οικουμενικό Πατριάρχη σε ανάμνηση της επίσκεψής Του.

Επίσης, στο τέλος της Θείας Λειτουργία η Ιερά Μητρόπολη Δράμας αναγόρευσε τον υπουργό Μακεδονίας Θράκης κ. Μαργαρίτη Τζίμα σε μεγάλο ευεργέτη της τοπικής εκκλησίας και του επέδωσε το χρυσό μετάλλιο του Αγίου Χριστοφόρου, την ύψιστη τιμητική διάκριση της Ιεράς Μητρόπολης. Ο Μητροπολίτης Παύλος χαρακτήρισε τον υπουργό έντιμο πολιτικό άντρα και σωστό οικογενειάρχη που βοήθησε σημαντικά την τοπική εκκλησία.

Λαμβάνοντας το μετάλλιο ο υπουργός από τα χέρια του Οικουμενικού Πατριάρχη, δεσμεύθηκε πως θα φανεί αντάξιος της εμπιστοσύνης του κόσμου και των προσδοκιών του. "Σεβόμενοι Παναγιώτατε τους διακριτούς ρόλους πολιτείας και Εκκλησίας", τόνισε ο κ. Τζίμας, "θα συνεχίσουμε να δίνουμε από κοινού αγώνες υπηρετώντας το καλό του κόσμου. Η δύναμη εξουσία θα πρέπει να γίνεται δύναμη επίλυσης προβλημάτων και όχι κατάχρηση εξουσίας".

Τέλος, ο υπουργός Μακεδονίας Θράκης υπογράμμισε πως αυτοί που εισέρχονται στην πολιτική θα πρέπει να το κάνουν για να υπηρετούν τον κόσμο "και όχι για να γίνονται κάτι", ενώ τόνισε πως όταν διοικείς έναν ορθόδοξο χριστιανικό λαό πρέπει να πολιτεύεσαι και ορθόδοξα.

Πηγή: ΕΡΤ

Κορυφή σελίδας


ΕΚΑΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΤΗΤΟΣ ΤΗΣ Ι. ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΑΘΗΝΩΝ

Το Ίδρυμα Νεότητος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών, στο πλαίσιο συμμετοχής του στο πρόγραμμα δράσης του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Ασφάλισης με τίτλο: «Τα Δικαιώματα των παιδιών», διοργανώνει εκπαιδευτικά σεμινάρια με στόχο :
Την αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού και της περιθωριοποίησης των νέων με βασικό άξονα τη διακήρυξη των δικαιωμάτων του παιδιού.
Τη σύνδεση των δικαιωμάτων του παιδιού με το θεολογικό λόγο της Εκκλησίας
Την ευαισθητοποίηση των ενηλίκων και των νέων των ενοριών της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών.
Τη δημιουργία διασύνδεσης των Μ. Κ .Ο. των εκκλησιαστικών και των κρατικών φορών.
Την εκπαίδευση των νέων, των ενοριών της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών και της Ι. Μ. Δημητριάδος στα δικαιώματα του παιδιού.
Την παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού και ενημερωτικών φυλλαδίων για τα ανθρώπινα δικαιώματα
Στα πλαίσια αυτού του προγράμματος, έχει ήδη πραγματοποιηθεί το Α διήμερο εκπαιδευτικό σεμινάριο με θέμα: «Τα Δικαιώματα των Παιδιών και των Νέων», το οποίο πραγματοποιήθηκε 2 και 3 Οκτωβρίου στο Διορθόδοξο Κέντρο της Ιεράς Μονής Κοιμήσεως Θεοτόκου Πεντέλης.
Στη συνέχεια θα πραγματοποιηθεί η Β εκπαιδευτική διημερίδα, 6 και 7 Νοεμβρίου του τρέχοντος έτους στην Ιερά Μονή Κοιμήσεως Θεοτόκου Πεντέλης.
Οι ώρες διεξαγωγής των εργασιών θα είναι :
Πέμπτη 6 Νοεμβρίου 9.00 π. μ. – 14.00 μ. μ. και 16.00 μ .μ. – 20.00 μ .μ και
Παρασκευή 7 Νοεμβρίου 9.00 πμ. – 16.00 μ. μ.
Υπεύθυνη του προγράμματος:
Βάγια Κώνστα
Κοινωνική Λειτουργός
Πληρ. 210. 33.52.321. 33.52.343.
Email. vagiakonsta@yahoo.gr

Κορυφή σελίδας


ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΚΛΗΡΙΚΩΝ ΤΗΣ Ι. ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΣ ΚΑΙ ΑΛΜΥΡΟΥ

Ξεκίνησε την Πέμπτη 30 Οκτωβρίου 2008, στο Συνεδριακό Κέντρο Θεσσαλίας, το Σεμινάριο Πληροφορικής, στα πλαίσια της συνεχούς φροντίδας της Ιεράς Μητροπόλεως Δημητριάδος και Αλμυρού, για την διαρκή επιμόρφωση των Κληρικών.
Στις 11 το πρωί ο Πρωτοσύγκελλος της Ιεράς Μητροπόλεως Δημητριάδος πανοσιολογιώτατος Αρχιμανδρίτης π. Δαμασκηνός Κιαμέτης, τέλεσε τον εναρκτήριο Αγιασμό, παρουσία της υπεύθυνης αντιπροσώπου του εκπαιδευτικού προγράμματος του ινστιτούτο διαρκούς εκπαίδευσης ενηλίκων του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων κ. Πηνελόπης Σούρλα και των είκοσι συμμετεχόντων κληρικών.
Αμέσως μετά τον αγιασμό δόθηκαν οι πρώτες προφορικές οδηγίες στους συμμετέχοντες και ορίστηκε η ύλη του εκπαιδευτικού προγράμματος.
Τα μαθήματα, θα γίνονται κάθε Τρίτη και Πέμπτη από τις 11 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι στην αίθουσα Πληροφορικής, του Συνεδριακού Κέντρου Θεσσαλίας.

Κορυφή σελίδας


Ο ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΑΔείτε το πρόγραμμα επισκέψεως
στον ιστοχώρο της Ι. Μητρόπολης Πατρών
Κορυφή σελίδαςΧΟΡΗΓΟΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

    


ΧΟΡΗΓΟΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ