Πληροφοριακό δελτίο. Κυκλοφορεί κάθε Τρίτη και Παρασκευή, δωρεάν.
Προσοχή: οι απόψεις και ειδήσεις που δημοσιεύονται εδώ δεν απηχούν οπωσδήποτε τις απόψεις της Εκκλησίας της Ελλάδος.
Έκδοση της Επικοινωνιακής και Μορφωτικής Υπηρεσίας της Εκκλησίας της Ελλάδος
Υπεύθυνος έκδοσης: Θεοφάνης Δρακόπουλος     Συντάκτης: Ε.Α.Ο.Τεύχος 144, 15 Δεκεμβρίου 2006            Επικοινωνήστε μαζί μας            Γραφτείτε συνδρομητές δωρεάν


 Αυτό το ενημερωτικό newsletter, αποστέλλεται ΔΩΡΕΑΝ σε επιλεγμένους αποδέκτες.
Αν θέλετε να σταματήσει η αποστολή του σε σας, κάντε κλικ εδώ.
Αν λαμβάνετε περισσότερες από μια φορές το ίδιο τεύχος ΠΡΟΝΑΟ, κάντε κλικ εδώ.


ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΚΟΙΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΑΠΑ – ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ

ΑΓΩΝΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ ΠΑΤΕΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ

ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ: «ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΣ Η ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΔΕΣΜΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΔΥΟ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ»

ΕΛΛΗΝΙΚΑ | ENGLISH | FRANCAIS

ΕΙΔΗΣΕΙΣ


ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΚΟΙΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΑΠΑ – ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ

Σε εξέλιξη βρίσκεται η επίσημη επίσκεψη του Αρχιεπισκόπου κ. Χριστοδούλου στο Βατικανό, ύστερα από πρόσκληση του Πάπα Βενεδίκτου ΙΣΤ΄, ο οποίος επανέφερε την πρόσκληση του προκατόχου του μακαριστού Ιωάννου Παύλου Β΄. Το πρωί της 14ης/12/2006 πραγματοποιήθηκε η πρώτη στα χρονικά συνάντηση των Προκαθημένων των δύο Εκκλησιών, μέσα σε κλίμα συγκίνησης και αμοιβαίας αγάπης.

Ο Πάπας Βενέδικτος και ο Αρχιεπίσκοπος Χριστόδουλος συνυπέγραψαν κοινή δήλωση, η οποία έγινε γνωστή σ’ ολόκληρο τον κόσμο μέσω των ελληνικών και ξένων ειδησιογραφικών πρακτορείων που καλύπτουν την συνάντηση και στην οποία καταγράφουν τις κοινές θέσεις και αγωνίες για το παρόν και το μέλλον της ανθρωπότητας, αλλά και την πορεία συνάντησης της Ορθοδόξου και της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας.

Στο κοινό μήνυμα οι δύο εκκλησιαστικοί ηγέτες, μεταξύ άλλων, επισημαίνουν: «Διακηρύσσομεν εν μιά φωνή την επιτακτικήν ανάγκην εμμονής εις την οδόν του εποικοδομητικού θεολογικού διαλόγου. Διότι, παρά τας διαπιστωμένας δυσχερείας, η οδός αύτη είναι η μάλλον αποτελεσματικωτέρα οδός της Εκκλησίας δια τε την αποκατάστασιν της ποθητής ενότητος του εκκλησιαστικού σώματος περί την Τράπεζαν του Κυρίου και δια την ενίσχυσιν της αξιοπιστίας του χριστιανικού μηνύματος εις μίαν κρίσιμον εποχήν ραγδαίων πολιτικών μεταβολών και οξυτάτων πνευματικών συγχύσεων, αι οποίαι εντείνονται δια της προωθήσεως της παγκοσμιοποιήσεως και απειλούν ενίοτε αυτήν ταύτην την ανθρωπίνην ύπαρξιν εν τη σχέσει αυτής μετά του Θεού και του κόσμου.

Θεωρούμεν τας θρησκείας ως εχούσας ιδιαίτερον ρόλον δια την διαφύλαξιν της επικρατήσεως της εν τω κόσμω ειρήνης και ότι αύται δεν ημπορούν να μετατραπούν εις εστίας μισαλλοδοξίας και βίας. Ως Χριστιανοί ηγέται προτρέπομεν από κοινού το σύνολον των θρησκευτικών ηγετών όπως συνεχίσωσι και ενδυναμώσωσι τον Διαθρησκειακόν Διάλογον και εργασθώσι δια την δημιουργίαν μιας κοινωνίας ειρήνης και αδελφότητος μεταξύ προσώπων και λαών. Αύτη είναι μία εκ των αποστολών των θρησκειών. Υπό την έννοιαν ταύτην, οι Χριστιανοί επιβάλλεται όπως εργάζωνται και όπως συνεχίσωσι να εργάζωνται εν τω κόσμω, εν συνεργασία μετ' ανδρών και γυναικών καλής θελήσεως, εν πνεύματι αλληλεγγύης και αδελφοσύνης…».

Δείτε την πλήρη κοινή δήλωση

Κορυφή σελίδας


ΑΓΩΝΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Προηγήθηκε ημίωρη κατ’ ιδίαν συνάντηση μεταξύ των δύο εκκλησιαστικών ηγετών, ενώ λίγο πριν την υπογραφή του κοινού μηνύματος ο Ποντίφηκας προσφώνησε τον Προκαθήμενο της Ελλαδικής Εκκλησίας και, μεταξύ άλλων, σημείωσε και τα εξής: «Η παρουσία Σας εδώ αναζωπυροί εντός ημών την σπουδαιοτάτην χριστιανικήν παράδοσιν, ήτις εγεννήθη και ανεπτύχθη εις την πολυφίλητον και ένδοξον πατρίδα Σας… Σήμερον αι σχέσεις ημών ανακάμπτουν, βραδέως μεν, αλλά εις βάθος και με την φροντίδα της αυθεντικότητος. Αποτελούν δι’ ημάς την ευκαιρίαν να ανακαλύψωμεν εν νέον φάσμα πνευματικών εκφράσεων, πλουσίων εις νόημα και εις αμοιβαίας δεσμεύσεις…

Αι χώραι της Ευρώπης εργάζονται επί τω σκοπώ της δημιουργίας μιας νέας Ευρώπης, ήτις δεν νοείται να αποτελέσει μίαν πραγματικότητα αποκλειστικώς οικονομικήν. Οι Καθολικοί και οι Ορθόδοξοι καλούνται όπως συνεισφέρουν την πολιτιστικήν και προ παντός, πνευματικήν των συμβολήν. Τω όντι, έχουν καθήκον, όπως προασπιστούν τας χριστιανικάς ρίζας της Ηπείρου μας, αίτινες την διεμόρφωσαν, κατά την πάροδο των αιώνων και να επιτρέψουν εις την χριστιανικήν παράδοσιν να συνεχίσει να εκδηλούται και να απεργάζεται, δι’ όλων αυτής των δυνάμεων, την διαφύλαξιν της αξιοπρεπείας της ανθρωπίνης προσωπικότητος, τον σεβασμόν των μειονοτήτων, μεριμνώντας όπως αποφευχθεί η πολιτιστική ομοιοτυπία, η οποία θα ηπείλει να οδηγήσει εις την απώλειαν ανεκτιμήτων θησαυρών το πολιτισμού. Κατά ταύτα, είναι σκόπιμον όπως εργασθώμεν υπέρ της προασπίσεως των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, άτινα περιλαμβάνουν την αρχήν της ατομικής ελευθερίας και ιδίως της θρησκευτικής ελευθερίας. Τα δικαιώματα αυτά οφείλομεν να προβάλωμεν και να υπερασπισθώμεν εις τους κόλπους της Ευρωπαϊκής Ενώσεως και εντός ενός εκάστου των κρατών άτινα την απαρτίζουν…».

Αμέσως μετά ο Μακαριώτατος Αρχιεπίσκοπος αντιφώνησε τον Πάπα Βενέδικτο, κάνοντας μία αναδρομή στα βήματα προσέγγισης που, τα τελευταία χρόνια, έλαβαν χώρα μεταξύ των δύο Εκκλησιών, ενώ εξέφρασε και την αγωνία του για τους κινδύνους που αντιμετωπίζει σήμερα το οικοδόμημα του Ευρωπαϊκού πολιτισμού.

Παρατήρησε σχετικά: «Η τάσις δια σταδιακήν αποχριστιανοποίησιν της Ευρώπης, με απώτερον στόχον τον εξοβελισμόν της Εκκλησίας από τον δημόσιον βίον και την απώθησίν της εις το κοινωνικόν περιθώριον• τα προβλήματα τα οποία δημιουργούνται εκ της μετακινήσεως χιλιάδων προσφύγων και μεταναστών, ποικίλης προσελεύσεως• οι κίνδυνοι οι προερχόμενοι εκ του θρησκευτικού φανατισμού• αι τολμηραί και εγγίζουσαι τα όρια της αρχαιοελληνικής «ύβρεως» εξελίξεις της βιοτεχνολογίας εις το τομέα της Γενετικής• η διεύρυνσις του χάσματος μεταξύ πλουσίων και πτωχών• οι κίνδυνοι τους οποίους διατρέχουν οι νέοι μας• η διαφαινομένη πιθανότης συγκρούσεως πολιτισμών και θρησκειών• η ανάγκη διαφυλάξεως της πνευματικής και πολιτισμικής ταυτότητος των Ευρωπαίων πολιτών και του πυρήνος της οικογενείας• η εξαχρείωσις και ο ευτελισμός του ανθρώπου, μάλιστα πολλάκις υπό τον μανδύαν των ανθρωπίνων δικαιωμάτων• η παντί τρόπω καλλιεργουμένη καταναλωτική μανία και η συνακόλουθος παραγωγή τυποποιημένου τρόπου ζωής με μοναδικήν αξίαν την, ανεξαρτήτως ψυχικού κόστους, απόλαυσιν και πλείστα άλλα κοινωνικά προβλήματα, περί των οποίων πολλάκις και Υμείς έχετε ομιλήσει, αποτελούν δι ημάς αληθείς προκλήσεις, τας οποίας είμεθα έτοιμοι να αντιμετωπίσωμεν εν τω αληθεί πνεύματι της εν Χριστώ ζωής…».

Μετά την συνάντηση ο Πάπας της Ρώμης παρέθεσε επίσημο γεύμα προς τιμήν του Αρχιεπισκόπου κ. Χριστοδούλου και των Ιεραρχών της συνοδείας του.

Δείτε την πλήρη ομιλία της Α. Α. Πάπα Βενέδικτου ΙΣΤ΄

Δείτε την πλήρη προσφώνηση της Α. Μ. Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κ. κ. Χριστόδουλου

Κορυφή σελίδας


ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ ΠΑΤΕΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ

Σε κλίμα έντονης συγκίνησης και κατάνυξης ο Αρχιεπίσκοπος κ. Χριστόδουλος παρέλαβε, εκ μέρους της Ιεράς Συνόδου, το πολύτιμο δώρο που η Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία προσέφερε στην Εκκλησία της Ελλάδος, σε ειδική τελετή που πραγματοποιήθηκε στην Βασιλική του Αποστόλου Παύλου, εκτός των τειχών (14/12/2006). Πρόκειται για δύο από τους δεκατέσσερις διασωθέντες κρίκους της Τιμίας Αλύσεως, με την οποία οι διώκτες του δέσμευσαν τον Απόστολο των Εθνών κατά την φυλάκισή του στην Ρώμη.

Μετά την δέηση που ειδικώς συνετέθη για την περίσταση, ο Μακαριώτατος Αρχιεπίσκοπος σημείωσε και τα εξής: «Η Εκκλησία της Ελλάδος παραλαμβάνει το τμήμα αυτό της αλύσεως του Αποστόλου Παύλου, ως τιμαλφέστατο κειμήλιο, και ο φιλόχριστος λαός και ο θεοφιλής ιερός Κλήρος και οι σεμνότατοι μοναχοί και μοναχές θα το υποδεχθούν με την επιβαλλομένη κατάνυξη και τιμή.

Προσήλθαμε ταπεινοί προσκυνητές στον ιερό αυτό τόπο, που συνδέεται με τη μνήμη του Αποστόλου Παύλου, του ιδρυτού της καθ’ Ελλάδα Εκκλησίας, και θα αποχωρήσουμε κρατώντας με ευλάβεια στα χέρια μας για την Εκκλησία μας το ιερό τούτο θησαύρισμα.

Η Ελλάδα μεγαλύνεται, ότι έχει τον Απόστολο Παύλο πνευματικό πατέρα και διδάσκαλο της και ότι την προσήγαγε στην αλήθεια του Ευαγγελίου και ου μόνον αυτή, αλλά και όλη την Ευρώπη… Η Εκκλησία της Ελλάδος που κρατεί τις πνευματικές παρακαταθήκες του Αποστόλου θα κρατεί με ευγνωμοσύνη και θα ασπάζεται με ευλάβεια την Άλυση του απεσταλμένου του Ιησού Χριστού…».

Δείτε την πλήρη προσφώνηση του Μακαριωτάτου

Κορυφή σελίδας


ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ: «ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΣ Η ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΔΕΣΜΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΔΥΟ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ»

Την προηγούμενη μέρα, κατά την άφιξή του στη Ρώμη, τον Μακαριώτατο και την συνοδεία του υποδέχθηκαν ο Καρδινάλιος Walter Kasper, Πρόεδρος του Ποντιφικού Συμβουλίου για την Προώθηση της Ενότητας των Χριστιανών, ο Νούντσιος της Αγίας Έδρας στην Αθήνα, Πάτρικ Κόβενεϊ, Μητροπολίτης Ιταλίας κ. Γεννάδιος, ο Έλληνας Πρέσβης στη Ρώμη κ. Αναστάσιος Μητσιάλης, ο Έλληνας Πρέσβης στο Βατικανό κ. Σταύρος Λυκίδης και άλλοι επίσημοι.

Ο Αρχιεπίσκοπος κ. Χριστόδουλος, μίλησε προς τους έλληνες δημοσιογράφους και, μεταξύ άλλων, τόνισε τα εξής: «Σκοπός της επισκέψεως αυτής είναι η ενίσχυση των δεσμών και της συνεργασίας εν αμοιβαία αγάπη των δύο Εκκλησιών μας και η ενθάρρυνση των προσπαθειών μας για την ειρήνη και την ενότητα μεταξύ μας, επειδή ο κόσμος απαιτεί από τις χριστιανικές μας Εκκλησίες να συνεργασθούν για την παγίωση της ειρήνης, της δικαιοσύνης και της αγάπης στις ανθρώπινες κοινωνίες μας… η επίσκεψη δεν αποσκοπεί στη συζήτηση δογματικών θεμάτων, αλλά στη συνεργασία μεταξύ των Εκκλησιών, όπως επιτάσσει η ιστορία, ώστε αυτές να συμβάλλουν στο να αποφευχθούν μεγαλύτερα δεινά για την ανθρωπότητα, τα οποία φαίνεται ότι επέρχονται»

Από την πλευρά του ο Καρδινάλιος Walter Kasper σημείωσε: «Οι Εκκλησίες μπορούν να συμβάλλουν στο να αποφευχθούν κρίσεις και αντιπαραθέσεις στον κόσμο υπέρ της εγκαθίδρυσης της δικαιοσύνης και της αγάπης μεταξύ των ανθρώπων και των λαών. Αναμένουμε με χαρά την αυριανή συνάντηση του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου με τον Αγιώτατο Πάπα, η οποία γίνεται σε πνεύμα αγάπης και συναλληλίας. Είμαστε αποφασισμένοι να πορευόμαστε μαζί. Θα είμαστε μαζί, θα προχωρούμε μαζί και θα δίνουμε από κοινού τη μαρτυρία εν Χριστώ προς όφελος των πιστών και των Εκκλησιών μας».

Δείτε την πλήρη προσφώνηση του Μακαριωτάτου

Κορυφή σελίδας

ΔΙΔΑΣΚΟΥΣΕΣ ΑΠΟΨΕΙΣ ΚΑΙ ΓΝΩΜΕΣ

«Οι σημερινοί Χριστιανοί πρέπει να δώσουν στους λαούς να καταλάβουν την έννοια της σημερινής κρίσεως, να προσφέρουν στην ανθρωπότητα τους θησαυρούς του Ευαγγελίου, που βρίσκονται στα χέρια τους. Η ιστορική τους ευθύνη ποτέ δεν υπήρξε μεγαλύτερη. Σαν άνθρωποι που ακούν το μάθημα, που τους έδωσε το πέρασμα από τη δοκιμασία, πρέπει να καθαρίσουν πρώτα – πρώτα την καρδιά και τη σκέψη τους. Να πάψουν να προτιμούν τα λόγια από την πραγματικότητα. Να ρίξουν ακόμη τα τείχη μέσα στα οποία είχαν ως τώρα οχυρωθεί και να μπουν στα κατάβαθα του κόσμου, υπολογίζοντας στη δύναμη του Θεού, που είναι η δύναμη της αγάπης και της αλήθειας. Να φέρουν παντού, σε όλους τους τομείς της ζωής, την μαρτυρία του πνεύματος, την ζωντάνια της πίστεως».

Φιλόσοφος J. Maritain.
Ανθρωπιστικού Συνδέσμου Αθηνών, «Τα θεμέλια της Ευρώπης» σελ. 19.


ΧΟΡΗΓΟΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

    


ΧΟΡΗΓΟΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ