Τεύχη ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ


Τόμος ΝΑ' (1980)
Τεύχος 1

1. ΕΞΩΦΥΛΛΟ
2. KONSTANTIN G. BONIS, Basilios von Caesarea und die Organisation der christlichen Kirche im vierten Jahrhundert (A´) [σελ. 7-21]
3. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ Σ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ, Ἀξιολογήσεις καὶ Προοπτικαὶ τοῦ Διαλόγου μεταξὺ τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας καὶ τῶν Ἀρχαίων Ἀνατολικῶν Ἐκκλησιῶν (Α´) [σελ. 22-48]
4. ROBERT BARRINGER, Τhe Pseudo-Amphilochian Life of St. Basil: Ecclesiastical Penance and Byzantine Hagiography [σελ. 49-61]
5. D.I. PALLAS, L' Illyricum oriental. Aperçu historique. La problématique de son archéologie chrétienne [σελ. 62-76]
6. ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, Χρονολογικὸς πίνακας τῆς ζωῆς καὶ τῆς δράσεως τοῦ Μεγάλου Βασιλείου [σελ. 77-86]
7. MARKOS A. ORPHANOS, The Procession of the Holy Spirit according to certain Greek Fathers (Β´) [σελ. 87-107]
8. Π.Β. ΠΑΣΧΟΥ, Ἅπαντα τὰ ὑμνογραφικὰ τοῦ Ματθαίου Βλαστάρη (Α´) [σελ. 108-145]
9. ΠΑΝ. ΜΠΟΥΜΗ, Ἡ Πέτρα τοῦ Ἀπ. Πέτρου (Συμβολὴ εἰς τὴν ἑρμηνείαν τοῦ Ματθ. 16.18) [σελ. 146-157]
10. ΒΑΣ. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ, Εἰκὼν κατὰ τὸν ἱερὸν Φώτιον (Α´) [σελ. 158-185]
11. ANDREAS TILLYRIDES, An Unpublished Letter of Jeremias II- Patriarch of Constantinople [σελ. 186-190]
12. ΚΡΙΤΙΚΟΝ ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ [σελ. 191-204]
13. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ (ΕΘΒ) [σελ. 205]
14. ΟΠΙΣΘΟΦΥΛΛΟ


Τεύχος 2

1. KONSTANTIN G. BONIS, Basilios von Caesarea und die Organisation der christlichen Kirche im vierten Jahrhundert (Β´) [σελ. 209-221]
2. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ Σ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ, Ἀξιολογήσεις καὶ Προοπτικαὶ τοῦ Διαλόγου μεταξὺ τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας καὶ τῶν Ἀρχαίων Ἀνατολικῶν Ἐκκλησιῶν (Β´) [σελ. 222-247]
3. ΝΙΚΟΔΗΜΟΥ ΒΑΛΛΗΝΔΡΑ, Ὁ Σταυρὸς τοῦ μαρτυρίου τοῦ Ἀποστ. Ἀνδρέου [σελ. 248-259]
4. GERASSIME-CHRYSOSTOME ZAPHIRIS, Die Abweihungen in der Zielsetzung des Weltkirchenrates und die Position der Orthodoxen Kirche Griechenlands [σελ. 260-275]
5. MARKOS A. ORPHANOS, The Procession of the Holy Spirit according to certain Greek Fathers (Γ´) [σελ. 276-299]
6. Π.Β. ΠΑΣΧΟΥ, Ἅπαντα τὰ ὑμνογραφικὰ τοῦ Ματθαίου Βλαστάρη (Β´) [σελ. 300-332]
7. ELIE D. MOUTSOULAS, Les Sermons Pascaux de Grégoire de Nysse [σελ. 333-347]
8. ΓΕΩΡΓΙΟΥ Π. ΠΑΤΡΩΝΟΥ, Ἡ θέωσις τοῦ ἀνθρώπου ὑπὸ τὸ φῶς τῶν ἐσχατολογικῶν ἀντιλήψεων τῆς Ὀρθοδόξου Θεολογίας (Α´) [σελ. 348-378]
9. ΒΑΣ. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ, Εἰκὼν κατὰ τὸν ἱερὸν Φώτιον (Β´) [σελ. 379-405]
10. ΚΡΙΤΙΚΟΝ ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ [σελ. 406-424]


Τεύχος 3

1. KONSTANTIN G. BONIS, Basilios von Caesarea und die Organisation der christlichen Kirche im vierten Jahrhundert (Γ´) [σελ. 425-435]
2. MARKOS A. ORPHANOS, The Procession of the Holy Spirit according to certain Greek Fathers (Δ´) [σελ. 436-461]
3. Π.Β. ΠΑΣΧΟΥ, Ἅπαντα τὰ ὑμνογραφικὰ τοῦ Ματθαίου Βλαστάρη (Γ´) [σελ. 462-489]
4. BASILIO MUSTAKIS, La nostra lingua liturgica [σελ. 490-492]
5. ΓΕΩΡΓΙΟΥ Π. ΠΑΤΡΩΝΟΥ, Ἡ θέωσις τοῦ ἀνθρώπου ὑπὸ τὸ φῶς τῶν ἐσχατολογικῶν ἀντιλήψεων τῆς Ὀρθοδόξου Θεολογίας (Β´) [σελ. 493-514]
6. ΑΡΧΙΜ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ Ι. ΠΡΩΤΟΠΑΠΑ, Κατάλογος ἀνεκδότων ἱστορικῶν ἐγγράφων τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Κεχροβουνίου Τήνου [σελ. 515-535]
7. ΔΗΜ. Λ. ΔΡΙΤΣΑ, Μορφολογικὴ θεώρησις τῶν συγγραμμάτων τοῦ Γρηγορίου Νεοκαισαρείας [σελ. 536-544]
8. ΝΙΚΗΤΑ ΕΜΜ. ΝΙΚΗΤΙΑΔΗ, Τὰ ἐν Καρπάθῳ φυόμενα καὶ ἐν Ἁγίᾳ Γραφῇ ἀναφερόμενα φυτά (Α´) [σελ. 545-577]
9. ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ Γ. ΔΑΚΟΥΡΑ, Ἡ ἀξίωσις τοῦ Χριστιανισμοῦ ὡς ἀπολύτου θρησκείας κατὰ τὸν μεταγενέστερον Ἰνδουϊσμόν [σελ. 578-605]
10. Θ.Δ. ΜΟΣΧΟΝΑ, Ἡ ἐκλογὴ τοῦ ἁγ. Νεκταρίου ὡς Μητροπολίτου Πενταπόλεως [σελ. 606-607]
11. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΣΤΑΥΡΙΔΟΥ, Ὀρθόδοξος Θεολογικὴ Ἐκπαίδευσις διὰ τὴν ζωὴν καὶ μαρτυρίαν τῆς Ἐκκλησίας [σελ. 608-617]
12. ΚΡΙΤΙΚΟΝ ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ [σελ. 618-631]
13. ΟΠΙΣΘΟΦΥΛΛΟ


Τεύχος 4

1. KONSTANTIN G. BONIS, Basilios von Caesarea und die Organisation der christlichen Kirche im vierten Jahrhundert (Δ´) [σελ. 633-644]
2. ΙΩΑΝΝΟΥ Ν. ΚΑΡΜΙΡΗ, Ἡ παγκοσμιότης τῆς ἐν Χριστῷ σωτηρίας (Α´) [σελ. 645-691]
3. GERASSIME-CHRYSOSTOM ZAPHIRIS, Die römisch-katholische- interorthodoxe und interchristliche theologische und ökumenische Bedeutung der Papstreise zum Fanar (29/30 November 1979) [σελ. 692-721]
4. ELIE D. MOUTSOULAS, La découverte de Toura en Égypte et son importance [σελ. 722-733]
5. A. GRILLMEIER, Φύσις-Πρόσωπον-Ὑπόστασις [σελ. 734-738]
6. MARKOS A. ORPHANOS, The Procession of the Holy Spirit according to certain Greek Fathers (Ε´) [σελ. 739-747]
7. Π.Β. ΠΑΣΧΟΥ, Ἅπαντα τὰ ὑμνογραφικὰ τοῦ Ματθαίου Βλαστάρη (Δ´) [σελ. 748-781]
8. ΜΙΧΑΗΛ Κ. ΜΑΚΡΑΚΗ, Πνεῦμα καὶ ὕλη εἰς τὴν φιλοσοφίαν τοῦ George Santayana [σελ. 782-799]
9. ΓΕΩΡΓΙΟΥ Π. ΠΑΤΡΩΝΟΥ, Ἡ θέωσις τοῦ ἀνθρώπου ὑπὸ τὸ φῶς τῶν ἐσχατολογικῶν ἀντιλήψεων τῆς Ὀρθοδόξου Θεολογίας (Γ´) [σελ. 800-832]
10. ELIAS G. MATSAGOURAS, Moral Development and Education (A´) [σελ. 833-870]
11. ΝΙΚΗΤΑ ΕΜΜ. ΝΙΚΗΤΙΑΔΗ, Τὰ ἐν Καρπάθῳ φυόμενα καὶ ἐν Ἁγίᾳ Γραφῇ ἀναφερόμενα φυτά (Β´) [σελ. 871-917]
12. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ [σελ. 918-937]
13. ΚΡΙΤΙΚΟΝ ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ [σελ. 938-957]
14. ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΤΩΝ ΕΝ Τῳ ΠΑΡΟΝΤΙ ΤΟΜῳ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΜΕΝΩΝ ΜΕΛΕΤΗΜΑΤΩΝ [σελ. 958-961]
15. SUMMARIES OF THE ARTICLES PUBLISHED IN THIS VOLUME [σελ. 962-966]
16. ΠΙΝΑΞ ΟΝΟΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ ΤΟΥ Ν´ ΤΟΜΟΥ [σελ. 967-976]
17. ΕΥΡΕΤΗΡΙΟΝ ΞΕΝΩΝ ΟΝΟΜΑΤΩΝ ΤΟΥ Ν´ ΤΟΜΟΥ [σελ. 977-984]
18. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΟΥ Ν´ ΤΟΜΟΥ (1979) [σελ. 985-988]
19. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ (ΕΘΒ) [σελ. 989]
20. ΟΠΙΣΘΟΦΥΛΛΟ