Τεύχη ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ


Τόμος Μ´(1969)
Τεύχη 1-4

1. ΕΞΩΦΥΛΛΟ
2. ΤΙΤΛΟΙ ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΟΣ
3. ΠΡΟΛΟΓΙΚΟ [σελ. 5-6]
4. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΟΝΗΣ, Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος Χρυσόστομος Α´ Παπαδόπουλος (1 Ἰουλίου 1868 - 22 Ὀκτωβρίου 1938) [σελ. 7-15]
5. Π.Ι. ΜΠΡΑΤΣΙΩΤΟΥ, Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Χρυσόστομος Παπαδόπουλος καὶ ἡ «Θεολογία» [σελ. 16-20]
6. ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ, Ἡ Θεολογικὴ Σχολὴ τοῦ Πανεπιστημίου καὶ ὁ Μητροπολίτης Ἀθηνῶν [σελ. 21-33]
7. ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΜΙΡΗΣ, Ὀρθόδοξος Ἐκκλησιολογία (Β´) [σελ. 34-91]
8. KONSTANTIN G. BONIS, Ein Versuch
9. LIVIU STAN, Ueber die Rezeption der Beschluesse der Oekumenischen Synoden Seitens der Kirche [σελ. 158-168]
10. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Θ. ΣΤΑΥΡΙΔΟΥ, Βιβλιογραφικὰ δεδομένα διὰ τὴν συγγραφὴν μιᾶς βιογραφίας τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κου Ἀθηναγόρου [σελ. 169-180]
11. ΑΝΔΡΕΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ, Ἡ περὶ Ἀντιχρίστου ἰδέα (Μελέτη βιβλικοθεολογική-ἱστορικοδογματική) (Α´) [σελ. 181-209]
12. PETER MEINHOLD-KIEL, Αἱ περὶ τῆς Ἱστορίας θεολογικαὶ ἀντιλήψεις τοῦ Ἰγνατίου Ἀντιοχείας [σελ. 210-222]
13. ΜΕΓΑ ΦΑΡΑΝΤΟΥ, Θεολογικαὶ ὄψεις του Δόγματος (Β´) [σελ. 223-241]
14. ΑΡΧΙΜ. ΦΙΛΟΘΕΟΥ ΦΑΡΟΥ, Ποιμαντικὴ Διαφώτισις [σελ. 242-256]
15. ΗΛΙΑ ΜΟΥΤΣΟΥΛΑ, Παρατηρήσεις ἐπὶ τῆς Χριστολογίας Γρηγορίου τοῦ Νύσσης [σελ. 257-270]
16. ΣΤΥΛ. Γ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, Συμβολὴ εἰς τὴν Θεολογίαν τῆς Ἑνότητος [σελ. 271-303]
17. PANAYOTIS G. FOUYAS, The Nature of the Theology of the Early Greek Philosophers [σελ. 304-325]
18. ΗΛΙΑ ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗ, Σύντομος Ἱστορία τῆς Ἐπιστήμης τῆς Ἱεραποστολῆς (Α´) [σελ. 326-355]
19. DEMETRIOS STATHOPOULOS, Die Stellung der Liebe zu Gott im mystischen Lieben (eine Grundform des religiösen Erlebnisses) [σελ. 356-371]
20. HILARION PETZOLD, Die Bedeutung von Ariel im At und auf der Mescha-Stele. Verbunden mit einem Beitrag zur altorientalischen Feldzeichenkunde [σελ. 372-415]
21. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΣΚΟΥΤΕΡΗ, Ἡ ἑνότης τῆς ἀνθρωπίνης φύσεως ὡς πραγματικὴ προϋπόθεσις τῆς σωτηρίας (Ἐκ τῆς ἀνθρωπολογίας τοῦ ἁγίου Γρηγορίου Νύσσης) [σελ. 416-429]
22. EVANGHELOS TH. COULOUMBIS, Le grand prélat et prédicateur Elias Miniatis comme diplomate [σελ. 430-436]
23. ΣΑΒΒΑ ΑΓΟΥΡΙΔΟΥ, Ἡ θεολογία τοῦ Albrecht Ritschl (1822-1889) [σελ. 437-457]
24. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, Τὰ δευτεροκανονικὰ τεμάχια τοῦ Δανιήλ: Προσευχὴ Ἀζαρίου
25. CONSTANTIN PAPOULIDIS, Rédemption et mystère de l' Église du point de vue orthodoxe [σελ. 490-502]
26. Κ.Ν. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, Ἀνέκδοτος μεσαιωνικὴ παράφρασις τοῦ Ψαλτηρίου [σελ. 503-506]
27. ΑΝΑΣΤ. Π. ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ, Tὸ Ἑλληνικὸν Ἐκκλησιαστικὸν Δίκαιον κατὰ τὰ ἔτη 1966 καὶ 1967 [σελ. 507-533]
28. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Ι. ΠΟΛΕΜΗ, Ἡ Ἐκκλησίας τῆς Κατασυρτῆς ἐν Ἄνδρῳ. Δύο ἀνέκδοτα πατριαρχικὰ γράμματα [σελ. 534-546]
29. NΙΚ. Θ. ΜΠΟΥΓΑΤΣΟΥ, Βιβλιογραφία Ἑλληνικοῦ Θρησκευτικοῦ Τύπου (1826-1966) (Δ´) [σελ. 547-553]
30. ΘΕΟΛΟΓΙΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ [σελ. 554-559]
31. ΚΡΙΤΙΚΟΝ ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ [σελ. 560-577]
32. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ [σελ. 578-590]
33. ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΤΩΝ ΕΝ Τῳ ΠΑΡΟΝΤΙ ΤΟΜῳ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΩΝ ΜΕΛΕΤΗΜΑΤΩΝ [σελ. 591-603]
34. SUMMARIES OF THE ARTICLES IN THIS VOLUME [σελ. 604-616]
35. ΠΙΝΑΞ ΟΝΟΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ ΤΟΥ Μ´ ΤΟΜΟΥ [σελ. 617-622]
36. ΕΥΡΕΤΗΡΙΟΝ ΞΕΝΩΝ ΟΝΟΜΑΤΩΝ ΤΟΥ Μ´ ΤΟΜΟΥ [σελ. 623-631]
37. ΕΚΔΗΜΙΑΙ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ [σελ.632]